ข่าวล่าสุด
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัล บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่   ประจำเดือน พฤษภาคม 2558   รางวัล  บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท  จำนวน 20  รางวัล 1 คุณ กนกลักษณ์ ศรีคูณ 11 คุณ นันทพร เหรียญเจริญ 2 คุณ กาญจนา เนื้ออ่อน 12 คุณ บุญเริง เนียมจิตร 3 คุณ กำพล เศรษฐช่วย 13 คุณ บุญเลิศ เมืองทอง 4 คุณ เกียรติศักดิ์ พรหมศิริ 14 คุณ ปรัชญาณี จันทร์สูง 5 คุณ จำปี เพ็ชรภู่ 15 คุณ พรทิพย์ จันดา 6 คุณ จิรัฏฐ์ พันธุ์โอภาส 16 คุณ ยุพันธ์ อยู่ขาว 7 คุณ ณรงค์ เจริญไทสงค์ 17 คุณ รดา ปานศิริ 8 คุณ ณัติยาภรณ์ นาแถมพลอย 18 คุณ สุวิสรรค์ เหตุเกษ 9 คุณ ธนพล จิตพึงธรรม 19 คุณ อารมณ์ จารุทรัพย์สดใส 10 คุณ ธนวิชญ์ ไร่นา 20 คุณ เอกราช อินทร์แก้ว

  11:28 น.  369 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัลเครื่องดูดฝุ่นรถยนต์

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่   ประจำเดือน พฤษภาคม 2558   รางวัล  เครื่องดูดฝุ่น  จำนวน 200  รางวัล 1 คุณ ไล กบิลพัฒน์ 101 คุณ ปิยะพล สิมาขันธ์ 2 คุณ กมลชนก เคนดัล 102 คุณ ปุณยรัตน์ แสงนนท์ 3 คุณ กมลรัตน์ ทำแก้ว 103 คุณ พนิดา สายพริ้ง 4 คุณ กฤษณา บุญประคม 104 คุณ พรจิตร ประสานสอน 5 คุณ กัมพู รุ่งอินทร์ 105 คุณ พรเทพ กิตติศพท์พานิช 6 คุณ กัลยา ทุมแก้ว 106 คุณ พาอีซ๊ะ อภิบาลแบ 7 คุณ กาญจนา มะธุรส 107 คุณ พิเชฏฐ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา 8 คุณ กิตติพงษ์ กำเนินเกียรติศักดิ์ 108 คุณ พิณยารัตน์ ป้องพุฒ 9 คุณ กิตติพงษ์ คู่บุญประเสริฐ 109 คุณ พิมพวรรณ เทียนทุมพันธ์ 10 คุณ กิตติมา ขอดทอง 110 คุณ พิไลวรรณ บัวลา 11 คุณ เขียน ทองรัตนะ 111 คุณ พิศมัย เผือกสำลี 12 คุณ คำพัน การะเกตุ 112 คุณ เพ็ญศรี ไถวสินธุ์ 13 คุณ คำไพ วิเศษสุนทร 113 คุณ แพรวรุ่ง เดชทัพ 14 คุณ คำภู ศรีมหาพรม 114 คุณ ไพบูลย์ อภิวัฒน์ 15 คุณ จลัญ สุทธิสอน 115 คุณ ภาชื่น ใสสด 16 คุณ จวน ดวงศรีแก้ว 116 คุณ ภาสวี มหาสงคราม 17 คุณ จักรกริช โพธา 117 คุณ มยุรี มิลตัน 18 คุณ จักรกฤษณ์ ช่อทองดี 118 คุณ มร จำปาอ่อน 19 คุณ จันทนา แสนวันนา 119 คุณ มัทนียา แก้วบัวดี 20 คุณ จารีรัตน์ นทีประสิทธิพร 120 คุณ มาริษา ชัชวาลย์ 21 คุณ จิตณภา ปัญญาเป็ง 121 คุณ มีชัย เงินแย้ม 22 คุณ จิราพร วิริยะ 122 คุณ ยงยุทธ ทองเฉลิม 23 คุณ จิราภรณ์ ดอนฉนวน 123 คุณ ยรรยง พลเยี่ยม 24 คุณ จีรนันทื โตอาจ 124 คุณ ยิ่งเดช ชำนาญจักร์ 25 คุณ จุฑาทิพย์ เจียมสุขุม 125 คุณ ยุภารัตน์ ทุมแก้ว 26 คุณ ฉัตรบดินทร์ บุญยวีร์ภักดีกุล 126 คุณ รัตน์ คำภิระแปง 27 คุณ เฉลิมขวัญ รัตนวงศ์เจริญ 127 คุณ รัศมี ย้อยดวงชัย 28 คุณ เฉลิมชัย หาญชนะ 128 คุณ ฤทัย เอี่ยมสะอาด 29 คุณ เฉลิมพร สายสุยะ 129 คุณ ลลิดา สุนทรารักษ์ 30 คุณ ชลินพันธ์ พัทธ์ณศิริ 130 คุณ ลำไพ รัตนลัย 31 คุณ ชัยพร จิระรัตน์พิศาล 131 คุณ ลำไย พันธ์แก้ว 32 คุณ ณรงค์ นักรบ 132 คุณ ลิขิต จิตรนอก 33 คุณ ณลดา ธรรมกีรติ 133 คุณ ลือชัย วงศ์เจียมรัตน์ 34 คุณ ณัชชา เต็งเติมวงศ์ 134 คุณ วรพล ศิริวรพลกุล 35 คุณ ณัฏฐ์ชาพร เหงคำ 135 คุณ วรรณภา จงกลกลาง 36 คุณ ดนลญา แต้มพิมาย 136 คุณ วราภรณ์ ค้าสุวรรณ 37 คุณ ดวงจันทร์ จิตรมาตร 137 คุณ วริศวงษ์ วสุรัตน์ธวัชกุล 38 คุณ ดวงใจ ดุดัน 138 คุณ วสันต์ สอนสังข์ 39 คุณ ดารินี เหลืองเพชรงาม 139 คุณ วัชรพงษ์ คำจำปา 40 คุณ ถวิล ทิพย์มี 140 คุณ วันทอง แสงโสดา 41 คุณ ถาวร อุ่นทรวง 141 คุณ วาที มูลอินต๊ะ 42 คุณ ทวิชาติ รอดสุข 142 คุณ วาที มูลอินต๊ะ 43 คุณ ทวี แสงคำ 143 คุณ วิจิตร วงศ์ประเสริฐ 44 คุณ ทวีป เห็มทอง 144 คุณ วิชัย ไชยปรุง 45 คุณ ทวีศักดิ์ ปานสีลา 145 คุณ วิฑูรย์ หงษ์โต 46 คุณ ทวีสิน วงค์เตซะ 146 คุณ วิไล บุตรสีชา 47 คุณ ทองคำ อ่ำปลั่ง 147 คุณ ศิรินทิพย์ เพ็งสง 48 คุณ ทองบ่อ ดุพงษ์ 148 คุณ ศิลาภรณ์ คชสวัสดิ์ 49 คุณ ทองมาก บุตรศรี 149 คุณ ศุภลักษณ์ เรืองทอง 50 คุณ ทิพรัตน์ คำแพง 150 คุณ สงกรานต์ แก้วเชียงหวาง 51 คุณ โทมี่ เจริญดี 151 คุณ สถาวร โสภาจร 52 คุณ ธงชัย ต๊ะใจ 152 คุณ สมบัตร สุพันทนา 53 คุณ ธนากร จงรักษ์ 153 คุณ สมบัติ ทองสมบูรณ์ 54 คุณ ธระชัย คำชะนาม 154 คุณ สมพจน์ วีระเดชเมธากุล 55 คุณ ธารทิพย์ อาวจำปา 155 คุณ สมพร งามเฉลียว 56 คุณ ธิติพันธ์ คานทอง 156 คุณ สมพร พัทยา 57 คุณ นงนุช ศรีคงรักษ์ 157 คุณ สมภพ เวียงวิเศษ 58 คุณ นพชัย ธาตุวิสัย 158 คุณ สมยงค์ เสาสำราญ 59 คุณ นภัทร อารามรักษ์ 159 คุณ สมศักดิ์ เกียรติเมศ 60 คุณ นภาทิพย์ อินไซยา 160 คุณ สมศักดิ์ งามดี 61 คุณ นเรศร์ หวานฉ่ำ 161 คุณ สมัคร เหล่าหมวด 62 คุณ นวรัตน์ เข็มทอง 162 คุณ สมัย บุรมย์ 63 คุณ นัดดา ไชยณรงค์ 163 คุณ สมาน จันทร์แจ่ม 64 คุณ นันทกร ยศธิสุทธิ์ 164 คุณ สฤษดิ์ ทองชมภู 65 คุณ นารี จึงเจริญนรสุข 165 คุณ สาคร ชมภูวงษ์ 66 คุณ นิกร แสงอนุรักษ์ 166 คุณ สาใจ นามนาค 67 คุณ นิทรา โตพังเทียม 167 คุณ สายันต์ สุขสมพล 68 คุณ นิภาพร เสนะจำนงค์ 168 คุณ สำนวน เพิ่มพร 69 คุณ นิภาภรณ์ ยอดคำ 169 คุณ สำเริง มากพงษ์ 70 คุณ นิศากร ขันใจ 170 คุณ สิทธิราม โปราหา 71 คุณ นิสิฐพงค์ จักรแก้ว 171 คุณ สุชาติ สีตะบุตร 72 คุณ เนตรนภา แก้วเหลี่ยม 172 คุณ สุทัศน์ ฉ่ำเฉิม 73 คุณ เนตรนภา นวลยงค์ 173 คุณ สุนัดดา พระอารักษ์ 74 คุณ บรรจง มานะสุจริตกุล 174 คุณ สุภาวดี โต๊ะงาม 75 คุณ บัวผัน อันทะสา 175 คุณ สุรเชษฐ สุพรรณ์กลาง 76 คุณ บัวลม วิรุฬหุย 176 คุณ สุรัตน์ บรรทัด 77 คุณ บุญตุม มังคละ 177 คุณ สุรินทร์ มะโนคำ 78 คุณ บุญธรรม อินทศร 178 คุณ สุวิทย์ จิตตธร 79 คุณ บุญเลิศ ไข่เกตุ 179 คุณ เสกสรรค์ คล้ายขำ 80 คุณ บุษยา เหมือนทิพย์ 180 คุณ เสงี่ยม สร้างกลาง 81 คุณ ปติชาย ตันปิติ 181 คุณ เสน่ห์ จินดาน้อย 82 คุณ ประเชิญ อุ่นคำเมือง 182 คุณ แสงดาว เนาโนนทอง 83 คุณ ประพันธ์ ตังอังคนันท์ 183 คุณ ไสว ไชยา 84 คุณ ประภัสสรณ์ ผงสุข 184 คุณ หรรษา สมอุดร 85 คุณ ประวิทย์ เสนามาตย์ 185 คุณ อนันต์ กมลรัตนโยธิน 86 คุณ ประสงค์ เรืองศรี 186 คุณ อภิชา พงศ์จริยา 87 คุณ ประสิทธ์ชัย จุรุวรรณ์ 187 คุณ อภิรัตน์ จันทา 88 คุณ ประสิทธิ์ ชาเคน 188 คุณ อรพิน จันสด 89 คุณ ประสิทธิ์ สำราญพงษ์ 189 คุณ อรพิน รัตนวรรณ 90 คุณ ประสิทธิ์ อารีชาติ 190 คุณ อ้อมเดือน สวนสูง 91 คุณ ปรางค์ทิพย์ เกียรติสำรอง 191 คุณ อ๋อย เอกตาแสง 92 คุณ ปราณี ฤทธิวุธ 192 คุณ อัมพร อยู่คง 93 คุณ ปริญญา ทรงชาติ 193 คุณ อานนท์ จ๋องบุญ 94 คุณ ปรีชา เทียนมณี 194 คุณ อาวะชิ เฟื้อยใต้ 95 คุณ ปรียา เขื่อนแก้ว 195 คุณ อุดม สกิจขวา 96 คุณ ปวริศา ชาญสูงเนิน 196 คุณ อุทัย ศรีเสิศ 97 คุณ ปัญญา สุดมี 197 คุณ อุทิตย์ ทิทยะเมที 98 คุณ ปานศิริ รู้งาน 198 คุณ อุมาพร ศิริชัยนาคร 99 คุณ ปาริชาติ ปลื้มวงษ์ 199 คุณ เอนกพงศ์ ฉายยิ่งเชียว 100 คุณ ปิยะ บดินทร์วัฒนโชค 200 บริษัท เทคโน ไนน์

