ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนเมษายน 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
สุรพล
พรหมมา
2
คุณ
วิเศษ
กันพิพิธ
3
คุณ
ไสว
ต้นกันยา
4
คุณ
ชยานันทน์
พูนเพ็ชร
5
คุณ
เทพฤทธิ์
รัตนตรัยรักษ์
6
คุณ
กาญจนา
แสนเกตุ
7
คุณ
ธวัตชัย
ดอกนมกลาง
8
คุณ
วิชิต
แจ่มเพ็ง
9
คุณ
จีรพงศ์
สมเพาะ
10
คุณ
เยี่ยม
แก้วมูลสุข

ผลรางวัลย้อนหลัง