ข่าวล่าสุด
 • TQM พาลูกค้าเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว 2558

  TQM นั่งรถไฟท่องเที่ยว ชมวิวหมอกสวย ทุ่งดอกกระเจียวงาม ผาสุดแผ่นดิน จ.ชัยภูมิ พาสมาชิกนั่งรถไฟขบวนพิเศษปรับอากาศ ไปสัมผัสบรรยากาศรถไฟลอยกลางเขื่อนป่าสัก ลอดอุโมงค์เขาพังเหย บันทึกภาพดอกบัวสวรรค์ ชมทะเลหมอกสุดแผ่นดินเยือนรอยต่อเหนือ-กลาง-อีสาน ชมภาพเพิ่มเติม    

  10:03 น.  902 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัล บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 รางวัล  บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท  จำนวน 20  รางวัล 1 คุณ งา สมรัตน์ 11 คุณ สังเวียน พยัคฆา 2 คุณ ชัชวาลย์ อมรพันธุ์ 12 คุณ สายชล ปล่อยทุม 3 คุณ ณัฐชา ไพบูลย์ 13 คุณ สุรัติ กิมเฮง 4 คุณ เบญจรัตน์ ขุนอภัย 14 คุณ สุริยนต์ หวยสูงเนิน 5 คุณ ปราณี เชิดชู 15 คุณ โสภิตา วงค์แก้ว 6 คุณ มันทนา คงเจริญ 16 คุณ หม๊ะซง อาแว 7 คุณ เรณู ถนอมวงศ์ 17 คุณ อนุชิต นาวงษ์ 8 คุณ วันทนี ตรีสุวรรณ 18 คุณ อรพิน คำพิมพ์ 9 คุณ สนธยา ด่อนแผ้ว 19 บริษัท บานาน่าโซไซตี้ จำกัด 10 คุณ สมเจตน์ อินทร์โพธิ์ 20 บริษัท เอ็น.เจ.คาร์เร้นท์    

  11:46 น.  730 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัลเครื่องดูดฝุ่นรถยนต์

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 รางวัล  เครื่องดูดฝุ่นรถยนต์ จำนวน 200  รางวัล 1 คุณ กนิกานต์ วัฒนกามินท์ 101 คุณ เมธี พึ่งสุจริต 2 คุณ กมลชนก ปามะ 102 คุณ ยงยุทธ แถสูงเนิน 3 คุณ กรรนิกา กุมจันทึก 103 คุณ ยุพาพรรณ สมจิตร 4 คุณ กลยุทธ ศรีโยธี 104 คุณ ยุพิน เหล่าทอง 5 คุณ กัญญาภัค มงคลจักรวาฬ 105 คุณ เยาวลักษณ์ พิพิธภักดี 6 คุณ กานต์ชณา ปินตาศรี 106 คุณ รจนา เพชรรัตน์ 7 คุณ กำพล ตรียมณีรัตน์ 107 คุณ รัชนี เชี่ยวพานิช 8 คุณ กำไร ฟรอมไธสงค์ 108 คุณ ราชัน หาสูงเนิน 9 คุณ กิตติ์กมล โทศรี 109 คุณ ราตรี โพธิ์เย็น 10 คุณ กุลชลัยย์รส เวชวินิจ 110 คุณ ฤทัยรัตน์ สุดแสนวัฒนากุล 11 คุณ เกรียงไกร ประเสระกัง 111 คุณ ลดาวัลย์ เผ่าภิญโญ 12 คุณ เกษร จงปัตนา 112 คุณ ลักขณา บุญเพ็ญ 13 คุณ คมกฤษ อาจยุทธณรงค์ 113 คุณ วนาพร เนตรลา 14 คุณ ครรชิต เพชรรัตน์ไพบูลย์ 114 คุณ วรกันต์ วรไตรจริยา 15 คุณ คำภีร์ กระต่ายโพธิ์ 115 คุณ วรรณกร ทองดีบุตร 16 คุณ จามรี หะมาน 116 คุณ วรรณา เฟื่องดี 17 คุณ จำเริญ จ่าเมืองฮาม 117 คุณ วราภรณ์ เกียรติการุณพันธ์ 18 คุณ จิราพร รอดจันทร์ 118 คุณ วรารัตน์ โสธนะ 19 คุณ เจตน์ แก้วโสพรม 119 คุณ วศินี หนุนภักดี 20 คุณ เจนจิรา เนื่องปัญญา 120 คุณ วัชรวีร์ ธำรงจิระทรัพย์ 21 คุณ ฉลวย วีระพงษ์ 121 คุณ วัชระ พินสำแดง 22 คุณ ชนภัทร สิมงาม 122 คุณ วัณนิชา ถาฝัน 23 คุณ ชนิษฐา รักษาคาม 123 คุณ วันดี ผลวิเชียร 24 คุณ ชัย แดนทองหลาง 124 คุณ วันเพ็ญ สุขานนท์ 25 คุณ ชูศักดิ์ ทองเกลี้ยง 125 คุณ วัลภา ทองหล่อ 26 คุณ ไชยรัชต์ บัวเทศ 126 คุณ วินัย พิม 27 คุณ ญาดา วรรณบษปวิช 127 คุณ วิภา นาสุวรรณ์ 28 คุณ ณรงค์ หนาแน่น 128 คุณ วิภาดา รัตนสิริวัฒนกุล 29 คุณ ณรงค์ นากลาง 129 คุณ วิภารัตน์ กลิ้งกระโทก 30 คุณ ณรงค์ เพ็งจันทร์ 130 คุณ วิรัตน์ มหาสำราญ 31 คุณ ณรงค์ชัย เจริญสุข 131 คุณ วิรัตน์ สะดะ 32 คุณ ณัฐติยา คล้ายนิล 132 คุณ วิศาล พรหมณเรศ 33 คุณ ณัฐสิมา ศรีชัย 133 คุณ วิสา กาญจนะสวัสดิ์ 34 คุณ ดวงแข แจ๊ดนาลาว 134 คุณ วิสูตร์ เบ็ญจมินทร์ 35 คุณ ดวงสุดา สวนตะโก 135 คุณ วีรศักด์ คำสุพรม 36 คุณ ดาวใส ระภูเขียว 136 คุณ วุลลภ เกยด่านกลาง 37 คุณ ดุลเลาะ มามะ 137 คุณ แววดาว จอดนอก 38 คุณ เดช มากดี 138 คุณ ศรีสุวรรณ น้อยพรมมา 39 คุณ ทวีศักดิ์ สมานมิตร 139 คุณ ศรุต อุดมการ 40 คุณ ทวีศักดิ์ จารัตน์ 140 คุณ ศิรินภัทร หกครบุรี 41 คุณ ทศพร ดวงดารา 141 คุณ ศุกร์พรรษา อนันตะคู 42 คุณ ทองทิตย์ ทองขันธ์ 142 คุณ ศุภรัตน์ เทียบลม 43 คุณ ทองใบ โนนทอง 143 คุณ ศุภสิทธิ์ ยางคำ 44 คุณ ทองสวย หว่านทอง 144 คุณ สกลวรรณ หวังพิทักษ์ 45 คุณ ทองหล่อ นาราช 145 คุณ สถิตย์ แสงกระจ่าง 46 คุณ ทิพวัลย์ ตันมา 146 คุณ สมเกียรติ เลียดประถม 47 คุณ นนทพันธ์ ขำเอนก 147 คุณ สมจิต ฮันสูงเนิน 48 คุณ นพดล พันธ์โยธาชาติ 148 คุณ สมจิตร เพิ่มพูล 49 คุณ นพพนันท์ เรืองรักเรียน 149 คุณ สมใจ หอมสูง 50 คุณ นรา ค้าขึ้น 150 คุณ สมชาย สุรกานต์กุล 51 คุณ นรากร โสภาศรี 151 คุณ สมทรง จิตร์ตรีฐาน 52 คุณ นริสา ณ ลำพูน 152 คุณ สมบูรณ์ ศิวิจารย์ 53 คุณ นันธิยา นุ้ยพุ่ม 153 คุณ สมบูรณ์ หว่างแทน 54 คุณ นาวิน โพธิ์ทอง 154 คุณ สมพร นาคศรีคำ 55 คุณ น้ำอ้อย เขียวขำ 155 คุณ สมัย บุญจิตร 56 คุณ นิภาพร สอนสุด 156 คุณ สลัด ศิริภักดิ์ 57 คุณ นิ่วนวล สมเทพ 157 คุณ สัญจกร กิตติรัตนวศิน 58 คุณ นุชจรี กล่องสูงเนิน 158 คุณ สัญญา ป้องคำ 59 คุณ นุชรา ยอแสง 159 คุณ สันต์ สุขแสนไกรศร 60 คุณ เนียร ยิ่งเชิดสุข 160 คุณ สายทอง ดุษฎีดวงแข 61 คุณ บุญธิดา มัฐผา 161 คุณ สายันต์ สมคิด 62 คุณ บุญมี อินทรกำแหง 162 คุณ สำราญ มุ่งจีนกลาง 63 คุณ บุญเรือน ผิวผ่อง 163 คุณ สิทธิพร อิ่มนาค 64 คุณ บุญฤทธิ์ นกครุฑ 164 คุณ สิทธิพันธ์ อุษณีย์วรัญญู 65 คุณ บุญสม สว่างกิจ 165 คุณ สิริพร ศรีจุม 66 คุณ บุบผา คำพินิจ 166 คุณ สุกัญญา มโนธรรม 67 คุณ บุษรา ยังศรี 167 คุณ สุกานดา ชัยปลัด 68 คุณ ปฏิภาณ สลีอ่อน 168 คุณ สุทธิชัย พรมโนนศรี 69 คุณ ปภัสสร ใยแก้ว 169 คุณ สุธิมา บุญคง 70 คุณ ประดิษฐ์ กองแก้ว 170 คุณ สุนทร เพ็ชรกุล 71 คุณ ประดิษฐ์ บุรี 171 คุณ สุนิศา จงไกรจักร 72 คุณ ประพิศพงษ์ สุระคาย 172 คุณ สุพษ แจทอง 73 คุณ ประเสริฐ ไร่ขาม 173 คุณ สุพัฒน์ โคตรลา 74 คุณ ปรางทิพย์ แสงทอง 174 คุณ สุภานิตย์ น้อยศรี 75 คุณ ปริน เจริญรัมย์ 175 คุณ สุภาพร บุญกองรัตน์ 76 คุณ ปัญญา ถ้ำหิน 176 คุณ สุภาพร แก้วกัลยา 77 คุณ ปัทมา กันธง 177 คุณ สุภาพร บางขาม 78 คุณ ปาริชาติ ทองพรม 178 คุณ สุภาภรณ์ อ่อนท้วม 79 คุณ ปิยะธิดา แซ่เตียว 179 คุณ สุภาวดี อ่อนสกุล 80 คุณ ปิยะนันท์ ปลื้มโชค 180 คุณ สุมน หนุนภักดี 81 คุณ ปิยะพงษ์ แยงคำ 181 คุณ สุมินชา กัสโป 82 คุณ ปุณิกา เชี่ยวชาญชูโชติ 182 คุณ สุรชัย จันทนนท์ 83 คุณ เปา เซิ่งฟาง 183 คุณ สุรพล สุขเจริญ 84 คุณ พงเพชร ศิริปะกะ 184 คุณ เสกสรรค์ กั้งสม 85 คุณ พยุง สุขกลิ่น 185 คุณ แสงเดือน คำจวงจันทร์ 86 คุณ พรชัย ดอกไม้ขาว 186 คุณ หนูเล็ก ขันอ่อน 87 คุณ พฤหัส ยิ่งยง 187 คุณ หลี่ เหวิน จง 88 คุณ พัชรากร ปิติมานนท์ 188 คุณ อดิศักดิ์ สัมพันธ์พงษ์ 89 คุณ พัชรี อ้วนศรี 189 คุณ อนงค์วรรณ สิรินันท์ธนกุล 90 คุณ พันทิพา มาดี 190 คุณ อมรศิลป์ โสโนนสูง 91 คุณ พิทักษ์พงษ์ กุลวิมล 191 คุณ อมราพร สัพโส 92 คุณ พิศมัย โพธิ์แข็ง 192 คุณ อรรถกร จวนแจ้ง 93 คุณ ไพเราะ กลิ่นหอม 193 คุณ อัญชลี สุขสาลี 94 คุณ ภาสกร สองเมือง 194 คุณ อันธิกา ดรจ้ำ 95 คุณ ภูมรินทร์ ซ้อมพิมพ์ 195 คุณ อัมพร โทนุสิทธ์ 96 คุณ มนตรี วงษ์สะพาน 196 คุณ อาทิตย์ ทะน้อย 97 คุณ มอม อล 197 คุณ อามรรัตน์ กวินเมธี 98 คุณ มานพ อึ้งสวรรค์ 198 คุณ อำนาจ หงษ์ทอง 99 คุณ มานัส คุ้มบ่อ 199 คุณ เอกชัย บุตรพรม 100 คุณ มานิตย์ กลิ่นศรีสุข 200 คุณ แอ๊ด ดอนไพร    

