ข่าวล่าสุด
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัล บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 รางวัล  บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท  จำนวน 20  รางวัล 1 คุณ คำพันธ์ พะชะนะ 11 คุณ ละไอ คำแพ 2 คุณ จำเนียร ดีกลาง 12 คุณ ลำดวน ขันตี 3 คุณ ทวี ด่านเก่า 13 คุณ วรพจน์ นามโยธา 4 คุณ ธวัชชัย ชัยภาคย์ 14 คุณ วไลลักษณ์ แก้วต้วย 5 คุณ นัฐพล นวลจันทร์ 15 คุณ ศิราณี อินธิมา 6 คุณ บัณฑิตย์ แก้วอมร 16 คุณ สมบุญ ศรียอด 7 คุณ ประทีป อนุกุลประเสริฐ 17 คุณ สุทัศน์ อาศัยน้ำ 8 คุณ ภัทรวดี ขำวิลัย 18 คุณ สุนิษา พรมสมบัติ 9 คุณ มังกร แวงดงบัง 19 คุณ สุพจน์ น้อยหมื่นไวย 10 คุณ ละออน้อย อุดรพล 20 คุณ อุแสน คาน

  11:31 น.  635 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัลเครื่องดูดฝุ่นรถยนต์

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 รางวัล  เครื่องดูดฝุ่น  จำนวน 200  รางวัล 1 คุณ กรรณิการ์ ธนรัตน์กิจการ 101 คุณ ไพบูลย์ เปรมศรี 2 คุณ กนกชภร จัอยเจริญ 102 คุณ ไพรัตน์ เชิดฉิน 3 คุณ กรรณิการ์ ศิริวงค์มณี 103 คุณ ไพรัตน์ สีแสด 4 คุณ กริช ปทุมวรชาติ 104 คุณ ฟาร์ฎีละห์ เซ็งยี 5 คุณ กัมพล เข็มประสิทธิ์ 105 คุณ ภาวรรณ ชาลีเครือ 6 คุณ กัลยา ศรีทอง 106 คุณ มณฑล เงินหิรัญ 7 คุณ กิติมา เจรียรสมัย 107 คุณ มยุรี เอี่ยมอาภรณ์ 8 คุณ ไกรสิทธิ์ ดวงวงค์ 108 คุณ มาเรียม อ่อนน้อม 9 คุณ เข็มทอง ศรีอินทร์ 109 คุณ ยงยุทธ พวงไธสง 10 คุณ คนึงนิจ วงษ์พุทธะ 110 คุณ รชต ดำรงธนวิทย์ 11 คุณ เครือแก้ว พลบรูณ์ศรี 111 คุณ รสสคนธ์ ศรีสนิท 12 คุณ แคทรียา สุวิเชียร 112 คุณ รังสรรค์ ดังวันเลิศมงคล 13 คุณ จนา พูลเพิ่ม 113 คุณ รังสรรค์ ยาสอน 14 คุณ จรัญ พุทธรักษ์ 114 คุณ รัชนีกร ใจสัก 15 คุณ จำเนียร เสมรถ 115 คุณ รัตนพร ไชยขันธ์ 16 คุณ จีรภา พิมพ์กลาง 116 คุณ รัตนา เดิมสมบูรณ์ 17 คุณ จุฑามาศ ทองใบ 117 คุณ รุ่งค์ จีนา 18 คุณ จุฑารัตน์ สิงห์วงษา 118 คุณ เรือนแก้ว ภูทองปิด 19 คุณ แจ่มจันทร์ พลศรีดา 119 คุณ ละม้าย นัดสูงวงษ์ 20 คุณ ฉลาด ทาหอม 120 คุณ ละออทิพย์ อนุพันธ์ 21 คุณ ฉลาด ย้อยดี 121 คุณ วงเดือน มงคลพิลา 22 คุณ ชนยกร อินทรีย์ 122 คุณ วรรณชัย พรมมงคุณ 23 คุณ ชนรัฐ บัวคำเกิด 123 คุณ วรรณวิสา แก้วกลั่น 24 คุณ ชนวัฒน์ ธัญชาติธาตรี 124 คุณ วรรณี ใบกาเด็ม 25 คุณ ชวนพิศ ปิกวงศ์ 125 คุณ วรวุฒิ แซ่เซียว 26 คุณ ช่วย วางเหลี่ยม 126 คุณ วัฒนา แก้วปัตตา 27 คุณ ชัญญ์ญาณ์ ชูมาศ 127 คุณ วัสวัตต์ จันทร์แสนภักดิ์ 28 คุณ ชัยวัฒน์ นวลสิงห์ 128 คุณ วิโชติ สีน้อย 29 คุณ ชาญอนันต์ ฝั้นเต็ม 129 คุณ วิทยา รัตนวงษ์ 30 คุณ ชูเกียรติ ชุมพงษ์ 130 คุณ วินิจฉัย จูมวงศ์ 31 คุณ ชูชาติ ดอนสมจิตร 131 คุณ วิโรจน์ น้อยอิ๋ว 32 คุณ เชาวรัตน์ จันทร์เรืองศรี 132 คุณ วิลัยลักณ์ ม่วงทอง 33 คุณ เชิด นกโยธิน 133 คุณ วิศิษฐ์ เอื้อปรมจิต 34 คุณ ณรงค์ แก้วปานันท์ 134 คุณ วิหาร เสขุนทด 35 คุณ ณัฏฐ์นันธ์ สัตตะนิชญ์ 135 คุณ แวตา ลครพล 36 คุณ ณัฐกรณ์ ตั่งธนาพร 136 คุณ แววตา จรรโลงบุตร 37 คุณ ณัฐกานต์ พรมมี 137 คุณ ศรีนวน โสภา 38 คุณ ณัฐดนัย บุญเกิด 138 คุณ ศรีอุบล นิยม 39 คุณ ณัฐนันท์ คุณยศยิ่ง 139 คุณ ศุภัช เรืองสะอาด 40 คุณ ณัฐพงษ์ แตงฮ่อ 140 คุณ สงกรานต์ พระนำ 41 คุณ ดวงพร พรหมศร 141 คุณ สงพงษ์ ย้งใหญ่ 42 คุณ ดาว คงกระเรียน 142 คุณ สมคิด ทิพย์ศิริ 43 คุณ เด่นชัย ชาบำเหน็จ 143 คุณ สมคิด ศรีวิชัย 44 คุณ ถวิล ชมโพธิ์ 144 คุณ สมจิตร ชัยสวัสดิ์ 45 คุณ ทวี พิมพเคณา 145 คุณ สมจิตร บัวสระ 46 คุณ ทอดใจ หลักคำ 146 คุณ สมชสย นามเคน 47 คุณ ธนพร เกตุพิชัย 147 คุณ สมเดช ปัญญาปรุ 48 คุณ ธนพัฒน สมบรูณ์วิทย์ 148 คุณ สมบัติ สอนเวช 49 คุณ ธนะรัชต์ วิจินธนสาร 149 คุณ สมรรถชัย ระวิพันธ์ 50 คุณ ธนิตตา แตงอ่อน 150 คุณ สรรค์ชัย พินิจกุลวิวัฒน์ 51 คุณ ธวัชชัย ดวงประชา 151 คุณ สวรรค์ ทับทิมศรี 52 คุณ ธัญวลัย วันอุ่น 152 คุณ สอน เนียมขำ 53 คุณ ธาตรี นาควัชระ 153 คุณ สัมพันธ์ ปั่นเพ็ง 54 คุณ ธานินทร์ ไชยพะยวน 154 คุณ สายรุ้ง หมีดง 55 คุณ ธานี บำราศทุกข์ 155 คุณ สาวิตรี ดอกเข็มกลาง 56 คุณ นพดล เสือเพชร 156 คุณ สำลี กะตะโท 57 คุณ นพรัตน์ กุณฑล 157 คุณ สิริทร์ เจริญจิตร 58 คุณ นันทนา เชิงฉลาด 158 คุณ สุกัญญา ทรัพย์สอาด 59 คุณ นันทิชา สีตาล 159 คุณ สุณี จันทร์ฉาย 60 คุณ นิยม ภูพานนา 160 คุณ สุทัศน์ เพ็ชรศรี 61 คุณ นิรันด์ บุรสิทธิ์ 161 คุณ สุพรรณ ตรีตรง 62 คุณ นิรันดร ทนงศักดิ์มนตรี 162 คุณ สุพรรณ ศรีคำบ่อ 63 คุณ บรรจงจิต ฟูจันทร์ใหม่ 163 คุณ สุพรรณ ผิวพรรณ 64 คุณ บังอร พุดลา 164 คุณ สุพรรณี พันธุ์จรุง 65 คุณ บัณฑิต แดงเล็ก 165 คุณ สุพล แพนพา 66 คุณ บัวบาน ภูล้นแก้ว 166 คุณ สุพัตรา สมบัติ 67 คุณ บัวหอม พอดี 167 คุณ สุพัตรา กลิ่นหอม 68 คุณ บุญชู สมเชื้อ 168 คุณ สุพัตรา ศรีสำราญ 69 คุณ บุญล้อม เนียมศรี 169 คุณ สุภาวดี ด้ายผึ้ง 70 คุณ บุญวีณ์ โสมบุญเสริม 170 คุณ สุมาลี แซ่อุ่ย 71 คุณ ประคอง เล็กมณีสุธรรม 171 คุณ สุรชัย ถาไชยลา 72 คุณ ประณิธาน สุดลาภา 172 คุณ สุรชัย ถาไชยลา 73 คุณ ประดิษฐ์ สายแวว 173 คุณ สุรศักดิ์ ลือชัย 74 คุณ ประดิษฐ์ อำภาทิพย์ 174 คุณ สุรสีห์ กรดคีรี 75 คุณ ประยูร สีประหลาด 175 คุณ สุริทร์ จันดากุล 76 คุณ ประวิทย์ แนววัน 176 คุณ สุรีพร เถื่อนสันเทียะ 77 คุณ ประสิทธิ์ วิจิตพันธ์ 177 คุณ สุวรรณ์ โคตะมะ 78 คุณ ประเสริฐ ทองดำ 178 คุณ เสาวนีย์ ปัญญาสาร 79 คุณ ประหยัด แก้วเนตร 179 คุณ เสาวภา ไปยะพรหม 80 คุณ ปริมปรางค์ โชคกิจ 180 คุณ โสภา สวรรณไตร 81 คุณ ปรีชา อิ้มแตง 181 คุณ โสฬส พิลาไชย 82 คุณ พงษ์เทพ เกตุสกุล 182 คุณ หัสดี หลวงราษฎร์ปริมาณ 83 คุณ พจน์ วงศ์สวรรค์ 183 คุณ อเซ็ง เจะเลาะ 84 คุณ พเยาว์ ปยะพันธ์ 184 คุณ อติศักดิ์ คงเพียรธรรม 85 คุณ พรใจ ภาปันแก้ว 185 คุณ อธิลาภ ฉัตรเจริญพร 86 คุณ พรพล ศีลประเสริฐ 186 คุณ อนงค์ ขุนประเสริฐ 87 คุณ พรพิมล สามทองล่ำ 187 คุณ อนุวัฒน์ ธีระวุฒธิ 88 คุณ พลี เฮาะมะ 188 คุณ อภิชิต แสงคำ 89 คุณ พัชรีย์ สายโยธา 189 คุณ อเสข ขันธวิชัย 90 คุณ พัฒนา โสรี 190 คุณ อัจฉรา สดใส 91 คุณ พาณี ประเสริฐสม 191 คุณ อาทิตย์ นาถาดทอง 92 คุณ พิจิตตรา ขันตรี 192 คุณ อาทิตยา แสงสีอ่อน 93 คุณ พิทักษ์ ชิวตาวงศ์ 193 คุณ อำนวย มีทรัพย์ 94 คุณ พิมพ์พิกา ปลัดกอง 194 คุณ อำนวย เกิมฉิม 95 คุณ พิมพา หัทยา 195 คุณ อำภิรา อินน้อย 96 คุณ พิมลรัตน์ ลิมป์ไพบูลย์ 196 คุณ อินทร์ธนิล เกิดแพร 97 คุณ พิศิษฏ์ บึงน้ำเพ็ชร์ 197 คุณ อุดร ทัศศรี 98 คุณ พิษณุ เสามี 198 คุณ อุเทน โพธิ์กิ่ง 99 คุณ พีระยศ วรรณเผือก 199 บริษัท สินกไพบูลย์โลหะการ 100 คุณ ไพฑูย์ นวลแสง 200 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด

  11:25 น.  849 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รับรางวัลเกจวัดลมยาง

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่   ประจำเดือน มิถุนายน 2558 รางวัล  เกจวัดลมยาง  จำนวน 300  รางวัล 1 คุณ Seiji Yamaguchi 151 คุณ ไพศาล เสียงใส 2 คุณ กนกพร มูละสาร 152 คุณ ไพศาล หล่อวงศ์ตระกูล 3 คุณ กนกวรรณ ศรประดิษฐ์ 153 คุณ ภูสิต จิตจง 4 คุณ กมลพัทธ์ เหมาะมาศ 154 คุณ มนตรี ธนกิจ 5 คุณ กรวย สุรพี 155 คุณ มนัส ชูมนต์ 6 คุณ กองพล เกื้อเพชร 156 คุณ มยุรี พึ่งเกษม 7 คุณ กานต์พิชชา พิจารย์ 157 คุณ มลฤดี ชัยฤทธิ์ 8 คุณ กิติศักดิ์ วรรธนะประทีป 158 คุณ มะลิวัลย์ แรมฤทธิ์ 9 คุณ กิ้มหุ้น ช่วยดำรงค์ 159 คุณ มารีน่า ฮานีม แห้วขุนทด 10 คุณ กีรนันท์ อยู่พร้อม 160 คุณ มาวิน เจตนาลักษณ์ 11 คุณ กุลธารินท์ จิรกุลศักดิ์นนท์ 161 คุณ เมธาวี อิงชัยภูมิ 12 คุณ กุลนิภา ประเสริฐศรี 162 คุณ ยามีละ ยะโก๊ะ 13 คุณ กุลวดี รัตนจงเกียรติ 163 คุณ ยุทธพงษ์ ใจศิริ 14 คุณ เกรียงศักดิ์ โฆมานะสิน 164 คุณ ยุพิณ แสนยบุตร 15 คุณ เกียรติศักดิ์ วรรณวชิรกุล 165 คุณ รสสุคนธ์ คำพันธ์ 16 คุณ ไกรลาศ ลันขุนทด 166 คุณ รังสิโรจน์ วีระไวทยะ 17 คุณ ไกรสร ไร้สูงเนิน 167 คุณ รัตนา คำบุญ 18 คุณ ขจรเกียรติ แก้วประกอบ 168 คุณ ราชัน คำพิมาน 19 คุณ ขจรเกียรติ วุ่นกลิ่นหอม 169 คุณ ราตรี จันทาโสม 20 คุณ คงศักดิ์ สมตน 170 คุณ ราตรี ใจอ่อน 21 คุณ จรรยา จริตบุญ 171 คุณ รุ่งรัตน์ ดำรงบุล 22 คุณ จริยภรณ์ รักความเชื่อ 172 คุณ รุ่งอรุณ ฟุเตียน 23 คุณ จรูญ มีสุข 173 คุณ ฤทธิรงค์ หอมเหล็ก 24 คุณ จันจิรา ปุรัมภะเว 174 คุณ ลักคณา ประจักรสุข 25 คุณ จันทร์จิรา คำเขียว 175 คุณ ลักษมณ โพธิ์ศรี 26 คุณ จำเนียร โอ่วเจริญ 176 คุณ ลัคณา กาญจนกุล 27 คุณ จำเนียร ชัยเขียว 177 คุณ ลัดดา เกิดขุมทรัพย์ 28 คุณ จำรัส เมฆษา 178 คุณ ลำ เครือวงษ์ 29 คุณ จิรวัฒน์ กระเบื้องเก่า 179 คุณ ลำดวน ดีนาน 30 คุณ จีน อนงค์พร 180 คุณ วงเดือน ศรีษะใบ 31 คุณ จีรเทพ สิทธาพิทักษ์พงศ์ 181 คุณ วรรณภา ทองคำ 32 คุณ เจริญจิตร วงศ์สา 182 คุณ วรวุธ สูงสันเขต 33 คุณ เฉลา คำเจริญ 183 คุณ วลัยลักษณ์ ไสวสิทธ์ 34 คุณ เฉลิมชัย มีห่อข้าว 184 คุณ วสันต์ เหล่าเกษม 35 คุณ เฉลิมชัย ปานเกิด 185 คุณ วสันต์ ดีเผือก 36 คุณ เฉิดเชาวน์ นิวัตร 186 คุณ วสุ เสริฐธิกุล 37 คุณ ชลิดา ช่อมะม่วง 187 คุณ วันวิสา อ่วมดั่น 38 คุณ ชวนพิศ แก้วพรหมราช 188 คุณ วัลดี ตุลยวรเศรษฐ์ 39 คุณ ชวัญเรือน คงสมพงษ์ 189 คุณ วิชชุดา มาลาหอม 40 คุณ ช่อทิพย์ ปลื้มพิมาย 190 คุณ วิชาญ โนนทิง 41 คุณ ชัชชัย ทรงสกุลไทย 191 คุณ วิชุตา นินนันท์ 42 คุณ ชัยวัฒน์ ศรีสมุทร 192 คุณ วิภาวี ลาวัง 43 คุณ ชัยวัฒน์ วันดี 193 คุณ วิรัช สุขพรสินชัย 44 คุณ ชัยวุฒิ จันทร์ศรีคง 194 คุณ วิรัช วงค์ชมภู 45 คุณ ชัยสากล มาสิงห์ 195 คุณ วิลัย แลกปัน 46 คุณ ชัยสิทธิ์ เฉลิมงาม 196 คุณ วิไล หนุนสิมิ 47 คุณ ชาลาวีร์ ปัญญา 197 คุณ วีรศักดิ์ สารพร 48 คุณ เชิง ศิริพจนากร 198 คุณ วีระยุทธ แก้วบุญศรี 49 คุณ ซ่อนกลิ่น แก้วรุ่งเรือง 199 คุณ วีระศักดิ์ ฝาชัยภูมิ 50 คุณ ญาต ชัยมี 200 คุณ วุฒินันท์ นุขุนทด 51 คุณ ฐิติพันธ์ นามศรี 201 คุณ ศราวัฒน์ จุลมณีโชติ 52 คุณ ณรงค์ พลับเพลิง 202 คุณ ศรีสุวรรณ ประดับทอง 53 คุณ ณรัฐ พรรณนิกร 203 คุณ ศักดิ์ชัย ภูคงน้ำ 54 คุณ ณัฐภูมิ ไชยศร 204 คุณ ศักดิ์บุรุษ คำคลี่ 55 คุณ ณิชากร ประจง 205 คุณ ศิริวรรณ เกิดมาตย์ 56 คุณ ดรุณี สุขแก้ว 206 คุณ ศิริลักษศ์ อนันฐ์ฐกุล 57 คุณ ดอริย๊ะ พรรจุรัส 207 คุณ ศิริศักดิ์ นพไธสง 58 คุณ ดำรงศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์ 208 คุณ สถาพร พลเยี่ยม 59 คุณ ต่อพงศ์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล 209 คุณ สนธยา สอระมัน 60 คุณ เตียว เทียน เซง 210 คุณ สนันทินิย์ เชื้อสุข 61 คุณ ทรงพล มาเสาะ 211 คุณ สมควร มาลัย 62 คุณ ทวี ทองเงิน 212 คุณ สมจิตร เสือบาง 63 คุณ ทองพูน ภูผาผุด 213 คุณ สมจินตนา นามพันเมือง 64 คุณ ทิพรดา บุญเจียม 214 คุณ สมจินตนา นามพันเมือง 65 คุณ ทุม พิมพ์เสน 215 คุณ สมใจ มีผล 66 คุณ ธงไชย วัฒนานนท์ 216 คุณ สมชิด ฮวบกระโทก 67 คุณ ธนพร โควสุภัทร 217 คุณ สมเดช ฟองงาม 68 คุณ ธนวัฒน์ ผิวเหลืองสัวสดิ์ 218 คุณ สมถวิล ศรีรัมย์ 69 คุณ ธนวุฒิ โมทย์วารีศรี 219 คุณ สมนึก คชพงษ์ 70 คุณ ธนันยา อุดดาแอ 220 คุณ สมบุญ ศรีตรีเวช 71 คุณ ธราธร เจริญผล 221 คุณ สมพงษ์ ยิ่งกำแหง 72 คุณ ธวัชชัย ทูคำมี 222 คุณ สมพร อุ่นจิต 73 คุณ ธัญญลักษณ์ สุขประเสริฐ 223 คุณ สมพร แปลงวงศ์ 74 คุณ ธานี มหาบุญปิติ 224 คุณ สมเพชร สุปินต๊ะ 75 คุณ ธีระพจน์ โพธิ์คง 225 คุณ สมภพ สิมณี 76 คุณ นงค์เยาว์ มณีอินทร์ 