ข่าวล่าสุด
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “โขนไทยรักคนไทย”

  TQM ชวนลูกค้าชมโขนกับ อาร์ต พศุตม์ นักแสดงนำช่อง 3 พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับดาราแบบสุดพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 27  กันยายน 2556 เวลา 17.30 น. ที่ศาลาเฉลิมกรุง ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “โขนไทยรักคนไทย” จำนวน 65 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 3,000 บาท ได้แก่   ลำดับ   รายชื่อลูกค้า  ลำดับ   รายชื่อลูกค้า  1 คุณ กชมน   สุวงศ์ษา 2 คุณ กัญญวรรณ  ชูสุวรรณ 3 คุณ กุลวดี   ภู่ตระกูล 4 คุณ เกษมพัฒน์  ยิ่งรักเจริญ 5 คุณ จริยา  เกรียงโกมล 6 คุณ จรุงวิทย์  ภุมมา 7 คุณ จันทร์จิรา วงษ์เจียม 8 คุณ จันทิมา ว่องกสิกร 9 คุณ จำนงค์  ธรรมสอน 10 คุณ จิดาภา  วิศาลกมล 11 คุณ จินดานุช  แซ่อุ่ย 12 คุณ เจริญ  อาจจำปา 13 คุณ ฉลองชัย  เหมือนสวัสดิ์ 14 คุณ ชญาภา วัฒนวินิน 15 คุณ ชมพูนุท จันทร์คงสุวรรณ 16 คุณ ณัฐพนธิ์ สุวรรณวงศ์ 17 คุณ ณัฐสินี เกิดมั่น 18 คุณ ทรงพันธ์ สาคร 19 คุณ ธนพนธ์ แท่งเพ็ชร์ 20 คุณ ธีระพล มาปัด 21 คุณ นภดล พงษ์สุวรรณ 22 คุณ นฤมล นิ่มช้ำ 23 คุณ วริษา ก้านพิกุล 24 คุณ นันทา  มาดีประเสริฐ 25 คุณ นันทิดา  โคขุนทด 26 คุณ กิตติ บุญปาลิต 27 คุณ นายรัฐธนนท์  จารุวิทยารัชต์ 28 คุณ นิติวุฒิ   นาคชำนาญ 29 คุณ นิภาภัทร บุญฤทธิ์เดโช 30 คุณ เบญจมาศ หัตถะศิลปกุล 31 คุณ ประสูติ มีชัย 32 คุณ ปรียานุช ทัดพิทักษ์กุล 33 คุณ ปิยะธิดา พูลหน่าย 34 คุณ เปรมฤดี  ศรีวัฒนกุลวงศ์ 35 คุณ พรเทพ   สกุลรัตนศักดิ์ 36 คุณ พวงผกา  ยิ้มใหญ่ 37 คุณ พิดารัตน์ ชี้ทางดี 38 คุณ พิมพิษา  เลิศวธนากุล 39 คุณ ภัทระ  ไผ่เฉลิม 40 คุณ ภานุเดช  เหลือแดง 41 คุณ โมไนย  ธาราศักดิ์ 42 คุณ ยงยุทธ บุญศิริวิบูลย์ 43 คุณ รุ่งศรีทอง  วรดี 44 คุณ ละออง  ฆังคะจิตร 45 คุณ วสุ ชวนรุ่งวัฒนา 46 คุณ วัชรพงษ์ ทิพย์ทอง 47 คุณ วารุณี สอนมาก 48 คุณ วาสนา ดอกรักษ์ 49 คุณ วาสนา สุบรรณจุ้ย 50 คุณ วิทยๅ รักษาประโยชน์ 51 คุณ วิไลรัตน์ ยังรอต 52 คุณ วิไลลักษณ์ เสือรอด 53 คุณ วิศิษฐ์ วิรัตน์เกษม 54 คุณ ศรีสกุล จุลศักดิ์ 55 คุณ ศิรินภา  ดีอภัย 56 คุณ สมฤทัย  น้อยใจบุญ 57 คุณ สุกัลยา ศรีละคร 58 คุณ สุขพล เอื้อชัยสิทธิ์ 59 คุณ สุปาณี สัตสุต 60 คุณ สุรีพร ไกรฤกษ์ 61 คุณ แสงนภา ร้กรุ่งเรือง 62 คุณ อำพรรณ คีรีเมฆ 63 คุณ อิรยา  มงคลดี 64 คุณ อุมาวดี แพรญาติ 65 คุณ เอกกร เศรษฐโกมล