  11:39 น.  930 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รับรางวัลเกจวัดลมยาง

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่   ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 รางวัล  เกจวัดลมยาง  จำนวน 300  รางวัล 1 คุณ กนิษฐา นามวัน 151 คุณ มณฑา ชมจด 2 คุณ กมลวรรณ คล้ายสุวรรณ 152 คุณ มณีรัตน์ หาญสุริย์ 3 คุณ กรณิกา กล้ารอด 153 คุณ มนต์ชัย จิตกุล 4 คุณ กรรนิการ์ ศรีสวัสดิ์ 154 คุณ มนตรี อัมพันธ์ 5 คุณ กล้าณรงค์ อดกลั้น 155 คุณ มนัส จันทร์กุญชร 6 คุณ ก้อนทอง จิกจักร์ 156 คุณ มริหยาม สามารถ 7 คุณ ก้อนทอง จิกจักร์ 157 คุณ มานพ เต่าหอม 8 คุณ กัญญา ศรีดาพันธ์ 158 คุณ มานะ เปียหลิ่ม 9 คุณ กาญจนา สวมชัยภูมิ 159 คุณ มุกดา ทองวงษ์ 10 คุณ ก้าน ดาบไธสง 160 คุณ มุสตอปา ดาโอะ 11 คุณ กานดา อยู่เลิก 161 คุณ ยุพารักษ์ รัตนวิชัย 12 คุณ กิ่งกาญจน์ กาบเครือ 162 คุณ ยุพิน แจ้หุ่มเครือ 13 คุณ กิ่งกาญจน์ อาจแทน 163 คุณ รถ ไชยมะเริง 14 คุณ กิตติรัตน์ นิ่มศิริ 164 คุณ ระนอง คะเลารัมย์ 15 คุณ เกรียงศักดิ์ ชะลา 165 คุณ ระพิน สะมาแก้ว 16 คุณ แก่นจันทร์ เอ็นดู 166 คุณ รักศักดิ์ สลักคำ 17 คุณ ขนิษฐา ดำรงกุล 167 คุณ รุ่งทิพย์ ศิริวิโรจน์ 18 คุณ ขวัญชัย พรหมชู 168 คุณ รุ่งนภา พาดกลาง 19 คุณ เขื่อณเพชร เล้งวิลาศ 169 คุณ เรือนคำ บุญชัย 20 คุณ คงพิพัฒน์ แซงบุญเรือง 170 คุณ ลมัย เพลิศแก้ว 21 คุณ คงศักดิ์ หงษ์ร่อน 171 คุณ ละมุล สีกุดเวียน 22 คุณ คารม พรหมจรรย์ 172 คุณ วงศ์อารีศรี อินทนุจิตร 23 คุณ คำผง ยางศรี 173 คุณ วนิดา จันมณี 24 คุณ จรนันท์ ทรัพย์ถาวรชัย 174 คุณ วรพงษ์ กำปั่นทอง 25 คุณ จรัญ พะโยม 175 คุณ วรวุฒิ ศรีเทียม 26 คุณ จักรพรรดิ์ ชื่นภิรมย์ 176 คุณ วรส เนียมสุวรรณ 27 คุณ จันทร์เพ็ญ ทองรัตน์ 177 คุณ วสันต์ เล้าวัชระ 28 คุณ จันทร์เพ็ญ เทียบแสน 178 คุณ วัชรินทร์ สอนลม 29 คุณ จันทา โลนุช 179 คุณ วัลลภา กิมะพันธ์ 30 คุณ จารุวรรณ แก้วสง่า 180 คุณ วาสนา วรยศ 31 คุณ จารุวัฒน์ สุวาสน์ 181 คุณ วิเชียร พลบำรุง 32 คุณ จำเนียร ปิ่นทอง 182 คุณ วิเชียร ห้วยไชย 33 คุณ จำปา พึ่งญาติ 183 คุณ วิภาพร ส่องสว่าง 34 คุณ จำเริญ ทองเชื้อ 184 คุณ วิโรจน์ ไชยนิตย์ 35 คุณ จิณห์จุฑา โตทัพ 185 คุณ วิโรจน์ ธรรมปวรรตน์ 36 คุณ จิตรา ตอนนอก 186 คุณ วิไล จันทะวงค์ 37 คุณ จินตนา จันทเมนชัย 187 คุณ วีระศักดิ์ นาคพวง 38 คุณ จิราวัลย์ ลุนชัยภา 188 คุณ วุฒิชัย แสวงศักดิ์ 39 คุณ เจษฏา เหลียวตระกูล 189 คุณ วุฒินันท์ กุลพญา 40 คุณ ฉัตรพงษ์ วิเศษสอน 190 คุณ ศกลภัทร สรวมศิริ 41 คุณ ฉันทนา พันนายัง 191 คุณ ศกุณตลา ชีพสุข 42 คุณ เฉลิมพล ทองขาว 192 คุณ ศรัณรัชย์ ไชยรัตน์ 43 คุณ ชนะชัย บุญตา 193 คุณ ศราวุฒิ แสงสีทา 44 คุณ ชนาภา จันทร์มา 194 คุณ ศรินรัตน์ ปฐมกิตติโรจน์ 45 คุณ ชนีสรา น้อยป้อง 195 คุณ ศศิกานต์ ขำนรักษ์ 46 คุณ ชวนพิศ จิตอารี 196 คุณ ศักดิ์ชัย คุรินทร์ 47 คุณ ชวพร แสงราม 197 คุณ ศักดิ์ชัย ลือกลาง 48 คุณ ชัยทัศน์ พงษ์วาที 198 คุณ ศิราษร วรรณเกษม 49 คุณ ชินโชติ ประคองคำ 199 คุณ ศิลปชัย สิทธิเชนทร์ 50 คุณ ชุลีพร ฉัตรเวทิน 200 คุณ ศุทธินี ดีสม 51 คุณ ชูชีพ เจริญขุนทด 201 คุณ ศุภ แว่นศิลา 52 คุณ ชูชีพ นามผา 202 คุณ สพัฒน์พงศ์ คล้ายนัครัญ 53 คุณ เชิงยุทธ ครองสิน 203 คุณ สมคิด วายทุกข์ 54 คุณ ซ่อนกลิ่น ดิษสวน 204 คุณ สมคิด นนพิทักษ์ 55 คุณ ซิน พรหมสุรินทร์ 205 คุณ สมเจตน์ จันทร์กวีกูล 56 คุณ ฐปกร ฤาชัยตระกูล 206 คุณ สมใจ สารทอง 57 คุณ ฐิติมา ไชยมหา 207 คุณ สมชาย บัวหลวง 58 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ แก้วสมุทร 208 คุณ สมทรง รุ่งเรือง 59 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ ทองเหลือ 209 คุณ สมบรูณ์ เนียมแก้ว 60 คุณ ณัฏฐิมา เมฆวิไล 210 คุณ สมบรูณ์ น้อยจันทร์ 61 คุณ ณัฐพงศ์ วิจารณปัญญา 211 คุณ สมบัติ หันจางสิทธิ์ 62 คุณ ณัฐพร เหง้าพรหมมินทร์ 212 คุณ สมพงษ์ ทองภู 63 คุณ ณัฐานันท์ แก้วผิวอาจ 213 คุณ สมพร รักษาพล 64 คุณ ดรุณี พุทธิสาย 214 คุณ สมพิศ สารยศ 65 คุณ ดวงพร ไม้ประเสริฐ 215 คุณ สมภพ ตาลประดิษฐ์ 66 คุณ ดาวิน วันชัย 216 คุณ สมศรี โสภา 67 คุณ ถนัด แก้วโมลี 217 คุณ สมศักดิย์ ศรีแก้ว 68 คุณ ถาวร จันทบุรี 218 คุณ สมัย จันทุม 69 คุณ ทรงพล มาระศรี 219 คุณ สราวุธ สุพรรณ์ 70 คุณ ทรงศักดิ์ สันติภพ 220 คุณ สวาด ประวัติ 71 คุณ ทวีศักดิ์ ตุ้ยบุญมา 221 คุณ สัญญา ภูบุญคง 72 คุณ ทศพล ภานุศิริ 222 คุณ สัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ 73 คุณ ทอง วรจักร์ 223 คุณ สายสุนี