ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ตอบแบบสำรวจการตัดสินใจทำประกัน ได้รับรางวัลนาฬิกาตั้งโต๊ะ 10 รางวัล ประจำเดือนเดือน ธันวาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
อรทัย
อัมหะธร
2
คุณ
คมกริช
วงศ์สมบูรณ์
3
คุณ
ศิณัฐฐา
ชูจิตร์
4
คุณ
สุนทร
ทองมั่น
5
คุณ
เดชา
เซาะวิเศษ
6
คุณ
ชวลิต
มีสัตย์
7
คุณ
ณิชาดา
วัฒนาหิรัญวงศ์
8
คุณ
รัชนีกร
บุดดีด้วง
9
คุณ
กัญญณัท
เขตต์นนท์
10
คุณ
อุษา
ดีประเสริฐ