ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การสำรวจความพึงพอใจ การตัดสินใจทำประกันกับ TQM ได้รับรางวัลอุกรณ์ฉุกเฉินในรถยนต์ 30 รางวัล ประจำเดือนเดือน พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
จินดามาศ
แข็งแรง
2
คุณ
สายชล
ทองอินทร์
3
คุณ
ฉลวย
ภูฆัง
4
คุณ
กิตติพงษ์
วังมงคล
5
คุณ
กมลวรรณ
สายสวัสดิ์
6
คุณ
ประสิทธิ์
ปุดแดง
7
คุณ
สุชาดา
เทพสุวรรณ
8
คุณ
ปวีณา
จันทะสี
9
คุณ
ชาติชาย
คำวิจิตร
10
คุณ
อักษราภัค
จันทรี
11
คุณ
พอใจ
อยู่เอี่ยม
12
คุณ
ผกา
นะอ่อน
13
คุณ
อรอุมา
ทองย้อย
14
คุณ
กัญธนัช
บัวเกตุ
15
คุณ
ลำปาง
จันดาวงค์
16
คุณ
ยุทธนา
มั่นวงศ์
17
คุณ
พนม
ปลูกพืช
18
คุณ
สมคิด
สวัสดี
19
คุณ
ธรรมนูญ
บำรุงสุข
20
คุณ
ขวัญชนก
ธงทอง
21
คุณ
หนึงฤทัย
มุงแสน
22
คุณ
อมรรัตน์
แก้วกำเนิด
23
คุณ
ศิรินภา
คำภาวะ
24
คุณ
ปัญญา
ยิ่งสุข
25
คุณ
นันทภพ
ปันบุญมา
26
คุณ
วิยะดา
ชื่นตา
27
คุณ
ญาณิศา
ศรีสุข
28
คุณ
อภิญญา
พรมเลิศ
29
คุณ
ศิริชัย
สมศรี
30
คุณ
นิกร
ดวงมณี

ผลรางวัลย้อนหลัง