ธรรมชาติ 74 คุณ ทองมาก บุตรศรี 224 คุณ สาวิตรี พุ่มพวง 75 คุณ ทองสุข โพธิ์ทรัพย์ 225 คุณ สาวิตรี ทองมา 76 คุณ ทิพพารมย์ นาเมืองรักษ์ 226 คุณ สำเนียง เซนต์ลอเรน 77 คุณ ทิพวรรณ แน่นอุดร 227 คุณ สิทธิพงศ์ สายสล้าง 78 คุณ ธงัชย คงสุข 228 คุณ สิทธิพร อ่วมจ้อย 79 คุณ ธนกร ไชยเมธากร 229 คุณ สินีนาต ศรีซ้าย 80 คุณ ธนกฤต ดาวดึงษ์ 230 คุณ สิราวรรณ จำปีกลาง 81 คุณ ธนกฤต นาคน้อย 231 คุณ สิริเดช กองสมุทร 82 คุณ ธนกฤต ศรีมานพ 232 คุณ สิริรักษ์ หงษามนุษย์ 83 คุณ ธนิษฐา อาจจำนงค์ 233 คุณ สีแพร โดนสุข 84 คุณ ธราดล บุญญะฤทธิ์ 234 คุณ สุกรี ยาการียา 85 คุณ ธวัชชัย สมตุ้ย 235 คุณ สุคนธ์ทิพย์ สุรางค์ 86 คุณ ธิดารัตน์ มั่งมูล 236 คุณ สุจิตรา สติมั่น 87 คุณ ธีรดา ถนนแก้ว 237 คุณ สุชาฎา เชื้อชาติ 88 คุณ ธีระยุทธ หนูเศษ 238 คุณ สุชาติ ตันประเสริฐ 89 คุณ นกแก้ว ทวีศรี 239 คุณ สุชาพงศ์ นิยมสัตย์ 90 คุณ นคร ละดาดก 240 คุณ สุดธีรัก แก้วขัด 91 คุณ นภัสวรรณ กุลเพชร 241 คุณ สุดารัตน์ ลอยไสว 92 คุณ นภา ฉุนกระโทก 242 คุณ สุเทพ เณรจาที 93 คุณ นรินทร์ จันคง 243 คุณ สุเทพ หนูเหมือน 94 คุณ นรินรัตน์ หม้อทอง 244 คุณ สุนทร วาสุโพธิ์ 95 คุณ นวพร รักดี 245 คุณ สุปราณี ศิริพลบุญ 96 คุณ นาริน เจนจบ 246 คุณ สุพจน์ เวียงแก 97 คุณ นิกร สีสอนดี 247 คุณ สุพรรณี สิทธิเสนา 98 คุณ นิตยา โตอุตชนม์ 248 คุณ สุพัฒน์ชัย โครตกุดแคน 99 คุณ นิตยา เพ็ชรพันธ์ 249 คุณ สุภัช คำเขียงตา 100 คุณ นุจรีย์ สรรคพงษ์ 250 คุณ สุภาพร กองทรัพย์ 101 คุณ นุชจรี จิตตคาม 251 คุณ สุภาพร พฤกษชัฎ 102 คุณ นุชจิรา รัตนสมบรูณ์ 252 คุณ สุรบรรณ จัตวัฒนกุล 103 คุณ บังอร ยันสิงหาญ 253 คุณ สุรศักดิ์ ปงจันตา 104 คุณ บัวพิศ รัตนบุรี 254 คุณ สุริยะ มาธิม้ง 105 คุณ บุญจันทร์ มุงคุณโครต 255 คุณ สุรีรัตน์ ป้องมาตย์ 106 คุณ บุญสม หน่วยเท้ง 256 คุณ สุวิท อินธิจักร 107 คุณ เบ็ญจมาศ หล้าตุ้ย 257 คุณ เสวลักษณ์ โอชารส 108 คุณ เบญจวรรณ สายโยค 258 คุณ เสาวรีย์ แสงศร 109 คุณ ปฐมาภรณ์ แพงดี 259 คุณ แสวง จันทรเสนา 110 คุณ ปภาวัณณ์ แก้วคนตรง 260 คุณ โสภณ ภักดีบุรี 111 คุณ ประครอง ทองลือ 261 คุณ โสภี จันทชีวกุล 112 คุณ ประทวน ชัยฉลาด 262 คุณ โสภี แสงสว่าง 113 คุณ ประยงค์ ใจนุกูล 263 คุณ ไสว พลหาญ 114 คุณ ประลองยุทธ สุขสำราญ 264 คุณ ไสว ยูงกระสันต์ 115 คุณ ประวิตร งามทวีกิจ 265 คุณ หทัย สมมี 116 คุณ ประเสริฐ แก่นเมือง 266 คุณ หยาดฝน สุสมแก้ว 117 คุณ ปราณี ตมกลาง 267 คุณ หวานเมือง ทองโพธิ์ 118 คุณ ปราณี ธรรมลังกา 268 คุณ อดิศักดิ์ ใหม่สวรรณ์ 119 คุณ ปวีณา เจริญภูมิ 269 คุณ อนันต์ ขจรเพชร 120 คุณ ปาณิศา วงศ์สวัสดิ์ 270 คุณ อนุชา ทองคำ 121 คุณ ปาริชาติ ปาละสิทธิ์ 271 คุณ อนุสรณ์ กลิ่นอินทร์ 122 คุณ ปิยะพร วงศางาม 272 คุณ อภิศักดิ์ จันทร์หอม 123 คุณ ผ่องพรรณ จงยศยิ่ง 273 คุณ อมรวลี วัฒนวิศิษฏ์ 124 คุณ พงศกร กวีวุฒิพันธุ์ 274 คุณ อรกัญญา เพ็งแก้ว 125 คุณ พงศ์พัฒน์ ไตรเนตร 275 คุณ อรนุช ตั้งประดิษฐ์ 126 คุณ พงษ์พิทักษ์ โพธิ์คำ 276 คุณ อรรถวุฒิ เสนาะเมือง 127 คุณ พชรพรรณ หนูสังข์ 277 คุณ อร่ามศรี พราวศรี 128 คุณ พนมไพร ละครพล 278 คุณ อรินทม์ พิชญกร 129 คุณ พนิดา มั่นสาธิต 279 คุณ อ่อนศรี สุภาพวง 130 คุณ พรเจริญ บัวพุ่ม 280 คุณ อัจจิมา จันทราเสวี 131 คุณ พรชัย สีโนนม่วง 281 คุณ อัจฉารัตน์ อินต๊ะโพธิ์ 132 คุณ พรพิมล คำชุ่ม 282 คุณ อัญชฎา แซ่เฮ้ง 133 คุณ พลพัฒน์ พงษ์สุภา 283 คุณ อัมพร ด่านสุข 134 คุณ พะยอม เมืองขันธ์ 284 คุณ อาทิตย์ จิตรโท 135 คุณ พัชราพร จันทะแจ้ง 285 คุณ อาทิตย์ สุขนิรันดร์ 136 คุณ พัชรินทร์ อกอารีย์ 286 คุณ อาทิตย์ อยู่เป็นสุข 137 คุณ พันทิพพา ศรีสนาม 287 คุณ อานนท์ มาตวังแสง 138 คุณ พิกุล สิทธิเวช 288 คุณ อารีลักษ์ พรมจารย์ 139 คุณ พิเชษฐ ขุนอินทร์ 289 คุณ อำนวยพร ลีวัจนกุล 140 คุณ พิทักษ์ มีพัฒนสนธิ์ 290 คุณ อำนาจ โพธิ์แก้ว 141 คุณ พิทักษ์ วีระสอน 291 คุณ อำไพ พ่วงความสุข 142 คุณ พิมพิไล จันทร์สว่าง 292 คุณ อุทัยวรรณ ตามพระหัตถ์ 143 คุณ พิระพงษ์ เพชรวิชิต 293 คุณ อุเทน ประวัติ 144 คุณ พุฒินาท มารัตนชัย 294 คุณ อุมา สะมะลาเต๊ะ 145 คุณ เพ็ญศิริ แพงมา 295 คุณ เอกชัย อ่ำจ้อย 146 คุณ ไพฑูรย์ นวลสา 296 คุณ เอกพล พงษ์เจือเงิน 147 คุณ ไพรักษ์ เพียกเพีย 297 คุณ โอฬาร เจริญทวี 148 คุณ ภณิดาพร ฐิตาคม 298 บริษัท กำแพงเพชรโฮเทล จำกัด 149 คุณ ภาสกร ช่วยนุ้ย 299 บริษัท เอ็ม เก็น เอ็นจิเนียริ่ง 150 คุณ ภูวนาถ โตสารเดช 300 บริษัท เอส พี เจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

