ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM ลุ้นชมอุโบสถทองคำร้อยล้าน วัดพระศรีอารย์ สืบสานอนุรักษ์หนังใหญ่ ณ วัดขนอน จ.ราชบุรี


1 คุณ กิตต์ กิจนิธิกุล
2 คุณ ขจรศักดิ์ ศรีสมบุญ
3 คุณ จรรยา จิตตะวิริยะกุล
4 คุณ จินตนา ทิพย์สูงเนิน
5 คุณ ชลันธร เริงสำราญ
6 คุณ ชลีกร ชาไทย
7 คุณ ชวลิต ใจใส
8 คุณ ชัญญานุช วรรณคำ
9 คุณ ชัยวิวัฒน์ พัวพันธ์
10 คุณ ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล
11 คุณ ชุติญา ศรีวิทิตกุล
12 คุณ ณฤพร เกษมศิลป์
13 คุณ ณัฐวุติ ลวดทอง
14 คุณ ดรุณี กำแพงศิริรัตน์
15 คุณ เดชาธร สกิลประกายกิจ
16 คุณ เดชา สีตะวัน
17 คุณ ตาล เจริญรัมย์
18 คุณ ธนพล ลีสุวรรณ
19 คุณ ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร
20 คุณ ธมลพัชร์ เศรษฐวงศ์
21 คุณ ธรรมณัฐ แก้วบุญส่ง
22 คุณ ธีรพันธ์ ศุขโรจน์
23 คุณ นุชจรินทร์ ยืนยง
24 คุณ นุภารัตน์ ศรีมาลัย
25 คุณ ปกรณ์ กิตติมานนท์
26 คุณ ปฏิภาณ โพธิ์ปานพันธ์
27 คุณ ประภัสสร เกิดผล
28 คุณ ปิ่นหทัย หฤหรรษพงค์
29 คุณ ปิยะ กำมะหยี่
30 คุณ พงศธร ถาวรวรรณ
31 คุณ พชร ฟูกลิ่น
32 คุณ พรทิพย์ โอฬารวงศากาญจน์
33 คุณ พรหมพจน์ อุตตยะกัลยา
34 คุณ พิเชษฐ์ รัตยาภาษ
35 คุณ พีรศิลป์ เจริญทรัพย์
36 คุณ เพียงพิศ จิ๋วแย้ม
37 คุณ ไพโรจน์ ตั้งทองหยก
38 คุณ ภัคจณาพร ริมฝาย
39 คุณ ภานุวัฒน์ ประจันทร์
40 คุณ ภาวดี ภาวดีภูเยี่ยมจิตร
41 คุณ ภูฐสิษฐ์ พรหมแจ้ง
42 คุณ ภูริพงษ์ ฤทธิมนตรี
43 คุณ มัณฑนา ตังศุภศิริ
44 คุณ มาโนช ศุนย์สวัสดิ์
45 คุณ รชกูล พรเบรญจบูล
46 คุณ รวิภา เวชไพศาลพิพัฒน์
47 คุณ รัชนีพร อึ่งไพร
48 คุณ ราเมศวร์ คุรุกิจกำจร
49 คุณ รุ่งรัตน์ วารีเขต
50 คุณ วรรณา จิตรเจริญวรกิจ
51 คุณ วัชรมินทร์ วันขวัญ
52 คุณ วัชราพร แสนจันทร์
53 คุณ วันเพ็ญ บูรโสถิกุล
54 คุณ วันวิสา ทรงรัตนา
55 คุณ วิวัฒน์ เหรียญวิพัฒน์
56 คุณ วีระชัย วีระพงษ์เศรษฐ์
57 คุณ ศิริลักษณ์ วีรชัยเดชอุดม
58 คุณ ศิริวรรณ หลงศรี
59 คุณ ศุภชัย รื่นเรณู
60 คุณ ศุภณัฏฐ์ ปฎิภาณพงค์
61 คุณ สกุณี สกุณา
62 คุณ สมเกียรติ ถาวรชีพ
63 คุณ สมชาย จงจิรสวัสดิ์
64 คุณ สมพร ภาจีรกุลไกร
65 คุณ สมหมาย พานสุวรรณ
66 คุณ สรวีย์ รุจิราธีรโรจน์
67 คุณ สราญรัตน์ ปัญญาสหะชาติ
68 คุณ สานช์ จันทรเกตุ
69 คุณ สุกัญชญา โพธิ์สุพรรณ
70 คุณ สุกานดา ธงน้อย
71 คุณ สุชาดา สุนทรพัชรคุณ
72 คุณ สุทัศน์ ตันบริภัณฑ์
73 คุณ สุนันทา เจริญพุทธคุณ
74 คุณ สุนิสา ทองมา
75 คุณ สุรัชฌา ตั้งเวทย์ถาวร
76 คุณ เสกสรร ยิ่งสถิตย์สถาพร
77 คุณ เสถียร สุขพณิชนันท์
78 คุณ อภิชาญ อังคชกาญ
79 คุณ อรนุช มีชำนาญ
80 คุณ PREECHA CHUCHAM

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560


ผลรางวัลย้อนหลัง

กลับด้านบน