  11:25 น.  292 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รับรางวัลเกจวัดลมยาง

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558  รางวัล  เกจวัดลมยาง  จำนวน 300  รางวัล 1 MR. Richard F. Kuenkler 151 คุณ ไพโรจน์ กสิกรรม 2 คุณ กนกพรรณ ปั้นฉาย 152 คุณ ภิเษก ณ นคร 3 คุณ กมลพรรณ ภู่ทอง 153 คุณ มณฑล เอี่ยมอาษา 4 คุณ กมลพรรณ สัมมา 154 คุณ มลิวัลย์ ณ นคร 5 คุณ กรรณิกา ขุขันธิน 155 คุณ มะลิ ศรีสัมฤทธิ์ 6 คุณ กรวรรณ จึงตระกูล 156 คุณ มะลิวัลย์ อินทรเศียร 7 คุณ กฤษณา จินทวาส 157 คุณ มะลิวัลย์ จินดาวงษ์ธรรม์ 8 คุณ กัมธร กาญจนจูฑะ 158 คุณ มานิต พันธ์มาลี 9 คุณ กัลยา ประสม 159 คุณ มาโนช วงษ์ดวงตา 10 คุณ กาญจนา เฉื่อยฉ่ำ 160 คุณ มีผล เรืองเดช 11 คุณ กานต์ ญาณอุดม 161 คุณ เมธา อ่อนศิริ 12 คุณ กำปั่น พะโยม 162 คุณ ยงยุทธ เสมพืช 13 คุณ กิจจา วิไลประเสริฐ 163 คุณ ยอดชาย คงศรี 14 คุณ กุหลาบ จันทร์สุข 164 คุณ ยินดี มากมณี 15 คุณ เกรียงไกร ทัศนสาร 165 คุณ ยุทธนา โพธิ์ทรัพย์ 16 คุณ เกสร กลิ่นดี 166 คุณ ยุพา เจริญศิลป์ 17 คุณ โกศล ชั่งสี 167 คุณ เยาวมาลย์ คล้ายคลึง 18 คุณ ไข่ สร้อยจิตร 168 คุณ เยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนา 19 คุณ คริสต์มาส กาศเกษม 169 คุณ โย ดีไทย 20 คุณ คัชชา ธาตุศาสตร์ 170 คุณ ระเบียบ วงศ์ไชย 21 คุณ จรัญ หญีตน้อย 171 คุณ รัชต์รวีย์ สร้อยสม 22 คุณ จักรกฤษ จันทร์รอด 172 คุณ รัตนาภรณ์ รอดแก้ว 23 คุณ จันที นิลเนตร 173 คุณ รำเพย อินทนิล 24 คุณ จารึก วงศ์แสง 174 คุณ รินลดา แสนใจ 25 คุณ จำเริญ เกิดปราง 175 คุณ รุ่งตะวัน หวังชนะ 26 คุณ จิตตา บัวทอง 176 คุณ รุ่งนภา ใจเดียว 27 คุณ จิราพันธ์ เลิศสุรัตน์ 177 คุณ รุ่งนภา จันทร์ศรี 28 คุณ จีระวัฒน์ เกรียงไกรชัยชนะ 178 คุณ เรือนนภา หิรัญโรจน์ 29 คุณ ฉงน สุ่มเกตุ 179 คุณ ล้อม กังขอนนอก 30 คุณ ฉันทนา วันโนนทอง 180 คุณ ลำพวน สมส่วน 31 คุณ เฉลิม เทียนหอม 181 คุณ ไล้ เดชอนันทวิทยา 32 คุณ ชยุตพงศ์ งามบศยโพยม 182 คุณ วรวุฒิ สีเงินยวง 33 คุณ ชลอ สุวรรณศิริ 183 คุณ วัชรพงษ์ จันทร์หอม 34 คุณ ชวลิต ปลัดครบุรี 184 คุณ วันชนะ ปรีดาวงศ์สกุล 35 คุณ ชวาลา บุตรศรีมาศ 185 คุณ วันทนา อ่วมสถิตย์ 36 คุณ ชัยยุทธ เดชวงษา 186 คุณ วันวิสา อินวงศ์ 37 คุณ ชัยวัฒน์ ธนวัฒน์พรชัย 187 คุณ วัลยา อบทอง 38 คุณ ชาญชัย กาญจนสุคนธ์ 188 คุณ วิกานดา ทองอร่าม 39 คุณ ชาตรี สุดาวรรณ 189 คุณ วิชยุตม์ ชิงชัยชนะ 40 คุณ ชุลีกรณ์ ธรรมใจ 190 คุณ วิเชียร โคกโพธิ์ 41 คุณ ชูชาติ ทิพย์ชะ 191 คุณ วินัย ผ่อนพิมาย 42 คุณ ชูศรี วัชระสุขโพธิ์ 192 คุณ วินิต ศรีอุทุมพร 43 คุณ เชษฐ์ เจริญพานิช 193 คุณ วิบูลย์ ฤทธิราช 44 คุณ ซบ ขันธวิธิ 194 คุณ วิภาณี ฉันทนาวงศ์ษา 45 คุณ ณภัทร บุตรโพธิ์ 195 คุณ วิไลพร ทวีพันธ์ 46 คุณ ณรงค์ จันวรรณ 196 คุณ วิไลวรรณ วงศ์พิทักษ์ 47 คุณ ณฤศดา มะลิพวง 197 คุณ วิสุทธิ์ แต่สกุล 48 คุณ ณัจฉริยาร์ พิลิแก้ว 198 คุณ วิสุทธิมรรค อำนักมณี 49 คุณ ณัฏฐกานต์ วิเชียรชม 199 คุณ วีระ สังข์ทอง 50 คุณ ณัฐกาญจน์ เด่นชัย 200 คุณ วุฒิศักดิ์ เจริญสันธิ์ 51 คุณ ณัฐทิชา ชูจันทร์ 201 คุณ ศรัณยธรณ์ ดำรงนิธิกุล 52 คุณ ณัฐพงษ์ มินเนตร 202 คุณ ศักดา พับบำนาญ 53 คุณ ณิชาพัชร์ บุดดา 203 คุณ ศักดา ยิ้มกฤษ 54 คุณ ณิชาภัทร ภูคลัง 204 คุณ ศักดา เลขาวิจิตร 55 คุณ ดวงตา น้ำใส 205 คุณ ศาริณี ยางธิสาร 56 คุณ ดิชชญา พณิชยางกูร 206 คุณ ศิริลักษณ์ พูลสิน 57 คุณ ดิเรก เกิดกมล 207 คุณ ศุทธิ ณ ระนอง 58 คุณ เด่น เต่าเง้า 208 คุณ ศุภลักษณ์ ปากา 59 คุณ เดิน สุนันต๊ะ 209 คุณ ศุภานันท์ โชคเฮงตระกูล 60 คุณ ตฤณวัทน์ อ่วมวงษ์ 210 คุณ เศวต ครองสวัสดิ์ 61 คุณ ตั้ม แพ่งประสิทธิ์ 211 คุณ สกุล กวีวิทยาภรณ์ 62 คุณ ทนง ดีรักบรรณ 212 คุณ สด ฤทธิ์ทองหลาง 63 คุณ ทฤฒมน อ่อนชื่นชม 213 คุณ สพภพ สถิตย์วัฒนวงศ์ 64 คุณ ทวีชัย ปักกาสีเนย์ 214 คุณ สมเกียรต์ พงษ์โพธิ์ 65 คุณ ทวีชัย วชิรยนเสถียร 215 คุณ สมคิด กันธิมาพงศ์ 66 คุณ ทองยุ่น สมศรี 216 คุณ สมคิด สุวะไกร 67 คุณ ทองสี บุญโพธิ์กอง 217 คุณ สมคิด อินทร์ช่วย 68 คุณ ทองอาบ ปิ่นเกตุ 218 คุณ สมคิด แซ่คู 69 คุณ ทินกร สุวรรณมณี 219 คุณ สมจักร์ ชุนพุ่ม 70 คุณ ทินกร ภาคนาม 220 คุณ สมจิตร์ กัตโร 71 คุณ ทุย เดชะปก 221 คุณ สมชาย สันติภิญโญเลิศ 72 คุณ ธณัฏฐา พันธ์พิลา 222 คุณ สมบูรณ์ กาญจนพงษ์พร 73 คุณ ธนกร แสงสว่าง 223 คุณ สมพร จันทร์ผิว 74 คุณ ธนากร ประกายมั่นตระกูล 