ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Natural Camp 2559 บ้านดอนผิงแดด พร้อม Walk Rally จ.เพชรบุรี


1 คุณ กฤษณ์ ตรีทรงเกียรติ
2 คุณ กฤษณา พัฒโนดม
3 คุณ กลุวดี บุรประภัสสร
4 คุณ เกรียงศักดิ์ ระวีศิริ
5 คุณ คงศักดิ์ บริสุทธิรัตนา
6 คุณ เจริญชัย มณีรัตนาศักดิ์
7 คุณ โจแอน พ๊อกเกอร์
8 คุณ ชวลิต ศรีรัตติกาลกุล
9 คุณ ช่อทิพย์ ทับทิมดง
10 คุณ ชูชัย วงศ์ชาดากุล
11 คุณ ณัชชา     นิชาญ    
12 คุณ นรินทร์ ทิพย์พรชัย
13 คุณ บัญฑิต แก้วพุกัม
14 คุณ บุปผา บุญลือ
15 คุณ ปรัชญ์ ปินตาดวง
16 คุณ พรเทพ สิทธิ์ศักดิ์
17 คุณ พรพล ชุนชนฎาธาร
18 คุณ พิมภัทร ขันธาโรจน์ 
19 คุณ มัลลิกาน์ สีสัตตรัตนะกุล
20 คุณ มาลิณี     ด้วงสงค์    
21 คุณ รำเพย ศักดิ์พงษ์
22 คุณ สมเกียรติ ถาวรชีพ
23 คุณ สมหมาย พานสุวรรณ
24 คุณ สยามรัฐ อินทราสูตร
25 คุณ อรทัย ม่วงสาย

 

.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Boat Rally คลองท่าคา ใกล้ชิดวิถีชีวิตชุมชน สักการะ Unseen โบสถ์ปรกโพธิ์ จ.สมุทรสงคราม