  11:30 น.  651 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • รายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM นั่งรถไฟท่องเที่ยว ชมวิวหมอกสวย

  รายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม  TQM นั่งรถไฟท่องเที่ยว ชมวิวหมอกสวยทุ่งดอกกระเจียวงาม ผาสุดแผ่นดิน จ.ชัยภูมิวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558    รายชื่อผู้โชคดี ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ 1 คุณ กานต์ ศรีวิภาสถิตย์ 31 คุณ มลัย รัตนกุลชัยนัท์ 2 คุณ เกษกนก ภูมิมาโนช 32 คุณ มะลิ สำราญวนากิจ 3 คุณ แก้วมณี ไสวอมร 33 คุณ มัลทนา สารอูป 4 คุณ คณารัชต์ สินธนทรัพย์ 34 คุณ เมทินี เตชะผ่องพันธ์ 5 คุณ จรินทร์ ชูจิตร 35 คุณ ยุพรัตน์ เสนนอก 6 คุณ จิตกมล ธนสิทธิ์สมบูรณ์ 36 คุณ รติรัตน์ มนตะเสวี 7 คุณ ชานันท์ ยังอิ่มสุข 37 คุณ รัตนะ ชุ่มหฤทัย 8 คุณ ดวงกมล ธัมกิตติคุณ 38 คุณ รัตนาภรณ์ หวังถาวร 9 คุณ ดอกชัย เตชะรัตนยืนยง 39 คุณ ราเชนทร์ เทยศ 10 คุณ ทรงสิริ เฉลิมชัยกิจ 40 คุณ รุ่งอรุณ สวรรณชาโต 11 คุณ ทวีพร ชื่นปราณี 41 คุณ วรนุช ผดุงธนบดี 12 คุณ ทัชรินทร์ ศิริกาญจน์ 42 คุณ วรรณวิภา ยามาซากิ 13 คุณ ทับทิวา จันทวงศ์ 43 คุณ วรวรัญช์ เฉลิมวิบูลย์ 14 คุณ ธัญรัฐ บุรพผล 44 คุณ วรินทร จุลินทร 15 คุณ นฤมล ตันติวนิชย์เจริญ 45 คุณ วิมล กลั่นกราย 16 คุณ บุญช่วย สิริทองสาคร 46 คุณ วิไลรัตน์ ยังรอต 17 คุณ เบญจวรรณ บุราณสุข 47 คุณ ศราวรรณ ดวงดาว 18 คุณ ประสิทธิ์ ชอบธรรม 48 คุณ สกาว มีแหวน 19 คุณ ปาริชาต เม็นแก 49 คุณ สมบัติ หล้าคอม 20 คุณ ปิ่นอนงค์ ถิ่นปัญจมา 50 คุณ สิริ วารีชล 21 คุณ พงศ์ภรณ์ เปลื้องมณี 51 คุณ สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ 22 คุณ พจนีย์ ชิตกรณ์ 52 คุณ สุดารัตน์ โรชศรีทอง 23 คุณ พัชนันท์ เอกอัครนิธิเลิศ 53 คุณ สุพจน์ กันกำธรวงศ์ 24 คุณ พิพัฒน์ ทองระอา 54 คุณ สุพรรณี กลิ่นสังข์ 25 คุณ พิมพรรณภา กันแก้ว 55 คุณ สุภาวดี จันทรกระจ่าง 26 คุณ พีรภาว์ เพ็งประโคน 56 คุณ สุวิมล ศรีเมืองเพีย 27 คุณ พีระ จิตต์ธีรภาพ 57 คุณ อติพร บริณายกานนท์ 28 คุณ เพิ่มพูน ไพจิตร 58 คุณ อนุสรณ์ โสบิน 29 คุณ มณีรัตน์ วะตะภรณ์ 59 คุณ อาวุธ พึ่งสัมพันธ์ 30 คุณ มณีรัตน์ ลี้เทียน 60 คุณ เอนก เจือแก้ว  

  16:04 น.  1144 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM ชวนย้อนยุค เมืองตากอากาศ สมัย ร.3

  TQM ชวนย้อนยุค เมืองตากอากาศ สมัย ร.3  เข้าวิหารเทพ พบเหล่าเทพพยาดาฟ้าดิน พร้อมไปล้วงลึกตำนานเรื่องเล่า  “พระนางเรือล่ม” และ Walk Rally ตะลุยทอดน่องตลาดเก่าอ่างศิลา ซื้อของสดสะพานปลา อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี TQM ชวนย้อนยุคเมืองตากอากาศสมัย ร.3  เข้าวิหารเทพหน่าจา ล้วงลึกตำนานเรื่องเล่า “พระนางเรือล่ม”  Walk Rally ตะลุยทอดน่องตลาดเก่าอ่างศิลา ซื้อของสดสะพานปลา จ.ชลบุรี  กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120ท่าน)-ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานในเดือน 23 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2558-ลูกค้าที่ต่อประกันในรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนตุลาคม-ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร และนครปฐมรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นลุกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ์•.ช่องทาง SMS พิมพ์ CH ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท)•.ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737 CHตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมข้อความส่ง  SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้าส่ง TQMWalkRallyไหว้เทพหน่าจา@ชลบุรีกับดารา29สค58พิมพ์CHชื่อสกุลส่ง4712444ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMWalkRallyชมวิหารเทพหน่าจาแล้วประกาศผล26สค@เวปTQMระยะเวลาร่วมสนุกระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2558ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ผ่านทางwww.tqm.co.thคัดเลือกจาการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล กำหนดการกิจกรรม วันที่ 29 สิงหาคม 2558   08.00 น.  สมาชิกลงทะเบียนหน้าตึก TQM (ลูกค้าจำนวน 60 คู่) 08.30 น.  ออกเดินทางสู่  อ.อ่างศิลา  10.30 น.  นำทุกท่านเข้าวิหารเทพ สักการะเหล่าเทพพยาดาฟ้าดิน พระมารดาแห่งดวงดาว              ที่ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก               โดย  วิทยากรนำชมแต่ละชั้น  (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง) 12.00 น.  ออกเดินทางไปรับประทานอาหาร  ณ “เรือนอาหารทะเลวังมุข”                ร้านอาหารดั้งเดิม เก่าแก่ แห่งเขาสามมุขที่เป็นที่รู้จักกันมาเกือบสามสิบปี 13.00 น.  เดินทางไปสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ สมเด็จพระนางเรือ                ล่มนางผู้เป็นที่รักยิ่งของพระพุทธเจ้าหลวง  ในรัชกาลที่ 5  เพื่อความเป็นสิริมงคล               พร้อมฟังที่มาที่ไปโศกนาฏกรรม พระนางเรือล่มในครั้งนั้นหลังจากนั้นนำสมาชิกสวมหมวก              ถือร่มย้อนวันวานเก็บภาพโดยมีน้ำทะเลเป็นวิวหลัง   ถ่ายภาพครั้งละ 10 คู่  (ใช้เวลา 40 นาที) 13.40 น.  เดินเท้าลัดเลาะมุ่งหน้าสู่ตลาดเก่าอ่างศิลาแวะซื้อครกหินอ่างศิลา หอยนางรม               ไข่แมงดาฉาบหวาน และขนมคุณยาย ฯลฯ  เรื่อยไปถึงด้านหลังบริเวณหมู่บ้านประมง               ไปชมค้างคาวแม่ไก่ตัวใหญ่ๆ ที่อยู่ร่วมกับคนในชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลาเป็นจำนวนมาก               นอนหลับห้อยหัวอยู่ตามต้นไม้ในป่าชายเลนใกล้ๆ ชุมชนระหว่างทาง สมาชิกแต่ละ Bus               ต้องแข่งขัน Walk Rally 15.30 น.  เดินย้อนกลับมาตะลุยช็อปที่ตลาดสดสะพานปลา แหล่งรวมอาหารทะเล               ทั้งสดและแห้ง เพลิดเพลินกับการซื้อ กุ้ง หอย ปู ปลา สดๆยกจากเรือมาขึ้นที่สะพานปลา               และอาหารทะเลแปรรูปต่างๆ ก่อนขึ้นรถ 16.30 น.  เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ18.30 น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  16:00 น.  1679 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัล บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 รางวัล  บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท  จำนวน 20  รางวัล 1 คุณ คำพันธ์ พะชะนะ 11 คุณ ละไอ คำแพ 2 คุณ จำเนียร ดีกลาง 12 คุณ ลำดวน ขันตี 3 คุณ ทวี ด่านเก่า 13 คุณ วรพจน์ นามโยธา 4 คุณ ธวัชชัย ชัยภาคย์ 14 คุณ วไลลักษณ์ แก้วต้วย 5 คุณ นัฐพล นวลจันทร์ 15 คุณ ศิราณี อินธิมา 6 คุณ บัณฑิตย์ แก้วอมร 16 คุณ สมบุญ ศรียอด 7 คุณ ประทีป อนุกุลประเสริฐ 17 คุณ สุทัศน์ อาศัยน้ำ 8 คุณ ภัทรวดี ขำวิลัย 18 คุณ สุนิษา พรมสมบัติ 9 คุณ มังกร แวงดงบัง 19 คุณ สุพจน์ น้อยหมื่นไวย 10 คุณ ละออน้อย อุดรพล 20 คุณ อุแสน คาน