224 คุณ สมพร บางใบ 75 คุณ ธนิศ เศรษฐี 225 คุณ สมโภชน์ รื่นเพียร 76 คุณ ธัญกร คุโณปกรณ์ 226 คุณ สมศรี เวชผสาร 77 คุณ ธารา นุรักษ์ 227 คุณ สมหวัง สว่างภพ 78 คุณ ธิปไตย โล่สัมฤทธิ์ 228 คุณ สมัย คำลือ 79 คุณ ธีรพล คงทอง 229 คุณ สมาพร ชาวเวียง 80 คุณ ธีรยุทธ สวนสมภาค 230 คุณ สมิง หอมหวลดี 81 คุณ ธีระ แย้มกลิ่น 231 คุณ สยาม ลีสอนตะ 82 คุณ ธีระพงษ์ เพียรชัยสงค์ 232 คุณ สรัญญา บัวประเสริฐ 83 คุณ นงคราญ หิรัญวร 233 คุณ สรายุทธ ทองฉาย 84 คุณ นงเยาว์ เผ่าพันธ์ศร 234 คุณ สราวุฒิ สิงบุตรดี 85 คุณ นที สุขนิยม 235 คุณ สหชาติ พิลาออน 86 คุณ นนทยา ผาบุดลา 236 คุณ สังเวียน ชัยวงค์ 87 คุณ นพดล เข็มกลัดมุกต์ 237 คุณ สันติ ตั้งฉัตรชัย 88 คุณ นพพร โฆสิระโยธิน 238 คุณ สายพิน อ่วมเนตร 89 คุณ นริศรินทร์ สาลีผล 239 คุณ สายพิน สงข์เพชร 90 คุณ นเรศ พานิช 240 คุณ สายรุ้ง ปัญญา 91 คุณ นวลจันทร์ ผึ่งตา 241 คุณ สารุณี ศรีปิดตา 92 คุณ น้อย อินนะปุสะ 242 คุณ สาโรช แก้วน้อย 93 คุณ นัฐนนท์ ประวินสวัสดิ์ 243 คุณ สำราญ เพ็งบุญโสม 94 คุณ นันทพร สาวาโย 244 คุณ สิริรัฐ เอี่ยมธงชัยสกุล 95 คุณ นันทา สุทะปา 245 คุณ สิริลักษณ์ สุวรรณทา 96 คุณ นาวิน แซ่โค้ว 246 คุณ สุคนธ์ ผอมดำ 97 คุณ น้ำทิพย์ ตะรุสะ 247 คุณ สุจินต์ ไวกสิกร 98 คุณ นำพล บุญมี 248 คุณ สุชาวดี บุญเหลา 99 คุณ นิตยา เจริญทันธ์ 249 คุณ สุดใจ แดงสวย 100 คุณ นิติยา ศิริเทศ 250 คุณ สุเทพ น้อยเอี่อม 101 คุณ นิธิกร ภาสอน 251 คุณ สุธิศา ขาวขำ 102 คุณ นิพนธ์ กองสุวรรณ์ 252 คุณ สุนันต์ นุกูลโรจน์ 103 คุณ นิรุตต์ ค้ำชู 253 คุณ สุนันท์ ทองคำ 104 คุณ บรรเทิง เหล้าขาว 254 คุณ สุนี อบรมชอบ 105 คุณ บรรพต สัทธรรม 255 คุณ สุพจน์ ระวิโรจน์ 106 คุณ บัวคำ มั่นเกษวิริยะกร 256 คุณ สุพจนารถ เหลาลาภะ 107 คุณ บุญมา เกตุค้างพูล 257 คุณ สุพรรณี นาควิริยะพงศ์ 108 คุณ บุญเลี้ยง วงศ์เจริญ 258 คุณ สุพัฒน์ ปานสูงเนิน 109 คุณ บุญเหลือ หล้าอุปัชฌายะ 259 คุณ สุมาลี รู้วิชา 110 คุณ บุตร ม่วงคำ 260 คุณ สุมาลี ปิ่นเพชร 111 คุณ บุษยพรรณ หลวงใหญ่ 261 คุณ สุรเชษฐ์ ชิณเทศ 112 คุณ ปฐม พิพัฒน์ 262 คุณ สุรภา เหล่าเกียรติชัย 113 คุณ ประกอบ เปลี่ยนศาสตร์ 263 คุณ สุระสิทธิ์ จิตรเจริญ 114 คุณ ประครอง นันตะวัน 264 คุณ สุริยา หย่ำวิลัย 115 คุณ ประจวบ ปาติง 265 คุณ สุวรรณา ยาแบโด 116 คุณ ประดับ ศรีแนน 266 คุณ สุวัฒน์ บุญศาสตร์ 117 คุณ ประทานพร สร้อยสุวรรณ์ 267 คุณ สุวิทย์ เมืองแก้วกุล 118 คุณ ประพรธ์ เนียมสา 268 คุณ เสาร์ ศรีพรรณ์ 119 คุณ ประภาพร ตรีเทพา 269 คุณ เสาวลักษณ์ ศรีสุนะ 120 คุณ ประยม อ่วมกระโทก 270 คุณ โสภณ ผสม 121 คุณ ประสงคื สะอาดศรี 271 คุณ หมัดอุเส็น บุญณะ 122 คุณ ปรีชญา ศรีสุมิ่ง 272 คุณ องอาจ ยวนจิตต์ 123 คุณ ปรีชญาภรณ์ หาสนาม 273 คุณ อโณทิยา ภิญโญณัฐกานต์ 124 คุณ ปรีชา พันธ์หอม 274 คุณ อดิศร นาคยิ้ม 125 คุณ ปรียานุช สุริยวิทยะ 275 คุณ อดิศักดิ์ ยศน่าน 126 คุณ ปัญญา แสงเพชร 276 คุณ อดุลย์ ศรีรัตนพันธ์ 127 คุณ ปารวี กรมน้อย 277 คุณ อนงค์ เขียวหล้า 128 คุณ ปาริชาติ เพชรก้อน 278 คุณ อนุชน เบ็นหมูด 129 คุณ เปรมฤดี ประกอบสุข 279 คุณ อนุชิต บัวคำ 130 คุณ เปรื่ม ขอบพรมราช 280 คุณ อภิญญา พึ่งผล 131 คุณ ผ่องศรี ไพรัตน์ 281 คุณ อภิรดี ปลื้มยุทธ์ 132 คุณ พรชลิต พรหมคนซื่อ 282 คุณ อรทัย ภู่เทศ 133 คุณ พรทิพา สิริรุ่งวนิช 283 คุณ อรทัย สอนศิริ 134 คุณ พรพิมล ทรัพย์แสนดี 284 คุณ อรวรรณ วังพล 135 คุณ พรมเนตร สุขศิริ 285 คุณ อรอุษา บุตวงศ์ 136 คุณ พรสวรรค์ บุญสังข์ 286 คุณ อรุณชัย โวมาก 137 คุณ พัชราภรณ์ ธรรมจักร 287 คุณ อรุณี มหาวรากร 138 คุณ พัชรินทร์ ทรัพย์เกิด 288 คุณ อรุณี ปานหมี 139 คุณ พัทยา ตินานพ 289 คุณ อ๊อบ พลพิลา 140 คุณ พิทักษ์ หวะสุวรรณ 290 คุณ อัจฉรา ภูอัครนันท์ 141 คุณ พิทักษ์ ประวันเตา 291 คุณ อาฐิติยา วงษาชัย 142 คุณ พิมพ์ สังข์ช่วย 292 คุณ อาทิตย์ ทิยอด 143 คุณ พิศิษฐ มวยดี 293 คุณ อาภาพร แสงทอง 144 คุณ พีรญา รอดกรณ์ 294 คุณ อำพันธ์ ชาเฟอร์ 145 คุณ พีรญา สันทัดนิช 295 คุณ อุทัย พินธุกร 146 คุณ พุฒิวงศ์ คงสวรรค์ 296 คุณ อุทิศ โชติจันทึก 147 คุณ เพียงใจ ไชยมั่งคง 297 คุณ อุษา ทองขาว 148 คุณ แพรวนภา เหมเปี่ยม 298 คุณ เอนก สมวงศ์ 149 คุณ ไพฑูรย์ พรดิเรกทรัพย์ 299 บริษัท ไอบีที แมชชีนนารี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 150 คุณ ไพรทูลย์ อ่อนสีลา 300 บริษัท เนชั่นแนล เอพีพี จำกัด

