ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club 2019 ประจำเดือนกันยายน

ประกาศผลรางวัล TQM
ทองคำ 1 สลึง จำนวน 2 รางวัล
ลำดับ รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณ จันทิมา ไวยพัฒน์
2 คุณ ลลดา ตันสัจจา
       
บัตรเทสโก้โลตัสมูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล
ลำดับ รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณ จารึก ไชวิเศษ
2 คุณ วราภรณ์ สุริเย
3 คุณ ภูรินทร์ สยามไชย
4 คุณ สุวรรณี อัศวธีระนันท์
5 คุณ เจษฎา ดอนดี
6 คุณ ฮักหอม สูญราช
7 คุณ ไชยเดช ใยไพโรจน์
8 คุณ สุรชัย ขันธนิยม
9 คุณ สุทัศน์ ทาศิริ
10 คุณ อพิรญาพัช ประดับไชยวัฒน์
       
บัตรเทสโก้โลตัสมูลค่า 100 บาท จำนวน 100 รางวัล
ลำดับ รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณ มะณีรัตน์ แซ่เล่า
2 คุณ สุมามาลย์ นิลเพ็ชร์
3 คุณ พรหมมินทร์ ดีจอม
4 คุณ สุวดี กิจโสภี
5 คุณ โพธิ์ทอง คชลุน
6 คุณ เพชรรัตน์ รุจิเลขปัญญา
7 คุณ กมลนิภา ดินานพ
8 คุณ เกียรติศักดิ์ โฆมานะสิน
9 คุณ เบ็ญจะ เครือสมบัติ
10 คุณ อัจฉรา หุ่นดีด
11 คุณ วิจิตต์ตรา ภาคาทรัพย์
12 คุณ ชลธิชา ชมสนธิ์
13 คุณ มานะชัย ลีวศิรินันท์
14 คุณ ดิเรก ชุณหคันธรส
15 คุณ วรวิพร ก้อนสุวรรณ์
16 คุณ สง่า ปะโพละทัง
17 คุณ อุษา ชาวชัยนาท
18 คุณ สุปราณี สามะบุตร
19 คุณ อัจฉรา เลาฟพัฒนาเลิศ
20 คุณ รัตนะ ศิลป์ประสม
21 คุณ วัชรินทร์ อยู่โต
22 คุณ ชิติพงษ์ บุญบางยาง
23 คุณ กฤติยา นิยากุล
24 คุณ ชไมพร วงศ์วิหค
25 คุณ สุวิน ฤทธิ์เลิศ
26 คุณ ลำพึง พึ่งพา
27 คุณ วิรัตน์ จิวะนันทกะ
28 คุณ อภินิจจ์ สุขนวล
29 คุณ ปิยพร ทรงณัฐศิริ
30 คุณ เดือนเพ็ญ อ่อนทา
31 คุณ เจริญ อุทุม
32 คุณ วันเฉลิม แดงทำดี
33 คุณ วิทยา บรรจง
34 คุณ อำพร พัวพันธ์
35 คุณ นรินทร์ สถาธนะโชติ
36 คุณ ปภาดา นาคสมบูรณ์
37 คุณ ธีรสิทธิ์ โอโลรัมย์
38 คุณ เพิก ปัดทุม
39 คุณ กวินพัฒน์ พิเชษฐภาภรณ์
40 คุณ กฤชวัฒน์ ก้องพงศ์ปิติ
41 คุณ จักรพงษ์ สุเยาว์
42 คุณ ขวัญฤทัย บุญชม
43 คุณ นภา ยางกลาง
44 คุณ ณัฏฐนันท์ ป๊อกบุญเรือง
45 คุณ เพชราภรณ์ เกิดพุ่ม