  10:26 น.  286 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน IVR ประจำเดือนกันยายน 2556

  ประกาศรายชื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน IVR ประจำเดือนกันยายน 2556  

  17:58 น.  74 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ควงแขนชมโขนกับพระเอก อาร์ต-พศุตม์

  พิเศษ สำหรับลูกค้า TQM เท่านั้น ร่วมลุ้นรับสิทธิชมโขนกับดารา อาร์ต พศุตม์ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับดาราแบบสุดพิเศษ กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ์ 1. ช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ TQ ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ท่านที่ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้ลงทะเบียนร่วมสนุกลุ้นชมโขนแล้ว ประกาศผล 23 ก.ย.ทาง Website TQM ” 2. ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 ART ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ท่านได้ลงทะเบียนร่วมสนุกลุ้นชมโขนแล้ว ประกาศผล 23 ก.ย.ทาง Website TQM ” ติดตามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง www.tqm.co.th ระยะเวลาร่วมสนุก 26 ส.ค. – 19 ก.ย. 56 เกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 65 รางวัล ( รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 130 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์ ประกาศผล ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th ประกาศผลภายในวันที่ 23 ก.ย.56 รางวัล สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “ทีคิวเอ็ม ชวนลูกค้ามาดูโขนกับ อาร์ต พศุตม์” จำนวนรางวัล จำนวน 65 รางวัล ( รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 130 คน ) กติกา เงื่อนไข 1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายใน วันที่ 23 กันยายน 56 2. สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้ 3. ผู้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องมีเอกสารยินยอมการโอนสิทธิ์จากผู้รับการคัดเลือกมายืนยันเท่านั้น เอกสารการโอนสิทธิ์ คือ ใบมอบสิทธิ์ซึ่งมีชื่อ – นามสกุล และ E-mail ของผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมระบุว่ามอบสิทธิ์ให้ ชื่อ – นามสกุล ของผู้ได้รับสิทธิ์แทน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือก และ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ได้รับสิทธิ์แทน ** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงาน ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีเงื่อนไข ** 4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง 5. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น. 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 8. พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 9. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  14:37 น.  638 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ล่องเรือ Dinner แสนหวานกับสน ยุกต์

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ล่องเรือ Dinner แสนหวานกับสน ยุกต์ ล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยากับพระเอกสุดฮอต สน ยุกต์ พร้อมทานอาหารค่ำ ชมมินิคอนเสิร์ต และร่วมสนุกกับกิจกรรมที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับดาราแบบสุดพิเศษบนเรือเจ้าพระยาครูซ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ 1. คุณ กรรณิการ์  เทียนทองไทย 26. คุณ วีรเทพ  เทพสุวรรณ 2. คุณ กาญจนา  จิตรรุ่งวิทยา 27. คุณ รุ่งทิพย์ งามนิกร 3. คุณ กิดากานด์  ธนเดชธีมาภัทร 28. คุณ รุ่งอรุณ  สุวรรณชาโต 4. คุณ เกวลี แสงหิรัญ 29. คุณ เรืองวิทย์ โรจนวานิช 5. คุณ ขนิษฐา สร้อยอัมพรกุล 30. คุณ วรรณพร  เตโชทินกร 6. คุณ ขวัญใจ  จักรัตนะแสง 31. คุณ วราพร ธนาภรณ์ชินพงษ์ 7. คุณ ชญานิศา  ช่อเหมือน 32. คุณ วราภรณ์  ไตรกิศยากุล 8. คุณ ชญาศักดิ์ บุญเพ็ญ 33. คุณ วรินทร์ ดงไม้สถิตย์ 9. คุณ ชาญชัย ปทุมสีมา 34. คุณ สง่า ลอยรุ่งเรือง 10. คุณ ชีวิน   ยวงเงิน 35. คุณ วิรัช ปลัดปกครอง 11. คุณ ฐานิต  ขอดทอง 36. คุณ ศานิต ชืนเบญจพล 12. คุณ ณปภัช  ขาวพันธ์ 37. คุณ สนธยา โกมลวงศ์มณี 13. คุณ ทวี   ทะโนรับ 38. คุณ สมพงษ์ สิทธิเจริญโชคชัย 14. คุณ ธัญทิพย์ รุ่งพงษ์อนันต์ 39. คุณ สราวุธ ปิ่นทอง 15. คุณ นภัสสร เชิญเกียรติประดับ 40. คุณ สันติ คิมประเสริฐ 16. คุณ นิลเนตร  จันทร์ไพจิต 41. คุณ สาวิตตรี จึงตระกูล 17. คุณ ปรีชา  ชินชูศักดิ์ 42. คุณ สุชาดา สุนทรพัชรคุณ 18. คุณ ปลื้มจิต  ปริปุณณโภค 43. คุณ สุทธิรัตน์ คงทัศน์ 19. คุณ พัชรวรรณ์ จันตรี 44. คุณ สุภาพร ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 20. คุณ พัทยา  จันโทกุล 45. คุณ สุมณฑา  พวงเพชรลาภ 21. คุณ พุฒิพัฒน์ ปิติโพธิพงศ์ 46. คุณ สุวิมล  เลาห์ขจร 22. คุณ เพชร  สกุลกำจรกิจ 47. คุณ เสนาะ   ไทยธิเบตร์ 23. คุณ มนตรี  จันทร์บุญ 48. คุณ อโรชา เกียรติมงคล 24. คุณ เมธาวัฒน์  ก่อสันติรักษ 49. คุณ อัญชนา  ปัทมจิตร 25. คุณ รินทร์ธอร  เดโชพัฒน์สรณ์ 50. คุณ เอกรินทร์ วิทูโรจน์อำไพ

