ข่าวล่าสุด
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัล บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 รางวัล  บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท  จำนวน 20  รางวัล 1 คุณ เกรียงไกร ดวงแก้ว 11 คุณ ดวงพร ดวงสุดา 2 คุณ ไกรสร คงเกษม 12 คุณ ปัฐพงษ์ หม่องเขียว 3 คุณ จำเริญ วงษ์สนอง 13 คุณ เพลิน เทวารัมย์ 4 คุณ ชญาณ์นันท์ อาษาไชย 14 คุณ ยุพิน ราชรองเมือง 5 คุณ ชนณพัฒน์ ดำสิม 15 คุณ เรวัต อัตตโน 6 คุณ ชรินรัตน์ ล้ำเลิศ 16 คุณ วิมลรัตน์ หออัษฎาวุธ 7 คุณ ชัยศักดิ์ เชื้อทอง 17 คุณ ศศิวิมล เกิดหมื่นไวย 8 คุณ ชาลิสา วงศ์พนาจันทร์ 18 คุณ ศักดิ์ชาย เกตุปาน 9 คุณ ชุมพล ถมยาแก้ว 19 คุณ สมเด็จ สันติราช 10 คุณ ณรงค์ สมคำ 20 คุณ สุภาพ พิกุลศรี

  17:07 น.  549 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัลเครื่องดูดฝุ่นรถยนต์

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 รางวัล  เครื่องดูดฝุ่น  จำนวน 200  รางวัล 1 คุณ กนกวรรณ แสงสิทธิ์ 101 คุณ พรไพรินทร์ ผาจวง 2 คุณ กมลลักษณ์ เขื่อนงูเหลือม 102 คุณ พรรณา สุทธิโพธิ์ 3 คุณ กรกฎ นาวะรัตนกุล 103 คุณ พรรณารายณ์ บัวผันสระน้อย 4 คุณ กรรณิกา โกษแก้ว 104 คุณ พรสินี อินทร์ลี 5 คุณ กฤษณีพร ทวิชศรี 105 คุณ พิฐชญาณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ 6 คุณ กอบกล รัตนภักดี 106 คุณ พิพัฒน์ คะมะโน 7 คุณ กัญญาภัทร ฟักฉิม 107 คุณ เพ็ชรสุวรรณ จันทร์ทรง 8 คุณ กัลยา เพชรพรรณ 108 คุณ เพ็ญนภา รวงน้อย 9 คุณ กัลยา บุญธรรม 109 คุณ เพียงใจ สำเภา 10 คุณ กัลยาณี ศรีหามาตย์ 110 คุณ แพรวพรรณ วงศ์กีรติจินดา 11 คุณ กาญจน์ชิตา ตั้งมั่นดี 111 คุณ ไพรัตน์ ตั้งสุข 12 คุณ กาญจนา ฉอ้อน 112 คุณ ภวัต สุหร่าย 13 คุณ กุลวดี แก้วดี 113 คุณ ภวินท์ วัฒนไพบูลย์ 14 คุณ เกรียงศักดิ์ พิไลวรเพชร 114 คุณ ภัครสมนต์ ทิพรัตน์ทัศมาศ 15 คุณ โก๊ะ แซ่หว้า 115 คุณ ภัทรพร สุดเนตร 16 คุณ คล่อง ถิ่นพันธ์ 116 คุณ ภาณุวัฒน์ วงศ์สมบูรณ์ 17 คุณ คาลม มีด้วง 117 คุณ ภูมินทร์ แก่นพรมมา 18 คุณ เคนอิจิ โอะอิ 118 คุณ มณีวรรณ วรรณชัย 19 คุณ จรรยา ปานพรหมมินทร์ 119 คุณ มนตรี เงินหลั่งทวี 20 คุณ จรัญ ศรีลำ 120 คุณ มานะ ปันวรนุชกุล 21 คุณ จันทร์ทิพย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 121 คุณ ยุพาภรณ์ สงวนวงษ์ 22 คุณ จันทร์มา มะลี 122 คุณ โยธิน ยางสันเทียะ 23 คุณ จำนงค์ ปุนไธสง 123 คุณ รจนา ทาก๋า 24 คุณ จำเนียร จันลา 124 คุณ รจิต ตรรกวาทการ 25 คุณ จิตติวัฒน์ มงคล 125 คุณ รณชัย ชิดโคกสูง 26 คุณ จิราพร จงประสานวงศ์ 126 คุณ ระวิน ชาติทำ 27 คุณ จุฑารัตน์ ชมเชย 127 คุณ รัชกาล จงรักษ์ศาสตร์ 28 คุณ จุรีรัตน์ ศิริปัญญา 128 คุณ รัชนก ดีภัทรกุล 29 คุณ เจนจิรา เฉิดจำรัส 129 คุณ ราชัน บุญรังศรี 30 คุณ เจือน ดำสนิท 130 คุณ รุ้งตะวัน เพ็ขรไม้ 31 คุณ ฉันทนา ชลสิทธิ์ 131 คุณ รุ้งทิพย์ สีเห็มทอง 32 คุณ เฉลิมขวัญ มลิพันธ์ 132 คุณ ละคร ทัศนพงษ์ 33 คุณ ชนินทร์ ชูเชิด 133 คุณ ลักขณาพร เสนาะ 34 คุณ ชลณิดา พงษ์วัฒนานกุล 134 คุณ วชิรศักดิ์ ยุพิน 35 คุณ ชลธี ปั้นเหน่ง 135 คุณ วนิดา สิมเสน 36 คุณ ชัยณรงค์ สังข์น้ำมนต์ 136 คุณ วรรชัย พิมพ์ลอย 37 คุณ ชาญวานิช อารยแสง 137 คุณ วรรณา ภู่ไพบูลย์ 38 คุณ ชาตรี หมอสุยะ 138 คุณ วราภรณ์ หัตถา 39 คุณ ชูชีพ เลี้ยงประเสริฐ 139 คุณ วรายธ ชัยวารี 40 คุณ ชูสิทธิ์ กาบบัวลอย 140 คุณ วสันต์ โกวานิชย์ 41 คุณ ฐิติมา ไพรศรีสวัสดิ์ 141 คุณ วสันต์ มาสุวัฒนะ 42 คุณ ณรงค์ คำบรรลือ 142 คุณ วัชรพล บุนนาค 43 คุณ ณัฐพงศ์ ศรีวิมล 143 คุณ วิเชียร ศรีลาพัฒน์ 44 คุณ ณัฐวัลย์ ผาแดง 144 คุณ วินัตน์ จุลนีย์ 45 คุณ ณิชนันท์ เยี่ยมสวัสดิ์ 145 คุณ วินัย มงคลประเสริฐ 46 คุณ ดวงจันทร์ ฉุนชื่นจิตต์ 146 คุณ วิษณุ โนนวงษา 47 คุณ ดำรัสศิริ ไพอุปรี 147 คุณ วุฒิศักดิ์ มักขุนทด 48 คุณ เดวิด สมโคตร 148 คุณ ศรีไพร บุญเกิด 49 คุณ ตรีเทพ ตาแสง 149 คุณ ศิริพงษ์ สงวนประสาทพร 50 คุณ ตรีเนตร ปาเสนา 150 คุณ ศิริพร จันทร์อ่อน 51 คุณ ไตรรัตน์ กายชัยภูมิ 151 คุณ ศิริพร ดาบสุวรรณ 52 คุณ ถนอม มั่งคั่ง 152 คุณ สงกรานต์ บุญโท 53 คุณ ทศพร หวังยอ 153 คุณ สถาพร ตรวจนอก 54 คุณ ทองพูล ต่อประสิทธิ์กุล 154 คุณ สมจิตร์ อินทะสอน 55 คุณ ทองอิน กระจงรัมย์ 155 คุณ สมชาย พงษ์อัคคศิรา 56 คุณ เทวฤทธิ์ ต้นแก้ว 156 คุณ สมเดช พรมจันทึก 57 คุณ ธนากร จิระเดชดำรง 157 คุณ สมบัติ มิสา 58 คุณ ธนาศาสตร์ ลันทุน 158 คุณ สมบูรณ์ อาทรณ์ 59 คุณ ธราภรณ์ วรแก้วเมือง 159 คุณ สมปอง เพิ่มกสิกร 60 คุณ ธัชวรรณ ชัยศาสตร์ศิลป์ 160 คุณ สมพร รัตนวัน 61 คุณ ธัญพร วงษ์รอด 161 คุณ สมัย หอมทอง 62 คุณ ธัญรัต สุทิน 162 คุณ สยุมพร พวงสายหยุด 63 คุณ ธีรนาฎ เย็นรัตนพงศ์ 163 คุณ สรยา แสงวงศ์ 64 คุณ ธีระวัฒน์ พิมพ์ดี 164 คุณ สหกรณ์ สุขสิงห์ 65 คุณ ธีสิทธ เป็นพร้อม 165 คุณ สัทฤทธิ์ ประกอบจิต 66 คุณ นครินทร์ หลำพรม 166 คุณ สันติ ฉุยเนียม 67 คุณ นคเรศ สุขเสนา 167 คุณ สาคร สุดโต 68 คุณ นงพงา บุญภาคงาม 168 คุณ สายันต์ ฝังของมา 69 คุณ นภาไลย์ ป้องเรือ 169 คุณ สำรวย สมัยงามสิน 70 คุณ นฤดม ศรีโรย 170 คุณ สำลี พานิชสุโข 71 คุณ นวรัตน์ นาคปลอด 171 คุณ สำลี หาญนาดง 72 คุณ นะเลง เขียวพุ่มพวง 172 คุณ สิทธิชัย แก้วไพร 73 คุณ นาคร สุขษาเกตุ 173 คุณ สุทธิศักดิ์ บาคบำรุง 74 คุณ นิลาริน โชคคณาพิทักษ์ 174 คุณ สุนทร รักเลี้ยง 75 คุณ เนตรชนก ทาอิน 175 คุณ สุนิสา พ่วงดี 76 คุณ เนียง จันทร์กลม 176 คุณ สุรางค์ ไชยบุรินทร์ 77 คุณ บรรยาย เทพสีหะ 177 คุณ เสนาะ แฉล้มในเมือง 78 คุณ บุญสิน ภิรมย์กิจ 178 คุณ เสาวนีย์ โคตรชมภู 79 คุณ เบญจวรรณ แก้วแดง 179 คุณ แสง มั่นสวน 80 คุณ ปภาวรินย์ ทองใหญ่ 180 คุณ โสภณ พัวเนี้ยว 81 คุณ ประกอบ ปราศจาก 181 คุณ หทัยรัตน์ สุกใส 82 คุณ ประกายจันทร์ คงสมพงษ์ 182 คุณ หนึ่งฤทัย จุ้ยกระโทก 83 คุณ ประจักษ์ ศักดิ์ศรี 183 คุณ หนูรักษ์ แสงน้ำเที่ยง 84 คุณ ประทีป ขวัญบุญ 184 คุณ อดิศักดิ์ ศรีนา 85 คุณ ประนอม กันวงค์ 185 คุณ อนงค์ แซ่โค้ว 86 คุณ ประเวช ไชยสุวรรณ 186 คุณ อนัญลักษณ์ ลายทอง 87 คุณ ประศาสน์ งอกผล 187 คุณ อนุพงศ์ เนื่องยินดี 88 คุณ ประเสริฐ คุ้มผล 188 คุณ อมรินทร์ นันทบุตร 89 คุณ ปราณี สุริยะโยธิน 189 คุณ อรจักร์ พิรักษา 90 คุณ ปราณี ขุนศรีรักษา 190 คุณ อรวรรณ์ จันตะนี 91 คุณ ปราณี ศรีมีบุญ 191 คุณ อรวรรณ สุดประเสริฐ 92 คุณ ปรีชา ทองงอก 192 คุณ อัมพวัน อินดี 93 คุณ ปานสุเทพ สอนสง 193 คุณ อัมพันธ์ ช่วยปรุง 94 คุณ ปาริฉัตร กล่ำอุไร 194 คุณ อารมย์ พรมสีดา 95 คุณ ปิยวุฒิ สัณหภักดี 195 คุณ อำนวย เทพทอง 96 คุณ พยอม แก้วประเสริฐ 196 คุณ อิทธิเดช อุดมลาภ 97 คุณ พรกมล ธรรมนูญรักษ์ 197 คุณ อิทธิพร เทพเรียน 98 คุณ พรชัย สีทัดแอ 198 คุณ เอกชัย เขื่อนงูเหลือม 99 คุณ พรพิมล พวงกระโทก 199 บริษัท ลิมาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ออยฟิลด์ เซอร์วิส จำกัด 100 คุณ พรเพชร สีพั่ว 200 บริษัท วีเอ็นทีอินดัสทรี จำกัด