46 คุณ สมศักดิ์ นิธิโภคินันท์
47 คุณ นิภา ดวงแก้ว
48 คุณ อภิสิทธิ์ แว่นแก้ว
49 คุณ อรจิรา ศรบุญทอง
50 คุณ กิตติ กิติเลิศ
51 คุณ จันทร์จิรา สุขโต
52 คุณ พิเชษฐ เชี่ยวสาริกิจ
53 คุณ วรนิษฐ์ ธนรัตน์ฐากรณ์
54 คุณ สุทธิพงษ์ ติ๊บโคตร
55 คุณ รัชนีวรรณ ฉิมอ่ำ
56 คุณ ชาริณี สินสมบูรณ์
57 คุณ นฤมล ตันสุทัตต์
58 คุณ พิสิฏฐ์พล อนทวิรัตน์
59 คุณ ปิยะพร แสงคำ
60 คุณ กฤษฎา อินเถื่อน
61 คุณ บุญนาค พลพัฒน์
62 คุณ ปวีณา จริยฐิติพงศ์
63 คุณ จตุรานนท์ โยชัย
64 คุณ อดิศักดิ์ ชำนิจ
65 คุณ ชนะชัย ศรีสมบัติ
66 คุณ สุทธิพร แดงประพันธ์
67 คุณ วฤธ กังวาลกุลกิจ
68 คุณ อำนวย ทวีวงศ์
69 คุณ ดวงดาว สารเวช
70 คุณ ณันชยากานต์ ทองบัณฑิต
71 คุณ อาซูรา อาแว
72 คุณ พิมพ์พจี เฉิน
73 คุณ จีรนันท์ จารุตัน
74 คุณ สุเมธ บัวสำลี
75 คุณ นครินทร์ วันเฟื่องฟู
76 คุณ สมคิด นาฑี
77 คุณ พรพรรณ โพธิ์เจริญ
78 คุณ ปราณี สุดสว่าง
79 คุณ ศิวกร วางใจ
80 คุณ วรฤทัย กาญบุตร
81 คุณ สายันต์ ตีบจันทร์
82 คุณ สุมล ใช้สอย
83 คุณ สมเชิด แสงกล้า
84 คุณ มาลัย แพ่งแป้น
85 คุณ ปริยานุช แก้วประดับ
86 คุณ อานนท์ บุญศรีนาค
87 คุณ ประเทือง มีสุข
88 คุณ กมลวรรณ คงดี
89 คุณ พรสุมา ชูศรีนวล
90 คุณ พัชรีพร เล็กอ่อน
91 คุณ ประทวน ศรีบุรินทร์
92 คุณ ธานี ดวนด่วน
93 คุณ ปวิตรา เตชสิทธิพรชัย
94 คุณ ชไมพร นกขุนทด
95 คุณ บัณฑิต ผายแสง
96 คุณ จิรภัทร อินทรกำเหนิด
97 คุณ วรวรรธน์ สะอาดยิ่ง
98 คุณ สุธี คณากรณ์
99 คุณ นิตยา ยั่งยืน
100 คุณ นคร ศรีคงรักษ์
       
เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ จำนวน 100 รางวัล
ลำดับ รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณ เอกสิทธิ์ เนียมแก้ว
2 คุณ สมหมาย จ่าภา
3 คุณ เกษรินทร์ รุ่งเผ่าพันธุ์
4 คุณ สมใจ หารวย
5 คุณ ณรงค์ชัย พุ่มมะปราง
6 คุณ ไพรินทร์ หลิบแก้ว
7 คุณ รัชดาพร ริยบ69i
8 คุณ ชพาโลจน์ ภัคดีนฤนาถ
9 คุณ สมศักดิ์ ต้นกันยา
10 คุณ สุกิจ วงษ์ทอง
11 คุณ กาสินธ์ ไปนี่
12 คุณ ชลดา บุญมา
13 คุณ สุกัญญา ชิดนอก
14 คุณ อาภาภรณ์ สวายประโคน
15 คุณ นัฐธนากรณ์ บุญฮะ