  11:31 น.  729 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัลเครื่องดูดฝุ่นรถยนต์

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 รางวัล  เครื่องดูดฝุ่น  จำนวน 200  รางวัล 1 คุณ กรรณิการ์ ธนรัตน์กิจการ 101 คุณ ไพบูลย์ เปรมศรี 2 คุณ กนกชภร จัอยเจริญ 102 คุณ ไพรัตน์ เชิดฉิน 3 คุณ กรรณิการ์ ศิริวงค์มณี 103 คุณ ไพรัตน์ สีแสด 4 คุณ กริช ปทุมวรชาติ 104 คุณ ฟาร์ฎีละห์ เซ็งยี 5 คุณ กัมพล เข็มประสิทธิ์ 105 คุณ ภาวรรณ ชาลีเครือ 6 คุณ กัลยา ศรีทอง 106 คุณ มณฑล เงินหิรัญ 7 คุณ กิติมา เจรียรสมัย 107 คุณ มยุรี เอี่ยมอาภรณ์ 8 คุณ ไกรสิทธิ์ ดวงวงค์ 108 คุณ มาเรียม อ่อนน้อม 9 คุณ เข็มทอง ศรีอินทร์ 109 คุณ ยงยุทธ พวงไธสง 10 คุณ คนึงนิจ วงษ์พุทธะ 110 คุณ รชต ดำรงธนวิทย์ 11 คุณ เครือแก้ว พลบรูณ์ศรี 111 คุณ รสสคนธ์ ศรีสนิท 12 คุณ แคทรียา สุวิเชียร 112 คุณ รังสรรค์ ดังวันเลิศมงคล 13 คุณ จนา พูลเพิ่ม 113 คุณ รังสรรค์ ยาสอน 14 คุณ จรัญ พุทธรักษ์ 114 คุณ รัชนีกร ใจสัก 15 คุณ จำเนียร เสมรถ 115 คุณ รัตนพร ไชยขันธ์ 16 คุณ จีรภา พิมพ์กลาง 116 คุณ รัตนา เดิมสมบูรณ์ 17 คุณ จุฑามาศ ทองใบ 117 คุณ รุ่งค์ จีนา 18 คุณ จุฑารัตน์ สิงห์วงษา 118 คุณ เรือนแก้ว ภูทองปิด 19 คุณ แจ่มจันทร์ พลศรีดา 119 คุณ ละม้าย นัดสูงวงษ์ 20 คุณ ฉลาด ทาหอม 120 คุณ ละออทิพย์ อนุพันธ์ 21 คุณ ฉลาด ย้อยดี 121 คุณ วงเดือน มงคลพิลา 22 คุณ ชนยกร อินทรีย์ 122 คุณ วรรณชัย พรมมงคุณ 23 คุณ ชนรัฐ บัวคำเกิด 123 คุณ วรรณวิสา แก้วกลั่น 24 คุณ ชนวัฒน์ ธัญชาติธาตรี 124 คุณ วรรณี ใบกาเด็ม 25 คุณ ชวนพิศ ปิกวงศ์ 125 คุณ วรวุฒิ แซ่เซียว 26 คุณ ช่วย วางเหลี่ยม 126 คุณ วัฒนา แก้วปัตตา 27 คุณ ชัญญ์ญาณ์ ชูมาศ 127 คุณ วัสวัตต์ จันทร์แสนภักดิ์ 28 คุณ ชัยวัฒน์ นวลสิงห์ 128 คุณ วิโชติ สีน้อย 29 คุณ ชาญอนันต์ ฝั้นเต็ม 129 คุณ วิทยา รัตนวงษ์ 30 คุณ ชูเกียรติ ชุมพงษ์ 130 คุณ วินิจฉัย จูมวงศ์ 31 คุณ ชูชาติ ดอนสมจิตร 131 คุณ วิโรจน์ น้อยอิ๋ว 32 คุณ เชาวรัตน์ จันทร์เรืองศรี 132 คุณ วิลัยลักณ์ ม่วงทอง 33 คุณ เชิด นกโยธิน 133 คุณ วิศิษฐ์ เอื้อปรมจิต 34 คุณ ณรงค์ แก้วปานันท์ 134 คุณ วิหาร เสขุนทด 35 คุณ ณัฏฐ์นันธ์ สัตตะนิชญ์ 135 คุณ แวตา ลครพล 36 คุณ ณัฐกรณ์ ตั่งธนาพร 136 คุณ แววตา จรรโลงบุตร 37 คุณ ณัฐกานต์ พรมมี 137 คุณ ศรีนวน โสภา 38 คุณ ณัฐดนัย บุญเกิด 138 คุณ ศรีอุบล นิยม 39 คุณ ณัฐนันท์ คุณยศยิ่ง 139 คุณ ศุภัช เรืองสะอาด 40 คุณ ณัฐพงษ์ แตงฮ่อ 140 คุณ สงกรานต์ พระนำ 41 คุณ ดวงพร พรหมศร 141 คุณ สงพงษ์ ย้งใหญ่ 42 คุณ ดาว คงกระเรียน 142 คุณ สมคิด ทิพย์ศิริ 43 คุณ เด่นชัย ชาบำเหน็จ 143 คุณ สมคิด ศรีวิชัย 44 คุณ ถวิล ชมโพธิ์ 144 คุณ สมจิตร ชัยสวัสดิ์ 45 คุณ ทวี พิมพเคณา 145 คุณ สมจิตร บัวสระ 46 คุณ ทอดใจ หลักคำ 146 คุณ สมชสย นามเคน 47 คุณ ธนพร เกตุพิชัย 147 คุณ สมเดช ปัญญาปรุ 48 คุณ ธนพัฒน สมบรูณ์วิทย์ 148 คุณ สมบัติ สอนเวช 49 คุณ ธนะรัชต์ วิจินธนสาร 149 คุณ สมรรถชัย ระวิพันธ์ 50 คุณ ธนิตตา แตงอ่อน 150 คุณ สรรค์ชัย พินิจกุลวิวัฒน์ 51 คุณ ธวัชชัย ดวงประชา 151 คุณ สวรรค์ ทับทิมศรี 52 คุณ ธัญวลัย วันอุ่น 152 คุณ สอน เนียมขำ 53 คุณ ธาตรี นาควัชระ 153 คุณ สัมพันธ์ ปั่นเพ็ง 54 คุณ ธานินทร์ ไชยพะยวน 154 คุณ สายรุ้ง หมีดง 55 คุณ ธานี บำราศทุกข์ 155 คุณ สาวิตรี ดอกเข็มกลาง 56 คุณ นพดล เสือเพชร 156 คุณ สำลี กะตะโท 57 คุณ นพรัตน์ กุณฑล 157 คุณ สิริทร์ เจริญจิตร 58 คุณ นันทนา เชิงฉลาด 158 คุณ สุกัญญา ทรัพย์สอาด 59 คุณ นันทิชา สีตาล 159 คุณ สุณี จันทร์ฉาย 60 คุณ นิยม ภูพานนา 160 คุณ สุทัศน์ เพ็ชรศรี 61 คุณ นิรันด์ บุรสิทธิ์ 161 คุณ สุพรรณ ตรีตรง 62 คุณ นิรันดร ทนงศักดิ์มนตรี 162 คุณ สุพรรณ ศรีคำบ่อ 63 คุณ บรรจงจิต ฟูจันทร์ใหม่ 163 คุณ สุพรรณ ผิวพรรณ 64 คุณ บังอร พุดลา 164 คุณ สุพรรณี พันธุ์จรุง 65 คุณ บัณฑิต แดงเล็ก 165 คุณ สุพล แพนพา 66 คุณ บัวบาน ภูล้นแก้ว 166 คุณ สุพัตรา สมบัติ 67 คุณ บัวหอม พอดี 167 คุณ สุพัตรา กลิ่นหอม 68 คุณ บุญชู สมเชื้อ 168 คุณ สุพัตรา ศรีสำราญ 69 คุณ บุญล้อม เนียมศรี 169 คุณ สุภาวดี ด้ายผึ้ง 70 คุณ บุญวีณ์ โสมบุญเสริม 170 คุณ สุมาลี แซ่อุ่ย 71 คุณ ประคอง เล็กมณีสุธรรม 171 คุณ สุรชัย ถาไชยลา 72 คุณ ประณิธาน สุดลาภา 172 คุณ สุรชัย ถาไชยลา 73 คุณ ประดิษฐ์ สายแวว 173 คุณ สุรศักดิ์ ลือชัย 74 คุณ ประดิษฐ์ อำภาทิพย์ 174 คุณ สุรสีห์ กรดคีรี 75 คุณ ประยูร สีประหลาด 175 คุณ สุริทร์ จันดากุล 76 คุณ ประวิทย์ แนววัน 176 คุณ สุรีพร เถื่อนสันเทียะ 77 คุณ ประสิทธิ์ วิจิตพันธ์ 177 คุณ สุวรรณ์ โคตะมะ 78 คุณ ประเสริฐ ทองดำ 178 คุณ เสาวนีย์ ปัญญาสาร 79 คุณ ประหยัด แก้วเนตร 179 คุณ เสาวภา ไปยะพรหม 80 คุณ ปริมปรางค์ โชคกิจ 180 คุณ โสภา สวรรณไตร 81 คุณ ปรีชา อิ้มแตง 181 คุณ โสฬส พิลาไชย 82 คุณ พงษ์เทพ เกตุสกุล 182 คุณ หัสดี หลวงราษฎร์ปริมาณ 83 คุณ พจน์ วงศ์สวรรค์ 183 คุณ อเซ็ง เจะเลาะ 84 คุณ พเยาว์ ปยะพันธ์ 184 คุณ อติศักดิ์ คงเพียรธรรม 85 คุณ พรใจ ภาปันแก้ว 185 คุณ อธิลาภ ฉัตรเจริญพร 86 คุณ พรพล ศีลประเสริฐ 186 คุณ อนงค์ ขุนประเสริฐ 87 คุณ พรพิมล สามทองล่ำ 187 คุณ อนุวัฒน์ ธีระวุฒธิ 88 คุณ พลี เฮาะมะ 188 คุณ อภิชิต แสงคำ 89 คุณ พัชรีย์ สายโยธา 189 คุณ อเสข ขันธวิชัย 90 คุณ พัฒนา โสรี 190 คุณ อัจฉรา สดใส 91 คุณ พาณี ประเสริฐสม 191 คุณ อาทิตย์ นาถาดทอง 92 คุณ พิจิตตรา ขันตรี 192 คุณ อาทิตยา แสงสีอ่อน 93 คุณ พิทักษ์ ชิวตาวงศ์ 193 คุณ อำนวย มีทรัพย์ 94 คุณ พิมพ์พิกา ปลัดกอง 194 คุณ อำนวย เกิมฉิม 95 คุณ พิมพา หัทยา 195 คุณ อำภิรา อินน้อย 96 คุณ พิมลรัตน์ ลิมป์ไพบูลย์ 196 คุณ อินทร์ธนิล เกิดแพร 97 คุณ พิศิษฏ์ บึงน้ำเพ็ชร์ 197 คุณ อุดร ทัศศรี 98 คุณ พิษณุ เสามี 198 คุณ อุเทน โพธิ์กิ่ง 99 คุณ พีระยศ วรรณเผือก 199 บริษัท สินกไพบูลย์โลหะการ 100 คุณ ไพฑูย์ นวลแสง 200 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด

  11:25 น.  933 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รับรางวัลเกจวัดลมยาง

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่   ประจำเดือน มิถุนายน 2558 รางวัล  เกจวัดลมยาง  จำนวน 300  รางวัล 1 คุณ Seiji Yamaguchi 151 คุณ ไพศาล เสียงใส 2 คุณ กนกพร มูละสาร 152 คุณ ไพศาล หล่อวงศ์ตระกูล 3 คุณ กนกวรรณ ศรประดิษฐ์ 153 คุณ ภูสิต จิตจง 4 คุณ กมลพัทธ์ เหมาะมาศ 154 คุณ มนตรี ธนกิจ 5 คุณ กรวย สุรพี 155 คุณ มนัส ชูมนต์ 6 คุณ กองพล เกื้อเพชร 156 คุณ มยุรี พึ่งเกษม 7 คุณ กานต์พิชชา พิจารย์ 157 คุณ มลฤดี ชัยฤทธิ์ 8 คุณ กิติศักดิ์ วรรธนะประทีป 158 คุณ มะลิวัลย์ แรมฤทธิ์ 9 คุณ กิ้มหุ้น ช่วยดำรงค์ 159 คุณ มารีน่า ฮานีม แห้วขุนทด 10 คุณ กีรนันท์ อยู่พร้อม 160 คุณ มาวิน เจตนาลักษณ์ 11 คุณ กุลธารินท์ จิรกุลศักดิ์นนท์ 161 คุณ เมธาวี อิงชัยภูมิ 12 คุณ กุลนิภา ประเสริฐศรี 162 คุณ ยามีละ ยะโก๊ะ 13 คุณ กุลวดี รัตนจงเกียรติ 163 คุณ ยุทธพงษ์ ใจศิริ 14 คุณ เกรียงศักดิ์ โฆมานะสิน 164 คุณ ยุพิณ แสนยบุตร 15 คุณ เกียรติศักดิ์ วรรณวชิรกุล 165 คุณ รสสุคนธ์ คำพันธ์ 16 คุณ ไกรลาศ ลันขุนทด 166 คุณ รังสิโรจน์ วีระไวทยะ 17 คุณ ไกรสร ไร้สูงเนิน 167 คุณ รัตนา คำบุญ 18 คุณ ขจรเกียรติ แก้วประกอบ 168 คุณ ราชัน คำพิมาน 19 คุณ ขจรเกียรติ วุ่นกลิ่นหอม 169 คุณ ราตรี จันทาโสม 20 คุณ คงศักดิ์ สมตน 170 คุณ ราตรี ใจอ่อน 21 คุณ จรรยา จริตบุญ 171 คุณ รุ่งรัตน์ ดำรงบุล 22 คุณ จริยภรณ์ รักความเชื่อ 172 คุณ รุ่งอรุณ ฟุเตียน 23 คุณ จรูญ มีสุข 173 คุณ ฤทธิรงค์ หอมเหล็ก 24 คุณ จันจิรา ปุรัมภะเว 174 คุณ ลักคณา ประจักรสุข 25 คุณ จันทร์จิรา คำเขียว 175 คุณ ลักษมณ โพธิ์ศรี 26 คุณ จำเนียร โอ่วเจริญ 176 คุณ ลัคณา กาญจนกุล 27 คุณ จำเนียร ชัยเขียว 177 คุณ ลัดดา เกิดขุมทรัพย์ 28 คุณ จำรัส เมฆษา 178 คุณ ลำ เครือวงษ์ 29 คุณ จิรวัฒน์ กระเบื้องเก่า 179 คุณ ลำดวน ดีนาน 30 คุณ จีน อนงค์พร 180 คุณ วงเดือน ศรีษะใบ 31 คุณ จีรเทพ สิทธาพิทักษ์พงศ์ 181 คุณ วรรณภา ทองคำ 32 คุณ เจริญจิตร วงศ์สา 182 คุณ วรวุธ สูงสันเขต 33 คุณ เฉลา คำเจริญ 183 คุณ วลัยลักษณ์ ไสวสิทธ์ 34 คุณ เฉลิมชัย มีห่อข้าว 184 คุณ วสันต์ เหล่าเกษม 35 คุณ เฉลิมชัย ปานเกิด 185 คุณ วสันต์ ดีเผือก 36 คุณ เฉิดเชาวน์ นิวัตร 186 คุณ วสุ เสริฐธิกุล 37 คุณ ชลิดา ช่อมะม่วง 187 คุณ วันวิสา อ่วมดั่น 38 คุณ ชวนพิศ แก้วพรหมราช 188 คุณ วัลดี ตุลยวรเศรษฐ์ 39 คุณ ชวัญเรือน คงสมพงษ์ 189 คุณ วิชชุดา มาลาหอม 40 คุณ ช่อทิพย์ ปลื้มพิมาย 190 คุณ วิชาญ โนนทิง 41 คุณ ชัชชัย ทรงสกุลไทย 191 คุณ วิชุตา นินนันท์ 42 คุณ ชัยวัฒน์ ศรีสมุทร 192 คุณ วิภาวี ลาวัง 43 คุณ ชัยวัฒน์ วันดี 193 คุณ วิรัช สุขพรสินชัย 44 คุณ ชัยวุฒิ จันทร์ศรีคง 194 คุณ วิรัช วงค์ชมภู 45 คุณ ชัยสากล มาสิงห์ 195 คุณ วิลัย แลกปัน 46 คุณ ชัยสิทธิ์ เฉลิมงาม 196 คุณ วิไล หนุนสิมิ 47 คุณ ชาลาวีร์ ปัญญา 197 คุณ วีรศักดิ์ สารพร 48 คุณ เชิง ศิริพจนากร 198 คุณ วีระยุทธ แก้วบุญศรี 49 คุณ ซ่อนกลิ่น แก้วรุ่งเรือง 199 คุณ วีระศักดิ์ ฝาชัยภูมิ 50 คุณ ญาต ชัยมี 200 คุณ วุฒินันท์ นุขุนทด 51 คุณ ฐิติพันธ์ นามศรี 201 คุณ ศราวัฒน์ จุลมณีโชติ 52 คุณ ณรงค์ พลับเพลิง 202 คุณ ศรีสุวรรณ ประดับทอง 53 คุณ ณรัฐ พรรณนิกร 203 คุณ ศักดิ์ชัย ภูคงน้ำ 54 คุณ ณัฐภูมิ ไชยศร 204 คุณ ศักดิ์บุรุษ คำคลี่ 55 คุณ ณิชากร ประจง 205 คุณ ศิริวรรณ เกิดมาตย์ 56 คุณ ดรุณี สุขแก้ว 206 คุณ ศิริลักษศ์ อนันฐ์ฐกุล 57 คุณ ดอริย๊ะ พรรจุรัส 207 คุณ ศิริศักดิ์ นพไธสง 58 คุณ ดำรงศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์ 208 คุณ สถาพร พลเยี่ยม 59 คุณ ต่อพงศ์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล 209 คุณ สนธยา สอระมัน 60 คุณ เตียว เทียน เซง 210 คุณ สนันทินิย์ เชื้อสุข 61 คุณ ทรงพล มาเสาะ 211 คุณ สมควร มาลัย 62 คุณ ทวี ทองเงิน 212 คุณ สมจิตร เสือบาง 63 คุณ ทองพูน ภูผาผุด 213 คุณ สมจินตนา นามพันเมือง 64 คุณ ทิพรดา บุญเจียม 214 คุณ สมจินตนา นามพันเมือง 65 คุณ ทุม พิมพ์เสน 215 คุณ สมใจ มีผล 66 คุณ ธงไชย วัฒนานนท์ 216 คุณ สมชิด ฮวบกระโทก 67 คุณ ธนพร โควสุภัทร 217 คุณ สมเดช ฟองงาม 68 คุณ ธนวัฒน์ ผิวเหลืองสัวสดิ์ 218 คุณ สมถวิล ศรีรัมย์ 69 คุณ ธนวุฒิ โมทย์วารีศรี 219 คุณ สมนึก คชพงษ์ 70 คุณ ธนันยา อุดดาแอ 220 คุณ สมบุญ ศรีตรีเวช 71 คุณ ธราธร เจริญผล 221 คุณ สมพงษ์ ยิ่งกำแหง 72 คุณ ธวัชชัย ทูคำมี 222 คุณ สมพร อุ่นจิต 73 คุณ ธัญญลักษณ์ สุขประเสริฐ 223 คุณ สมพร แปลงวงศ์ 74 คุณ ธานี มหาบุญปิติ 224 คุณ สมเพชร สุปินต๊ะ 75 คุณ ธีระพจน์ โพธิ์คง 225 คุณ สมภพ สิมณี 76 คุณ นงค์เยาว์ มณีอินทร์ 