  16:59 น.  776 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รับรางวัลเกจวัดลมยาง

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 รางวัล  เกจวัดลมยาง  จำนวน 300  รางวัล 1 คุณ yasuo kawaida 151 คุณ เมษา คนซื่อ 2 คุณ กนกพร แสงพรหมศรี 152 คุณ ยงยุทธ ฤาชา 3 คุณ กนกพร กรเอี่ยม 153 คุณ ยงยุทธ คำมูล 4 คุณ ก้อหลี้ อ่าวน้ำ 154 คุณ ยงศักดิ์ พรหมวงศ์ 5 คุณ กัลณิกา เหชัยภูมิ 155 คุณ ยอด แซ่สง 6 คุณ กำธร ถาวรสถิตย์ 156 คุณ รณชัย ชิดโคกสูง 7 คุณ กิ่งญามาศณ์ แก้วทิพย์ 157 คุณ รังสิต ปิ่นแก้ว 8 คุณ กิติเดช จิราสุวัฒน์ 158 คุณ รัชนี พาอ่อนตา 9 คุณ กิติพร รุ่งศักดิ์สกุล 159 คุณ รัตน์จี ไตรภพกลาง 10 คุณ เกณิกา ดำดี 160 คุณ ราณี คงทน 11 คุณ เกริกชัย ขุนแหลม 161 คุณ รำเพย ทองนวม 12 คุณ เกรียงไกร กองทัพ 162 คุณ แร่ จะริกะ 13 คุณ เกรียงศักดิ์ เข็มมาก 163 คุณ ลภัสรดา ดุลนีย์ 14 คุณ ไกรวีร์ ลิ้มชัยกิจ 164 คุณ ลักษมี ทิพย์จันทร์ 15 คุณ ไกรศร ลีละพงศ์วัฒนา 165 คุณ ลาวัลย์ พุ่มพฤกษ์ 16 คุณ คเชนทร์ วรหาร 166 คุณ ลำพึง บุญดี 17 คุณ คทาวุธ นามเค้า 167 คุณ วรรณภา ศรีวอ 18 คุณ คนัมพร มุ้งทอง 168 คุณ วรรณิศา ธุระกิจ 19 คุณ คมกริช บุญหล้า 169 คุณ วรรณี นนทศักดิ์ 20 คุณ จรรยา บุบผาเทพ 170 คุณ วราพร อ่อนผ่องใส 21 คุณ จรัญญา รัตนใหม่ 171 คุณ วราภรณ์ ชวนชาติ 22 คุณ จเร บุตรสาธรรม 172 คุณ วรายุส แพรงาม 23 คุณ จักรพงศ์ เนื่องสิทธะ 173 คุณ วลัยอร เสนะเกตุ 24 คุณ จักรวาล ชีวนันทพรชัย 174 คุณ วัชราภรณ์ อาจณรงค์ 25 คุณ จันทรา เที่ยงธรรม 175 คุณ วันชัย เทพทอง 26 คุณ จำเนียร หีบแก้ว 176 คุณ วันทนา เดชไกร 27 คุณ จิราพรรณ สนองทิพากร 177 คุณ วันเพ็ญ สุริวงษ์ 28 คุณ จิฬาพรรณ คำลอย 178 คุณ วันเพ็ญ สุขษาเกษ 29 คุณ จุฑามาศ อำเคลือบ 179 คุณ วัลลีย์ ราชโยธา 30 คุณ จุรีรัตน์ พะเนตรัมย์ 180 คุณ วิกานดา คำสุวิมลชัย 31 คุณ เจริญรัตน์ หน่ายเนียม 181 คุณ วิจิตร อุส่าห์ดี 32 คุณ แจ่มศรี แซ่จิ้ว 182 คุณ วิจิตรา ผิวดำ 33 คุณ เฉลา แก้วศรี 183 คุณ วิชาญ ศรีทองแดง 34 คุณ ชลที อ๊อดกัน 184 คุณ วิชาญ พ้องพาล 35 คุณ ชัชชัย แสงรัตน์ 185 คุณ วิชิราภรณ์ ทองสุขนาม 36 คุณ ชัชฎา สุธนาคณาธร 186 คุณ วิทวุฒิ ม่วงเหลือง 37 คุณ ชัยวุฒิ อาชวนิยุต 187 คุณ วิยะดา พิมพ์เบ้าธรรม 38 คุณ ชาคร แนวชาลี 188 คุณ วิระยา พุทธวงค์ 39 คุณ ชาคริส กาญจนพิศาล 189 คุณ วิโรจน์ ช่างเรือ 40 คุณ ชาตรี แก้วน้อย 190 คุณ วิศิษฎ์ ตัณฑสมบรูณ์ 41 คุณ ชำนิ อ่อนทอง 191 คุณ วีรวัฒน์ มูลคำมี 42 คุณ ชุติกาญจน์ สมบัติเรือง 192 คุณ วีระชัย บุตตะ 43 คุณ ชูชาติ ชูสุวรรณ 193 คุณ วีระอรรถ ชุปัญญานนท์ 44 คุณ ชูศักดิ์ จันจุลเจิม 194 คุณ วุฒิชัย อ่องไคร้ 45 คุณ เชษฐมาส ทองอร่าม 195 คุณ เวช บุญศิริกาญจน 46 คุณ ไชยเวทย์ อุดม 196 คุณ ศรัณย์ภัทร นันทะวงศ์ 47 คุณ ซามูเอล นุ่นทอง 197 คุณ ศรันยา ดวงเดือน 48 คุณ ณรงค์ อวบอ่อน 198 คุณ ศราวุธ สุขสมบูรณะ 49 คุณ ณัฐพลธ์ สมโภชน์ 199 คุณ ศรีสุดา ไทรศาศวัต 50 คุณ ณิชาภา ข่าทิพย์พาที 200 คุณ ศศิยาพัชร์ จันทร์ทะนี 51 คุณ ดรนัย คล้ายวิจิตร์ 201 คุณ ศศิวิมล เกิดหมื่นไวย 52 คุณ ดรรชนี ศรีฟ้า 202 คุณ ศักดิ์ดา ภูคำยอด 53 คุณ ดารณี มาศปกรณ์ 203 คุณ ศิริพร ไวยาประโคน 54 คุณ ดาลัด เชื้อทอง 204 คุณ ศิริรัตน์ เทพวาที 55 คุณ เดช หอยสังข์ 205 คุณ ศิโรรัตน์ คำหาด 56 คุณ แดนไทย นามศิริ 206 คุณ ศิวกร เบญราชจารุนันท์ 57 คุณ ตระการตา หมั่นมา 207 คุณ ศุภมิตร กรรณกุลสุนทร 58 คุณ เถลิงศักดิ์ จอมเกาะ 208 คุณ ศุภเศรษฐ์ อันสนั่น 59 คุณ ทนงศักดิ์ จันทร์ประณีต 209 คุณ ศุภสิทธิ์ อัตถไพศาล 60 คุณ ทนงศักดิ์ จันทร์คำทรัพย์ 210 คุณ สถิตย์ ศิริธรรมจักร 61 คุณ ทรายทอง ทองคำเจริญ 211 คุณ สพร แคนศิลา 62 คุณ ทวีพงษ์ ตะวันธรงค์ 212 คุณ สมเกียรติ จำปาจี๋ 63 คุณ ทวีพันธุ์ บุญชิ 213 คุณ สมเกียรติ ทองมนต์ 64 คุณ ทองสุข อุดร 214 คุณ สมควร หอมพันธ์ 65 คุณ ทองอาบ เดือนแจ้ง 215 คุณ สมจิตร์ ชื่นเชี่ยวยนต์ 66 คุณ ทิพย์ธัญญา สัตบุษ 216 คุณ สมบรูณ์ เพ็งบุญโสม 67 คุณ ทิพวรรณ ซึมซาบ 217 คุณ สมบัติ เหชัยภูมิ 68 คุณ เทียนทอง อาวาส 218 คุณ สมบุญ ใจซื่อ 69 คุณ ธนพรรณ ริยะป่า 219 คุณ สมพร ยอดมณี 70 คุณ ธนวรรณ ชอุ่มศรี 220 คุณ สมภาร อุดมเดช 71 คุณ ธนวัฒน์ ถมทอง 221 คุณ สมยศ แสนดี 72 คุณ ธนวัฒน์ เชื้อแถว 222 คุณ สมร ธรรมวงศ์ 73 คุณ ธนะ เพียรสาระ 223 คุณ สมริด มีประเสริฐ 74 คุณ ธเนส จูเจียม 224 คุณ สมศรี คามากิ 75 คุณ ธวัฒชัย นามวงศ์ 225 คุณ สมหวัง วงศ์สูงเนิน 