ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม คนไทยกับความต้องการประกันไวรัสโคโรนา Covid-19

ประกาศผลรางวัล TQM
1.คุณกวิสรา ศรีชัย
2.คุณบังอร ชูไทย 
3.คุณนฤมล จำเริญรักษ์ 
4.คุณกนกกานต์ ศิริรัตนพันธ
5.คุณมณีรัตน์ จันทร์ละม่อม
6.คุณกมลชนก คชทรัพย์
7.คุณจีรนุช ศรีลาแสง
8.คุณคารม สินประเสริฐ
9 คุณ สุมล เหลืองปทุม
10.คุณวิชัย วีระโพธิ์ประสิทธิ์
11.คุณทศวรรษ สีหมอก
12.คุณสุรกิจ รอดเชื้อจีน
13.คุณวิฑูร กิติกุล
14.คุณจันทนา ศรีอมร
15.คุณพรกมล เจียรสกุลธรรม
16.คุณวินัย หวาดดวงดี
17.คุณรัตติยา วารุณี
18.คุณมนู สายบำรุง
19.คุณบุษยา วงษ์หงษ์
20.คุณพลอย สุพรรณาภา
 
หมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อที่ขออยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ
2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับกระเป๋าผ้า TQM Blue Beary  จำนวน 1 รางวัล
3.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก
 

ผลรางวัลย้อนหลัง