16 คุณ สันติ จันอบ
17 คุณ วิภาส ธนารักษ์วงศ์
18 คุณ จักรพันธ์ กระตุดเงิน
19 คุณ เอกพล มะหิงส
20 คุณ อภิเดช บัณฑุกุล
21 คุณ วุฒิเทพ เตชะภัทร
22 คุณ อำภรณ์ เพชรงา
23 คุณ สำร่วย แสงหิรัญ
24 คุณ ประยงค์ พันธุมี
25 คุณ อนุชา หนูมุ่ยยูถนันท์
26 คุณ รุ่งโรจน์ พรมไธสง
27 คุณ นงเยาว์ นันจันทร์
28 คุณ ธีระพร ทาทิตย์
29 คุณ ฤทธิรงค์ พรมแสง
30 คุณ พศวัต สู่สุข
31 คุณ สาวิตรี ศรีสุรักษ์
32 คุณ บัณฑิต สุขสมัย
33 คุณ ธนดล เดชาปรัชญาสกุล
34 คุณ สุภาวดี นวรัตน์ดุสิต
35 คุณ วิวัฒน์ อารีฮูเซ็น
36 คุณ เอกชัย จันทรอวยชัย
37 คุณ สมโภชน์ นันทะพันธ์
38 คุณ ก้อนแก้ว ปัญญา
39 คุณ ณัฐกร แก้วเกิดศรี
40 คุณ อภิญญา เจริญวงศ์
41 คุณ สุวรรณี สำโรงแสง
42 คุณ วิวัชวราภรณ์ นาคนิม
43 คุณ วิบูลย์ ภูยอดสูง
44 คุณ ณัฐวิภา เมฆกมล
45 คุณ สุจริตรา ยอดมีกลิ่น
46 คุณ จิราวรรณ โพธิ์ทอง
47 คุณ กิตติโชค คำงาม
48 คุณ จันทิมา วรรณสาร
49 คุณ ปิยวรรณ เชื้อวงษ์
50 คุณ วัชรพงษ์ ไชยเสริม
51 คุณ พิชญ์ แสงประกาย
52 คุณ โตมอญ แซ่คู
53 คุณ รัชนี สุขตา
54 คุณ วงเดือน เฟื่องรอด
55 คุณ บุญเชิด บุญน้อม
56 คุณ ลำใย ขวัญเงิน
57 คุณ อมรรัตน์ หอมหวล
58 คุณ สายัน ยียวน
59 คุณ ขนิษฐา สระลอย
60 คุณ เมทินี ใจปทุม
61 คุณ ชัยญา ศรีวิไชย
62 คุณ สายจิตร ศรีสลับ
63 คุณ ดาวเรือง นาคสวัสดิ์
64 คุณ รัชนี สิบธง
65 คุณ ทนา เพ่งพิศ
66 คุณ มานะ พระภัคดี
67 คุณ ทัศนีย์ สังฆคุณ
68 คุณ สุพรรณี สมศรีงาม
69 คุณ สมศักดิ์ กังจินา
70 คุณ ปิยวิทย์ สรไชยเมธา
71 คุณ ภาสนา มีป้อม
72 คุณ สุตาภัทร พันธ์เสงี่ยม
73 คุณ ปรีชา บุญและมา
74 คุณ ยุพิน สิงห์กล้า
75 คุณ สมนึก เนียมตะขบ
76 คุณ นฤมล บุญคำมี
77 คุณ ไพฑูรย์ ปัญญาดิษฐ
78 คุณ วิไลรัตน์ พลทใ
79 คุณ สาโรจน์ อาจหาญ
80 คุณ ณรงค์ชัย เสื้อวิจิตร
81 คุณ ธมลวรรณ จันปาน
82 คุณ เสกสรร ขันนอก
83 คุณ ณัฐสิทธิ์ มาสาร
84 คุณ เปรมภัสส์ ตระกูลโชคเสถียร
85 คุณ ชนะชัย ศิริมหา
86 คุณ วุฒิชัย เพชรนุ้ย
87 คุณ การุณย์ ชะนา
88 คุณ ประไพ จิรวศิน
89 คุณ ธัญญารัตน์ คลางประพันธ์
90 คุณ หนูเทียน อภัยศิลา
91 คุณ พิทักษ์ พรมมา