  16:50 น.  215 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนสิงหาคม 2556

  11:34 น.  106 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ล่องเรือ Dinner แสนหวานกับสน ยุกต์

       พิเศษ สำหรับลูกค้า TQM เท่านั้น ร่วมลุ้นล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยากัน สน ยุกต์ พร้อมทานอาหารค่ำ ชมมินิคอนเสิร์ต และร่วมสนุกกับกิจกรรมที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับดาราแบบสุดพิเศษบนเรือเจ้าพระยาครูซ  กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ        เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ ช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ QM ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ท่านที่ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้ลงทะเบียนร่วมสนุกลุ้นล่องเรือกับดาราแล้ว ประกาศผล 26 ส.ค.ทาง Website TQM ” ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 DINNER ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้ลงทะเบียนร่วมสนุกลุ้นล่องเรือกับดาราแล้ว ประกาศผล 26 ส.ค.ทาง Website TQM ”        ติดตามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง www.tqm.co.th ระยะเวลาร่วมสนุก  25 ก.ค. – 19 ส.ค. 56  เกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 50 รางวัล ( รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 100 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์   ประกาศผล ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th ประกาศผลภายในวันที่ 26 ส.ค.56   รางวัล      สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “ล่องเรือ Dinner แสนหวานกับสน ยุกต์”   จำนวนรางวัล  จำนวน 50 รางวัล ( รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 100 คน ) กติกา เงื่อนไข   ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายในวันที่ 26 ส.ค.56 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นตอนลงทะเบียน  ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน ** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีเงื่อนไข ** ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กำหนดการ18.30 น. ลงทะเบียนที่ท่าน้ำที่ 1 ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ 19.00 น. ลงสู่เรือสำราญพร้อมการบรรเลงดนตรีจากเจ้าพระยาครูซแบนด์ 19.05 น. รับประทานอาหารพร้อมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่สวยงามทางวัฒนธรรม 2 ฝั่ง   แม่น้ำเจ้าพระยา 19.30 น. การแสดงต้อนรับจากเจ้าพระยาครูซ 19.35 น. เปิดตัวพิธีกร / ตัวแทนจากดาราเดลี่ / ผู้สนับสนุนกล่าวถึงกิจกรรม 19.40 น. ศิลปินกล่าวต้อนรับสมาชิก 19.55 น. กิจกรรมการเล่นเกม ช่วงที่ 1 20.10 น. มินิคอนเสิร์ต และสัมภาษณ์ศิลปิน 20.25 น. กิจกรรมการเล่นเกม ช่วงที่ 2 20.40 น. ถ่ายภาพรวมเป็นที่ระลึกระหว่างศิลปินและลูกค้า 20.45 น. พิธีกรกล่าวปิดงาน 21.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ  

  09:07 น.  1736 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม โขนไทยรักคนไทย