  11:21 น.  277 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

  11:31 น.  219 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ Krungsri Fantastic Korea with TQM

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ Krungsri Fantastic Korea with TQM จำนวน 10 ท่าน 20 รางวัล มูลค่า 500,000 บาท 1 คุณ วรทศ วิทยานุกูล  บัตรกรุงศรีอยุธยา 2 คุณ สิทธิกรณ์ อารีวานิช  บัตรกรุงศรีอยุธยา 3 คุณ พรชัย ดาวมานพ  บัตรกรุงศรีอยุธยา 4 คุณ วรรณธนา ไฝสีดำ  บัตรกรุงศรีอยุธยา 5 คุณ ราตรี เหลืองอร่าม  บัตรกรุงศรีอยุธยา 6 คุณ วนิดา วิกิณิยะธนี  บัตรกรุงศรีอยุธยา 7 คุณ นงลักษณ์ วุฒิโอฬาร  บัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด 8 คุณ นันทิยา ปิยะทัสสกร  บัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด 9 คุณ กนกวรรณ ชูพากเพียร  บัตรเทสโก้คาร์ด 10 คุณ ชลธี พึ่งปั้นบูรณ์วงศ์  บัตรเทสโก้คาร์ด    

  11:23 น.  375 ผู้ชม   1 ความคิดเห็น

 • Krungsri Fantastic Korea with TQM

    Krungsri Fantastic Korea with TQMวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานขายสำหรับกลุ่มลูกค้าต่ออายุและกลุ่มลูกค้าแจ้งงานใหม่สำหรับรายการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่าน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป กับบัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิต โฮมโปรวีซ่า, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า , บัตรเครดิตเอ็กซ์ คาร์ด, บัตรเครดิตแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด,  บัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด, บัตรซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, บัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่าเท่านั้นรายละเอียดของรางวัล แพ็คเกจทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น 500,000 บาท สนับสนุนโดย     -   บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด                       จำนวน  6  รางวัล     -   บริษัท เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด           จำนวน  2  รางวัล     -   บริษัท เทสโก้คาร์ด เซอร์วิสเซส                      จำนวน  2  รางวัลระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  - 30 เมษายน 2558ประกาศผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  ผ่านทาง www.tqm.co.thโดยผู้โชคดีจะได้รับ  SMS  ยืนยัน การได้รับรางวัลจากทางบริษัท เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายของรางวัล     1.บริษัทฯ จะจัดทำฉลากตามจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าแต่ละรายได้รับ นำมารวมใส่ในภาชนะเดียวกันมองเห็นได้เด่นชัดทั่วบริเวณงาน เพื่อคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน โยนขึ้นบนอากาศ แล้วเชิญแขกผู้มีเกียรติจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน     2.ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล     3.การจับชิ้นส่วน หากปรากฏว่า ได้ผู้โชคดี ที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกัน คณะกรรมการดำเนินรายการ จะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อนนั้น แล้วทำการจับชิ้นส่วนให้ได้ผู้โชคดีคนใหม่ ทดแทนต่อไป     4.ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว     5.บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็ปไซต์ www.TQM.co.th     6.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ในวันและเวลาทำการ ภายใน 60 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยต่อไป     7.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ให้เป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ท.ป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าวผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง     8.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป และและจะต้องเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ตรงตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี     9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกของบัตรเครดิต ดังต่อไปนี้ บัตรเครดิต กรุงศรี , บัตรเครดิต โฮมโปรวีซ่า, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า , บัตรเครดิตเอ็กซ์ คาร์ด, บัตรเครดิตแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, บัตรเครดิตเอชเอสบีซี, บัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด, บัตรซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, บัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่า, และไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่รับรางวัล    10.  การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด    11.  พนักงานบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัดและ บริษัทในเครือกรุงสรีคอนซูมเมอร์ ,บริษัทฯ ในเครือของบริษัททีคิวเอ็มและ บริษัทที่เกี่ยวข้องในการจัดรายการนี้,  คณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้    12.   การจัดรายการ เข้าร่วมสนุกชิงรางวัลในครั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่นำวิธีการที่ขออนุญาตต่อทางราชการ นำไปรวมกับการจัดรายการ กับรายการชิงโชคอื่นๆ   ประกาศผลการจับรางวัลโครงการ Krungsri Fantastic Korea with TQM คลิ๊กที่นี่ !!  