226 คุณ สมมิตร์ ศรีพนม 77 คุณ นพดล บุญภา 227 คุณ สมฤทัย มณีวงษ์ 78 คุณ นรินทร์ เมฆแก้ว 228 คุณ สมหมาย วงค์ใหญ่ 79 คุณ นฤมล สุขจรุ่ง 229 คุณ สรวีย์ รัฐพิทักถิรดา 80 คุณ นันทวัน นวลบุตรี 230 คุณ สราวุธ เทียมเพื่อน 81 คุณ นิคม ภูแดนแก่ง 231 คุณ สลิลลา เลิศวงศ์อุดมพร 82 คุณ นิคม เทียนใช้ดี 232 คุณ สัมพันธ์ คำเอม 83 คุณ นิด เกียบกลาง 233 คุณ สานิต เอี่ยมน้อย 84 คุณ นิตยา นิเวทนา 234 คุณ สายสุนีย์ บัวลอย 85 คุณ นิตยา บุตรศรีภูมิ 235 คุณ สำราญ นาคตระกูล 86 คุณ นิตยา หกด่านจาก 236 คุณ สิทธิชัย ธงชัยพิทักษ์ 87 คุณ นิภัทร วังสิริสุข 237 คุณ สิริชัย งามโชคพิภพ 88 คุณ นิภาพร ทองบู่ 238 คุณ สีมา ภู่คำ 89 คุณ นิรันดร์ ปิ่นทอง 239 คุณ สุคม เต้าทอง 90 คุณ นิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์ 240 คุณ สุจิน ราตรี 91 คุณ นุกูล สร้อยขุนทด 241 คุณ สุชิน หนูแก้ว 92 คุณ บงกชรัตน์ ชัยวีรพันธ์เดช 242 คุณ สุณรงค์ พลลุน 93 คุณ บรรเลง รุ่งศรี 243 คุณ สุดใจ อยู่ยัน 94 คุณ บัวหลำ ภาวขุนทด 244 คุณ สุดใจ เหลาพรม 95 คุณ บำรุง อยู่เจริญ 245 คุณ สุดาทิพย์ แสงปัญหา 96 คุณ บุญคง สายงาม 246 คุณ สุดารัตน์ หันจันทร์ 97 คุณ บุญโชค เข็มเพชร 247 คุณ สุเทพ แอ่นดอย 98 คุณ บุญประคอง นิชัย 248 คุณ สุธิร์ธดา เซี่ยงหว่อง 99 คุณ บุญยืน ลำภาษี 249 คุณ สุนิสา บรรจงปรุ 100 คุณ บุญรักษ์ สาริมาน 250 คุณ สุปราณี กลิ่นขจร 101 คุณ บุญเรียน ต้นแก้ว 251 คุณ สุพัฒน์กาจ เบ้าชัยภูมิ 102 คุณ บุปผา ฤทธิรณ 252 คุณ สุพี บุษดี 103 คุณ บุปผา บาดขุนทด 253 คุณ สุภาณี ชูหา 104 คุณ บุรินทร์ พงศ์สุวรรณ 254 คุณ สุภาภรณ์ คำเหล็ก 105 คุณ เบญจมาศ ดวงต๋า 255 คุณ สุเมธ ธรรมขันธ์ 106 คุณ เบญญาภา คอพพ์ 256 คุณ สุรชัย ฤทธิ์ช่วย 107 คุณ ปนิตา อ่องแช่ม 257 คุณ สุรศักดิ์ ไตรรัตนธาดา 108 คุณ ประกายทิพย์ เอี่ยวสานุรักษ์ 258 คุณ สุรศักดิ์ ปรีชาโปร่ง 109 คุณ ประจวบ มัจฉิม 259 คุณ สุรศักดิ์ มาตรชมภู 110 คุณ ประดิษฐ์ ศรีจันทร์ 260 คุณ สุริยันต์ เต่าโคกสูง 111 คุณ ประทาน รอดภัย 261 คุณ สุริยา สีหามาตย์ 112 คุณ ประเทือง พุกเกษม 262 คุณ สุวพล อ่อนน้อง 113 คุณ ประนอม คำตา 263 คุณ สุวรรณลักษณ์ ธรรมเนียมจัด 114 คุณ ประพฤติ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 264 คุณ สุวรรณา สนไชย 115 คุณ ประพันธ์ศักดิ์ บุญลือชา 265 คุณ สุวัฒณี คุปติวุฒิ 116 คุณ ประยงค์ ปานชาติ 266 คุณ เสวย แพงมา 117 คุณ ประสงค์ นาแถมพลอย 267 คุณ เสวียน จุนขุนทด 118 คุณ ประสงค์ เสวีวัลลภ 268 คุณ เสาวนีย์ บัวภา 119 คุณ ประสิทธิ์ แก่นผกา 269 คุณ แสง จันทรี 120 คุณ ประเสริฐ ไขกลางดอน 270 คุณ โสพล ฐานะกาญจน์ 121 คุณ ปราโมทย์ เจตนเสน 271 คุณ โสพิน โตธิรกุล 122 คุณ ปราโมทย์ กลีบทอง 272 คุณ ไสว นัดกระโทก 123 คุณ ปราโมทย์ โซสูงเนิน 273 คุณ หนูงาน กิ่งเมือง 124 คุณ ปรารถนา ชื่นใบ 274 คุณ หนูเทียม จำปาบุรี 125 คุณ ปวีณา ปุยคำ 275 คุณ หนูพิญ พรรณา 126 คุณ ปัญญา บัวมุ้ย 276 คุณ เหรียญ ทองเขียว 127 คุณ ปาลพล รอดลอยทุกข์ 277 คุณ อดิศักดิ์ เดชรักษา 128 คุณ พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุขา 278 คุณ อดิสร เรืองเดช 129 คุณ พงสิษฐ์ สีหะนันท์ 279 คุณ อนุชา ทักราล 130 คุณ พนิดา ฐานวิเศษ 280 คุณ อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย 131 คุณ พรชัย จันทร์อาภาส 281 คุณ อภิลักษณ์ อักษรพรหม 132 คุณ พรทิพย์ ผการัตน์ 282 คุณ อรจกร์ พิรักษา 133 คุณ พรพิมล สอิ้งทอง 283 คุณ อรรถพล ศรีลาวัณย์ 134 คุณ พรพิมล ทองเหลา 284 คุณ อรรถพล บุญมานุช 135 คุณ พรมชา ชาลี 285 คุณ อรัญ สมานพลอย 136 คุณ พรศักดิ์ วงศ์เครือ 286 คุณ อลิษา ปู่ประโคน 137 คุณ พัชรา เอกชีวะ 287 คุณ อวยพร พรมจันทร์ 138 คุณ พัชรา ตันติศิริคุณ 288 คุณ อัญชรี ทั่งศรี 139 คุณ พัชรินทร์ พูลเพิ่ม 289 คุณ อัฐพร ทิพจร 140 คุณ พัชรี สันทาลุนัย 290 คุณ อาภาภรณ์ ชิดเชื้อ 141 คุณ พัฒนเดช แจ้งศรีสุข 291 คุณ อารี ศรีมา 142 คุณ พัฒนา ต้นปรึกษา 292 คุณ อารีรัตน์ ขวัญยืน 143 คุณ พัลลภ มูโยม 293 คุณ เอกพงษ์ หอยแก้ว 144 คุณ พิกุล คนกลาง 294 คุณ เอกพจน์ อภัยทาน 145 คุณ พิชัย เยื้อนทรง 295 คุณ โอ หาญสุขวรพาณิช 146 คุณ พิชาต เอี่อมเอิบสิน 296 บริษัท พี โฟร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 147 คุณ พีระ เพาะบุญ 297 บริษัท พี-เพอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 148 คุณ แพรวพรรณ โช 298 บริษัท เอเชีย อินเตอร์เทรดไรซ์ เอกซ์ปอร์ต จำกัด 149 คุณ ไพบูลย์ เตียวศรีประดิษฐ 299 บริษัท โปรไวซิส โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 150 คุณ ไพวัลย์ ศรีภพ 300 บริษัท วี.เอ็น.ที.อินดีสทรี จำกัด

