ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR5988 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
สมอน
มีเกิด
2
คุณ
รัฐพงษ์
ภุมรินทร์
3
คุณ
สมศรี
พานเชียงสี
4
คุณ
สมบัติ
ตอสกุล
5
คุณ
ไพบูลย์
ถาวร
6
คุณ
ชัยณรงค์
บุญพล
7
คุณ
ณัฐนพินญ์
นิลเนียม
8
คุณ
พงศ์สรรค์
จันทรัตน์
9
คุณ
สิริวิภา
วันวาน
10
คุณ
อรรถกาญจน์
ใอระณะ

ผลรางวัลย้อนหลัง