92 คุณ อาทิตย์ รุ้งสว่าง
93 คุณ ณัฐพงศ์ ปัญญาธิการคุณ
94 คุณ วินัย เพียมขุนทด
95 คุณ ธวัช แบขุนทด
96 คุณ ณรงค์ชัย ทองสุข
97 คุณ นภัสวรรณ ดีกล่อม
98 คุณ ทิพวัลย์ สาริกา
99 คุณ อังสนา แซ่อึ่ง
100 คุณ ณธญา ไวยวุฒิโท
       
เกจ์วัดลมยาง จำนวน 100 รางวัล      
ลำดับ รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณ มณีวรรณ วังคะฮาตแสนสุข
2 คุณ อภิชาติ สังวรกาญจน์
3 คุณ ทองเครือบ มณีจันทร์
4 คุณ ชยพล เพียรเพ็ญกุล
5 คุณ วรญา พิราภาธนกุล
6 คุณ สถาพร อยู่ยงสินธุ์
7 คุณ ทองใบ ไทยเจริญ
8 คุณ ณัชช์สรัญ วงศ์จรัส
9 คุณ ศักดิ์ชัย ชัยโศภิน
10 คุณ ทศพร ชะเอม
11 คุณ เอกพันธ์ วัจนะเสนาะ
12 คุณ ธวัชชัย วงศ์อินทร์
13 คุณ สมพร คำเกษ
14 คุณ จีระญญา เกิดปั้น
15 คุณ อดุลย์ ทรัพย์ทวีกาญจน์
16 คุณ วิมล ปุยอรุณ
17 คุณ วันทนีย์ สุดวาจา
18 คุณ ธนาวิทย์ บุญญะสิทธิ์
19 คุณ สุรศักดิ์ รัตติยานุสรณ์
20 คุณ ผ่องศรี อินทรสอน
21 คุณ กัลยา ศรีบุญโรจน์
22 คุณ ธนากร ตระการวนิช
23 คุณ พุทธการณ์ ภมรพืช
24 คุณ กุญช์ชญา ยิ้มแก้ว
25 คุณ นฤมล กันทะนัน
26 คุณ ศุภมาศ สุโสภาค
27 คุณ สิทธิพร ชอบประดิษฐ์
28 คุณ โสมร อินเรือง
29 คุณ ประคอง ทองเกลี้ยง
30 คุณ ภัทรพล ธนกิจเจริญปีติ
31 คุณ รำไพ ขจรเพชร
32 คุณ สำรอง วิเศษแก้ว
33 คุณ มาลี โยธารักษ์
34 คุณ เอกอมร สกุลวรรณวงศ์
35 คุณ กฤชญา พัตนพิบูล
36 คุณ อมร นิโรจน์
37 คุณ ศุภชัยน์ ป้องสา
38 คุณ ณฐมน สมงาม
39 คุณ ชัยชุมพล สิงสนอง
40 คุณ สุรศักดิ์ กาญจนพาที
41 คุณ ศิริรัตน์ จงแสง
42 คุณ ปนัดดา หอตะระ
43 คุณ สน ศรีคำ
44 คุณ ครรชิต ศรีประเสริฐ
45 คุณ วิฑูรย์ ไชยเมืองมูล
46 คุณ สุภัชชา บุญอยู่
47 คุณ สุริ ชูประสูตร
48 คุณ วรรณษา ขันแก้ว
49 คุณ สมหมาย บุตรศาสตร์
50 คุณ ชัยนรินทร์ นิธิยศจิระโชติ
51 คุณ ประวีร์ โคจรสวัสดิ์
52 คุณ นภัสศรณ์ วิไลโรจน์กุลภา
53 คุณ วีระ เลียบวาณิช
54 คุณ ประเสรฐิศรี เทียบพิมพ์
55 คุณ วิรัติ มงคลกิจ
56 คุณ กมลทิพย์ วงปะละ
57 คุณ อภิญญา บุญค้ำ
58 คุณ ทศพล แก้วพานิช
59 คุณ มณีฉาย แหยมสุด
60 คุณ คำปุ่น พรรื่นเริง
61 คุณ บัวผัน ศรีเศรือดง
