ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ปัจจัยในการซื้อประกันการท่องเที่ยวของคุณคือ?

ประกาศผลรางวัล TQM
1.คุณศรายุทธ อินต๊ะวิใจ
2.คุณดาฤดี โชติชมภูพงษ์
3.คุณขวัญธิดา ริ้วบางยาง
4.คุณสุรพงษ์ พรหมพักตร์
5.คุณไพฑูรย์ อารัมภรัตน์
6.คุณฑิตวรรณ มะเฟือง
7.คุณศิวพร ปลื้มสตื
8.คุณเมธิศา วัดศรีสวัสดิ์
9.คุณสุกัญญา ลาวัลย์
10.คุณกายแก้ว จงปัญญาวิวัฒนา
11.คุณสุภาพ แสนเกรียง
12.คุณดนัย เกษมศรี
13.คุณสันติราช พาหิระ
14.คุณพันชนก พงษ์พานิช
15.คุณวันดี มโนการุณย์วงศ์
16.คุณชุลี เทศวิศาล
17.คุณเนตรนภา สิทธิกุล
18.คุณจรีวรรณ เพี้ยนเจริญ
19.คุณณัฐวรรณธ์ แซ่ลี้
20.คุณสุภา​วรรณ​ แก้ว​ประ​ดิษฐ​
 
หมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อที่ขออยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ
2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema  จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
3.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก
 

ผลรางวัลย้อนหลัง