ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM พาชิมอาหารและร่วมรับประทานอาหารแบบขันโตกพื้นบ้านไทยวน เรียนรู้งานประดิษฐ์ วิถีล้านนาใกล้กรุง และท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค
1

คุณ

กิติพงษ์

สุวรรณรัตน์

2

คุณ

กิตินันท์

กู้ชาติ

3

คุณ

เกศสุดา

เป็กธนู

4

คุณ

เกียรติพล

เหลืองพิริยชาติ

5

คุณ

คมกฤษ

โสมนัส

6

คุณ

จุฑามาศ

สังฆะสี

7

คุณ

เจริญรัตน์

ยศสรัลภร

8

คุณ

ฐานิษฐ์

ชัยยศวัชรเมธี

9

คุณ

ณัทปวร

ดีพร้อม

10

คุณ

ทวี

วิสุทธิไพฑูรย์

11

คุณ

ทัชชกร

ภัสกรวรรณ

12

คุณ

ทารีนันท์

ธรรมบูรณะวงษ์

13

คุณ

ธัญญภัสร์

รัตนฐิติศิริกุล

14

คุณ

ธีระพันธ์

แสงไพบูลย์

15

คุณ

นภา

ดุลยากร

16

คุณ

น้ำค้าง

จุธากรณ์

17

คุณ

เบญจมาศ

ภู่เงิน

18

คุณ

เบญจวรรณ์

ธนาธีระวัฒน์กุล

19

คุณ

ปริชา

เฉลิมนนท์

20

คุณ

ปริญญา

สุดแสง

21

คุณ

พนัญชยา

สุทธิแสน

22

คุณ

พรจิรา

วิเศษฤทธิ์

23

คุณ

พรชัย

ปัทมภาสสกุล

24

คุณ

พวงพยอม

โพธิประสาท

25

คุณ

แพรว

เนตรประเสริฐ

26

คุณ

ภาณุพงศ์

ศรีปัญญา

27

คุณ

ภาวดี

ลาสอน

28

คุณ

ภาวดี

ภูเยี่ยมจิตร

29

คุณ

มลิวัลย์

เหนี่ยวบุบผา

30

คุณ

มุกตารี

ชลเกตุ

31

คุณ

รัตนา

ถอนโพธิ์

32

คุณ

รุ่งนภา

จักรพรม

33

คุณ

ลักขณา

กระบวนแสง

34

คุณ

ลักษณา

อดิสรศุภวัฒน์

35

คุณ

วรัย

ประจงแสงศรี

36

คุณ

วันดี

หวังจิตต์

37

คุณ

วัลลภา

รักษามิตร์

38

คุณ

วิชา

ใจบุญ

39

คุณ

วิภาดา

ทองอ้ม

40

คุณ

วิภานันท์

เกตุถนอม

41

คุณ

วิมลรัตน์

จิระนภากุล

42

คุณ

วิลาสินี

สิทธิโสภณ

43

คุณ

วิวัฒน์

โกวิทย์โสภณ

44

คุณ

วีรชาติ

จิระกุลชา

45

คุณ

ศักดิ์ชัย

ฉันทพานิชย์

46

คุณ

ศรัณย์

สุวรรณชัยสกุล

47

คุณ

สมชาย

ทวีศักดิ์สุวรรณ

48

คุณ

สมบูรณ์

เทียนธวัช

49

คุณ

สมพร

ภาจีรกุลไกร

50

คุณ

สมศักดิ์

สิงห์เสน่ห์

51

คุณ

สมหญิง

ซื่อสัตย์

52

คุณ

สราวุธ

สุทธิสังข์

53

คุณ

สาธิตา

แก้วโกย

54

คุณ

สิริกัญญา

นามาเรีย

55

คุณ

สิริธัญญ์

ยันต์มโนชัย

56

คุณ

สิริวรรณ

บุรารักษ์

57

คุณ

สุขฤทัย

บุญผุด

58

คุณ

สุธา

อรไชย

59

คุณ

สุธีรา

บุญสิทธิ์

60

คุณ

สุนทร

ศรีวะลม

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ลงทะเบียนลุ้นรับรางวัลพิเศษประจำเดือนมกราคม 2560

เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ 100 รางวัล


1
คุณ
กรรยา
มูลมี
2
คุณ
กฤช
ศิริภูชัย
3
คุณ
กฤศวรา
ตั้งทอง
4
คุณ
กวินตรา
วารีชล
5
คุณ
กิตติพงษ์
วงวาลย์
6
คุณ
เกรียงศักดิ์
เกรียงวิวัฒน์
7
คุณ
คชพล
สิริทรัพย์อุดม
8
คุณ
คณิต
ทองอยู่
9
คุณ
จรีวรรณ
สุวรรณเวช
10
คุณ
จันทร์ดี
อัญญโพธิ์
11
คุณ
จันทรา
ชูศรี
12
คุณ
จุฑารัตน์
ดวงขจี
13
คุณ
จุรีวรรณ
บัวพันธ์
14
คุณ
เจนจิรา
ขาวินา
15
คุณ
ฉวีวรรณ
เธียรวัฒนกุล
16
คุณ
ฉันทพัทธ์
พงค์เกื้อกูนกฤต
17
คุณ
เฉลิม
กล่ำเจริญ
18
คุณ
ชญาภา
เจียมเงิน
19
คุณ
ชายรัตน์
เจรจาปรีดี
20
คุณ
ญาณิน
พิเชษฐพงศ์
21
คุณ
ฐิติกานต์
ออมทรัพย์
22
คุณ
ณรงค์ศักดิ์
นวมจริต
23
คุณ
ณัฐกานต์
แต่งงาม
24
คุณ
ณัฐชา
อำนาจศักดิ์
25
คุณ
ณัฐดนัย
โตนชัยภูมิ
26
คุณ
ณัฐนันท์
พุ่มจันทร์
27
คุณ
ดนัย
สอนสุภาพ
28
คุณ
ดลณีรา
เกตุแก้ว
29
คุณ
ดวงดาว
อินทรกำแหง
30
คุณ
ทรงพล
พรมจีน
31
คุณ
ทรรศภรณ์
มนต์ภาณีวงศ์
32
คุณ
ทวีศักดิ์
ศิริมูน
33
คุณ
ทศพร
เจริญพรเลิศ
34
คุณ
ทิพย์มณฑา
แก้วศรีทอง
35
คุณ
ธิดารัตน์
ติ๊บศรีบุตร
36
คุณ
ธีรพรชัย
ผสมทรัพย์
37
คุณ
ธีระศานต์
พรายพรรณ
38
คุณ
นพดล
อยู่สุข
39
คุณ
นพรัตน์
สุวรรณเลิศ
40
คุณ
นภสร
พรมวงศ์
41
คุณ
นภัทร
คงขวัญเมือง
42
คุณ
นฤมล
โพธิสาเกษ
43
คุณ
นวลน้อย
ธีระอัมพรพันธุ์
44
คุณ
นันท์นภัส
สังขรัตน์
45
คุณ
นันนภัส
สีมาตรา
46
คุณ
นารีรัตน์
คงวุฒิติ
47
คุณ
นิพัทธ์
ถาวโรทยาน
48
คุณ
บุญทิวา
สัมพันธ์สุขศรี
49
คุณ
เบญจมาศ
ธนาเอนกพล
50
คุณ
เบญจวรรณ
สิห์สมบุญ
51
คุณ
ปภัสสร
เลิศลัคณาธร
52
คุณ
ประดิษฐ
มนตรีพิลา
53
คุณ
ปัญญา
หาดคำ
54
คุณ
ปิยดารา
จิตรภิรมย์ศรี
55
คุณ
พนอจิต
ทับบรรจง
56
คุณ
พรชัย
นิ่มน้อย
57
คุณ
พัชรี
เสรีรัตน์ยืนยง
58
คุณ
พันธ์ศักดิ์
ประเสริฐสังข์
59
คุณ
พิชชารัตน์
ต้ยกาศ
60
คุณ
พิชัย
ศรีธนวันต์
61
คุณ
พิมพ์ขวัญ
งามศิริ
62
คุณ
เพ็ญนภา
ทันธอัถต์
63
คุณ
ไพรินทร์
รวมสิน
64
คุณ
ไพศาล
เพ็ชรประดิษฐ
65
คุณ
ภคิน
มงคลวิบูลผล
66
คุณ
ภาคภูมิ
วงค์กองแก้ว
67
คุณ
ภิญญาพัชญ์
ต้นมณีเจริญชัย
68
คุณ
ภูมิรวิชญ์
ปาโจด
69
คุณ
มนตรี
กิจบัญชา
70
คุณ
มาโนช
เปรมสุริยา
71
คุณ
มินท์ธิตา
วิริยะธนากรณ์
72
คุณ
ยศพนธ์
สายงาม
73
คุณ
รุ่งรัตน์
สุขเพิ่มพูนชัย
74
คุณ
เรืองชัย
หาญนอก
75
คุณ
เรืองศักดิ์
หงษ์ดวง
76
คุณ
ลภัสรดา
ธนาวาณิชยกูล
77
คุณ
เลิศฤทธิ์
ฤาดารา
78
คุณ
วรดี
คำทอน
79
คุณ
วรรณพฤกษา
โพธิ์ทอง
80
คุณ
วรรณี
จุลละทรัพย์
81
คุณ
วรสิทธิ์
ตรีรพัฒนพงศ์
82
คุณ
วัชรพงษ์
จันทรบูรณ์
83
คุณ
วันเพ็ญ
เดชไพบูลย์ยศ
84
คุณ
วิริยา
ถาวราภรณ์
85
คุณ
วิไลวรรณ
หนุนกระโทก
86
คุณ
ศรีเพ็ญ
เข็มทอง
87
คุณ
ศักดิ์ดา
บรรดาดี
88
คุณ
ศิริพงษ์
ทรัพย์อุดมมาก
89
คุณ
ศิริพร
สิทธิกูล
90
คุณ
สนธยา
นวลฟู
91
คุณ
สมเกียรติ
เอนกธนะสุวรรณ
92
คุณ
สมคิด
ศรีมงคุณ
93
คุณ
อภิชาติ
กังก๋ง
94
คุณ
อมรรัตน์
นิมะมุตร
95
คุณ
อัญชลี
เมืองสวัสดิ์
96
คุณ
อัมภา
บุญงาม
97
คุณ
อัมรินทร์
พงษ์สุภาพ
98
คุณ
อุดม
อ้วนละไมย์
99
คุณ
เอกพล
ญาณะ
100
คุณ
เอนก
สืบนุสนธิ์

ผลรางวัลย้อนหลัง		
		กลับด้านบน