  11:19 น.  763 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM นั่งรถไฟท่องเที่ยว ชมวิวหมอกสวย ทุ่งดอกกระเจียวงาม ผาสุดแผ่นดิน จ.ชัยภูมิ

  < กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120ท่าน) - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานในเดือน 11 มิถุนายน – 22 กรกฏาคม 2558 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกันยายน 2558 - ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ ราชบุรี,นครปฐม, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร,นนทบุรีและปทุมธานี TQM นั่งรถไฟท่องเที่ยว ชมวิวหมอกสวย ทุ่งดอกกระเจียวงาม ผาสุดแผ่นดิน จ.ชัยภูมิ พาสมาชิกนั่งรถไฟขบวนพิเศษปรับอากาศ ไปสัมผัสบรรยากาศรถไฟลอยกลางเขื่อนป่าสัก ลอดอุโมงค์เขาพังเหย บันทึกภาพดอกบัวสวรรค์ ชมทะเลหมอกสุดแผ่นดินเยือนรอยต่อเหนือ-กลาง-อีสาน กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120ท่าน) - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานในเดือน 11 มิถุนายน – 22 กรกฏาคม 2558- ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนกันยายน 2558- ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ ราชบุรี,นครปฐม,  สมุทรปราการ, สมุทรสาคร,นนทบุรีและปทุมธานี รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ • ช่องทาง SMS  พิมพ์ CP ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) •  ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737 CP   ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง TQM ชมUNSEENทุ่งบัวสวรรค์@ชัยภูมิกับดารา 8 ส.ค.58พิมพ์CPชื่อสกุลส่ง4712444 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMunseenนั่งรถไฟชมทุ่งบัวสวรรค์แล้วประกาศผล24กค@เวปTQM ระยะเวลาร่วมสนุกระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ผ่านทางwww.tqm.co.th คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล กำหนดการ 07.00 น.       พร้อมกัน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ลงทะเบียน บริเวณหน้าชานชาลาที่ 5                     รับสติ๊กเกอร์ติดหน้าอก(สำหรับที่นั่งรถโค้ชปรับอากาศ) 07.30 น.       เดินทางออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง เสิร์ฟอาหารเช้า (ข้าวกล่อง) + น้ำดื่มบนรถไฟ                      - เปิดตัวพิธีกร โบกี้ 1 และ โบกี้ 2 พร้อมกัน  กล่าวทักทายสมาชิก                     - เรียนเชิญคุณคมเนตร เนตรประไพ กล่าวต้อนรับสมาชิก                     - เปิดตัวนักแสดง  กล่าวทักทายสมาชิก                     - แนะนำมัคคุเทศก์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่จะเดินทางไปชมและบรรยากาศสองข้างทาง                     - เล่นเกมส์ แจกของรางวัล โบกี้ 1 และ 2 เริ่มพร้อมกัน  08.40 น.       แวะรับไอศกรีมกะทิสดเจ้าอร่อย ณ สถานีชุมทางบ้านภาชีขึ้นมาชิมเป็นอาหารว่าง 09.40 น.       รถไฟแล่นมาถึงสถานีอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ตื่นตาตื่นใจ                     “ขบวนรถไฟลอยกลาง  เขื่อน” แห่งเดียวของประเทศไทย ณ จุดชมวิวกลางอ่างเก็บน้ำฯ                     เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะ  นักท่องเที่ยวที่เดินทางกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวของรถไฟเท่านั้น                     หยุดให้สมาชิกถ่ายภาพ                     หมายเหตุ :จุดชมวิวกลางอ่างเก็บน้ำ ถ้าน้ำน้อยจะกลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวที่กว้างสุด                      ลูกหูลูกตาลงไปถ่ายภาพ (30 นาที) 11.30 น.       เสิร์ฟอาหารกลางวัน “ข้าวผัดปลาสลิด” อาหารเลิศรสจากเขื่อนป่าสักฯ + น้ำดื่ม 12.30 น.       ถึงสถานีบ้านวะตะแบก เดินทางต่อโดยรถโค้ชปรับอากาศ 3 คัน มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติ                    ป่าหินงามระยะทาง 37 กม. 13.00 น.       ถึงอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม                      - จากนั้นนั่งรถรางขึ้นอุทยาน (คันละ 25 คน) ไปชมจุดชมวิวรอยต่อ 3 จังหวัด                      (ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์ และลพบุรี) หรือ “จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน”                      - จัดลำดับคิวถ่ายภาพกับนักแสดงที่ป้ายผาสุดแผ่นดิน                      - เดินลัดเลาะขอบหน้าผาเขาพังเหย พร้อมชม “ทุ่งดอกกระเจียว (ดอกบัวสวรรค์)”                      - ณ จุดพักขอนไม้ให้สมาชิกได้ถ่ายภาพกับนักแสดง จัดลำดับถ่ายภาพให้สมาชิก                      เดินทางต่อโดยรถราง ไป “ป่าหินงาม” แวะสักการะศาลเจ้าพ่อชุมพล เพื่อความเป็นสิริมงคล                     จากนั้นเดินชมก้อนหินขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำ                     มานานนับล้านปี                       - ก่อนขึ้นชมหรือหลังจากเดินชมเสร็จสามารถรับ Snack Box และผ้าเย็นที่ศาลา                      “ตามใจอ้าย” 16.00 น.       ลงจากอุทยานมีสินค้าพื้นเมืองโอท็อป เช่น ผ้าไหม ผลไม้ ต้นไม้ ฯลฯ ให้ช้อปด้านล่าง 16.30 น.       สมาชิกออกเดินทางกลับจากสถานีบ้านวะตะแบก                      - ลอดอุโมงค์เขาพังเหย  เป็นอุโมงค์เดียวของเส้นทางสายอีสาน                      - เสิร์ฟไก่ย่างจัตุรัสของอร่อยเมืองชัยภูมิ+ข้าวเหนียว+น้ำจิ่มแจ่ว+น้ำเปล่า+น้ำอัดลม 17.30 น.       มัคคุเทศก์และพิธีกรพูดคุยกับสมาชิก เล่นเกมส์แจกของรางวัล 18.30 น.       มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทย        20.30 น.       เดินทางถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง(รถไฟจอดแวะส่ง ณ สถานีดอนเมือง บางซื่อ และ สามเสน)  