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “โขนไทยรักคนไทย” จำนวน 71 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 3,000 บาท  ได้แก่   ลำดับ รายชื่อผู้โชคดี 1 คุณ วรรณา จิตรเจริญวรกิจ 2 คุณ ธนัญพร อุดมจารุมณี 3 คุณ ดุสิต ขำอยู่ 4 คุณ นิพนธ์ นาครัชตะอมร 5 คุณ เพ็ญนภา วลัยศรี 6 คุณ นิภาพรรณ วิโรทัยสกุล 7 คุณ ศิริพัฒน์ พิริยะสกุลอนันต์ 8 คุณ จงกล กาทิพย์ 9 คุณ พรทิพย์ แซ่นึ่ง 10 คุณ อติภรณ์ ฉิมน้อย 11 คุณ ธนวัฒน์ ยอดสุวรรณ 12 คุณ กวิสรา ขนอม 13 คุณ สุรัสดา ศรีโสภณางกูร 14 คุณ ประชุม อัศวสกุลมงคล 15 คุณ รติรัตน์ มนตะเสวี 16 คุณ อภิเชษฐ์ บุญมา 17 คุณ วิไลลักษณ์ โต๊ะสมัน 18 คุณ วิภาวัส  ไชยแสง 19 คุณ สุนี ตระกูลสุขเสถียร 20 คุณ วงศ์กร จันทระ 21 คุณ จิรัชยา อุบล 22 คุณ ภราดร  แสงอุไร 23 คุณ กฤตยา พลพืช 24 คุณ พิสิฐพงศ์ ธรรมบำรุง 25 คุณ วิไรวรรณ กันเกตุ 26 คุณ วันชัย พรมาลัยรุ่งเรือง 27 คุณ ธีรพล มูลคำ 28 คุณ พรพรรณ กาวงศ์ 29 คุณ ลิลลี่ นะลำเลียง 30 คุณ งามพงศ์ กิตติศักดิ์สุนทร 31 คุณ รุ่งรัตน์ ทองมี 32 คุณ อัจฉราภรณ์ ปาละทัน 33 คุณ ธนพล ยศบุญหาญ 34 คุณ ชลยุทธ นวลไทย 35 คุณ อรวรรณ   แจ้งกระจ่าง 36 คุณ อานนท์ จงอักษร 37 คุณ อนุชา สุวรรณกนกนาค 38 คุณ ศักดา โตอุ่น 39 คุณ ชยพล สุนปิ๋ว 40 คุณ อัศวิน สุวรรณิน 41 คุณ สุพจน์ กันกำธรวงศ์ 42 คุณ ปฏินุต ประทีปบัณฑิต 43 คุณ ณัฐฎ์เอก โชติปรีชารัตน์ 44 คุณ ชลชนะ สุริยนาคางกูร 45 คุณ จริญญา  จินา 46 คุณ ประวีร์วัณณ์. นุตจรัส 47 คุณ โศภิตา อัตตนาถ 48 คุณ อนุชา คล้ายบุญ 49 คุณ ภัคจิรา แสนสิงห์ 50 คุณ มนัส ด้วงพรม 51 คุณ สุพร ตรุษสาท 52 คุณ พิชชา ใจสมคม 53 คุณ ปฐมพงษ์ ศรัทธารัตนตรัย 54 คุณ กุลิสรา อนุกรมวีระกิจ 55 คุณ ศศิธร เขียวกอ 56 คุณ ศิริพงศ์ แสงศิริ 57 คุณ บุรินทร์  กาหลง 58 คุณ ภูเบศ ไตรวิเชียร 59 คุณ ฉัตรชัย บุญสม 60 คุณ รสกร แตงร่ม 61 คุณ นงนุช สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 62 คุณ วิรชัย  ไชยเชษฐ์ 63 คุณ ปราณี ขวัญสูงเนิน 64 คุณ คุณอุ่นตั้ง แซ่ลิ้ม 65 คุณ กมล เก่งการเกษตร 66 คุณ อาริษา อาดำ 67 คุณ จีรวรรณ นาวีวงศ์ 68 คุณ พิเชษฐ์ เล็งสุขฉาย 69 คุณ ศราวรรณ ดวงดาว 70 คุณ เกียรติศักดิ์ โพธิ์มินทร์ 71 คุณ ดาราลักษ์ หัตถาการรัตน์ชัย

  15:45 น.  454 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม TQM&CAR-LACK ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

  14:17 น.  592 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม TQM&CAR-LACK ประจำเดือนมิถุนายน 2556

  14:17 น.  122 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม TQM&CAR-LACK จ.นครราชสีมา

  13:53 น.  762 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น