ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การสำรวจความพึงพอใจการนำเสนอประกันของพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
ไพรวัลย์
นาคนวล
2
คุณ
ประพันธ์
ศรีเสงี่ยม
3
คุณ
ไพจิตร
ถาวร
4
คุณ
จีรวรรณ
จันทร์แก้ว
5
คุณ
ศิริณี
เทียมจันทร์
6
คุณ
ปัทมา
เจริญภักดี
7
คุณ
สุรพงษ์
ประกอบธรรม
8
คุณ
ชุติมา
ศรีภานุมาต
9
คุณ
ทิพวรรณ
สวนแจ้ง
10
คุณ
นฤมล
ศรีนาคหฤทัย
11
คุณ
อาทิตย์
กาญจนถม
12
คุณ
สุนันชัย
นาภรณ์
13
คุณ
ควรสถิตย์
น้อยสิม
14
คุณ
วรพงศ์
ภาระโถ
15
คุณ
จิรัชชา
กรธิวัฒน์
16
คุณ
เพ็ญแข
เอมังกูล
17
คุณ
ชาคริต
จัตตุพรกุล
18
คุณ
อัศพงษ์
อัศวภูมิ
19
คุณ
สมยศ
ศรีบุญเรือง
20
คุณ
ธัญญารัตน์
ปานเลิศ
21
คุณ
สมร
สกุลทอง
22
คุณ
อุดมศักดิ์
เชี้อทอง
23
คุณ
วินัย
พรทิพย์วรเวทย์
24
คุณ
สินชัย
นิ่มนวล
25
คุณ
สุดาพร
สีวราภรณ์สกุล

ผลรางวัลย้อนหลัง