  11:19 น.  822 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • เที่ยวเมือง 2 สมุทรเวิร์คช็อปโรงเรียนนาเกลือ ชมศูนย์เรียนรู้หัวโขน

      ขอนำทุกท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศไปสัมผัสบรรยากาศสองข้างทางสายมหาชัยและแม่กลอง แวะวัดช่องลมสักการะขอพรไหว้หลวงปู่ทวด โพธิสัตโต แวะวัดเพชรสมุทรสักการะขอพรหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ลุยแรลลี่เรือหางยาวแม่น้ำแม่กลอง ล่องสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา กำหนดการ 08.00 น.  ลงทะเบียนสมาชิก (จำนวน 60 คู่) รับสติ๊กเกอร์ เสิร์ฟอาหารเช้า (แบบกล่อง)               น้ำดื่ม/ กาแฟ/ โอวันติล 08.30 น.  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  มุ่งสู่ วัดช่องลม จังหวัดสมุทรสาคร 09.40 น.  ณ วัดช่องลมนำชมสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดช่องลม  ซึ่งประกอบด้วย พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ท่าฉลอม และทรงตั้งเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย  หลวงพ่อหินแดง 11 นิ้ว พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบอยุธยาตอนปลาย ทำด้วยศิลาแดงทั้งองค์ มีลักษณะพิเศษคือพระหัตถ์ข้างซ้ายมี 6 นิ้วจึงเรียกว่า พระ 11 นิ้ว  หลวงปู่แก้ว อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลมเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วผู้ศรัทธาทั้งหลายได้นำสังขารของท่านไว้ใน  โลงทองอย่างสวยงามพร้อมทั้งหล่อรูปเหมือนของท่านในท่านั่งสมาธิประดิษฐานไว้ภายในวิหาร ชมชีวิตนกนางแอ่น จำนวนนับพันมาอาศัยทำรังตามผนังโบสถ์จนปรากฏลวดลายจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม 10.20 น.  เดินทางต่อโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งสู่โรงเรียนนาเกลือ จ.สมุทรสงคราม              เรียนรู้การทำนาเกลือตั้งแต่กระบวนการแรก จนกระทั่งสามารถเก็บเกลือไปจำหน่าย              ได้และได้เรียนรู้พร้อมลงมือปฎิบัติจริงการทำเกลือไอศกรีมแท่ง  การทำเกลือไข่เค็ม                นำกลับบ้านไปทาน  การทำสบู่เกลือ และการทำแป้งพอกหน้าจากเกลือ 12.20 น.  เตรียมตัวออกเดินทาง รับประทานอาหาร ณ “ ร้านน้องอุ้ม ” 13.00 น.  แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ “ ร้านน้องอุ้ม ” (ใช้เวลา 1 ชม.) 14.00 น.  เตรียมตัวออกเดินทางต่อ 14.15 น.  ณ วัดบางกุ้ง มัคคุเทศก์ให้ความรู้บรรยายเรื่องราวถึงประวัติความเป็นมา               ชม Unseen โบสถ์ปรกโพธิ์,สักการะหลวงพ่อนิลมณี (ใช้เวลา 40 นาที) 15.15 น.  ณ วัดประดู่ เข้าชมศูนย์เรียนรู้ขั้นตอนทำหัวโขนและเศียรครู จากผู้ชำนาญ               เรื่องการทำหัวโขนและเศียรครูโดยตรง 16.30 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยรถโค้ชปรับอากาศ 18.00 น.  ถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ•  ช่องทาง SMS  พิมพ์ SM ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444•  ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737 SMตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้าส่ง: TQM ชม UNSEEN เที่ยวเมือง 2 สมุทรกับดารา 27 มิ.ย. พิมพ์ SM ชื่อสกุลส่ง 4712444ตอบกลับ: ท่านได้ลงทะเบียนชม UNSEEN เที่ยวเมือง 2 สมุทรแล้วประกาศผล 19 มิ.ย. @เวปTQM ระยะเวลาร่วมสนุกระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2558ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 19 มิถุนายน ผ่านทางwww.tqm.co.th เกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 120 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์ กติกาและเงื่อนไข 1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายใน วันที่ 19 มิถุนายน 2558 2. สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้ 3. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดัง ต่อไปนี้มายื่นตอนลงทะเบียน - ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน ** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้นขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงาน โดยไม่มีเงื่อนไข ** 4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง 5. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเอง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น. 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัล จากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 8. พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของ บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 9. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความ เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ​

  15:47 น.  956 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM เชิญลูกค้าชมละครเวที โหมโรงเดอะมิวสิคัล