76 คุณ ธันยพร สัมปุญญานนท์ 226 คุณ สมัย หาญสิงห์ 77 คุณ ธีรนาฏ เนยสูงเนิน 227 คุณ สมาน กองข้าวเรียบ 78 คุณ ธีร์ระณัต สดใส 228 คุณ สวิชญา ปัญญาไวย 79 คุณ ธีรวัฒน์ พลายแสง 229 คุณ สายชล เซิบกลาง 80 คุณ ธีรวัฒน์ อาชววิมล 230 คุณ สายตา เต่าสุวรรณ 81 คุณ นงนุช อาจสมดี 231 คุณ สายพิน สอนเสนา 82 คุณ นพดล ศรีเสริม 232 คุณ สาวิณี ชลวานิช 83 คุณ นภัสกร ปานทอง 233 คุณ สำรวม บัวศรี 84 คุณ นภาพร น้อยน้ำคำ 234 คุณ สำรวล ขามประโคน 85 คุณ นรีนาถ อุษรกุล 235 คุณ สิรภพ สมทอง 86 คุณ นฤมล คงเรือง 236 คุณ สิรภพ งอกงาม 87 คุณ นลพรรณ พรหมสมบัติ 237 คุณ สิริเสก ศรีทอง 88 คุณ นลินพร ดีทองงาม 238 คุณ สุจารี ฟองฟู 89 คุณ นะเรศ สุยะตุ่น 239 คุณ สุชาติ อนันตกาล 90 คุณ นาวิน อรัญญภูมิ 240 คุณ สุเชษฐ สธนเสาวภาคย์ 91 คุณ น้ำทิพย์ ส่งสุข 241 คุณ สุเชษฐ แก่นแก้ว 92 คุณ น้ำทิพย์ ส่งสุข 242 คุณ สุดใจ วงชารี 93 คุณ น้ำหวาน พยอม 243 คุณ สุดชาย ชาญณรงค์ 94 คุณ นิภาพร ทวนหอม 244 คุณ สุดา แซ่หน่า 95 คุณ นิวัตร์ คงสืบเชื้อ 245 คุณ สุทธิพงศ์ ขาวผ่อง 96 คุณ นุชนารถ สุวรรณ 246 คุณ สุทธิภาคย์ อมร 97 คุณ บผา จำปาเครือ 247 คุณ สุทา เทพลำใย 98 คุณ บังอร มละสีวะ 248 คุณ สุนทร จันทร์แจ่มภพ 99 คุณ บัญญัติ สนุทรวรพจน์ 249 คุณ สุนทร เกิดคล้าย 100 คุณ บำรุง ลครแก้ว 250 คุณ สุนันท์ จงจิรังยั่งยืน 101 คุณ บุญชู จันทร์ลาด 251 คุณ สุนันทา ภูมิเพ็ง 102 คุณ บุญชู เชิดชัยภูมิ 252 คุณ สุนีย์ ยอดเพ็ชร 103 คุณ บุญเทียม โชควิวัฒน 253 คุณ สุนีย์ โสมนัส 104 คุณ บุญรัฐ หลักแหลม 254 คุณ สุพชัย วงษ์คุย 105 คุณ บุญรัตน์ มาชมภู 255 คุณ สุภาทิน นามวิเศษ 106 คุณ บุญเลิศ ศรีษะ 256 คุณ สุภาภรณ์ บัวลคร 107 คุณ บุษกล ภาประเวช 257 คุณ สุภาวรรณ จอจันทร์ 108 คุณ ปฏิพัทธ์ ใจปิน 258 คุณ สุมิตร หัวแหลม 109 คุณ ปฐมาวดี คุ้มบ้าน 259 คุณ สุรางค์ ศรีรอด 110 คุณ ปทุมนภา เอี่ยมอำไพ 260 คุณ สุริพจน์ มีผล 111 คุณ ประการ ปิดนุช 261 คุณ สุวรรณ ใจสมุทร 112 คุณ ประการ สังเมียน 262 คุณ สุวรรณชัย เชื้อสาย 113 คุณ ประคอง น้อยรุน 263 คุณ สุวรรณตา เที่ยงธรรม 114 คุณ ประจิน สุขเนตร 264 คุณ สุวรรณา ทองช่วย 115 คุณ ประทวน เทียนงาม 265 คุณ เสน่ห์ เสนะไพรวรรณ 116 คุณ ประนอม เกษเสนา 266 คุณ เสาวลักษณ์ นาสา 117 คุณ ประมุข อธิไขย์ 267 คุณ แสงจันทร์ บุญเศษ 118 คุณ ประสงค์ รัตนพันธ์ 268 คุณ หนูคิด หลงน้อย 119 คุณ ประสาตร์ สุขสำราญ 269 คุณ เหล็ก จันเสริม 120 คุณ ปรารถนา ชนะพยัคฆ์ 270 คุณ อนุกูล แสนสุข 121 คุณ ปริญญา เทพผสม 271 คุณ อนุรัตน์ สมเพ็ชร 122 คุณ ปรีญานุช บุศราคำ 272 คุณ อภิชัย วันประเสริฐ 123 คุณ ปรียาภา อภิชาติยะกุล 273 คุณ อภิวัฒน์ รุ่งอัมพร 124 คุณ ปัญญา สาเตาะ 274 คุณ อภิษา ชูกิตติกุล 125 คุณ ปัญญา ไขลำเมา 275 คุณ อภิสิทธิ์ มาตรบุตร 126 คุณ พงศภัค หันสา 276 คุณ อรนุช ยิ้มสวัสดิ์ 127 คุณ พนิดา รุ่งเรือง 277 คุณ อรรณพ หอมหวล 128 คุณ พยอม แนวถาวร 278 คุณ อรอานิญช์ เทิดเกียรติขจร 129 คุณ พรประเสริฐ ป้อมสุวรรณ์ 279 คุณ อรอุมา หลาบสุภา 130 คุณ พรพิมล พิลสิทธิ์ 280 คุณ อรุณ อินทร์คง 131 คุณ พวงทอง สืบบุก 281 คุณ อษุณีย์ เซงฮวด 132 คุณ พวงทอง เอี่ยมบุตรลพ 282 คุณ อ้อย วันหนา 133 คุณ พสิษฐ์ กะพอ 283 คุณ อาริสา ดวงพลธร 134 คุณ พัชรรินทร์ กิติศรีวรพันธุ์ 284 คุณ อารีย์ เลิศไกร 135 คุณ พัลลภ โมจินดา 285 คุณ อำภร แสวงนอก 136 คุณ พิชญภาณัชฎฐ์ โพธิ์ศรี 286 คุณ อุดม เติมกระโทก 137 คุณ พิศ ชิงตะตบ 287 คุณ เอกลักษณ์ พูลสวัสดิ์ 138 คุณ พิศมัย จิตชัยภูมิ 288 คุณ โอ๋ จันทร์แก้ว 139 คุณ พีรยศ กิตติโสภณ 289 บริษัท ทีเคเอส ทรานสปอร์ตจำกัด 140 คุณ เพ็ญแสง ปั่นเคลือบ 290 บริษัท โชคชัยพัฒน์ 141 คุณ ไพรินทร์ จงคลาดกลาง 291 บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด 142 คุณ ภฤดา หงศ์ศิริชัย 292 บริษัท เอ็กตร้า ไลฟ์ จำกัด 143 คุณ ภัทรอร ดีประเสริฐ 293 บริษัท โตโยดะ จำกัด 144 คุณ ภาคภูมิ เครือดำ 294 บริษัท ซัน สตาร์ จำกัด 145 คุณ ภาณพล เลพล 295 บริษัท ไต่เฮงสตีลเทรดดิ้ง จำกัด 146 คุณ มนัสนันท์ สายประสิทธิ์ 296 บริษัท พรีเมียร์ ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด 147 คุณ มลตรี เพ็งภา 297 บริษัท พีแอนด์ ควอลิตี้ จำกัด 148 คุณ มานะ พุฒทอง 298 บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด 149 คุณ มาริสา ปิยารัมย์ 299 บริษัท ลูมิทรอนไลท์ติ้งอินเตอร์ชั่นแนล จำกัด 150 คุณ เมธาวีร์ คำดี 300 บริษัท วี เอ็น ที อินดัสทรี จำกัด