226 คุณ สมมิตร์ ศรีพนม 77 คุณ นพดล บุญภา 227 คุณ สมฤทัย มณีวงษ์ 78 คุณ นรินทร์ เมฆแก้ว 228 คุณ สมหมาย วงค์ใหญ่ 79 คุณ นฤมล สุขจรุ่ง 229 คุณ สรวีย์ รัฐพิทักถิรดา 80 คุณ นันทวัน นวลบุตรี 230 คุณ สราวุธ เทียมเพื่อน 81 คุณ นิคม ภูแดนแก่ง 231 คุณ สลิลลา เลิศวงศ์อุดมพร 82 คุณ นิคม เทียนใช้ดี 232 คุณ สัมพันธ์ คำเอม 83 คุณ นิด เกียบกลาง 233 คุณ สานิต เอี่ยมน้อย 84 คุณ นิตยา นิเวทนา 234 คุณ สายสุนีย์ บัวลอย 85 คุณ นิตยา บุตรศรีภูมิ 235 คุณ สำราญ นาคตระกูล 86 คุณ นิตยา หกด่านจาก 236 คุณ สิทธิชัย ธงชัยพิทักษ์ 87 คุณ นิภัทร วังสิริสุข 237 คุณ สิริชัย งามโชคพิภพ 88 คุณ นิภาพร ทองบู่ 238 คุณ สีมา ภู่คำ 89 คุณ นิรันดร์ ปิ่นทอง 239 คุณ สุคม เต้าทอง 90 คุณ นิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์ 240 คุณ สุจิน ราตรี 91 คุณ นุกูล สร้อยขุนทด 241 คุณ สุชิน หนูแก้ว 92 คุณ บงกชรัตน์ ชัยวีรพันธ์เดช 242 คุณ สุณรงค์ พลลุน 93 คุณ บรรเลง รุ่งศรี 243 คุณ สุดใจ อยู่ยัน 94 คุณ บัวหลำ ภาวขุนทด 244 คุณ สุดใจ เหลาพรม 95 คุณ บำรุง อยู่เจริญ 245 คุณ สุดาทิพย์ แสงปัญหา 96 คุณ บุญคง สายงาม 246 คุณ สุดารัตน์ หันจันทร์ 97 คุณ บุญโชค เข็มเพชร 247 คุณ สุเทพ แอ่นดอย 98 คุณ บุญประคอง นิชัย 248 คุณ สุธิร์ธดา เซี่ยงหว่อง 99 คุณ บุญยืน ลำภาษี 249 คุณ สุนิสา บรรจงปรุ 100 คุณ บุญรักษ์ สาริมาน 250 คุณ สุปราณี กลิ่นขจร 101 คุณ บุญเรียน ต้นแก้ว 251 คุณ สุพัฒน์กาจ เบ้าชัยภูมิ 102 คุณ บุปผา ฤทธิรณ 252 คุณ สุพี บุษดี 103 คุณ บุปผา บาดขุนทด 253 คุณ สุภาณี ชูหา 104 คุณ บุรินทร์ พงศ์สุวรรณ 254 คุณ สุภาภรณ์ คำเหล็ก 105 คุณ เบญจมาศ ดวงต๋า 255 คุณ สุเมธ ธรรมขันธ์ 106 คุณ เบญญาภา คอพพ์ 256 คุณ สุรชัย ฤทธิ์ช่วย 107 คุณ ปนิตา อ่องแช่ม 257 คุณ สุรศักดิ์ ไตรรัตนธาดา 108 คุณ ประกายทิพย์ เอี่ยวสานุรักษ์ 258 คุณ สุรศักดิ์ ปรีชาโปร่ง 109 คุณ ประจวบ มัจฉิม 259 คุณ สุรศักดิ์ มาตรชมภู 110 คุณ ประดิษฐ์ ศรีจันทร์ 260 คุณ สุริยันต์ เต่าโคกสูง 111 คุณ ประทาน รอดภัย 261 คุณ สุริยา สีหามาตย์ 112 คุณ ประเทือง พุกเกษม 262 คุณ สุวพล อ่อนน้อง 113 คุณ ประนอม คำตา 263 คุณ สุวรรณลักษณ์ ธรรมเนียมจัด 114 คุณ ประพฤติ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 264 คุณ สุวรรณา สนไชย 115 คุณ ประพันธ์ศักดิ์ บุญลือชา 265 คุณ สุวัฒณี คุปติวุฒิ 116 คุณ ประยงค์ ปานชาติ 266 คุณ เสวย แพงมา 117 คุณ ประสงค์ นาแถมพลอย 267 คุณ เสวียน จุนขุนทด 118 คุณ ประสงค์ เสวีวัลลภ 268 คุณ เสาวนีย์ บัวภา 119 คุณ ประสิทธิ์ แก่นผกา 269 คุณ แสง จันทรี 120 คุณ ประเสริฐ ไขกลางดอน 270 คุณ โสพล ฐานะกาญจน์ 121 คุณ ปราโมทย์ เจตนเสน 271 คุณ โสพิน โตธิรกุล 122 คุณ ปราโมทย์ กลีบทอง 272 คุณ ไสว นัดกระโทก 123 คุณ ปราโมทย์ โซสูงเนิน 273 คุณ หนูงาน กิ่งเมือง 124 คุณ ปรารถนา ชื่นใบ 274 คุณ หนูเทียม จำปาบุรี 125 คุณ ปวีณา ปุยคำ 275 คุณ หนูพิญ พรรณา 126 คุณ ปัญญา บัวมุ้ย 276 คุณ เหรียญ ทองเขียว 127 คุณ ปาลพล รอดลอยทุกข์ 277 คุณ อดิศักดิ์ เดชรักษา 128 คุณ พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุขา 278 คุณ อดิสร เรืองเดช 129 คุณ พงสิษฐ์ สีหะนันท์ 279 คุณ อนุชา ทักราล 130 คุณ พนิดา ฐานวิเศษ 280 คุณ อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย 131 คุณ พรชัย จันทร์อาภาส 281 คุณ อภิลักษณ์ อักษรพรหม 132 คุณ พรทิพย์ ผการัตน์ 282 คุณ อรจกร์ พิรักษา 133 คุณ พรพิมล สอิ้งทอง 283 คุณ อรรถพล ศรีลาวัณย์ 134 คุณ พรพิมล ทองเหลา 284 คุณ อรรถพล บุญมานุช 135 คุณ พรมชา ชาลี 285 คุณ อรัญ สมานพลอย 136 คุณ พรศักดิ์ วงศ์เครือ 286 คุณ อลิษา ปู่ประโคน 137 คุณ พัชรา เอกชีวะ 287 คุณ อวยพร พรมจันทร์ 138 คุณ พัชรา ตันติศิริคุณ 288 คุณ อัญชรี ทั่งศรี 139 คุณ พัชรินทร์ พูลเพิ่ม 289 คุณ อัฐพร ทิพจร 140 คุณ พัชรี สันทาลุนัย 290 คุณ อาภาภรณ์ ชิดเชื้อ 141 คุณ พัฒนเดช แจ้งศรีสุข 291 คุณ อารี ศรีมา 142 คุณ พัฒนา ต้นปรึกษา 292 คุณ อารีรัตน์ ขวัญยืน 143 คุณ พัลลภ มูโยม 293 คุณ เอกพงษ์ หอยแก้ว 144 คุณ พิกุล คนกลาง 294 คุณ เอกพจน์ อภัยทาน 145 คุณ พิชัย เยื้อนทรง 295 คุณ โอ หาญสุขวรพาณิช 146 คุณ พิชาต เอี่อมเอิบสิน 296 บริษัท พี โฟร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 147 คุณ พีระ เพาะบุญ 297 บริษัท พี-เพอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 148 คุณ แพรวพรรณ โช 298 บริษัท เอเชีย อินเตอร์เทรดไรซ์ เอกซ์ปอร์ต จำกัด 149 คุณ ไพบูลย์ เตียวศรีประดิษฐ 299 บริษัท โปรไวซิส โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 150 คุณ ไพวัลย์ ศรีภพ 300 บริษัท วี.เอ็น.ที.อินดีสทรี จำกัด