  15:32 น.  1406 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM ชวนเที่ยวเมือง 2 สมุทร

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM ชวนเที่ยวเมือง 2 สมุทร ชม Unseen โบสถ์ปรกโพธิ์ เรียนรู้ Wokeshop โรงเรียนนาเกลือ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 รายชื่อผู้โชคดี ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ 1 คุณ กนิฏฐา ศิริวัฒนะตระกูล 33 คุณ มนตรี ชนะพันธ์ 2 คุณ กัลยาณี อนุตรพร 34 คุณ มรกต จับใจ 3 คุณ กาญจนา ปวงคำ 35 คุณ มาลา สมรัตนกุล 4 คุณ กาญจนา อาชวนิยุต 36 คุณ มีนา จีนอ่ำ 5 คุณ คำเทพ ธรรมานุวัตร 37 คุณ ยุพาพร วัฒนาศรมศิริ 6 คุณ จันทร์เจ้า สุวรรณวงศ์ 38 คุณ ระวิพรรณ พรมมา 7 คุณ จินดารัตน์ แก้วเล็ก 39 คุณ วราภรณ์ ปานทอง 8 คุณ จิลาวัลย์ พงษ์บรรดาศักดิ์ 40 คุณ วัชรินทร์ ปัทมภาสสกุล 9 คุณ จีรภาพร กล้าหาญ 41 คุณ วิไน เฟื่องพานิชเจริญ 10 คุณ จุรีรัตน์ โพธิ์คง 42 คุณ วิชชุดา พร้อมมูล 11 คุณ ชนิดาพร สร้างนอก 43 คุณ วิมล มิ่งสุวรรณ 12 คุณ ชำนาญ อินททรัพย์ 44 คุณ ศศินุช พร้อมเพราะ 13 คุณ ฐานิดา ต้นสกุล 45 คุณ ศุภชัย ศิริเผ่าสุวรรณกุล 14 คุณ ฐิติญพร ชัยมาลา 46 คุณ ศุภนิจ สวัสดี 15 คุณ ณัฐชยา โพธิอ๊ะ 47 คุณ ส่งศักดิ์ ดูการณ์ 16 คุณ ดาวประกาย พรหโมบล อรุณโสภา 48 คุณ สมปอง เหมะรัชตะ 17 คุณ ทวีโชค มหาชัยราชัน 49 คุณ สมพร แก้วพานิชย์ 18 คุณ ธนากร แห้วเพชร 50 คุณ สมมุทร หวังเจริญ 19 คุณ นพรัตน์ ภูรีมหาวงศ์ 51 คุณ สราวุฒิ พะคุณละ 20 คุณ นฤมล รอดกำเหนิด 52 คุณ สายสุณี คล้ายวัตร 21 คุณ นิตยา ถนอมพงษ์นาวิน 53 คุณ สาริศ เก้าเอี้ยน 22 คุณ เนติ รุกขพันธุ์ 54 คุณ สาลิกา สิทธิชอบธรรม 23 คุณ ปนัดดา พงษ์วารี 55 คุณ สำราญ รักเหรียญ 24 คุณ ประจวบ ไทยแท้ 56 คุณ สุดา ชัยสัมฤทธิ์ผล 25 คุณ ปานชัย ปานพงษ์ 57 คุณ สุพัตรา สังข์แก้ว 26 คุณ ผไท พงศ์สิริวรวัฒน์ 58 คุณ เสาวลักษณ์ กลิ่นพันธ์ 27 คุณ พจนีย์ อินหว่าง 59 คุณ อโนมา เล้งรักษา 28 คุณ พรทิพย์ โตสวัสดิ์ 60 คุณ อดิศร รัตนมานิต 29 คุณ พัชนี วิศวพิพัฒน์ 61 คุณ อภิสิทธิ์ วัตตะยัง 30 คุณ พิชัย เปลี่ยนเชาว์พลัน 62 คุณ อรอนงค์ วีระกิตติ 31 คุณ ภมร กุลวรเศรษฐ 63 คุณ อารีย์พร วิริยะวีรวรรณ 32 คุณ ภาณุพงศ์ สุวรรณทัต 64 คุณ อุดม เสถียรภาพงษ์

  17:05 น.  1222 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนมิถุนายน 2558

  10:21 น.  365 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัล บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่   ประจำเดือน พฤษภาคม 2558   รางวัล  บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1000 บาท  จำนวน 20  รางวัล 1 คุณ กนกลักษณ์ ศรีคูณ 11 คุณ นันทพร เหรียญเจริญ 2 คุณ กาญจนา เนื้ออ่อน 12 คุณ บุญเริง เนียมจิตร 3 คุณ กำพล เศรษฐช่วย 13 คุณ บุญเลิศ เมืองทอง 4 คุณ เกียรติศักดิ์ พรหมศิริ 14 คุณ ปรัชญาณี จันทร์สูง 5 คุณ จำปี เพ็ชรภู่ 15 คุณ พรทิพย์ จันดา 6 คุณ จิรัฏฐ์ พันธุ์โอภาส 16 คุณ ยุพันธ์ อยู่ขาว 7 คุณ ณรงค์ เจริญไทสงค์ 17 คุณ รดา ปานศิริ 8 คุณ ณัติยาภรณ์ นาแถมพลอย 18 คุณ สุวิสรรค์ เหตุเกษ 9 คุณ ธนพล จิตพึงธรรม 19 คุณ อารมณ์ จารุทรัพย์สดใส 10 คุณ ธนวิชญ์ ไร่นา 20 คุณ เอกราช อินทร์แก้ว

  11:28 น.  507 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รางวัลเครื่องดูดฝุ่นรถยนต์

