ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการผ่าน Service Center ได้รับรางวัลอุกรณ์ฉุกเฉินในรถยนต์ 30 รางวัล ประจำเดือนเดือน พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
อาคม
สุวรรณฉวี
2
คุณ
วิภารัตน์
เพ็งใชยะ
3
คุณ
อเนก
เจียมแท้
4
คุณ
อัญชลี
ลีนะธรรม
5
คุณ
มนัส
คำชื่น
6
คุณ
สุพัตรา
ม้วนโคกสูง
7
คุณ
เบญจมาศ
กาญจนมณี
8
คุณ
นิคม
แสนนาใต้
9
คุณ
โสภณ
สวนพลาย
10
คุณ
ศิริพงศ์
งามเจริญ
11
คุณ
อนิรุจ
ดั้นเมฆ
12
คุณ
ภาคภูมิ
แดงบาง
13
คุณ
ธรรมนูญ
กรุณา
14
คุณ
ชฎาทิพย์
บุญมาก
15
คุณ
สุชาติ
สุขสวัสดิ์
16
คุณ
รุ่งรัตน์
แก้วเพชร
17
คุณ
มานัส
ยอดถา
18
คุณ
สุรศักดิ์
เกตุแก้ว
19
คุณ
วรวุฒิ
นุชรินทร์
20
คุณ
วิเชียร
พงษ์สาลี
21
คุณ
อุดม
มะลิงาม
22
คุณ
ธงชัย
เดชรอด
23
คุณ
ศิริพร
สารแดง
24
คุณ
ถนอมศรี
ชัยชะนะ
25
คุณ
ธนากร
สว่างชาติ
26
คุณ
นาตยา
สุขปลั่ง
27
คุณ
ศุภชัย
รอดภัย
28
คุณ
สายสัมพันธ์
ชูขำ
29
คุณ
กานต์
เหมสมิติ
30
คุณ
หฤทัย
ปิ่นทอง

ผลรางวัลย้อนหลัง