ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM ชวนอนุรักษ์ศาสตร์-ศิลป์หนังใหญ่ วัดขนอน ตะลึงโบสถ์ทองคำร้อยล้าน ณ วัดพระศรีอาร์ย ร่วมเปิดตำนานอารยธรรมโอ่งมังกรกว่า 100 ปี จ.ราชบุรี เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ กัญจนา ธรรมาสาชาติ
2 คุณ กาญจนา สุรเชษฐพงษ์
3 คุณ การะเกตุ ปิงจันทร์ดี
4 คุณ กิตต์ กิจนิธิกุล
5 คุณ โกวิท ทรัพย์ทวีอนันต์
6 คุณ เข็มเพชร โกไศยกานนท์
7 คุณ จักรเพชร พุ่มหอม
8 คุณ จิตรทิวัส โชคเผ่าอำไพ
9 คุณ จินตนา สุทวีทรัพย์
10 คุณ ฉัตรชัย แก้วชัย
11 คุณ ฉัตรชัย อินสุวรรณ์
12 คุณ ชนัดดา เฉี้ยฉ้อน
13 คุณ ชภาอร ศรีสันติสุข
14 คุณ เชษฐวรรษ เมืองฮาม
15 คุณ ฐานันตร์ ภูแมนวาด
16 คุณ ณัฐวัฒน์ แก้วแสนทิพย์
17 คุณ ดำรง ยั่งยืน
18 คุณ ทนงศักดิ์ บริหารกิจอนันต์
19 คุณ ทวีทรัพย์ ด่านสันติสุขกุล
20 คุณ ธันวา พิมให้ผล
21 คุณ ธีรพงษ์ หล้าเพชร
22 คุณ นวลจันทร์ ศิลากุล
23 คุณ นันทพร สายวิวัฒน์
24 คุณ นิตยา อ่อนมิตร
25 คุณ บริพัฒน์ อนันต์​มา​นะ
26 คุณ ประกฤต ณ มหาไชย
27 คุณ ประกอบ ตันเฮง
28 คุณ ปราโมทย์ ออกเวหา
29 คุณ ปริยาภัทร วุฒิ
30 คุณ พรชัย ดาวมานพ
31 คุณ พัฒนศักดิ์ จิตต์จารึก
32 คุณ พิชชาญา แก้วบรรจง
33 คุณ พิชญ์ธิภรณ์ พงศ์ชยาทิต
34 คุณ พิชัย ศักดิ์วิชิต
35 คุณ พิมพ์ประวีณา ฝั้นชัยวัง
36 คุณ พิศสมัย ทะนงค์
37 คุณ พุทธางกูร หุ่นสะดี
38 คุณ ภาณุมาศ องค์ชัยวัฒนะ
39 คุณ มนทิณี อ่าวสกุล
40 คุณ มัณธนี จันทพัฒน์
41 คุณ รังสรรค์ ธีระสุนทรไท
42 คุณ รำเพย แดงประดับตระกูล
43 คุณ รุ่งนภา รอดโก๋
44 คุณ วณิชชา นิทรัพย์
45 คุณ วรรณา ปลูกสมบัติ
46 คุณ วันเพ็ญ ศิริ
47 คุณ วารุณี ตันติวรวงศ์
48 คุณ วิมล มิ่งสุวรรณ
49 คุณ วิโรจน์ รัตนอน่าม
50 คุณ วิสันต์ รวยป้อม
51 คุณ วุฒินันท์ นิมิตพัฒนา
52 คุณ ศุนิษา ซ้ายก่า
53 คุณ สมใจ สุรรัตน์
54 คุณ สมชาย สุวรรณเพชร
55 คุณ สมปอง ปราบโจร
56 คุณ สิทธิชัย ทัศนะบรรจง
57 คุณ สิน สหเสถียร
58 คุณ สิริชัย โพธิ์ทอง
59 คุณ สุจินต์ ชีวนันทพร
60 คุณ สุจินต์ ชุณห์ขจร
61 คุณ สุชาดา สุนทรพัชรคุณ
62 คุณ สุพจน์ กันกำธรวงศ์
63 คุณ สุภาภรณ์ อาหุนัย
64 คุณ เสรี ปานพลอย
65 คุณ อภิวิชญ์ ตันติพลานนท์
66 คุณ อภิสรา เหลืองสัมฤทธิ์
67 คุณ อรวรรณ วงศ์ศิริเดช
68 คุณ อริสรา เมืองคุ้ม
69 คุณ อ่อนศี แก้วหาญ
70 คุณ อิทธิพล ประมูลมาก
71 คุณ อุไรวรรณ อัคราทิตย์
72 คุณ เอนก จำเริญวรทศ
73 คุณ คมสัน ดาศรี
74 คุณ ณรงค์ ตั้งจิตต์ชนะรุ่ง
75 คุณ สุดธิดา สุดใจธรรม
76 คุณ อัมรินทร์ เตชะเรืองไกร
77 คุณ สุนทรี ไทรตระกูล
78 คุณ สุนิสา ยงยุทธ
79 คุณ วิมลรัตน์  จันทร์ตูม
80 คุณ สุชญา กุสุมาลย์
81 คุณ ธนินี ไทยตรง
82 คุณ เสาวรส วิริยะอัครเดชา
83 คุณ สุเมธ โลหิตหาญ
84 คุณ รวิณัฏฐ์ บำรุงพาณิชย์การ
85 คุณ สมหมาย พานสุวรรณ์

1.ลงทะเบียนที่บริษัท ทีิคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซอยลาดปลาเค้า 25   

2.เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนคือ สำเนาบัตรประชาชนท่านละ 1 ใบ 

3.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 02-119-8888 

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562  เวลา 14.45 น.

ผลรางวัลย้อนหลัง