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่   ประจำเดือน พฤษภาคม 2558   รางวัล  เครื่องดูดฝุ่น  จำนวน 200  รางวัล 1 คุณ ไล กบิลพัฒน์ 101 คุณ ปิยะพล สิมาขันธ์ 2 คุณ กมลชนก เคนดัล 102 คุณ ปุณยรัตน์ แสงนนท์ 3 คุณ กมลรัตน์ ทำแก้ว 103 คุณ พนิดา สายพริ้ง 4 คุณ กฤษณา บุญประคม 104 คุณ พรจิตร ประสานสอน 5 คุณ กัมพู รุ่งอินทร์ 105 คุณ พรเทพ กิตติศพท์พานิช 6 คุณ กัลยา ทุมแก้ว 106 คุณ พาอีซ๊ะ อภิบาลแบ 7 คุณ กาญจนา มะธุรส 107 คุณ พิเชฏฐ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา 8 คุณ กิตติพงษ์ กำเนินเกียรติศักดิ์ 108 คุณ พิณยารัตน์ ป้องพุฒ 9 คุณ กิตติพงษ์ คู่บุญประเสริฐ 109 คุณ พิมพวรรณ เทียนทุมพันธ์ 10 คุณ กิตติมา ขอดทอง 110 คุณ พิไลวรรณ บัวลา 11 คุณ เขียน ทองรัตนะ 111 คุณ พิศมัย เผือกสำลี 12 คุณ คำพัน การะเกตุ 112 คุณ เพ็ญศรี ไถวสินธุ์ 13 คุณ คำไพ วิเศษสุนทร 113 คุณ แพรวรุ่ง เดชทัพ 14 คุณ คำภู ศรีมหาพรม 114 คุณ ไพบูลย์ อภิวัฒน์ 15 คุณ จลัญ สุทธิสอน 115 คุณ ภาชื่น ใสสด 16 คุณ จวน ดวงศรีแก้ว 116 คุณ ภาสวี มหาสงคราม 17 คุณ จักรกริช โพธา 117 คุณ มยุรี มิลตัน 18 คุณ จักรกฤษณ์ ช่อทองดี 118 คุณ มร จำปาอ่อน 19 คุณ จันทนา แสนวันนา 119 คุณ มัทนียา แก้วบัวดี 20 คุณ จารีรัตน์ นทีประสิทธิพร 120 คุณ มาริษา ชัชวาลย์ 21 คุณ จิตณภา ปัญญาเป็ง 121 คุณ มีชัย เงินแย้ม 22 คุณ จิราพร วิริยะ 122 คุณ ยงยุทธ ทองเฉลิม 23 คุณ จิราภรณ์ ดอนฉนวน 123 คุณ ยรรยง พลเยี่ยม 24 คุณ จีรนันทื โตอาจ 124 คุณ ยิ่งเดช ชำนาญจักร์ 25 คุณ จุฑาทิพย์ เจียมสุขุม 125 คุณ ยุภารัตน์ ทุมแก้ว 26 คุณ ฉัตรบดินทร์ บุญยวีร์ภักดีกุล 126 คุณ รัตน์ คำภิระแปง 27 คุณ เฉลิมขวัญ รัตนวงศ์เจริญ 127 คุณ รัศมี ย้อยดวงชัย 28 คุณ เฉลิมชัย หาญชนะ 128 คุณ ฤทัย เอี่ยมสะอาด 29 คุณ เฉลิมพร สายสุยะ 129 คุณ ลลิดา สุนทรารักษ์ 30 คุณ ชลินพันธ์ พัทธ์ณศิริ 130 คุณ ลำไพ รัตนลัย 31 คุณ ชัยพร จิระรัตน์พิศาล 131 คุณ ลำไย พันธ์แก้ว 32 คุณ ณรงค์ นักรบ 132 คุณ ลิขิต จิตรนอก 33 คุณ ณลดา ธรรมกีรติ 133 คุณ ลือชัย วงศ์เจียมรัตน์ 34 คุณ ณัชชา เต็งเติมวงศ์ 134 คุณ วรพล ศิริวรพลกุล 35 คุณ ณัฏฐ์ชาพร เหงคำ 135 คุณ วรรณภา จงกลกลาง 36 คุณ ดนลญา แต้มพิมาย 136 คุณ วราภรณ์ ค้าสุวรรณ 37 คุณ ดวงจันทร์ จิตรมาตร 137 คุณ วริศวงษ์ วสุรัตน์ธวัชกุล 38 คุณ ดวงใจ ดุดัน 138 คุณ วสันต์ สอนสังข์ 39 คุณ ดารินี เหลืองเพชรงาม 139 คุณ วัชรพงษ์ คำจำปา 40 คุณ ถวิล ทิพย์มี 140 คุณ วันทอง แสงโสดา 41 คุณ ถาวร อุ่นทรวง 141 คุณ วาที มูลอินต๊ะ 42 คุณ ทวิชาติ รอดสุข 142 คุณ วาที มูลอินต๊ะ 43 คุณ ทวี แสงคำ 143 คุณ วิจิตร วงศ์ประเสริฐ 44 คุณ ทวีป เห็มทอง 144 คุณ วิชัย ไชยปรุง 45 คุณ ทวีศักดิ์ ปานสีลา 145 คุณ วิฑูรย์ หงษ์โต 46 คุณ ทวีสิน วงค์เตซะ 146 คุณ วิไล บุตรสีชา 47 คุณ ทองคำ อ่ำปลั่ง 147 คุณ ศิรินทิพย์ เพ็งสง 48 คุณ ทองบ่อ ดุพงษ์ 148 คุณ ศิลาภรณ์ คชสวัสดิ์ 49 คุณ ทองมาก บุตรศรี 149 คุณ ศุภลักษณ์ เรืองทอง 50 คุณ ทิพรัตน์ คำแพง 150 คุณ สงกรานต์ แก้วเชียงหวาง 51 คุณ โทมี่ เจริญดี 151 คุณ สถาวร โสภาจร 52 คุณ ธงชัย ต๊ะใจ 152 คุณ สมบัตร สุพันทนา 53 คุณ ธนากร จงรักษ์ 153 คุณ สมบัติ ทองสมบูรณ์ 54 คุณ ธระชัย คำชะนาม 154 คุณ สมพจน์ วีระเดชเมธากุล 55 คุณ ธารทิพย์ อาวจำปา 155 คุณ สมพร งามเฉลียว 56 คุณ ธิติพันธ์ คานทอง 156 คุณ สมพร พัทยา 57 คุณ นงนุช ศรีคงรักษ์ 157 คุณ สมภพ เวียงวิเศษ 58 คุณ นพชัย ธาตุวิสัย 158 คุณ สมยงค์ เสาสำราญ 59 คุณ นภัทร อารามรักษ์ 159 คุณ สมศักดิ์ เกียรติเมศ 60 คุณ นภาทิพย์ อินไซยา 160 คุณ สมศักดิ์ งามดี 61 คุณ นเรศร์ หวานฉ่ำ 161 คุณ สมัคร เหล่าหมวด 62 คุณ นวรัตน์ เข็มทอง 162 คุณ สมัย บุรมย์ 63 คุณ นัดดา ไชยณรงค์ 163 คุณ สมาน จันทร์แจ่ม 64 คุณ นันทกร ยศธิสุทธิ์ 164 คุณ สฤษดิ์ ทองชมภู 65 คุณ นารี จึงเจริญนรสุข 165 คุณ สาคร ชมภูวงษ์ 66 คุณ นิกร แสงอนุรักษ์ 166 คุณ สาใจ นามนาค 67 คุณ นิทรา โตพังเทียม 167 คุณ สายันต์ สุขสมพล 68 คุณ นิภาพร เสนะจำนงค์ 168 คุณ สำนวน เพิ่มพร 69 คุณ นิภาภรณ์ ยอดคำ 169 คุณ สำเริง มากพงษ์ 70 คุณ นิศากร ขันใจ 170 คุณ สิทธิราม โปราหา 71 คุณ นิสิฐพงค์ จักรแก้ว 171 คุณ สุชาติ สีตะบุตร 72 คุณ เนตรนภา แก้วเหลี่ยม 172 คุณ สุทัศน์ ฉ่ำเฉิม 73 คุณ เนตรนภา นวลยงค์ 173 คุณ สุนัดดา พระอารักษ์ 74 คุณ บรรจง มานะสุจริตกุล 174 คุณ สุภาวดี โต๊ะงาม 75 คุณ บัวผัน อันทะสา 175 คุณ สุรเชษฐ สุพรรณ์กลาง 76 คุณ บัวลม วิรุฬหุย 176 คุณ สุรัตน์ บรรทัด 77 คุณ บุญตุม มังคละ 177 คุณ สุรินทร์ มะโนคำ 78 คุณ บุญธรรม อินทศร 178 คุณ สุวิทย์ จิตตธร 79 คุณ บุญเลิศ ไข่เกตุ 179 คุณ เสกสรรค์ คล้ายขำ 80 คุณ บุษยา เหมือนทิพย์ 180 คุณ เสงี่ยม สร้างกลาง 81 คุณ ปติชาย ตันปิติ 181 คุณ เสน่ห์ จินดาน้อย 82 คุณ ประเชิญ อุ่นคำเมือง 182 คุณ แสงดาว เนาโนนทอง 83 คุณ ประพันธ์ ตังอังคนันท์ 183 คุณ ไสว ไชยา 84 คุณ ประภัสสรณ์ ผงสุข 184 คุณ หรรษา สมอุดร 85 คุณ ประวิทย์ เสนามาตย์ 185 คุณ อนันต์ กมลรัตนโยธิน 86 คุณ ประสงค์ เรืองศรี 186 คุณ อภิชา พงศ์จริยา 87 คุณ ประสิทธ์ชัย จุรุวรรณ์ 187 คุณ อภิรัตน์ จันทา 88 คุณ ประสิทธิ์ ชาเคน 188 คุณ อรพิน จันสด 89 คุณ ประสิทธิ์ สำราญพงษ์ 189 คุณ อรพิน รัตนวรรณ 90 คุณ ประสิทธิ์ อารีชาติ 190 คุณ อ้อมเดือน สวนสูง 91 คุณ ปรางค์ทิพย์ เกียรติสำรอง 191 คุณ อ๋อย เอกตาแสง 92 คุณ ปราณี ฤทธิวุธ 192 คุณ อัมพร อยู่คง 93 คุณ ปริญญา ทรงชาติ 193 คุณ อานนท์ จ๋องบุญ 94 คุณ ปรีชา เทียนมณี 194 คุณ อาวะชิ เฟื้อยใต้ 95 คุณ ปรียา เขื่อนแก้ว 195 คุณ อุดม สกิจขวา 96 คุณ ปวริศา ชาญสูงเนิน 196 คุณ อุทัย ศรีเสิศ 97 คุณ ปัญญา สุดมี 197 คุณ อุทิตย์ ทิทยะเมที 98 คุณ ปานศิริ รู้งาน 198 คุณ อุมาพร ศิริชัยนาคร 99 คุณ ปาริชาติ ปลื้มวงษ์ 199 คุณ เอนกพงศ์ ฉายยิ่งเชียว 100 คุณ ปิยะ บดินทร์วัฒนโชค 200 บริษัท เทคโน ไนน์