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM เชิญลูกค้าชมละครเวที โหมโรงเดอะมิวสิคัล วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 250 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM เชิญลูกค้าชมละครเวที โหมโรงเดอะมิวสิคัล                        วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 250 รางวัล 1. คุณ กชพรรณ ใจแกล้ว 126. คุณ มนสิชา คงสบาย 2. คุณ กนกงาม แวนเดอเวลเดอร์ 127. คุณ มนูญ เจริญศรี 3. คุณ กนกวรรณ เหล่าแพทยกิจ 128. คุณ มะลิวัลย์ พัฒนโสภณ 4. คุณ กัมพล รวยป้อม 129. คุณ มาราดา วงศ์เพชรศรี 5. คุณ กานต์รวี มังคลาทร 130. คุณ มุกดา เตชะเกษม 6. คุณ กิตติกุล ชมสรรเสริญ 131. คุณ เมธานี ครอฟท์ 7. คุณ กิตติศักดิ์ แสงลับ 132. คุณ ยุทธชัย ช่างเรือ 8. คุณ กุลธิดา หลิมรักษาสิน 133. คุณ ยุวดี ตรงจิตรจริง 9. คุณ ขวัญจิรา ดลปัญญาเลิศ 134. คุณ รติมา ไพจิตรสาคร 10. คุณ ขวัญตา ปาณัฐโยธิน 135. คุณ รพีโพธ คำพิทักษ์ 11. คุณ คนทรส แผนสมบูรณ์ 136. คุณ ระจิตร บงกชกาญจน์ 12. คุณ คมฐิพัฒน์ รอดพ่วง 137. คุณ รัชชานนท์ เดี่ยวพานิช 13. คุณ คำรพ พิริยสถิตย์ 138. คุณ รัชนี น่วมอยู่ 14. คุณ จณัญญา บารมีชัย 139. คุณ รัตนภรณ์  หันจางสิทธิ์ 15. คุณ จริยา ชื่นสกุล 140. คุณ รัตนาภรณ์ เจริญพันธ์ 16. คุณ จักรินทร ปรัชญาพิพัฒน์ 141. คุณ รุ่งทิพย์ ตุรงค์เรือง 17. คุณ จามรี ศรบุญทอง 142. คุณ รุ่งนภา ดีพยุงศักดิ์ 18. คุณ จำลอง ศุภผล 143. คุณ รุ่งฤดี ยิ่งยืน 19. คุณ จิณณ์ญาดา ทั้งศิริ 144. คุณ ลัดดาวัลย์ เลี้ยงตระกูล 20. คุณ จิตรา ไชยสิทธิ์ 145. คุณ ลิตา ชาลาอาดิศัย 21. คุณ จินดา มหาสุรชัยกุล 146. คุณ ลีวดี จำปาหอม 22. คุณ จิระรัสมิ์ พิทักษ์ธนกฤต 147. คุณ วงศ์ชนก คลังพงไพร 23. คุณ จิราพร จิรรุ่งรุจี 148. คุณ วดี ฟักถนอม 24. คุณ จิราภรณ์  วุฒิกาญจน์ 149. คุณ วรพงษ์ วิศาลทรง 25. คุณ เฉลิมพล น้อยอิ่ม 150. คุณ วรรณธนี นวลมาก 26. คุณ ชนิษา คติอิทธิวัฒน์ 151. คุณ วรรณภา ซุ่นล้อ 27. คุณ ชยพล  สุนปิ๋ว 152. คุณ วรรณภา ซองทอง 28. คุณ ชยพัทธ์ เสียมใหม่ 153. คุณ วรรณสิริ เชิญขวัญศรี 29. คุณ ช่วงชัย พลายงาม 154. คุณ วรรโณบล ควรอาจ 30. คุณ ชวนพิศ พิรุฬสิทธิ์ 155. คุณ วรวิทย์ นิธิลภัสธำรง 31. คุณ ชัญญาภัค จีนวงษ์ 156. คุณ วราพร พงษ์ปลัด 32. คุณ ชัยณรงค์ วงษ์จันทนา 157. คุณ วัชรพงษ์ เรืองณรงค์ 33. คุณ ชัยวัฒน์ แซ่เตียว 158. คุณ วารุณี มธุระพันธุ์ 34. คุณ ชินวุธ แสงเรือง 159. คุณ วาสนา เพ็ชรเพ็ง 35. คุณ ชูศักดิ์ สีลพัทธ์กุล 160. คุณ วิเชียร รัตนพิลาศวานิช 36. คุณ ไชโย โอภาสสมุทรชัย 161. คุณ วิญญาณ์ คงน้อย 37. คุณ ฌนันท์ ฉิ้ม 162. คุณ วิทยา บูรพาพิรุณ 38. คุณ ญาณษา สันติญากุล 163. คุณ วิโรจน์ อัศวจารุพันธ์ 39. คุณ ฑิฆัมพร จิรวสะวาณิชย์ 164. คุณ วิลาวรรณ ชิณบุตร 40. คุณ ณัฎฐกานต์ คงสว่าง 165. คุณ วิไลภรณ์ ศรีไพศาล 41. คุณ ณัฏฐณิชญ์ เลิศถาวรธรรม 166. คุณ วิศิษฏ์ศรี จินตนา 42. คุณ ณัฏฐนันท์ รางวรรณา 167. คุณ วิษณุ ทับทอง 43. คุณ ณัฏฐพร ชีวมงคล 168. คุณ วีระชัย ศรีแสวง 44. คุณ ณัฐกิจ นาคพรต 169. คุณ ศศกาญจน์ ฤทธิกุล 45. คุณ ณัฐธัญ ตั้งเลิศสัมพัน์ 170. คุณ ศศิธร อู่จีน 46. คุณ ณัฐนรี ทินนโชติ 171. คุณ ศศิรินทร์ ศรีวัยวัฒน์ 47. คุณ ณัฐสรา แก้วนุช 172. คุณ ศศิวิมล สุกปลั่ง 48. คุณ ณัฐา โรจนถาวร 173. คุณ ศักดา ไทยจรรยา  49. คุณ เดชชรินทร์ จิราพัทธนันท์ 174. คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เตชะปฎิภาณดี 50. คุณ เด่นชัย แซ่ฮ่วน 175. คุณ ศิระ กุลเศรษฐศิริ 51. คุณ ทรงศิริ เฉลิมชัยกิจ 176. คุณ ศิริชัย พุทธเวชมงคล 52. คุณ ทวีเกียรติ จิตรประทักษ์ 177. คุณ ศิริวรรณ โกศินานนท์ 53. คุณ ทวีพงศ์ วจะโนภาส 178. คุณ ศิริวัธน์ มะลิ 54. คุณ ทินกร ศรีวันทา 179. คุณ สงกรานต์ อู่ทรัพย์ 55. คุณ ธนากร พริ้งสกุล 180. คุณ สถาพร กาญธนะบัตร 56. คุณ ธนาภิรัตน์ ขยันการ 181. คุณ สนัด  บานเย็น 57. คุณ ธนิก คลังศรีกุลชา 182. คุณ สมเกียรติ หวังถาวร 58. คุณ ธมน สัตยธรรม 183. คุณ สมจิตต์ ฉันท์ทอง 59. คุณ ธวัชชัย ทิมฤกษ์ 184. คุณ สมมุทร หวังเจริญ 60. คุณ ธัญวรัตน์ ไพรพฤกษ์ 185. คุณ สมหญิง ลี่อำนวยเจริญ 61. คุณ ธีรพันธุ์ สังข์ทอง 186. คุณ สรพล พันธุมะผล 62. คุณ ธีรศักดิ์ ภักตร์คีรี 187. คุณ สราญรัตน์ ปัญญาสหะชาติ 63. คุณ ธีระศักดิ์ ยอดแก้ว 188. คุณ สวาท ก่อเจดีย์ 64. คุณ นที แก่นสาร 189. คุณ สะอาด  สุวิจิตร 65. คุณ นที บุญประสิทธิ์ 190. คุณ สัจพงษ์ สงวนสัจพงษ์ 66. คุณ นพดล ใจซื่อ 191. คุณ สายจิตร เหลืองรุ่งทรัพย์ 67. คุณ นภัทร ปุระปัญญา 192. คุณ สิทธิชัย ภุมมาลา 68. คุณ นราวิชญ์ ประทุมชาติ 193. คุณ สิทธิชัย พินิจเลิศสกุล 69. คุณ นฤนนท์ โสภณวิเศษ 194. คุณ สิริกาญจน์ บุญเปี่ยม 70. คุณ นฤมล ตันติวนิชย์เจริญ 195. คุณ สิริประภา สมบูรณ์วงศ์ 71. คุณ นฤมล ศรีสุวรรณ 196. คุณ สุกัญญา รอดเกตุกูล 72. คุณ นวลจันทร์ เนื้อนุ่ม 197. คุณ สุกัญญา วัฒนวิจิตรกุล 73. คุณ นิจวรรณ ฟักอ่อน 198. คุณ สุกานดา สุรวโณบล 74. คุณ นิภาภรณ์ ทิมเกิด 199. คุณ สุขพล เอื้อชัยสิทธิ์ 75. คุณ นิลวรรณ เสรีฉันทฤกษ์ 200. คุณ สุขฤทัย บุญผุด 76. คุณ นิสยา อนันต์สุทธิวรา 201. คุณ สุจีรา วรสุนทโร 77. คุณ บรรณากร อนันทวงศ์ 202. คุณ สุชาดา วงศ์ใหญ่ 78. คุณ บรรณาทร ครองผล 203. คุณ สุณิชา เวชพงศา 79. คุณ บานเย็น ปรีชาเดช 204. คุณ สุดาพร ชัยเอนกสารกุล 80. คุณ บำรุง หรั่งเพชร 205. คุณ สุทธิรัตน์ คงทัศน์ 81. คุณ บุญรวี อินบุญ 206. คุณ สุนทร ปาละพันธ์ 82. คุณ บุญเลิศ สีเอี่ยม 207. คุณ สุนันทา วงศ์ชาญศิลป์ 83. คุณ บุปผา คำอาจ 208. คุณ สุนิสา ทองมา 84. คุณ เบญญา เพ็ชรแก้ว 209. คุณ สุนิสา มีผล 85. คุณ ปณิธาน ยามานนท์ 210. คุณ สุพร บุญปั้น 86. คุณ ประภาพร สังข์สม 211. คุณ สุพรรษา จังภัทรกุล 87. คุณ ประสงค์ หุ่นทอง 212. คุณ สุพัฒน์ พงศ์โชติพิบูลย์ 88. คุณ ประสงค์  อิงคนันท์ 213. คุณ สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ 89. คุณ ประเสริฐ ศิลาตระกูล 214. คุณ สุภัทร รสิกวรรณ 90. คุณ ปรัชญาวุฒิ ขันติโชติ 215. คุณ สุมนา ชินวุฒิ 91. คุณ ปวีณา สุริยันต์ 216. คุณ สุมาณา คนาจันทร์ 92. คุณ ปัญญา รอดเชื้อ 217. คุณ สุเมธ บุนนาค 93. คุณ ปัญญา จั่นสกุล 218. คุณ สุรเชษฐ์ ศิลลา 94. คุณ ปัญญาพล แสงพงษ์ 219. คุณ สุรพล วรวิรุฬห์วงศ์ 95. คุณ ปาณิศา ศรีคูหา 220. คุณ สุวรรณา บุญประคอง 96. คุณ ปิยณุช กายงค์ 221. คุณ สุวิทย์ เจียรวาปี 97. คุณ ปิยวรรณ เหล่าสัมฤทธิ์ 222. คุณ เสกสันต์ บุญจันทร์ 98. คุณ พงษ์ณเรศ อัศวบวรนันท์ 223. คุณ เสาวลักษณ์ ชวิตรานุรักษ์ 99. คุณ พจน์ ตั้งกีรติกุล 224. คุณ หฤทชนัน จันทร 100. คุณ พรชนันทร์ วิเศษนิมิตชัย 225. คุณ อฌัญญา ธนูสูตร 101. คุณ พรรณี รอบรู้ชัยกุล 226. คุณ อติพร อาจสัญจร 102. คุณ พลกฤษณ์ หนูศิริ 227. คุณ อนันต์ โตวิจิตร 103. คุณ พลศักดิ์ ชุ่มบุญชู 228. คุณ อนันต์ เลิศแสง 104. คุณ พศิน เริงรุ่งเรือง 229. คุณ อโนทัย ชลชาติภิญโญ 105. คุณ พัชนีย์ ยะสุรินทร์ 230. คุณ อภิชัย ปุณณะหิตานนท์ 106. คุณ พัชรนันท์ เบญจาพลเลิศ 231. คุณ อภิโชค ถาวรรุ่งวรา 107. คุณ พัชรียา วีระชาติ 232. คุณ อภิญญา เทพรักษา 108. คุณ พัลลภ กิตติอาภรณ์พล 233. คุณ อมร เตียรถ์วิจิตร 109. คุณ พัลลภ ตันจริยภรณ์ 234. คุณ อรนุช โพธิ์วิเชียร 110. คุณ พิชญา ลักษณะวิลาศ 235. คุณ อรพรรณ โสตศรีทิพย์ 111. คุณ พิเชษฐ  วัจนะรัตน์ 236. คุณ อรรรถกร เชาว์รัตนะ 112. คุณ พิทักษ์ ดำรงสุทธิศิลป์ 237. คุณ อลิซาเบ็ธ ดีซูว์ซ่า 113. คุณ พิมพ์ศจี น้อมสูงเนิน 238. คุณ อัจฉราวดี พรหมมงคลกุล 114. คุณ พิมลมาศ ดลปัญญาเลิศ 239. คุณ อัญพัชร์ ธินิเฉลิมวงศ์ 115. คุณ พิรพร เลิศทวีสินธุ์ 240. คุณ อัมพิกา บุญประสิทธิ์ 116. คุณ เพชรรัตน์ ผานิตกุลวัฒน์ 241. คุณ อานนท์ หวังทุ 117. คุณ เพชรัตน์ หังสวนัส 242. คุณ อาภา เติมเกาะ 118. คุณ เพียงหทัย สุวรรณรัตน์ 243. คุณ อารยา สาราณียานนท์ 119. คุณ ภคพัส สุวรรณภูมิ 244. คุณ อำนาจ เสตสุวรรณ 120. คุณ ภวัต ธรรมเดชาธรณ์ 245. คุณ อุดม เสถียรภาพงษ์ 121. คุณ ภัณฑิรา สร้อยมงคลศรี 246. คุณ อุทิศ กาบแก้ว 122. คุณ ภัทร์ธินันท์ อันตรเสน 247. คุณ อุทุมพร สังข์เพ็ชร 123. คุณ ภัทราณี วีระภาคย์การุณ 248. คุณ อุไรรัตน์ บัวประเสริฐ 124. คุณ ภาณุพงศ์ พลพรรคพงศ์ 249. คุณ เอก สำเภาเงิน 125. คุณ มนชยา ยอดแก้ว 250. คุณ โอภาส ดำรงจักษ์

