ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การสำรวจความพึงพอใจ ได้รับรางวัลอุกรณ์ฉุกเฉินในรถยนต์ 20 รางวัล ประจำเดือนเดือน ตุลาคม 2563

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
เนตรชนก
วิวัฒน์ตระกูลชัย
2
คุณ
นุชนาถ
สุขศรีสวัสดิ์
3
คุณ
วุฒินันท์
สิริวิชญกุล
4
คุณ
พิสิฐ
รอรั้ง
5
คุณ
อนงค์
จันทร์ภักดี
6
คุณ
วิชิต
ทัดสวน
7
คุณ
เสรี
สุขสรรค์
8
คุณ
รุ่งรัชนี
ทาคำ
9
คุณ
ยุภาวดี
เสนาสวัสดิ์
10
คุณ
ภาวินี
ทีมกระโทก
11
คุณ
วชิราภรณ์
กุมภากูล
12
คุณ
วรพจน์
ศิริธรรม
13
คุณ
พัทธนันท์
หอมทั่ว
14
คุณ
ขวัญชัย
ฮมเฮียง
15
คุณ
วงเดือน
ศรีสงคราม
16
คุณ
สัมพันธ์
โปหมอ
17
คุณ
สมศักดิ์
วรธนิตกิจกุล
18
คุณ
ธวัชชัย
ทองใหม่
19
คุณ
วรรณิตา
สินเติม
20
คุณ
ปิยะ
มีแสง

ผลรางวัลย้อนหลัง