ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ได้รับรางวัลกล่องเอนกประสงค์ 20 รางวัล ประจำเดือนเดือน กันยายน 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
4
คุณ
กิตติพิชญ์
บรรลือสินธุ์
5
คุณ
กชชุกร
หว่างนุ่ม
6
คุณ
ลิขิต
ไวยโภชน์
7
คุณ
ภิรมณ์ญา
หวังจิตร
8
คุณ
พิพัฒน์
คำนึง
9
คุณ
กมลวรรณ
สรรศรี
10
คุณ
สงกานต์
มากมูล
11
คุณ
ผกาวัลย์
กุหลาบเพ็ชร
12
คุณ
วรพต
จิตสม
13
คุณ
เพ็ญศรี
เลี่ยงฮะ
14
คุณ
สุริยัน
วงค์ภักดี
15
คุณ
กองศิล
บัวศรี
16
คุณ
ธนวัฒน์
แสงทอง
17
คุณ
เมริตา
โสตถิเสาวรภย์
18
คุณ
สันติ
สองเมือง
19
คุณ
สาลิกา
เปียกบุตร
20
คุณ
วีรพล
พรมแก้ว

ผลรางวัลย้อนหลัง