  11:23 น.  632 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัล บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท ประจำเดือนเมษายน 2558

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ประจำเดือน เมษายน 2558 รางวัล  บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท  จำนวน 20  รางวัล 1. คุณ กัญญา โนพันธ์ 11. คุณ ยุกุลทร สั่งการ 2. คุณ เกียรติพงษ์ จันทร์อุ่น 12. คุณ รุ่งทวี รัตนวงษ์ 3. คุณ เกียรติศักดิ์ กลมกลาง 13. คุณ ลาลยี สัจจเดว์ 4. คุณ จุฬาภรณ์ พูลเอี่ยม 14. คุณ วันชิต จานทอง 5. คุณ ฐานันดร์ วุ่นหนู 15. คุณ วัลย์ลิกา เพชรสวาลดิ์ 6. คุณ นพณัฐ การประกอบ 16. คุณ ศรีวัน ชั่งทอง 7. คุณ บุษบา พิมาย 17. คุณ สมพงษ์ ศรีหิรัญ 8. คุณ ประกฤต อุ่นใจ 18. คุณ สำเริง ช่วยณรงค์ 9. คุณ ปรีชา ลอยร่อน 19. คุณ อุทัย รักษาสิทธิ์ 10. คุณ ยงยุทธ์ เคนคำภา 20. บอริส จำกัด  ย้อนกลับ

  17:20 น.  337 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัลเครื่องดูดฝุ่นรถยนต์ ประจำเดือนเมษายน 2558