  16:50 น.  777 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • รายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQMชวนย้อนยุคเมืองตากอากาศ จ.ชลบุรี

  รายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม  TQM ชวนย้อนยุคเมืองตากอากาศสมัย ร.3  เข้าวิหารเทพหน่าจาล้วงลึกตำนานเรื่องเล่า “พระนางเรือล่ม”  Walk Rally ตะลุยทอดน่องตลาดเก่าอ่างศิลา ซื้อของสดสะพานปลา จ.ชลบุรีวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558  รายชื่อผู้โชคดี ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ 1 คุณ กองแก้ว เทียมเมือง 31 คุณ พัฒนศักดิ์ จิตต์จารึก 2 คุณ กัณตพัฒน์ ระเริง 32 คุณ ภคพร วงศ์ษานิกูล 3 คุณ ขวัญดาว หาเรือนสาสน์ 33 คุณ ภรปภัต นันทยศการ 4 คุณ คงศักดิ์ บริสุทธิรัตนา 34 คุณ ภาณีนุช ผุสดีโสภณ 5 คุณ จักพงษ์ ประจงจิตร 35 คุณ มงคล พูลศิริ 6 คุณ จินดา ธีระจารุวรรณ 36 คุณ มทีรา พยัคฆนันทน์ 7 คุณ จินตนา สัมฤทธิ์ 37 คุณ เมธาวี กรเสนาะ 8 คุณ ฉวีวรรณ เลิศกมลชัย 38 คุณ ยุวดี แซ่เอีย 9 คุณ เฉลิมชล เปรื่องปราชญ์ 39 คุณ รัตนา สมานโสทรีรัตน์ 10 คุณ ชลกาญจน พาณิชย์เศรษฐ์ 40 คุณ วรรณวิลัย ปานสุข 11 คุณ ชัชวุฒิ เจริญวงศ์ 41 คุณ วรรณา จิตรเจริญวรกิ 12 คุณ ชาตรี ถาวรวิภาส 42 คุณ วัชรพงษ์ ซุ้มโยธิน 13 คุณ ชาลินีย์ รอดผล 43 คุณ วาสนา นาคสี 14 คุณ โชคชัย หิรัญลาภ 44 คุณ วิฑูรย์ ศาสตร์ศิริ 15 คุณ ฑิฆัมพร ละม่อน 45 คุณ วินัย อังศุโกมุทกุล 16 คุณ ณณิศรา ศรีทองสุข 46 คุณ ศรัณย์ สุวรรณชัยสกุล 17 คุณ ณิชาภา ข่าทิพย์พาที 47 คุณ ศิรภัสสร ป้อมพรม 18 คุณ ทัศนีย์ มีศิริ 48 คุณ สมถวิล ก๊กมาศ 19 คุณ เทพประสิทธิ์ โมระศิลปิน 49 คุณ สาโรช พ่วงพลับ 20 คุณ ธนเทพ ประสิทธิ์พรกุล 50 คุณ สินีรัตน์ ฟักทอง 21 คุณ นภัสสร เชิญเกียรติประดับ 51 คุณ สุกัญญา ธนสารโสภาภรณ์ 22 คุณ น้อมจิตร ตรีสิทธิ์ 52 คุณ สุชาดา สุนทรพัชรคุณ 23 คุณ นิพนธ์ นาครัชตะอมร 53 คุณ สุดใจ เดชงาม 24 คุณ นิสากร แซ่อื้อ 54 คุณ สุดใจ แจ้งแสงทอง 25 คุณ บุญยฤทธิ์ คอทอง 55 คุณ สุพัตรา เข็มทองเจริญ 26 คุณ ปรัชญา พรหมแต้ม 56 คุณ สุภาภรณ์ ฉัตรแก้วมณี 27 คุณ ปริญญา เชียงส่ง 57 คุณ อนุสรณ์ โสบิน 28 คุณ พจนีย์ อินหว่าง 58 คุณ อภิสทธิ์ สุขทวีไพบูลย์ 29 คุณ พรทิพย์ สุวรรณกองกุล 59 คุณ อัจฉริยา เสริมทอง 30 คุณ พรรณี แซ่เลม 60 คุณ อุดม แท้วิริยะกุล

  13:41 น.  1046 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM พาลูกค้าเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว 2558

  TQM นั่งรถไฟท่องเที่ยว ชมวิวหมอกสวย ทุ่งดอกกระเจียวงาม ผาสุดแผ่นดิน จ.ชัยภูมิ พาสมาชิกนั่งรถไฟขบวนพิเศษปรับอากาศ ไปสัมผัสบรรยากาศรถไฟลอยกลางเขื่อนป่าสัก ลอดอุโมงค์เขาพังเหย บันทึกภาพดอกบัวสวรรค์ ชมทะเลหมอกสุดแผ่นดินเยือนรอยต่อเหนือ-กลาง-อีสาน ชมภาพเพิ่มเติม    

  10:03 น.  902 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัล บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 รางวัล  บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท  จำนวน 20  รางวัล 1 คุณ งา สมรัตน์ 11 คุณ สังเวียน พยัคฆา 2 คุณ ชัชวาลย์ อมรพันธุ์ 12 คุณ สายชล ปล่อยทุม 3 คุณ ณัฐชา ไพบูลย์ 13 คุณ สุรัติ กิมเฮง 4 คุณ เบญจรัตน์ ขุนอภัย 14 คุณ สุริยนต์ หวยสูงเนิน 5 คุณ ปราณี เชิดชู 15 คุณ โสภิตา วงค์แก้ว 6 คุณ มันทนา คงเจริญ 16 คุณ หม๊ะซง อาแว 7 คุณ เรณู ถนอมวงศ์ 17 คุณ อนุชิต นาวงษ์ 8 คุณ วันทนี ตรีสุวรรณ 18 คุณ อรพิน คำพิมพ์ 9 คุณ สนธยา ด่อนแผ้ว 19 บริษัท บานาน่าโซไซตี้ จำกัด 10 คุณ สมเจตน์ อินทร์โพธิ์ 20 บริษัท เอ็น.เจ.คาร์เร้นท์    

  11:46 น.  730 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัลเครื่องดูดฝุ่นรถยนต์

