ประกันรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ประกันชั้น 1 ซึ่งเป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศไทย ประกันภัยประเภท 1 นี้คุ้มครองความเสียหาย
ต่อยานพาหนะของผู้เอาประกันและคู่กรณี ความบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายจากไฟไหม้ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังคุ้มครองไปถึงความเสียหายต่อกระจกรถ และค่าใช้จ่ายในการลากจูง

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ล่าสุด

ดูทั้งหมด

บริษัทประกันรถยนต์ ล่าสุด

ดูทั้งหมด
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 ชั้น 2 ให้ความคุ้มครอง ความเสียหายจากไฟไหม้

ประกันรถยนต์ชั้น 2 ล่าสุด

ดูทั้งหมด

บริษัทประกันรถยนต์ ล่าสุด

ดูทั้งหมด
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก รวมถึง ความเสียหายจากไฟไหม้
การโจรกรรม และ ภัยธรรมชาติ เพิ่มเติมจากความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ล่าสุด

ดูทั้งหมด

บริษัทประกันรถยนต์ ล่าสุด

ดูทั้งหมด
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี

ประกันรถยนต์ชั้น 3 ล่าสุด

ดูทั้งหมด

บริษัทประกันรถยนต์ ล่าสุด

ดูทั้งหมด
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+ คุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินคู่กรณี รวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ล่าสุด

ดูทั้งหมด

บริษัทประกันรถยนต์ ล่าสุด

ดูทั้งหมด
    
กลับด้านบน