ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
เกษราภรณ์
ลาดก่าน
2
คุณ
นิชาภัทร
อุทัย
3
คุณ
ณัฐพล
สร้อยศิริ
4
คุณ
สมคิด
เพชรดี
5
คุณ
นิรุต
จันเพชร
6
คุณ
ทรงกรด
มูลไชย
7
คุณ
วิลาวัลย์
ถนอมทรัพย์
8
คุณ
เชาวรัตน์
มานิล
9
คุณ
สุมาลี
นันสุนี
10
คุณ
นพดล
ปัญญาดี