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 รางวัล  เครื่องดูดฝุ่นรถยนต์ จำนวน 200  รางวัล 1 คุณ กนิกานต์ วัฒนกามินท์ 101 คุณ เมธี พึ่งสุจริต 2 คุณ กมลชนก ปามะ 102 คุณ ยงยุทธ แถสูงเนิน 3 คุณ กรรนิกา กุมจันทึก 103 คุณ ยุพาพรรณ สมจิตร 4 คุณ กลยุทธ ศรีโยธี 104 คุณ ยุพิน เหล่าทอง 5 คุณ กัญญาภัค มงคลจักรวาฬ 105 คุณ เยาวลักษณ์ พิพิธภักดี 6 คุณ กานต์ชณา ปินตาศรี 106 คุณ รจนา เพชรรัตน์ 7 คุณ กำพล ตรียมณีรัตน์ 107 คุณ รัชนี เชี่ยวพานิช 8 คุณ กำไร ฟรอมไธสงค์ 108 คุณ ราชัน หาสูงเนิน 9 คุณ กิตติ์กมล โทศรี 109 คุณ ราตรี โพธิ์เย็น 10 คุณ กุลชลัยย์รส เวชวินิจ 110 คุณ ฤทัยรัตน์ สุดแสนวัฒนากุล 11 คุณ เกรียงไกร ประเสระกัง 111 คุณ ลดาวัลย์ เผ่าภิญโญ 12 คุณ เกษร จงปัตนา 112 คุณ ลักขณา บุญเพ็ญ 13 คุณ คมกฤษ อาจยุทธณรงค์ 113 คุณ วนาพร เนตรลา 14 คุณ ครรชิต เพชรรัตน์ไพบูลย์ 114 คุณ วรกันต์ วรไตรจริยา 15 คุณ คำภีร์ กระต่ายโพธิ์ 115 คุณ วรรณกร ทองดีบุตร 16 คุณ จามรี หะมาน 116 คุณ วรรณา เฟื่องดี 17 คุณ จำเริญ จ่าเมืองฮาม 117 คุณ วราภรณ์ เกียรติการุณพันธ์ 18 คุณ จิราพร รอดจันทร์ 118 คุณ วรารัตน์ โสธนะ 19 คุณ เจตน์ แก้วโสพรม 119 คุณ วศินี หนุนภักดี 20 คุณ เจนจิรา เนื่องปัญญา 120 คุณ วัชรวีร์ ธำรงจิระทรัพย์ 21 คุณ ฉลวย วีระพงษ์ 121 คุณ วัชระ พินสำแดง 22 คุณ ชนภัทร สิมงาม 122 คุณ วัณนิชา ถาฝัน 23 คุณ ชนิษฐา รักษาคาม 123 คุณ วันดี ผลวิเชียร 24 คุณ ชัย แดนทองหลาง 124 คุณ วันเพ็ญ สุขานนท์ 25 คุณ ชูศักดิ์ ทองเกลี้ยง 125 คุณ วัลภา ทองหล่อ 26 คุณ ไชยรัชต์ บัวเทศ 126 คุณ วินัย พิม 27 คุณ ญาดา วรรณบษปวิช 127 คุณ วิภา นาสุวรรณ์ 28 คุณ ณรงค์ หนาแน่น 128 คุณ วิภาดา รัตนสิริวัฒนกุล 29 คุณ ณรงค์ นากลาง 129 คุณ วิภารัตน์ กลิ้งกระโทก 30 คุณ ณรงค์ เพ็งจันทร์ 130 คุณ วิรัตน์ มหาสำราญ 31 คุณ ณรงค์ชัย เจริญสุข 131 คุณ วิรัตน์ สะดะ 32 คุณ ณัฐติยา คล้ายนิล 132 คุณ วิศาล พรหมณเรศ 33 คุณ ณัฐสิมา ศรีชัย 133 คุณ วิสา กาญจนะสวัสดิ์ 34 คุณ ดวงแข แจ๊ดนาลาว 134 คุณ วิสูตร์ เบ็ญจมินทร์ 35 คุณ ดวงสุดา สวนตะโก 135 คุณ วีรศักด์ คำสุพรม 36 คุณ ดาวใส ระภูเขียว 136 คุณ วุลลภ เกยด่านกลาง 37 คุณ ดุลเลาะ มามะ 137 คุณ แววดาว จอดนอก 38 คุณ เดช มากดี 138 คุณ ศรีสุวรรณ น้อยพรมมา 39 คุณ ทวีศักดิ์ สมานมิตร 139 คุณ ศรุต อุดมการ 40 คุณ ทวีศักดิ์ จารัตน์ 140 คุณ ศิรินภัทร หกครบุรี 41 คุณ ทศพร ดวงดารา 141 คุณ ศุกร์พรรษา อนันตะคู 42 คุณ ทองทิตย์ ทองขันธ์ 142 คุณ ศุภรัตน์ เทียบลม 43 คุณ ทองใบ โนนทอง 143 คุณ ศุภสิทธิ์ ยางคำ 44 คุณ ทองสวย หว่านทอง 144 คุณ สกลวรรณ หวังพิทักษ์ 45 คุณ ทองหล่อ นาราช 145 คุณ สถิตย์ แสงกระจ่าง 46 คุณ ทิพวัลย์ ตันมา 146 คุณ สมเกียรติ เลียดประถม 47 คุณ นนทพันธ์ ขำเอนก 147 คุณ สมจิต ฮันสูงเนิน 48 คุณ นพดล พันธ์โยธาชาติ 148 คุณ สมจิตร เพิ่มพูล 49 คุณ นพพนันท์ เรืองรักเรียน 149 คุณ สมใจ หอมสูง 50 คุณ นรา ค้าขึ้น 150 คุณ สมชาย สุรกานต์กุล 51 คุณ นรากร โสภาศรี 151 คุณ สมทรง จิตร์ตรีฐาน 52 คุณ นริสา ณ ลำพูน 152 คุณ สมบูรณ์ ศิวิจารย์ 53 คุณ นันธิยา นุ้ยพุ่ม 153 คุณ สมบูรณ์ หว่างแทน 54 คุณ นาวิน โพธิ์ทอง 154 คุณ สมพร นาคศรีคำ 55 คุณ น้ำอ้อย เขียวขำ 155 คุณ สมัย บุญจิตร 56 คุณ นิภาพร สอนสุด 156 คุณ สลัด ศิริภักดิ์ 57 คุณ นิ่วนวล สมเทพ 157 คุณ สัญจกร กิตติรัตนวศิน 58 คุณ นุชจรี กล่องสูงเนิน 158 คุณ สัญญา ป้องคำ 59 คุณ นุชรา ยอแสง 159 คุณ สันต์ สุขแสนไกรศร 60 คุณ เนียร ยิ่งเชิดสุข 160 คุณ สายทอง ดุษฎีดวงแข 61 คุณ บุญธิดา มัฐผา 161 คุณ สายันต์ สมคิด 62 คุณ บุญมี อินทรกำแหง 162 คุณ สำราญ มุ่งจีนกลาง 63 คุณ บุญเรือน ผิวผ่อง 163 คุณ สิทธิพร อิ่มนาค 64 คุณ บุญฤทธิ์ นกครุฑ 164 คุณ สิทธิพันธ์ อุษณีย์วรัญญู 65 คุณ บุญสม สว่างกิจ 165 คุณ สิริพร ศรีจุม 66 คุณ บุบผา คำพินิจ 166 คุณ สุกัญญา มโนธรรม 67 คุณ บุษรา ยังศรี 167 คุณ สุกานดา ชัยปลัด 68 คุณ ปฏิภาณ สลีอ่อน 168 คุณ สุทธิชัย พรมโนนศรี 69 คุณ ปภัสสร ใยแก้ว 169 คุณ สุธิมา บุญคง 70 คุณ ประดิษฐ์ กองแก้ว 170 คุณ สุนทร เพ็ชรกุล 71 คุณ ประดิษฐ์ บุรี 171 คุณ สุนิศา จงไกรจักร 72 คุณ ประพิศพงษ์ สุระคาย 172 คุณ สุพษ แจทอง 73 คุณ ประเสริฐ ไร่ขาม 173 คุณ สุพัฒน์ โคตรลา 74 คุณ ปรางทิพย์ แสงทอง 174 คุณ สุภานิตย์ น้อยศรี 75 คุณ ปริน เจริญรัมย์ 175 คุณ สุภาพร บุญกองรัตน์ 76 คุณ ปัญญา ถ้ำหิน 176 คุณ สุภาพร แก้วกัลยา 77 คุณ ปัทมา กันธง 177 คุณ สุภาพร บางขาม 78 คุณ ปาริชาติ ทองพรม 178 คุณ สุภาภรณ์ อ่อนท้วม 79 คุณ ปิยะธิดา แซ่เตียว 179 คุณ สุภาวดี อ่อนสกุล 80 คุณ ปิยะนันท์ ปลื้มโชค 180 คุณ สุมน หนุนภักดี 81 คุณ ปิยะพงษ์ แยงคำ 181 คุณ สุมินชา กัสโป 82 คุณ ปุณิกา เชี่ยวชาญชูโชติ 182 คุณ สุรชัย จันทนนท์ 83 คุณ เปา เซิ่งฟาง 183 คุณ สุรพล สุขเจริญ 84 คุณ พงเพชร ศิริปะกะ 184 คุณ เสกสรรค์ กั้งสม 85 คุณ พยุง สุขกลิ่น 185 คุณ แสงเดือน คำจวงจันทร์ 86 คุณ พรชัย ดอกไม้ขาว 186 คุณ หนูเล็ก ขันอ่อน 87 คุณ พฤหัส ยิ่งยง 187 คุณ หลี่ เหวิน จง 88 คุณ พัชรากร ปิติมานนท์ 188 คุณ อดิศักดิ์ สัมพันธ์พงษ์ 89 คุณ พัชรี อ้วนศรี 189 คุณ อนงค์วรรณ สิรินันท์ธนกุล 90 คุณ พันทิพา มาดี 190 คุณ อมรศิลป์ โสโนนสูง 91 คุณ พิทักษ์พงษ์ กุลวิมล 191 คุณ อมราพร สัพโส 92 คุณ พิศมัย โพธิ์แข็ง 192 คุณ อรรถกร จวนแจ้ง 93 คุณ ไพเราะ กลิ่นหอม 193 คุณ อัญชลี สุขสาลี 94 คุณ ภาสกร สองเมือง 194 คุณ อันธิกา ดรจ้ำ 95 คุณ ภูมรินทร์ ซ้อมพิมพ์ 195 คุณ อัมพร โทนุสิทธ์ 96 คุณ มนตรี วงษ์สะพาน 196 คุณ อาทิตย์ ทะน้อย 97 คุณ มอม อล 197 คุณ อามรรัตน์ กวินเมธี 98 คุณ มานพ อึ้งสวรรค์ 198 คุณ อำนาจ หงษ์ทอง 99 คุณ มานัส คุ้มบ่อ 199 คุณ เอกชัย บุตรพรม 100 คุณ มานิตย์ กลิ่นศรีสุข 200 คุณ แอ๊ด ดอนไพร    