62 คุณ ณัฐภัทร ชนไฦธสง
63 คุณ จิรวัฒน์ จันทร์เจริญ
64 คุณ นิรจน์ พุ่มฉัตร
65 คุณ แสวง ศรีภา
66 คุณ เฉลา ชีเจริญ
67 คุณ ศิริชัย พันธุ์ดี
68 คุณ สาลี ปาสกะวงศ์ณอยุธยา
69 คุณ วีระศักดิ์ วรราช
70 คุณ พีรพัฒน์ ธูปเทียน
71 คุณ ฉัตรดนัย โอมพรนวัฒน์
72 คุณ อดิศร คมเวช
73 คุณ ปิยะณัฐ พลอยสมบูรณ์
74 คุณ วงศกร ชูสุวรรณ
75 คุณ ศิริอร กมลมาตยากุล
76 คุณ เก่ง ต้นเพ็ชร
77 คุณ วันทนีย์ ปานอำพันธ์
78 คุณ ชุติมา โสตะโม
79 คุณ สมชัย บุตรจำรวล
80 คุณ ฮาซัน วาจิ
81 คุณ ชัยพร วรรณวัตร์
82 คุณ สมัย ศิริมณะโส
83 คุณ เกีรติชัยทัศน์ อู่เจริญ
84 คุณ บุศรา สเปนเซอร์
85 คุณ วัชระ วิลาทอง
86 คุณ ติ สุทิน
87 คุณ อนุรุธ บุญเลี้ยง
88 คุณ วรลักษณ์ เอี่ยมขำ
89 คุณ ดารา วรรณเวท
90 คุณ ไพศาล มิตรบัญชาณรงค์
91 คุณ ชัยวัฒน์ ชื่นสุขสันต์
92 คุณ อภิวัฒน์ ภูนาขาว
93 คุณ ศุภกิจ สีบุพะ
94 คุณ โสภา กิตติวาณิชย์
95 คุณ รัตติกานต์ วงษ์รักษ์
96 คุณ สิริขวัญ เขียงเขียว
97 คุณ ธชาทัช จอมชัยแสงนภา
98 คุณ สลิด กังสเจียนณ์
99 คุณ วรชิต ดีเสงี่ยม
100 คุณ จันทร์เพ็ญ น่วมไข่
       
เสื้อยืด TQM มูลค่า จำนวน 100 รางวัล      
ลำดับ รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณ จำนงค์ จำนงค์
2 คุณ รัตนาภรณ์ สร้อยจันดา
3 คุณ พิชญดา กิจธิรัตน์
4 คุณ ภณิตา แก่นสาร
5 คุณ วีระชาติ ปั้นแตง
6 คุณ วิริยา แซ่จาง
7 คุณ ขจี แจ้งจันทร์
8 คุณ ธีระพงษ์ แสงงาม
9 คุณ สัมพันธ์ พุ่มโพธิ์
10 คุณ ศิงดล ขันทอง
11 คุณ บุญเสริม อินทร์แจง
12 คุณ วันฉัตร อ้นเกษม
13 คุณ ราตรี ป้อมชัย
14 คุณ อดิศักดิ์ ใจรัก
15 คุณ อนุสรณ์ ถีระแก้ว
16 คุณ สุกัญญา สิมลี
17 คุณ บุญหลาย ณะราศรี
18 คุณ สุขศิริ เขมะจารี
19 คุณ พงษ์นที ทาทอง
20 คุณ วราภรณ์ คล้ายงาม
21 คุณ วัลลภา อันดารารน
22 คุณ ธีระพงษ์ บุญจันทร์
23 คุณ อธิพัฒน์ บุญมี
24 คุณ สุพาพร บุญฟู
25 คุณ สุทธิกาญจน์ ถมใย
26 คุณ อรัญญา คำคง
27 คุณ ศิวรักษ์ ชาโนเพ็ญศิริ
28 คุณ วริศรา สิทธิขุนทด
29 คุณ ทิฆัมพร จรรยา
30 คุณ ฉัฐวัสส์ แสงชัยศรี
31 คุณ หทัยชนก หัวเมืองราช
32 คุณ เสาวณีบ์ สังข์เงิน