  11:25 น.  579 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ได้รับรางวัลเกจวัดลมยาง

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club เพิ่มความสุข ยิ่งใกล้ยิ่งใช่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558  รางวัล  เกจวัดลมยาง  จำนวน 300  รางวัล 1 MR. Richard F. Kuenkler 151 คุณ ไพโรจน์ กสิกรรม 2 คุณ กนกพรรณ ปั้นฉาย 152 คุณ ภิเษก ณ นคร 3 คุณ กมลพรรณ ภู่ทอง 153 คุณ มณฑล เอี่ยมอาษา 4 คุณ กมลพรรณ สัมมา 154 คุณ มลิวัลย์ ณ นคร 5 คุณ กรรณิกา ขุขันธิน 155 คุณ มะลิ ศรีสัมฤทธิ์ 6 คุณ กรวรรณ จึงตระกูล 156 คุณ มะลิวัลย์ อินทรเศียร 7 คุณ กฤษณา จินทวาส 157 คุณ มะลิวัลย์ จินดาวงษ์ธรรม์ 8 คุณ กัมธร กาญจนจูฑะ 158 คุณ มานิต พันธ์มาลี 9 คุณ กัลยา ประสม 159 คุณ มาโนช วงษ์ดวงตา 10 คุณ กาญจนา เฉื่อยฉ่ำ 160 คุณ มีผล เรืองเดช 11 คุณ กานต์ ญาณอุดม 161 คุณ เมธา อ่อนศิริ 12 คุณ กำปั่น พะโยม 162 คุณ ยงยุทธ เสมพืช 13 คุณ กิจจา วิไลประเสริฐ 163 คุณ ยอดชาย คงศรี 14 คุณ กุหลาบ จันทร์สุข 164 คุณ ยินดี มากมณี 15 คุณ เกรียงไกร ทัศนสาร 165 คุณ ยุทธนา โพธิ์ทรัพย์ 16 คุณ เกสร กลิ่นดี 166 คุณ ยุพา เจริญศิลป์ 17 คุณ โกศล ชั่งสี 167 คุณ เยาวมาลย์ คล้ายคลึง 18 คุณ ไข่ สร้อยจิตร 168 คุณ เยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนา 19 คุณ คริสต์มาส กาศเกษม 169 คุณ โย ดีไทย 20 คุณ คัชชา ธาตุศาสตร์ 170 คุณ ระเบียบ วงศ์ไชย 21 คุณ จรัญ หญีตน้อย 171 คุณ รัชต์รวีย์ สร้อยสม 22 คุณ จักรกฤษ จันทร์รอด 172 คุณ รัตนาภรณ์ รอดแก้ว 23 คุณ จันที นิลเนตร 173 คุณ รำเพย อินทนิล 24 คุณ จารึก วงศ์แสง 174 คุณ รินลดา แสนใจ 25 คุณ จำเริญ เกิดปราง 175 คุณ รุ่งตะวัน หวังชนะ 26 คุณ จิตตา บัวทอง 176 คุณ รุ่งนภา ใจเดียว 27 คุณ จิราพันธ์ เลิศสุรัตน์ 177 คุณ รุ่งนภา จันทร์ศรี 28 คุณ จีระวัฒน์ เกรียงไกรชัยชนะ 178 คุณ เรือนนภา หิรัญโรจน์ 29 คุณ ฉงน สุ่มเกตุ 179 คุณ ล้อม กังขอนนอก 30 คุณ ฉันทนา วันโนนทอง 180 คุณ ลำพวน สมส่วน 31 คุณ เฉลิม เทียนหอม 181 คุณ ไล้ เดชอนันทวิทยา 32 คุณ ชยุตพงศ์ งามบศยโพยม 182 คุณ วรวุฒิ สีเงินยวง 33 คุณ ชลอ สุวรรณศิริ 183 คุณ วัชรพงษ์ จันทร์หอม 34 คุณ ชวลิต ปลัดครบุรี 184 คุณ วันชนะ ปรีดาวงศ์สกุล 35 คุณ ชวาลา บุตรศรีมาศ 185 คุณ วันทนา อ่วมสถิตย์ 36 คุณ ชัยยุทธ เดชวงษา 186 คุณ วันวิสา อินวงศ์ 37 คุณ ชัยวัฒน์ ธนวัฒน์พรชัย 187 คุณ วัลยา อบทอง 38 คุณ ชาญชัย กาญจนสุคนธ์ 188 คุณ วิกานดา ทองอร่าม 39 คุณ ชาตรี สุดาวรรณ 189 คุณ วิชยุตม์ ชิงชัยชนะ 40 คุณ ชุลีกรณ์ ธรรมใจ 190 คุณ วิเชียร โคกโพธิ์ 41 คุณ ชูชาติ ทิพย์ชะ 191 คุณ วินัย ผ่อนพิมาย 42 คุณ ชูศรี วัชระสุขโพธิ์ 192 คุณ วินิต ศรีอุทุมพร 43 คุณ เชษฐ์ เจริญพานิช 193 คุณ วิบูลย์ ฤทธิราช 44 คุณ ซบ ขันธวิธิ 194 คุณ วิภาณี ฉันทนาวงศ์ษา 45 คุณ ณภัทร บุตรโพธิ์ 195 คุณ วิไลพร ทวีพันธ์ 46 คุณ ณรงค์ จันวรรณ 196 คุณ วิไลวรรณ วงศ์พิทักษ์ 47 คุณ ณฤศดา มะลิพวง 197 คุณ วิสุทธิ์ แต่สกุล 48 คุณ ณัจฉริยาร์ พิลิแก้ว 198 คุณ วิสุทธิมรรค อำนักมณี 49 คุณ ณัฏฐกานต์ วิเชียรชม 199 คุณ วีระ สังข์ทอง 50 คุณ ณัฐกาญจน์ เด่นชัย 200 คุณ วุฒิศักดิ์ เจริญสันธิ์ 51 คุณ ณัฐทิชา ชูจันทร์ 201 คุณ ศรัณยธรณ์ ดำรงนิธิกุล 52 คุณ ณัฐพงษ์ มินเนตร 202 คุณ ศักดา พับบำนาญ 53 คุณ ณิชาพัชร์ บุดดา 203 คุณ ศักดา ยิ้มกฤษ 54 คุณ ณิชาภัทร ภูคลัง 204 คุณ ศักดา เลขาวิจิตร 55 คุณ ดวงตา น้ำใส 205 คุณ ศาริณี ยางธิสาร 56 คุณ ดิชชญา พณิชยางกูร 206 คุณ ศิริลักษณ์ พูลสิน 57 คุณ ดิเรก เกิดกมล 207 คุณ ศุทธิ ณ ระนอง 58 คุณ เด่น เต่าเง้า 208 คุณ ศุภลักษณ์ ปากา 59 คุณ เดิน สุนันต๊ะ 209 คุณ ศุภานันท์ โชคเฮงตระกูล 60 คุณ ตฤณวัทน์ อ่วมวงษ์ 210 คุณ เศวต ครองสวัสดิ์ 61 คุณ ตั้ม แพ่งประสิทธิ์ 211 คุณ สกุล กวีวิทยาภรณ์ 62 คุณ ทนง ดีรักบรรณ 212 คุณ สด ฤทธิ์ทองหลาง 63 คุณ ทฤฒมน อ่อนชื่นชม 213 คุณ สพภพ สถิตย์วัฒนวงศ์ 64 คุณ ทวีชัย ปักกาสีเนย์ 214 คุณ สมเกียรต์ พงษ์โพธิ์ 65 คุณ ทวีชัย วชิรยนเสถียร 215 คุณ สมคิด กันธิมาพงศ์ 66 คุณ ทองยุ่น สมศรี 216 คุณ สมคิด สุวะไกร 67 คุณ ทองสี บุญโพธิ์กอง 217 คุณ สมคิด อินทร์ช่วย 68 คุณ ทองอาบ ปิ่นเกตุ 218 คุณ สมคิด แซ่คู 69 คุณ ทินกร สุวรรณมณี 219 คุณ สมจักร์ ชุนพุ่ม 70 คุณ ทินกร ภาคนาม 220 คุณ สมจิตร์ กัตโร 71 คุณ ทุย เดชะปก 221 คุณ สมชาย สันติภิญโญเลิศ 72 คุณ ธณัฏฐา พันธ์พิลา 222 คุณ สมบูรณ์ กาญจนพงษ์พร 73 คุณ ธนกร แสงสว่าง 223 คุณ สมพร จันทร์ผิว 74 คุณ ธนากร ประกายมั่นตระกูล 224 คุณ สมพร บางใบ 75 