  11:39 น.  930 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รับรางวัลเกจวัดลมยาง

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่   ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 รางวัล  เกจวัดลมยาง  จำนวน 300  รางวัล 1 คุณ กนิษฐา นามวัน 151 คุณ มณฑา ชมจด 2 คุณ กมลวรรณ คล้ายสุวรรณ 152 คุณ มณีรัตน์ หาญสุริย์ 3 คุณ กรณิกา กล้ารอด 153 คุณ มนต์ชัย จิตกุล 4 คุณ กรรนิการ์ ศรีสวัสดิ์ 154 คุณ มนตรี อัมพันธ์ 5 คุณ กล้าณรงค์ อดกลั้น 155 คุณ มนัส จันทร์กุญชร 6 คุณ ก้อนทอง จิกจักร์ 156 คุณ มริหยาม สามารถ 7 คุณ ก้อนทอง จิกจักร์ 157 คุณ มานพ เต่าหอม 8 คุณ กัญญา ศรีดาพันธ์ 158 คุณ มานะ เปียหลิ่ม 9 คุณ กาญจนา สวมชัยภูมิ 159 คุณ มุกดา ทองวงษ์ 10 คุณ ก้าน ดาบไธสง 160 คุณ มุสตอปา ดาโอะ 11 คุณ กานดา อยู่เลิก 161 คุณ ยุพารักษ์ รัตนวิชัย 12 คุณ กิ่งกาญจน์ กาบเครือ 162 คุณ ยุพิน แจ้หุ่มเครือ 13 คุณ กิ่งกาญจน์ อาจแทน 163 คุณ รถ ไชยมะเริง 14 คุณ กิตติรัตน์ นิ่มศิริ 164 คุณ ระนอง คะเลารัมย์ 15 คุณ เกรียงศักดิ์ ชะลา 165 คุณ ระพิน สะมาแก้ว 16 คุณ แก่นจันทร์ เอ็นดู 166 คุณ รักศักดิ์ สลักคำ 17 คุณ ขนิษฐา ดำรงกุล 167 คุณ รุ่งทิพย์ ศิริวิโรจน์ 18 คุณ ขวัญชัย พรหมชู 168 คุณ รุ่งนภา พาดกลาง 19 คุณ เขื่อณเพชร เล้งวิลาศ 169 คุณ เรือนคำ บุญชัย 20 คุณ คงพิพัฒน์ แซงบุญเรือง 170 คุณ ลมัย เพลิศแก้ว 21 คุณ คงศักดิ์ หงษ์ร่อน 171 คุณ ละมุล สีกุดเวียน 22 คุณ คารม พรหมจรรย์ 172 คุณ วงศ์อารีศรี อินทนุจิตร 23 คุณ คำผง ยางศรี 173 คุณ วนิดา จันมณี 24 คุณ จรนันท์ ทรัพย์ถาวรชัย 174 คุณ วรพงษ์ กำปั่นทอง 25 คุณ จรัญ พะโยม 175 คุณ วรวุฒิ ศรีเทียม 26 คุณ จักรพรรดิ์ ชื่นภิรมย์ 176 คุณ วรส เนียมสุวรรณ 27 คุณ จันทร์เพ็ญ ทองรัตน์ 177 คุณ วสันต์ เล้าวัชระ 28 คุณ จันทร์เพ็ญ เทียบแสน 178 คุณ วัชรินทร์ สอนลม 29 คุณ จันทา โลนุช 179 คุณ วัลลภา กิมะพันธ์ 30 คุณ จารุวรรณ แก้วสง่า 180 คุณ วาสนา วรยศ 31 คุณ จารุวัฒน์ สุวาสน์ 181 คุณ วิเชียร พลบำรุง 32 คุณ จำเนียร ปิ่นทอง 182 คุณ วิเชียร ห้วยไชย 33 คุณ จำปา พึ่งญาติ 183 คุณ วิภาพร ส่องสว่าง 34 คุณ จำเริญ ทองเชื้อ 184 คุณ วิโรจน์ ไชยนิตย์ 35 คุณ จิณห์จุฑา โตทัพ 185 คุณ วิโรจน์ ธรรมปวรรตน์ 36 คุณ จิตรา ตอนนอก 186 คุณ วิไล จันทะวงค์ 37 คุณ จินตนา จันทเมนชัย 187 คุณ วีระศักดิ์ นาคพวง 38 คุณ จิราวัลย์ ลุนชัยภา 188 คุณ วุฒิชัย แสวงศักดิ์ 39 คุณ เจษฏา เหลียวตระกูล 189 คุณ วุฒินันท์ กุลพญา 40 คุณ ฉัตรพงษ์ วิเศษสอน 190 คุณ ศกลภัทร สรวมศิริ 41 คุณ ฉันทนา พันนายัง 191 คุณ ศกุณตลา ชีพสุข 42 คุณ เฉลิมพล ทองขาว 192 คุณ ศรัณรัชย์ ไชยรัตน์ 43 คุณ ชนะชัย บุญตา 193 คุณ ศราวุฒิ แสงสีทา 44 คุณ ชนาภา จันทร์มา 194 คุณ ศรินรัตน์ ปฐมกิตติโรจน์ 45 คุณ ชนีสรา น้อยป้อง 195 คุณ ศศิกานต์ ขำนรักษ์ 46 คุณ ชวนพิศ จิตอารี 196 คุณ ศักดิ์ชัย คุรินทร์ 47 คุณ ชวพร แสงราม 197 คุณ ศักดิ์ชัย ลือกลาง 48 คุณ ชัยทัศน์ พงษ์วาที 198 คุณ ศิราษร วรรณเกษม 49 คุณ ชินโชติ ประคองคำ 199 คุณ ศิลปชัย สิทธิเชนทร์ 50 คุณ ชุลีพร ฉัตรเวทิน 200 คุณ ศุทธินี ดีสม 51 คุณ ชูชีพ เจริญขุนทด 201 คุณ ศุภ แว่นศิลา 52 คุณ ชูชีพ นามผา 202 คุณ สพัฒน์พงศ์ คล้ายนัครัญ 53 คุณ เชิงยุทธ ครองสิน 203 คุณ สมคิด วายทุกข์ 54 คุณ ซ่อนกลิ่น ดิษสวน 204 คุณ สมคิด นนพิทักษ์ 55 คุณ ซิน พรหมสุรินทร์ 205 คุณ สมเจตน์ จันทร์กวีกูล 56 คุณ ฐปกร ฤาชัยตระกูล 206 คุณ สมใจ สารทอง 57 คุณ ฐิติมา ไชยมหา 207 คุณ สมชาย บัวหลวง 58 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ แก้วสมุทร 208 คุณ สมทรง รุ่งเรือง 59 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ ทองเหลือ 209 คุณ สมบรูณ์ เนียมแก้ว 60 คุณ ณัฏฐิมา เมฆวิไล 210 คุณ สมบรูณ์ น้อยจันทร์ 61 คุณ ณัฐพงศ์ วิจารณปัญญา 211 คุณ สมบัติ หันจางสิทธิ์ 62 คุณ ณัฐพร เหง้าพรหมมินทร์ 212 คุณ สมพงษ์ ทองภู 63 คุณ ณัฐานันท์ แก้วผิวอาจ 213 คุณ สมพร รักษาพล 64 คุณ ดรุณี พุทธิสาย 214 คุณ สมพิศ สารยศ 65 คุณ ดวงพร ไม้ประเสริฐ 215 คุณ สมภพ ตาลประดิษฐ์ 66 คุณ ดาวิน วันชัย 216 คุณ สมศรี โสภา 67 คุณ ถนัด แก้วโมลี 217 คุณ สมศักดิย์ ศรีแก้ว 68 คุณ ถาวร จันทบุรี 218 คุณ สมัย จันทุม 69 คุณ ทรงพล มาระศรี 219 คุณ สราวุธ สุพรรณ์ 70 คุณ ทรงศักดิ์ สันติภพ 220 คุณ สวาด ประวัติ 71 คุณ ทวีศักดิ์ ตุ้ยบุญมา 221 คุณ สัญญา ภูบุญคง 72 คุณ ทศพล ภานุศิริ 222 คุณ สัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ 73 คุณ ทอง วรจักร์ 223 คุณ สายสุนี