33 คุณ แอนนา บุญนาวงษ์
34 คุณ อภิรักษ์ จิรายุสกุล
35 คุณ อัจจรี เศวตวิลาศ
36 คุณ จารุณี พิมมะลา
37 คุณ สุนิสา จงฟุ้งกลาง
38 คุณ โกวิทย์ จรัญญากรณ์
39 คุณ โยธา เรืองประดิษฐ์
40 คุณ สมหวัง เจริญยิ่ง
41 คุณ ยุวดี เขาแก้ว
42 คุณ ปรัชญา ผูดผาย
43 คุณ วาสนา ยะโสธร
44 คุณ พิไลวรรณ ทารการ
45 คุณ ธรรมธร พาชื่น
46 คุณ อรรถกร มณีรัตน์
47 คุณ ธานินทร์ ประกอบแสง
48 คุณ กฤตภาส คงรัตน์
49 คุณ สุรศักดิ์ วงศ์คำ
50 คุณ ธานินทร์ ปิ่นพรม
51 คุณ พิมพ์ชนก สุภาศรี
52 คุณ เทอดศักดิ์ โพล้งดี
53 คุณ กมลลัทธ์ วราสีห์นนท์
54 คุณ สยาม ปวงแก้ว
55 คุณ ปัทมา เมืองนุด
56 คุณ อรวรรณ ผันสูงเนิน
57 คุณ พัชรา ทับทอง
58 คุณ ขวัญชนก ขำจันทร์
59 คุณ กิตติพงษ์ การดี
60 คุณ ธัญชนก สังชู
61 คุณ อัญชลี แสงอร่าม
62 คุณ กำไล จันทร์แป้น
63 คุณ ไพรวัล ศรีแป้
64 คุณ ธีรพงศ์ ประทุนวงศ์
65 คุณ นริศ กระจ่างพิศ
66 คุณ อำพร แสงน้อย
67 คุณ วิชัย เยือกเย็น
68 คุณ ณัฐธวัช วัฒนเจริญรุ่ง
69 คุณ ทวีศักดิ์ ธีรกุลวาณิช
70 คุณ ทศพล เนื่องจำนงค์
71 คุณ มาโนชญ์ มาลาพิเชฐ
72 คุณ สุขใจ สุวัติสกุลสวัสดิ์
73 คุณ ศราวุธ ไชยสัตย์
74 คุณ ฑิฆัมพร นาดี
75 คุณ อรนุช วชิรัคศศวกุล
76 คุณ ปิยวัฒน์ เอียมพงษ์
77 คุณ สุภาภรณ์ แป้นงาม
78 คุณ สุรเดช จงไพบูลย์พัฒนะ
79 คุณ วิราพร เณรเอี่ยม
80 คุณ พลวัฒน์ เอกตาแสง
81 คุณ ระติวรรณ ปิยะพันธ์
82 คุณ อรอุมา ธนกรไพบูลย์
83 คุณ สุพัตรา ไพโรจน์
84 คุณ ปวีณา อ้อมวงษ์
85 คุณ สายันต์ สัมพันธมาส
86 คุณ รสตรี พูลสวัสดิ์
87 คุณ สุรชัย ตาแก้ว
88 คุณ ณัฐธิดา จั่นแก้ว
89 คุณ ณัฐมน ยิ้มแย้ม
90 คุณ ปวันรัตน์ เอกรัมย์
91 คุณ สมใจ ปวงมีธรรม
92 คุณ สุรินทร์ โปร่งโสภา
93 คุณ สมเกียรติ กุลมาศ
94 คุณ ชูธง เกษมประเสริฐ
95 คุณ พงษ์สวัสดิ์ วิภาภรณ์
96 คุณ วิทยา กฤติยารัตน์
97 คุณ วิจิตร สาริบุตร
98 คุณ ปวีณา สมัครสมาน
99 คุณ ณรงค์ ขอสันติกุล
100 คุณ กฤชพล ฉิมแม้นพันธุ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อรับของรางวัลได้ที่ ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. ต่อ 5244

ผลรางวัลย้อนหลัง