  11:19 น.  855 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM นั่งรถไฟท่องเที่ยว ชมวิวหมอกสวย ทุ่งดอกกระเจียวงาม ผาสุดแผ่นดิน จ.ชัยภูมิ

  < กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120ท่าน) - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานในเดือน 11 มิถุนายน – 22 กรกฏาคม 2558 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกันยายน 2558 - ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ ราชบุรี,นครปฐม, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร,นนทบุรีและปทุมธานี TQM นั่งรถไฟท่องเที่ยว ชมวิวหมอกสวย ทุ่งดอกกระเจียวงาม ผาสุดแผ่นดิน จ.ชัยภูมิ พาสมาชิกนั่งรถไฟขบวนพิเศษปรับอากาศ ไปสัมผัสบรรยากาศรถไฟลอยกลางเขื่อนป่าสัก ลอดอุโมงค์เขาพังเหย บันทึกภาพดอกบัวสวรรค์ ชมทะเลหมอกสุดแผ่นดินเยือนรอยต่อเหนือ-กลาง-อีสาน กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120ท่าน) - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานในเดือน 11 มิถุนายน – 22 กรกฏาคม 2558- ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกันยายน 2558- ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ ราชบุรี,นครปฐม,  สมุทรปราการ, สมุทรสาคร,นนทบุรีและปทุมธานี รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ • ช่องทาง SMS  พิมพ์ CP ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) •  ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737 CP   ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQM ชมUNSEENทุ่งบัวสวรรค์@ชัยภูมิกับดารา 8 ส.ค.58พิมพ์CPชื่อสกุลส่ง4712444 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMunseenนั่งรถไฟชมทุ่งบัวสวรรค์แล้วประกาศผล24กค@เวปTQM ระยะเวลาร่วมสนุกระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ผ่านทางwww.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล กำหนดการ 07.00 น.       พร้อมกัน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ลงทะเบียน บริเวณหน้าชานชาลาที่ 5                     รับสติ๊กเกอร์ติดหน้าอก(สำหรับที่นั่งรถโค้ชปรับอากาศ) 07.30 น.       เดินทางออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง เสิร์ฟอาหารเช้า (ข้าวกล่อง) + น้ำดื่มบนรถไฟ                      - เปิดตัวพิธีกร โบกี้ 1 และ โบกี้ 2 พร้อมกัน  กล่าวทักทายสมาชิก                     - เรียนเชิญคุณคมเนตร เนตรประไพ กล่าวต้อนรับสมาชิก                     - เปิดตัวนักแสดง  กล่าวทักทายสมาชิก                     - แนะนำมัคคุเทศก์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่จะเดินทางไปชมและบรรยากาศสองข้างทาง                     - เล่นเกมส์ แจกของรางวัล โบกี้ 1 และ 2 เริ่มพร้อมกัน  08.40 น.       แวะรับไอศกรีมกะทิสดเจ้าอร่อย ณ สถานีชุมทางบ้านภาชีขึ้นมาชิมเป็นอาหารว่าง 09.40 น.       รถไฟแล่นมาถึงสถานีอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ตื่นตาตื่นใจ                     “ขบวนรถไฟลอยกลาง  เขื่อน” แห่งเดียวของประเทศไทย ณ จุดชมวิวกลางอ่างเก็บน้ำฯ                     เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะ  นักท่องเที่ยวที่เดินทางกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวของรถไฟเท่านั้น                     หยุดให้สมาชิกถ่ายภาพ                     หมายเหตุ :จุดชมวิวกลางอ่างเก็บน้ำ ถ้าน้ำน้อยจะกลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวที่กว้างสุด                      ลูกหูลูกตาลงไปถ่ายภาพ (30 นาที) 11.30 น.       เสิร์ฟอาหารกลางวัน “ข้าวผัดปลาสลิด” อาหารเลิศรสจากเขื่อนป่าสักฯ + น้ำดื่ม 12.30 น.       ถึงสถานีบ้านวะตะแบก เดินทางต่อโดยรถโค้ชปรับอากาศ 3 คัน มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติ                    ป่าหินงามระยะทาง 37 กม. 13.00 น.       ถึงอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม                      - จากนั้นนั่งรถรางขึ้นอุทยาน (คันละ 25 คน) ไปชมจุดชมวิวรอยต่อ 3 จังหวัด                      (ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์ และลพบุรี) หรือ “จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน”                      - จัดลำดับคิวถ่ายภาพกับนักแสดงที่ป้ายผาสุดแผ่นดิน                      - เดินลัดเลาะขอบหน้าผาเขาพังเหย พร้อมชม “ทุ่งดอกกระเจียว (ดอกบัวสวรรค์)”                      - ณ จุดพักขอนไม้ให้สมาชิกได้ถ่ายภาพกับนักแสดง จัดลำดับถ่ายภาพให้สมาชิก                      เดินทางต่อโดยรถราง ไป “ป่าหินงาม” แวะสักการะศาลเจ้าพ่อชุมพล เพื่อความเป็นสิริมงคล                     จากนั้นเดินชมก้อนหินขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำ                     มานานนับล้านปี                       - ก่อนขึ้นชมหรือหลังจากเดินชมเสร็จสามารถรับ Snack Box และผ้าเย็นที่ศาลา                      “ตามใจอ้าย” 16.00 น.       ลงจากอุทยานมีสินค้าพื้นเมืองโอท็อป เช่น ผ้าไหม ผลไม้ ต้นไม้ ฯลฯ ให้ช้อปด้านล่าง 16.30 น.       สมาชิกออกเดินทางกลับจากสถานีบ้านวะตะแบก                      - ลอดอุโมงค์เขาพังเหย  เป็นอุโมงค์เดียวของเส้นทางสายอีสาน                      - เสิร์ฟไก่ย่างจัตุรัสของอร่อยเมืองชัยภูมิ+ข้าวเหนียว+น้ำจิ่มแจ่ว+น้ำเปล่า+น้ำอัดลม 17.30 น.       มัคคุเทศก์และพิธีกรพูดคุยกับสมาชิก เล่นเกมส์แจกของรางวัล 18.30 น.       มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทย        20.30 น.       เดินทางถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง(รถไฟจอดแวะส่ง ณ สถานีดอนเมือง บางซื่อ และ สามเสน)  

  15:32 น.  1545 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105540084143 ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105540084143
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:1737 (24 ชม.), 021508888 โทรสาร 02 150 8000
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
Email : info@tqm.co.th