ธรรมชาติ 74 คุณ ทองมาก บุตรศรี 224 คุณ สาวิตรี พุ่มพวง 75 คุณ ทองสุข โพธิ์ทรัพย์ 225 คุณ สาวิตรี ทองมา 76 คุณ ทิพพารมย์ นาเมืองรักษ์ 226 คุณ สำเนียง เซนต์ลอเรน 77 คุณ ทิพวรรณ แน่นอุดร 227 คุณ สิทธิพงศ์ สายสล้าง 78 คุณ ธงัชย คงสุข 228 คุณ สิทธิพร อ่วมจ้อย 79 คุณ ธนกร ไชยเมธากร 229 คุณ สินีนาต ศรีซ้าย 80 คุณ ธนกฤต ดาวดึงษ์ 230 คุณ สิราวรรณ จำปีกลาง 81 คุณ ธนกฤต นาคน้อย 231 คุณ สิริเดช กองสมุทร 82 คุณ ธนกฤต ศรีมานพ 232 คุณ สิริรักษ์ หงษามนุษย์ 83 คุณ ธนิษฐา อาจจำนงค์ 233 คุณ สีแพร โดนสุข 84 คุณ ธราดล บุญญะฤทธิ์ 234 คุณ สุกรี ยาการียา 85 คุณ ธวัชชัย สมตุ้ย 235 คุณ สุคนธ์ทิพย์ สุรางค์ 86 คุณ ธิดารัตน์ มั่งมูล 236 คุณ สุจิตรา สติมั่น 87 คุณ ธีรดา ถนนแก้ว 237 คุณ สุชาฎา เชื้อชาติ 88 คุณ ธีระยุทธ หนูเศษ 238 คุณ สุชาติ ตันประเสริฐ 89 คุณ นกแก้ว ทวีศรี 239 คุณ สุชาพงศ์ นิยมสัตย์ 90 คุณ นคร ละดาดก 240 คุณ สุดธีรัก แก้วขัด 91 คุณ นภัสวรรณ กุลเพชร 241 คุณ สุดารัตน์ ลอยไสว 92 คุณ นภา ฉุนกระโทก 242 คุณ สุเทพ เณรจาที 93 คุณ นรินทร์ จันคง 243 คุณ สุเทพ หนูเหมือน 94 คุณ นรินรัตน์ หม้อทอง 244 คุณ สุนทร วาสุโพธิ์ 95 คุณ นวพร รักดี 245 คุณ สุปราณี ศิริพลบุญ 96 คุณ นาริน เจนจบ 246 คุณ สุพจน์ เวียงแก 97 คุณ นิกร สีสอนดี 247 คุณ สุพรรณี สิทธิเสนา 98 คุณ นิตยา โตอุตชนม์ 248 คุณ สุพัฒน์ชัย โครตกุดแคน 99 คุณ นิตยา เพ็ชรพันธ์ 249 คุณ สุภัช คำเขียงตา 100 คุณ นุจรีย์ สรรคพงษ์ 250 คุณ สุภาพร กองทรัพย์ 101 คุณ นุชจรี จิตตคาม 251 คุณ สุภาพร พฤกษชัฎ 102 คุณ นุชจิรา รัตนสมบรูณ์ 252 คุณ สุรบรรณ จัตวัฒนกุล 103 คุณ บังอร ยันสิงหาญ 253 คุณ สุรศักดิ์ ปงจันตา 104 คุณ บัวพิศ รัตนบุรี 254 คุณ สุริยะ มาธิม้ง 105 คุณ บุญจันทร์ มุงคุณโครต 255 คุณ สุรีรัตน์ ป้องมาตย์ 106 คุณ บุญสม หน่วยเท้ง 256 คุณ สุวิท อินธิจักร 107 คุณ เบ็ญจมาศ หล้าตุ้ย 257 คุณ เสวลักษณ์ โอชารส 108 คุณ เบญจวรรณ สายโยค 258 คุณ เสาวรีย์ แสงศร 109 คุณ ปฐมาภรณ์ แพงดี 259 คุณ แสวง จันทรเสนา 110 คุณ ปภาวัณณ์ แก้วคนตรง 260 คุณ โสภณ ภักดีบุรี 111 คุณ ประครอง ทองลือ 261 คุณ โสภี จันทชีวกุล 112 คุณ ประทวน ชัยฉลาด 262 คุณ โสภี แสงสว่าง 113 คุณ ประยงค์ ใจนุกูล 263 คุณ ไสว พลหาญ 114 คุณ ประลองยุทธ สุขสำราญ 264 คุณ ไสว ยูงกระสันต์ 115 คุณ ประวิตร งามทวีกิจ 265 คุณ หทัย สมมี 116 คุณ ประเสริฐ แก่นเมือง 266 คุณ หยาดฝน สุสมแก้ว 117 คุณ ปราณี ตมกลาง 267 คุณ หวานเมือง ทองโพธิ์ 118 คุณ ปราณี ธรรมลังกา 268 คุณ อดิศักดิ์ ใหม่สวรรณ์ 119 คุณ ปวีณา เจริญภูมิ 269 คุณ อนันต์ ขจรเพชร 120 คุณ ปาณิศา วงศ์สวัสดิ์ 270 คุณ อนุชา ทองคำ 121 คุณ ปาริชาติ ปาละสิทธิ์ 271 คุณ อนุสรณ์ กลิ่นอินทร์ 122 คุณ ปิยะพร วงศางาม 272 คุณ อภิศักดิ์ จันทร์หอม 123 คุณ ผ่องพรรณ จงยศยิ่ง 273 คุณ อมรวลี วัฒนวิศิษฏ์ 124 คุณ พงศกร กวีวุฒิพันธุ์ 274 คุณ อรกัญญา เพ็งแก้ว 125 คุณ พงศ์พัฒน์ ไตรเนตร 275 คุณ อรนุช ตั้งประดิษฐ์ 126 คุณ พงษ์พิทักษ์ โพธิ์คำ 276 คุณ อรรถวุฒิ เสนาะเมือง 127 คุณ พชรพรรณ หนูสังข์ 277 คุณ อร่ามศรี พราวศรี 128 คุณ พนมไพร ละครพล 278 คุณ อรินทม์ พิชญกร 129 คุณ พนิดา มั่นสาธิต 279 คุณ อ่อนศรี สุภาพวง 130 คุณ พรเจริญ บัวพุ่ม 280 คุณ อัจจิมา จันทราเสวี 131 คุณ พรชัย สีโนนม่วง 281 คุณ อัจฉารัตน์ อินต๊ะโพธิ์ 132 คุณ พรพิมล คำชุ่ม 282 คุณ อัญชฎา แซ่เฮ้ง 133 คุณ พลพัฒน์ พงษ์สุภา 283 คุณ อัมพร ด่านสุข 134 คุณ พะยอม เมืองขันธ์ 284 คุณ อาทิตย์ จิตรโท 135 คุณ พัชราพร จันทะแจ้ง 285 คุณ อาทิตย์ สุขนิรันดร์ 136 คุณ พัชรินทร์ อกอารีย์ 286 คุณ อาทิตย์ อยู่เป็นสุข 137 คุณ พันทิพพา ศรีสนาม 287 คุณ อานนท์ มาตวังแสง 138 คุณ พิกุล สิทธิเวช 288 คุณ อารีลักษ์ พรมจารย์ 139 คุณ พิเชษฐ ขุนอินทร์ 289 คุณ อำนวยพร ลีวัจนกุล 140 คุณ พิทักษ์ มีพัฒนสนธิ์ 290 คุณ อำนาจ โพธิ์แก้ว 141 คุณ พิทักษ์ วีระสอน 291 คุณ อำไพ พ่วงความสุข 142 คุณ พิมพิไล จันทร์สว่าง 292 คุณ อุทัยวรรณ ตามพระหัตถ์ 143 คุณ พิระพงษ์ เพชรวิชิต 293 คุณ อุเทน ประวัติ 144 คุณ พุฒินาท มารัตนชัย 294 คุณ อุมา สะมะลาเต๊ะ 145 คุณ เพ็ญศิริ แพงมา 295 คุณ เอกชัย อ่ำจ้อย 146 คุณ ไพฑูรย์ นวลสา 296 คุณ เอกพล พงษ์เจือเงิน 147 คุณ ไพรักษ์ เพียกเพีย 297 คุณ โอฬาร เจริญทวี 148 คุณ ภณิดาพร ฐิตาคม 298 บริษัท กำแพงเพชรโฮเทล จำกัด 149 คุณ ภาสกร ช่วยนุ้ย 299 บริษัท เอ็ม เก็น เอ็นจิเนียริ่ง 150 คุณ ภูวนาถ โตสารเดช 300 บริษัท เอส พี เจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

