ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ได้รับรางวัลกล่องเอนกประสงค์ 40 รางวัล ประจำเดือนเดือน กันยายน 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
จิรายุ
อนุกูลชัย
2
คุณ
เพ็ญประภา
พิกุลแก้ว
3
คุณ
ขวัญฤทัย
คินาพิทย์
4
คุณ
ภัทรวุฒิ
สิงคิบุตร
5
คุณ
สวิตตา
แพ่งพนม
6
คุณ
กิตติศักดิ์
กิตติธาราทรัพย์
7
คุณ
นิศาชล
จารุ
8
คุณ
อัจฉริยะ
รัตนกาล
9
คุณ
สุภาพ
เจริญขำ
10
คุณ
อาณิศา
เวียร์รา
11
คุณ
ศิระ
สุพลาวุฒิ
12
คุณ
มิ่งขวัญ
หาญสุวรรณ
13
คุณ
สวรินทร์
ล้านเชียง
14
คุณ
ทิพวรรณ
จันทะเลิศ
15
คุณ
พรรษา
เศรษฐี
16
คุณ
นิตยา
หงษ์หา
17
คุณ
ระวินท์
ขอนพิกุล
18
คุณ
กัญธกฤต
ไทยธานี
19
คุณ
พิษณุ
เลี้ยงบุญชู
20
คุณ
ปกรณ์เกียรติ
ศรีห้าว
21
คุณ
พรนภา
อามาตมนตรี
22
คุณ
รุ่งโรจน์
เพ็ญพักตร์
23
คุณ
กานดา
มามิมิน
24
คุณ
วิจิตรเกษม
ละออเอี่ยม
25
คุณ
สุจิตรา
กรมาทิตย์สุข
26
คุณ
สุจินดา
สารภาค
27
คุณ
ยุวลักษณ์
รัตนา
28
คุณ
สมาน
เที่ยงประชา
29
คุณ
สุรางคนางค์
ชูมี
30
คุณ
ไวพจน์
อุปะกา
31
คุณ
จันทรทิมา
อะสีอุโค
32
คุณ
อุทัย
ศิลาวาริน
33
คุณ
ปรีดา
ทู้ไพเราะ
34
คุณ
วิภาวรรณ
กันตี
35
คุณ
ชาตรี
มั่นหมาย
36
คุณ
คัทธทียา
รุ่นมะลัง
37
คุณ
กฤษฎา
แท่นทอง
38
คุณ
ศิริ
อยู่สบาย
39
คุณ
วันดี
ชรารัตน์
40
คุณ
ประทุม
ไตรแป้นมะดัน

ผลรางวัลย้อนหลัง