1 คุณ กนกกร สิงหปรีชา
2 คุณ กรวิยา โลหิตหาญ
3 คุณ กฤษณะ อยู่อ้น
4 คุณ กันยา วาณิชย์ลออ
5 คุณ กาญจนา คำภักดี
6 คุณ กิตติภัทท์ วรรณโสภณ
7 คุณ กิตติวัฒน์ ชนะชัย
8 คุณ ขวัญดาว หาเรือนสาสน์
9 คุณ จรัญญา ดีพุ่ม
10 คุณ จักรพันธ์ สุขศิริ
11 คุณ จารุณี บริบาลบุรีภัณฑ์
12 คุณ จิตรภัทร อันตระกูล
13 คุณ จินดา ขานฤทธิ์
14 คุณ เจริญจิตร ทองเกิด
15 คุณ ชญานันท์ สิทธิไกรวงษ์
16 คุณ ชลิดา วิชญะอุดมกุล
17 คุณ ช่อทิพย์ ทับทิมดง
18 คุณ ชัยรัตน์ ศรีวงศ์มณีรัตน์
19 คุณ โชคชัย ทองทัศนีย์
20 คุณ ณัฐ ผาติบัณฑิต
21 คุณ ณัฐพล ฟุ้งเกียรติคุณ
22 คุณ ณัฐพันธ์ เกียรติบุญญาฤทธิ์
23 คุณ ณัฐยา สุทธิพันธ์
24 คุณ ณัฐวัฒน์ เงินสด
25 คุณ ณัฐวุฒิ ลิมปศิลป์
26 คุณ ดำรงค์ รัตนนิล
27 คุณ เด่นชัย สีเหลี่ยม
28 คุณ เดือนเพ็ญ จ้ำดา
29 คุณ ทม ภูเนานิล
30 คุณ ทัศนัย สมหวัง
31 คุณ ธนเทพ ประสิทธิ์พรกุล
32 คุณ ธนพร สายสุวรรณ
33 คุณ ธนพล เมืองสุวรรณ
34 คุณ ธวัช จีระพงษ์
35 คุณ ธีรศักดิ์ เกษมกิจสุวรรณ
36 คุณ นพดล สัจจพงษ์
37 คุณ นรินทร์ เหรียญทองคำ
38 คุณ น้อมจิตร ตรีสิทธิ์
39 คุณ นิศารัตน์ ลี้ภัยรีเวส
40 คุณ เนรมิต พานิชเจริญ
41 คุณ บุญเรือง อุทัยรัตน์
42 คุณ บุศรา แก้วเปล่งศรีสกุล
43 คุณ ปณิตา. เชื้ออิบ
44 คุณ ประกายแก้ว ผิวสุวรรณ
45 คุณ ประยูรณ์ศักดิ์ มงคลประสิทธิ์
46 คุณ ปราการ โคจรานุศาสน์
47 คุณ ปราณี จูจันทร์
48 คุณ ปัณฑา ชั่งเนียม
49 คุณ ปาริชาต พุ่มขจร
50 คุณ ปิยะ ทองแท้
51 คุณ ผกาพันธ์ เศษสุวรรณ
52 คุณ พจนีย์ ชิตกรณ์
53 คุณ พรทิพย์ แบบอย่าง
54 คุณ พศิน ทีปต์วานิช
55 คุณ พัชรา ตันติศิริคุณ
56 คุณ พิจักษณ์ ไพโรจน์เอื้ออนันต์
57 คุณ พิมพา ทุมเกตุ
58 คุณ พิสิฐ เหล่าวิวัฒน์
59 คุณ พุทธา ถิรวรธรรม
60 คุณ แพรวตา สมิทฑัณท์
61 คุณ ภาณุพงษ์ โรจน์ศิริ
62 คุณ มฆวาล ผ่องใส
63 คุณ มณีรัตน์ วะตะภรณ์
64 คุณ มลัย รัตนกุลชัยนันท์
65 คุณ มาลีรัตน์ ศุภรัตโนดม
66 คุณ เมธิน ชูคันหอม
67 คุณ รัตนา เบญจภิญโญ
68 คุณ รุ่งนภา รอดโก๋
69 คุณ ลักษมี พันธ์เสงี่ยม
70 คุณ วรรณภา เตชะประเสริฐ
71 คุณ วรรณวิมล โตบัณฑิต
72 คุณ วรินรัตน์ เขียวแก้ว
73 คุณ วันชัย เต็งเจริญชัย
74 คุณ วันเพ็ญ พุกพิบูลย์
75 คุณ วันวิสา ฮึงเสงี่ยม
76 คุณ วิชัย เชี่ยวชาญลิขิต
77 คุณ ศศิพัชร ใจดีทอง
78 คุณ ศิริญญา เจียงจริยานนท์
79 คุณ ศุภการ เหมยากรณ์
80 คุณ ศุภชัย รื่นเรณู
81 คุณ สมชาย ทองคำใส
82 คุณ สโรชา ลอปกุลเกียรติ
83 คุณ สายพิณ อรุณประภากุล
84 คุณ สาโรช โรจน์ประเสริฐกูล
85 คุณ สิงห์หา ถาหล้า
86 คุณ สิทธิชัย ทัศนะบรรจง
87 คุณ สุขะมิตร พิณดอน
88 คุณ สุชาดา สุนทรพัชรคุณ
89 คุณ สุดารัตน์ สะสมบัติ
90 คุณ สุพจน์ กันกำธรวงค์
91 คุณ สุภาพร ทองหลาง
92 คุณ สุวรรณี ภาษาไทย
93 คุณ อนุชิต เหล่าวณิชย์วิทย์
94 คุณ อมรรัตน์ ตั้งปณิธานนันท์
95 คุณ อรุณศิริ อุดรลาย
96 คุณ อัปสร อาภานันท์

 

.


		
		กลับด้านบน