  11:30 น.  651 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • รายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM นั่งรถไฟท่องเที่ยว ชมวิวหมอกสวย

  รายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม  TQM นั่งรถไฟท่องเที่ยว ชมวิวหมอกสวยทุ่งดอกกระเจียวงาม ผาสุดแผ่นดิน จ.ชัยภูมิวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558    รายชื่อผู้โชคดี ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ 1 คุณ กานต์ ศรีวิภาสถิตย์ 31 คุณ มลัย รัตนกุลชัยนัท์ 2 คุณ เกษกนก ภูมิมาโนช 32 คุณ มะลิ สำราญวนากิจ 3 คุณ แก้วมณี ไสวอมร 33 คุณ มัลทนา สารอูป 4 คุณ คณารัชต์ สินธนทรัพย์ 34 คุณ เมทินี เตชะผ่องพันธ์ 5 คุณ จรินทร์ ชูจิตร 35 คุณ ยุพรัตน์ เสนนอก 6 คุณ จิตกมล ธนสิทธิ์สมบูรณ์ 36 คุณ รติรัตน์ มนตะเสวี 7 คุณ ชานันท์ ยังอิ่มสุข 37 คุณ รัตนะ ชุ่มหฤทัย 8 คุณ ดวงกมล ธัมกิตติคุณ 38 คุณ รัตนาภรณ์ หวังถาวร 9 คุณ ดอกชัย เตชะรัตนยืนยง 39 คุณ ราเชนทร์ เทยศ 10 คุณ ทรงสิริ เฉลิมชัยกิจ 40 คุณ รุ่งอรุณ สวรรณชาโต 11 คุณ ทวีพร ชื่นปราณี 41 คุณ วรนุช ผดุงธนบดี 12 คุณ ทัชรินทร์ ศิริกาญจน์ 42 คุณ วรรณวิภา ยามาซากิ 13 คุณ ทับทิวา จันทวงศ์ 43 คุณ วรวรัญช์ เฉลิมวิบูลย์ 14 คุณ ธัญรัฐ บุรพผล 44 คุณ วรินทร จุลินทร 15 คุณ นฤมล ตันติวนิชย์เจริญ 45 คุณ วิมล กลั่นกราย 16 คุณ บุญช่วย สิริทองสาคร 46 คุณ วิไลรัตน์ ยังรอต 17 คุณ เบญจวรรณ บุราณสุข 47 คุณ ศราวรรณ ดวงดาว 18 คุณ ประสิทธิ์ ชอบธรรม 48 คุณ สกาว มีแหวน 19 คุณ ปาริชาต เม็นแก 49 คุณ สมบัติ หล้าคอม 20 คุณ ปิ่นอนงค์ ถิ่นปัญจมา 50 คุณ สิริ วารีชล 21 คุณ พงศ์ภรณ์ เปลื้องมณี 51 คุณ สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ 22 คุณ พจนีย์ ชิตกรณ์ 52 คุณ สุดารัตน์ โรชศรีทอง 23 คุณ พัชนันท์ เอกอัครนิธิเลิศ 53 คุณ สุพจน์ กันกำธรวงศ์ 24 คุณ พิพัฒน์ ทองระอา 54 คุณ สุพรรณี กลิ่นสังข์ 25 คุณ พิมพรรณภา กันแก้ว 55 คุณ สุภาวดี จันทรกระจ่าง 26 คุณ พีรภาว์ เพ็งประโคน 56 คุณ สุวิมล ศรีเมืองเพีย 27 คุณ พีระ จิตต์ธีรภาพ 57 คุณ อติพร บริณายกานนท์ 28 คุณ เพิ่มพูน ไพจิตร 58 คุณ อนุสรณ์ โสบิน 29 คุณ มณีรัตน์ วะตะภรณ์ 59 คุณ อาวุธ พึ่งสัมพันธ์ 30 คุณ มณีรัตน์ ลี้เทียน 60 คุณ เอนก เจือแก้ว  

  16:04 น.  1144 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM ชวนย้อนยุค เมืองตากอากาศ สมัย ร.3

  TQM ชวนย้อนยุค เมืองตากอากาศ สมัย ร.3  เข้าวิหารเทพ พบเหล่าเทพพยาดาฟ้าดิน พร้อมไปล้วงลึกตำนานเรื่องเล่า  “พระนางเรือล่ม” และ Walk Rally ตะลุยทอดน่องตลาดเก่าอ่างศิลา ซื้อของสดสะพานปลา อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี TQM ชวนย้อนยุคเมืองตากอากาศสมัย ร.3  เข้าวิหารเทพหน่าจา ล้วงลึกตำนานเรื่องเล่า “พระนางเรือล่ม”  Walk Rally ตะลุยทอดน่องตลาดเก่าอ่างศิลา ซื้อของสดสะพานปลา จ.ชลบุรี  กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120ท่าน)-ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานในเดือน 23 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2558-ลูกค้าที่ต่อประกันในรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนตุลาคม-ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร และนครปฐมรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นลุกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ์•.ช่องทาง SMS พิมพ์ CH ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท)•.ช่องทาง Line add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737 CHตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมข้อความส่ง  SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้าส่ง TQMWalkRallyไหว้เทพหน่าจา@ชลบุรีกับดารา29สค58พิมพ์CHชื่อสกุลส่ง4712444ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMWalkRallyชมวิหารเทพหน่าจาแล้วประกาศผล26สค@เวปTQMระยะเวลาร่วมสนุกระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2558ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ผ่านทางwww.tqm.co.thคัดเลือกจาการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล กำหนดการกิจกรรม วันที่ 29 สิงหาคม 2558   08.00 น.  สมาชิกลงทะเบียนหน้าตึก TQM (ลูกค้าจำนวน 60 คู่) 08.30 น.  ออกเดินทางสู่  อ.อ่างศิลา  10.30 น.  นำทุกท่านเข้าวิหารเทพ สักการะเหล่าเทพพยาดาฟ้าดิน พระมารดาแห่งดวงดาว              ที่ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก               โดย  วิทยากรนำชมแต่ละชั้น  (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง) 12.00 น.  ออกเดินทางไปรับประทานอาหาร  ณ “เรือนอาหารทะเลวังมุข”                ร้านอาหารดั้งเดิม เก่าแก่ แห่งเขาสามมุขที่เป็นที่รู้จักกันมาเกือบสามสิบปี 13.00 น.  เดินทางไปสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ สมเด็จพระนางเรือ                ล่มนางผู้เป็นที่รักยิ่งของพระพุทธเจ้าหลวง  ในรัชกาลที่ 5  เพื่อความเป็นสิริมงคล               พร้อมฟังที่มาที่ไปโศกนาฏกรรม พระนางเรือล่มในครั้งนั้นหลังจากนั้นนำสมาชิกสวมหมวก              ถือร่มย้อนวันวานเก็บภาพโดยมีน้ำทะเลเป็นวิวหลัง   ถ่ายภาพครั้งละ 10 คู่  (ใช้เวลา 40 นาที) 13.40 น.  เดินเท้าลัดเลาะมุ่งหน้าสู่ตลาดเก่าอ่างศิลาแวะซื้อครกหินอ่างศิลา หอยนางรม               ไข่แมงดาฉาบหวาน และขนมคุณยาย ฯลฯ  เรื่อยไปถึงด้านหลังบริเวณหมู่บ้านประมง               ไปชมค้างคาวแม่ไก่ตัวใหญ่ๆ ที่อยู่ร่วมกับคนในชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลาเป็นจำนวนมาก               นอนหลับห้อยหัวอยู่ตามต้นไม้ในป่าชายเลนใกล้ๆ ชุมชนระหว่างทาง สมาชิกแต่ละ Bus               ต้องแข่งขัน Walk Rally 15.30 น.  เดินย้อนกลับมาตะลุยช็อปที่ตลาดสดสะพานปลา แหล่งรวมอาหารทะเล               ทั้งสดและแห้ง เพลิดเพลินกับการซื้อ กุ้ง หอย ปู ปลา สดๆยกจากเรือมาขึ้นที่สะพานปลา               และอาหารทะเลแปรรูปต่างๆ ก่อนขึ้นรถ 16.30 น.  เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ18.30 น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  16:00 น.  1679 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105540084143 ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105540084143
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:1737 (24 ชม.), 021508888 โทรสาร 02 150 8000
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
Email : info@tqm.co.th