ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM ชวนกินลมชมวิว เที่ยวเกาะเกร็ด ไหว้พระ 9 วัด รับบุญปี 2563 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ กังวาล วงศ์อริยะกวี
2 คุณ กันทิมา รุ่งเรืองศรี
3 คุณ กิตติ รินนานนท์
4 คุณ กิตติพงษ์ สัวรัมย์
5 คุณ คเชนทร์ พูลจันทร์
6 คุณ จิราพร อัศวรุจิกุลชัย
7 คุณ จิราวรรณ เขมกุล
8 คุณ ฐิติชัย สวัสดี
9 คุณ ฐิตินันท์ จันทร
10 คุณ ณภัทร อัครินทร์พลัฏฐิ์
11 คุณ ณัฐ เจษฎารมย์
12 คุณ ธวัชชัย อุดมกิจปัญญา
13 คุณ ธัณลักษณ์ เสมานู
14 คุณ นพดล วัฒนากรแก้ว
15 คุณ นภาเพ็ญ พะลายงค์
16 คุณ นิพนธ์ อังคณาวรานนท์
17 คุณ บรรจบ รุจิวรารัตน์
18 คุณ บุญส่ง พิทยสมบูรณ์
19 คุณ บุญเสริม เขมเกษมศานต์
20 คุณ ประนอม คชารัตน์
21 คุณ ปัญญา ประกฤติมงคล
22 คุณ ปารย์ภาณิน พฤฒิพิบูลธรรม
23 คุณ พัทยา ผิวขำ
24 คุณ พิมพ์ สิงห์วิจิตรา
25 คุณ เพ็ชรน้อย พึ่งพิบูลย์
26 คุณ ภานุสิทธิ์ เฉลิมฤกษ์
27 คุณ ภิญญา สิทธิศักดิ์
28 คุณ ภูมิพัฒน์ กุลศักดา
29 คุณ รชกูล พรเบญบูรณ์
30 คุณ วชิระ รัชธร
31 คุณ วชิระ สินธุเดช
32 คุณ วิกิจ วงศ์สรรคกร
33 คุณ วิทวัส แสงโชติช่วงชัย
34 คุณ ศิรประภาว์ อุมาสรณ์ชาติสกุล
35 คุณ ศุภวัฒน์ กองศรี
36 คุณ สวรรยา เหลืองรัตนเจริญ
37 คุณ สุขกิจ ไอยสุวรรณ์
38 คุณ สุขศิริ ประภามณฑล
39 คุณ สุธิดา แซ่เล้า
40 คุณ สุพรรณณี ชมพูผล
41 คุณ สุรเดช ดาราเย็น
42 คุณ สุริยา รักแก้ว
43 คุณ โสภา ทินบุตร
44 คุณ อลิสา พลสักขวา
45 คุณ อัญชลี ปะดุกา
46 คุณ อารีย์วรรณ สุพิริยะกุล
47 คุณ อำนาจ วรรัตน์วิวิช
48 คุณ อุดม หมอดี
49 คุณ Piboon Nakthong
50 คุณ วิมลมาศ ศกุนตนาคฐิติส์
51 คุณ จิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ
52 คุณ สุจารีย์ เรืองโรจน์
53 คุณ พิจิตรา ศิริพันขัน
54 คุณ สุภมาลย์ ภัทรวินิจ 
55 คุณ กัญญา รัตนลา
56 คุณ พรพจน์ น้อยภักดี
57 คุณ เสาวนีย์ บุญผุด
58 คุณ อุไรวรรณ อัคราทิตย์
59 คุณ วัชรี ประทีปเมากุล
60 คุณ รมิดา เพชรรอด
61 คุณ ฉัตรรัตน์ ฐิติจุรีย์กุล


 

หมายเหตุ

1.1 สิทธิ์สามารถไปได้ 2 ท่าน

2.เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน คือ สำเนาบัตรประชาชนท่านละ 1 ใบ (ผู้โชคดี 1 ใบ และผู้ติดตาม 1 ใบ)

3.สถานที่ลงทะเบียนคือ ท่าเรือ River City Google Map คลิก https://snsh.biz/loaGpn