ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณให้ลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR5988 ประจำเดือน กันยายน 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
มัญชุภา
ประดับ
2
คุณ
สายัณห์
จันประเสริฐ
3
คุณ
ส่งศักดิ์
จันรุ่งฟ้า
4
คุณ
อวิรุทธิ์
อดทน
5
คุณ
ชิดชัย
สัมฤทิ์ประชา
6
คุณ
ณัฐณิชา
รังษี
7
คุณ
ธนพัฒน์
ธรรมพรคุณา
8
คุณ
ฤกษ์งาม
จอมทอง
9
คุณ
ธัญญชล
สระบัว
10
คุณ
ชุลีพร
พรหมแสน