ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การสำรวจความพึงพอใจการนำเสนอประกันภัยก่อนหมดอายุประกัน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
ไพโรจน์
บำรุงภักดิ์
2
คุณ
จุฑามาศ
สีแก้วนุ้ย
3
คุณ
วินัย
จันละออ
4
คุณ
สุนันท์
โรจนรุ่งทวี
5
คุณ
อนุชิต
อิสราธาร
6
คุณ
รัชกร
อรรถพรรังษี
7
คุณ
ณรงค์
วงศาขจรกิจ
8
คุณ
สมพิศ
พิมพา
9
คุณ
ไพฑูรย์
ภู่เกตุ
10
คุณ
มาโนช
ฟุ้งสุข
11
คุณ
ดวงสุดา
เชื้อจันทร์
12
คุณ
ธนาธิป
บุญเก่ง
13
คุณ
ลัดดา
วีรอภินันท์
14
คุณ
พิชัย
โตรักตระกูล
15
คุณ
อรอุมา
วราหุล
16
คุณ
ภูมิภัทร
สุวรรณศรี
17
คุณ
พลอยสิริ
หมวกสุข
18
คุณ
กาญจนา
อัศวนุวัฒน์
19
คุณ
จิตรลดา
ศิริวงศ์
20
คุณ
ประมวล
บุญเรือง
21
คุณ
นุชนารถ
เรียนศรี
22
คุณ
นพคุณ
แก้วนวล
23
คุณ
ขวัญใจ
วิเชียรโชติสาคร
24
คุณ
เกศกาญจน์
ยืนสุข
25
คุณ
ชัยยา
สัตย์พานิช
26
คุณ
สุรัช
เกยานนท์
27
คุณ
วิไลพร
พิทักษ์
28
คุณ
ปริญญา
งามแสง
29
คุณ
ผดุงชัย
พันนุมา
30
คุณ
จิตอนงค์
อินดี
31
คุณ
กิตติศักดิ์
แก้วบัวภา
32
คุณ
วิชัย
สุวรรณเพ็ง
33
คุณ
ยงยุทธ
ดำเนิน
34
คุณ
ธนัช
ติ๊บบุญเรือง
35
คุณ
พิราพร
สมทรัพย์
36
คุณ
จีระศักดิ์
สิริธัญญานนท์
37
คุณ
ปนัดดา
ดงขันตี
38
คุณ
ณรงค์ชัย
จินดาพล
39
คุณ
สันติสุข
วังเมือง
40
คุณ
ไกรศรี
ทองธวัช
41
คุณ
จริยา
อุทธา
42
คุณ
ปาริมา
มีสมบัติ
43
คุณ
กมลชนก
ชื่นมนุษย์
44
คุณ
อรอุมา
สงช่วย
45
คุณ
สมชาย
กลั่นสวน
46
คุณ
อิงครัตน์
รอดการทุกข์
47
คุณ
ศักดิ์ชัย
กันทะวงศ์
48
คุณ
รัชนี
คำอินต๊ะ
49
คุณ
อภิรักษ์
เขียนนอก
50
คุณ
ภาณุวัฒน์
วรรณสมพร