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่   ประจำเดือน เมษายน 2558 รางวัล  เครื่องดูดฝุ่นรถยนต์ จำนวน 200  รางวัล 1. คุณ กมลพรรณ คำจันทร์วงค์ 101. คุณ พิศวงศ์ นุ้ยเขียว 2. คุณ กรสิริ สายแก้ว 102. คุณ เพ็ญพร เนื่องมัจฉา 3. คุณ กฤช แสงนาฝอย 103. คุณ เพ็ญพิมล ขันทองตรีสิน 4. คุณ ก่อเกียรติ แก้วพวง 104. คุณ ภคมน สร้อยทอง 5. คุณ กัลยา วงค์ษา 105. คุณ ภมรี อุฬารวงศ์ 6. คุณ กาญจนาวดี บรรลือ 106. คุณ ภัคณิศร์ วิเศษสาธร 7. คุณ กีรติพร บัวทอง 107. คุณ ภาณุวัฒน์ วาณิชจำรัส 8. คุณ เกศกัญญา ถิ่นฐาน 108. คุณ ภูมิภัทร สุวรรณศรี 9. คุณ เกษมณี กิจธนาคม 109. คุณ มณี สีแสง 10. คุณ เกษร สุวรรณา 110. คุณ มณี ชูชื่น 11. คุณ เกษร แซ่ตัน 111. คุณ มาลี ขุนนคร 12. คุณ ขวัญไชย์ บินรวดเร็ว 112. คุณ ยุพดี เทพบุรี 13. คุณ เขื่อน สีหะวงษ์ 113. คุณ ยุพา ปานสมัย 14. คุณ คงเดช หนองขอน 114. คุณ โยธิน กาสระน้อย 15. คุณ คุณทรัพย์ สารถ้อย 115. คุณ โยษิตา คงคาอินทร์ 16. คุณ จรรยา ยะบุญธง 116. คุณ รจนา สังศักดิ์ 17. คุณ จรัส ชนะชัย 117. คุณ รตีภัทร รัตนบวรวัฒ 18. คุณ จักรกฤษณ์ ทรัพย์เมฆ 118. คุณ รัตนมณีย์ บุญอยู่ 19. คุณ จันทร์หอม ขันงาม 119. คุณ รัตนา ปานสิน 20. คุณ จารุภา ฉัตรบวรยศธร 120. คุณ รัตนา จันชะนะกิจ 21. คุณ จารุวรรณ เนตรสูงเนิน 121. คุณ รัตนา บุญยงชัยสวัสดิ์ 22. คุณ จำเริญ จันทบุรี 122. คุณ รัตนา เอเคอรส์ 23. คุณ จินตนา กัมแก้ว 123. คุณ ราวี จันนา 24. คุณ จีรศักดิ์ พรมตา 124. คุณ รุ่งทิพย์ เชื้อทอง 25. คุณ เจ๊ะนะ วัฒนพันธ์ 125. คุณ ฤาชัย คะศรีทอง 26. คุณ ฉัตรจิรัชญา อัครสาโรจน์ 126. คุณ ลักษมี อึ้งศิริไพศาล 27. คุณ ฉัตรชัย ศรีมงคล 127. คุณ วรรณา เหล่าอุดมกุล 28. คุณ ชนกานต์ แก่นท้าว 128. คุณ วรรณี ศรีราพัฒน์ 29. คุณ ชนัญชิดา สวัสดิ์ชโลบลกุล 129. คุณ วรวุฒิ พนัดกล้า 30. คุณ ชนัญชิดา นำเจริญลาภ 130. คุณ วรางคณา ลังการ์พินธุ์ 31. คุณ ชนิตา สังขนาค 131. คุณ วริญญา ชิติรัตนทรีย์ 32. คุณ ชรินทร สีภัย 132. คุณ วสันต์ วงษ์ต่าย 33. คุณ ชลอ ภู่สินธ 133. คุณ วัชรินทร์ นิสังกาศ 34. คุณ ชลิตา เสถียรสุข 134. คุณ วัตนพงศ์ ภูมาศ 35. คุณ ชัยสิทธิ์ เรือนจันทร์ 135. คุณ วันจักร หอมระรื่น 36. คุณ ชำนาญ เทียนงาม 136. คุณ วันชัย มวยดี 37. คุณ ชุติมา หงษ์อิน 137. คุณ วัลลภา ธีระสานต์ 38. คุณ ชูวิทย์ รักเจริญกิจ 138. คุณ วารีริน ปิมปา 39. คุณ ฌ็อง โคลล ปิแอร์ เลอโกร์ส 139. คุณ วาสนา มุกดาม่วง 40. คุณ ณฐรณ ต่อชีพ 140. คุณ วิทยา ทองรัตน์ 41. คุณ ณรงค์ รองแขวง 141. คุณ วินัย โนนุช 42. คุณ ณัฐพงษ์ วงศ์สาม 142. คุณ วินัย สุริยงค์ 43. คุณ ณิชนันทน์ ยิ้มเครือ 143. คุณ วิ่ม เพ็ชรัตน์ 44. คุณ ดวงจันทร์ พรมศรี 144. คุณ วิมล จันทะสุข 45. คุณ เด็ดดวง ระยาจันทร์ 145. คุณ วิสา ขานวล 46. คุณ ถนอม วงค์มอย 146. คุณ วิสุทธิ์ แสงทอง 47. คุณ ทศพล นรพัลลภ 147. คุณ วีนา จั่นสกุล 48. คุณ ทองศรี บุญพรหมอ่อน 148. คุณ วุฒิรัฐ กันทาสี 49. คุณ ทัตชญา ทองกำพร้า 149. คุณ ศุภกร ขาวผ่อง 50. คุณ ธนันท์ชัย หิรัณย์กุลธวัช 150. คุณ ศุภาคย์ สิงห์ทอง 51. คุณ ธนากร เป้าชัง 151. คุณ สกล นามบุรี 52. คุณ ธนาพันธ์ ทรงอาวุธ 152. คุณ สงวน บำรุงดี 53. คุณ ธรรมมา ภาวิชัย 153. คุณ สถิตย์ เงินเจือทอง 54. คุณ ธวัช ใจมา 154. คุณ สนอง พรมโยธา 55. คุณ ธาราวรรณ ป่านเทพ 155. คุณ สมชัย ช่วยเกิด 56. คุณ นงนาถ บุญเปรม 156. คุณ สมชาย ขำดวง 57. คุณ นรุตม์ วรรณเสิศลักษณ์ 157. คุณ สมชาย เหมือนจันทร์ 58. คุณ นฤภรณ์ ปินตาปิน 158. คุณ สมบัติ เมืองมี 59. คุณ นวลจันทร์ เก่งธัญกรรม 159. คุณ สมบัติ ผลวงษ์ 60. คุณ นัฐพล ถนอมสัตย์ 160. คุณ สมปอง อ่างแก้ว 61. คุณ นันทโชค ชูทอง 161. คุณ สมศักดิ์ สุวรรณะ 62. คุณ นันทัชพร นามสี 162. คุณ สมศักดิ์ ผาสิน 63. คุณ นารี หวันบิหลาย 163. คุณ สายคำ สุนันกาศ 64. คุณ น้ำทิพย์ ประสิทธิภาพ 164. คุณ สำราญ เกษร 65. คุณ นิจวรรณ ลาภเจริญ 165. คุณ สิรินดา วิสุทธิมรรค 66. คุณ นิตดา ธิราพรต 166. คุณ สิริรัตน์ เค้าภูไทย 67. คุณ นิพพิชฌน์ พันธุ์ศิริ 167. คุณ สุจิตร คงแก้ว 68. คุณ นิภาภรณ์ พิชญากร 168. คุณ สุชาดา ปิ่นทอง 69. คุณ นุชนาถ สุขสวัสดิ์ 169. คุณ สุชิน มหาธร 70. คุณ บังอร มีศรีแก้ว 170. คุณ สุดารัตน์ นิลโสภา 71. คุณ บังอร ดีสวัสดิ์ 171. คุณ สุเทพ คำจันโท 72. คุณ บุญเชิน เรืองวงค์ 172. คุณ สุนทร อ่อนกินลี 73. คุณ บุญยัง ทองดี 173. คุณ สุพจน์ สุทธิวรรณ 74. คุณ บุญเรือน คำหมาย 174. คุณ สุพจน์ หัสติ 75. คุณ บุญเลิศ กลิ่นสุคนธ์ 175. คุณ สุภัทรา อ่อนตะวันแดง 76. คุณ บุญเลิศ สุดรัก 176. คุณ สุภาษิต ขันตี 77. คุณ เบ็ญจมาศ ประดับพงษา 177. คุณ สุมาลี คำจิแจ่ม 78. คุณ เบญจรัตน์ พรมทะสาร 178. คุณ สุรชาติ รื่นเสิศ 79. คุณ ปกรณ์ กัลปดี 179. คุณ สุรพงษ์ สร้อยสิงห์ 80. คุณ ปกิต ศรีเขียว 180. คุณ สุระ ทองหาญ 81. คุณ ประทานพร พลกุล 181. คุณ สุวรรณา ภู่ทอง 82. คุณ ประภาวรรณ รัตนทองโกมล 182. คุณ สุวันเพ็ญ จันลา 83. คุณ ประเสริฐ วันเพ็ญ 183. คุณ เสนาะ ผลหาญ 84. คุณ ปรานอม เทพผดุง 184. คุณ เสวย กล่ำประเสริฐ 85. คุณ ปรีชา สินสมุทร 185. คุณ เสาวลักษณ์ แก้วสีสด 86. คุณ ปรีดา ชัยรัตน์ 186. คุณ เหรียญ ฉลองกลาง 87. คุณ ปาริชาติ กุลชาติ 187. คุณ อภิวัฒน์ วันแก้ว 88. คุณ ปิยะพงษ์ คชพงษ์ 188. คุณ อรพินท์ อุปโย 89. คุณ พงศ์พัฒน์ จันทร์อินทร์ 189. คุณ อรุณ เขียนสูงเนิน 90. คุณ พงษ์ศักดิ์ จำปากอน 190. คุณ อรุณี ภิญโญ 91. คุณ พงษ์ศักดิ์ สิทธิอินทร์ 191. คุณ อ๊อด อวยชัย 92. คุณ พรพิมล สมสุข 192. คุณ ออรี่ ซานเซส 93. คุณ พรรณี บัวยงค์ 193. คุณ อัญชลี เนียมสิน 94. คุณ พวงเพชร จันทาบุตร 194. คุณ อานนท์ บุญช่วย 95. คุณ พอเจตน์ สุขสวัสดิ์ 195. คุณ อานุภาพ พิมพ์โคตร 96. คุณ พัชรวัฒน์ เกียรติพัทธกุล 196. คุณ อารมณ์ เกิดขันหมาก 97. คุณ พัชรี น้อยดัด 197. คุณ อำนวย ปาวะศรี 98. คุณ พิกุล เอี่ยมอ่อน 198. คุณ อุไรวรรณ วรมานะกุล 99. คุณ พิตรพิบูล ดีบู่ 199. บี.เอ็ม.การ์ด แหลมฉบัง (2011) จำกัด 100. คุณ พิไลพร ผลฟักแฟง 200. เอ.เอส.ที ปาล์มออยล์ จำกัด  ย้อนกลับ      

  17:17 น.  313 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น