คุณ ธนิศ เศรษฐี 225 คุณ สมโภชน์ รื่นเพียร 76 คุณ ธัญกร คุโณปกรณ์ 226 คุณ สมศรี เวชผสาร 77 คุณ ธารา นุรักษ์ 227 คุณ สมหวัง สว่างภพ 78 คุณ ธิปไตย โล่สัมฤทธิ์ 228 คุณ สมัย คำลือ 79 คุณ ธีรพล คงทอง 229 คุณ สมาพร ชาวเวียง 80 คุณ ธีรยุทธ สวนสมภาค 230 คุณ สมิง หอมหวลดี 81 คุณ ธีระ แย้มกลิ่น 231 คุณ สยาม ลีสอนตะ 82 คุณ ธีระพงษ์ เพียรชัยสงค์ 232 คุณ สรัญญา บัวประเสริฐ 83 คุณ นงคราญ หิรัญวร 233 คุณ สรายุทธ ทองฉาย 84 คุณ นงเยาว์ เผ่าพันธ์ศร 234 คุณ สราวุฒิ สิงบุตรดี 85 คุณ นที สุขนิยม 235 คุณ สหชาติ พิลาออน 86 คุณ นนทยา ผาบุดลา 236 คุณ สังเวียน ชัยวงค์ 87 คุณ นพดล เข็มกลัดมุกต์ 237 คุณ สันติ ตั้งฉัตรชัย 88 คุณ นพพร โฆสิระโยธิน 238 คุณ สายพิน อ่วมเนตร 89 คุณ นริศรินทร์ สาลีผล 239 คุณ สายพิน สงข์เพชร 90 คุณ นเรศ พานิช 240 คุณ สายรุ้ง ปัญญา 91 คุณ นวลจันทร์ ผึ่งตา 241 คุณ สารุณี ศรีปิดตา 92 คุณ น้อย อินนะปุสะ 242 คุณ สาโรช แก้วน้อย 93 คุณ นัฐนนท์ ประวินสวัสดิ์ 243 คุณ สำราญ เพ็งบุญโสม 94 คุณ นันทพร สาวาโย 244 คุณ สิริรัฐ เอี่ยมธงชัยสกุล 95 คุณ นันทา สุทะปา 245 คุณ สิริลักษณ์ สุวรรณทา 96 คุณ นาวิน แซ่โค้ว 246 คุณ สุคนธ์ ผอมดำ 97 คุณ น้ำทิพย์ ตะรุสะ 247 คุณ สุจินต์ ไวกสิกร 98 คุณ นำพล บุญมี 248 คุณ สุชาวดี บุญเหลา 99 คุณ นิตยา เจริญทันธ์ 249 คุณ สุดใจ แดงสวย 100 คุณ นิติยา ศิริเทศ 250 คุณ สุเทพ น้อยเอี่อม 101 คุณ นิธิกร ภาสอน 251 คุณ สุธิศา ขาวขำ 102 คุณ นิพนธ์ กองสุวรรณ์ 252 คุณ สุนันต์ นุกูลโรจน์ 103 คุณ นิรุตต์ ค้ำชู 253 คุณ สุนันท์ ทองคำ 104 คุณ บรรเทิง เหล้าขาว 254 คุณ สุนี อบรมชอบ 105 คุณ บรรพต สัทธรรม 255 คุณ สุพจน์ ระวิโรจน์ 106 คุณ บัวคำ มั่นเกษวิริยะกร 256 คุณ สุพจนารถ เหลาลาภะ 107 คุณ บุญมา เกตุค้างพูล 257 คุณ สุพรรณี นาควิริยะพงศ์ 108 คุณ บุญเลี้ยง วงศ์เจริญ 258 คุณ สุพัฒน์ ปานสูงเนิน 109 คุณ บุญเหลือ หล้าอุปัชฌายะ 259 คุณ สุมาลี รู้วิชา 110 คุณ บุตร ม่วงคำ 260 คุณ สุมาลี ปิ่นเพชร 111 คุณ บุษยพรรณ หลวงใหญ่ 261 คุณ สุรเชษฐ์ ชิณเทศ 112 คุณ ปฐม พิพัฒน์ 262 คุณ สุรภา เหล่าเกียรติชัย 113 คุณ ประกอบ เปลี่ยนศาสตร์ 263 คุณ สุระสิทธิ์ จิตรเจริญ 114 คุณ ประครอง นันตะวัน 264 คุณ สุริยา หย่ำวิลัย 115 คุณ ประจวบ ปาติง 265 คุณ สุวรรณา ยาแบโด 116 คุณ ประดับ ศรีแนน 266 คุณ สุวัฒน์ บุญศาสตร์ 117 คุณ ประทานพร สร้อยสุวรรณ์ 267 คุณ สุวิทย์ เมืองแก้วกุล 118 คุณ ประพรธ์ เนียมสา 268 คุณ เสาร์ ศรีพรรณ์ 119 คุณ ประภาพร ตรีเทพา 269 คุณ เสาวลักษณ์ ศรีสุนะ 120 คุณ ประยม อ่วมกระโทก 270 คุณ โสภณ ผสม 121 คุณ ประสงคื สะอาดศรี 271 คุณ หมัดอุเส็น บุญณะ 122 คุณ ปรีชญา ศรีสุมิ่ง 272 คุณ องอาจ ยวนจิตต์ 123 คุณ ปรีชญาภรณ์ หาสนาม 273 คุณ อโณทิยา ภิญโญณัฐกานต์ 124 คุณ ปรีชา พันธ์หอม 274 คุณ อดิศร นาคยิ้ม 125 คุณ ปรียานุช สุริยวิทยะ 275 คุณ อดิศักดิ์ ยศน่าน 126 คุณ ปัญญา แสงเพชร 276 คุณ อดุลย์ ศรีรัตนพันธ์ 127 คุณ ปารวี กรมน้อย 277 คุณ อนงค์ เขียวหล้า 128 คุณ ปาริชาติ เพชรก้อน 278 คุณ อนุชน เบ็นหมูด 129 คุณ เปรมฤดี ประกอบสุข 279 คุณ อนุชิต บัวคำ 130 คุณ เปรื่ม ขอบพรมราช 280 คุณ อภิญญา พึ่งผล 131 คุณ ผ่องศรี ไพรัตน์ 281 คุณ อภิรดี ปลื้มยุทธ์ 132 คุณ พรชลิต พรหมคนซื่อ 282 คุณ อรทัย ภู่เทศ 133 คุณ พรทิพา สิริรุ่งวนิช 283 คุณ อรทัย สอนศิริ 134 คุณ พรพิมล ทรัพย์แสนดี 284 คุณ อรวรรณ วังพล 135 คุณ พรมเนตร สุขศิริ 285 คุณ อรอุษา บุตวงศ์ 136 คุณ พรสวรรค์ บุญสังข์ 286 คุณ อรุณชัย โวมาก 137 คุณ พัชราภรณ์ ธรรมจักร 287 คุณ อรุณี มหาวรากร 138 คุณ พัชรินทร์ ทรัพย์เกิด 288 คุณ อรุณี ปานหมี 139 คุณ พัทยา ตินานพ 289 คุณ อ๊อบ พลพิลา 140 คุณ พิทักษ์ หวะสุวรรณ 290 คุณ อัจฉรา ภูอัครนันท์ 141 คุณ พิทักษ์ ประวันเตา 291 คุณ อาฐิติยา วงษาชัย 142 คุณ พิมพ์ สังข์ช่วย 292 คุณ อาทิตย์ ทิยอด 143 คุณ พิศิษฐ มวยดี 293 คุณ อาภาพร แสงทอง 144 คุณ พีรญา รอดกรณ์ 294 คุณ อำพันธ์ ชาเฟอร์ 145 คุณ พีรญา สันทัดนิช 295 คุณ อุทัย พินธุกร 146 คุณ พุฒิวงศ์ คงสวรรค์ 296 คุณ อุทิศ โชติจันทึก 147 คุณ เพียงใจ ไชยมั่งคง 297 คุณ อุษา ทองขาว 148 คุณ แพรวนภา เหมเปี่ยม 298 คุณ เอนก สมวงศ์ 149 คุณ ไพฑูรย์ พรดิเรกทรัพย์ 299 บริษัท ไอบีที แมชชีนนารี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 150 คุณ ไพรทูลย์ อ่อนสีลา 300 บริษัท เนชั่นแนล เอพีพี จำกัด

  11:21 น.  425 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

  11:31 น.  308 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น