ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การสำรวจความพึงพอใจ การบริการของพนักงานส่งเอกสาร 30 รางวัล ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
สุณี
เลี้ยงสุวรรณ์
2
คุณ
อานนท์
มัจฉา
3
คุณ
มงคล
ทรัพย์สุข
4
คุณ
รัชนี
แสงสิงห์
5
คุณ
อุไรพร
เอนกพร
6
คุณ
พิชัย
นาคน้อม
7
คุณ
นวพงศ์
สุจา
8
คุณ
พีรเดช
สุธางค์กรกุล
9
คุณ
น้องนุช
ชูประวัติ
10
คุณ
บุญชู
สุเมผา
11
คุณ
นุชนาถ
ราชคม
12
คุณ
สมบูรณ์
ถาวรสถิตย์วงศ์
13
คุณ
ขวัญตา
แสนหาญ
14
คุณ
สาคร
สิทธินาม
15
คุณ
กานต์
โพธิยา
16
คุณ
สายฝน
บุญมา
17
คุณ
อนงค์
อินธิเดช
18
คุณ
วีระ
แบบอย่าง
19
คุณ
วิทยา
เรืองรื่น
20
คุณ
กิตติพงษ์
ทุ่งเจ็ด
21
คุณ
สมพล
อยู่ยืนผล
22
คุณ
มานะ
นนท์แก้ว
23
คุณ
สรศักดิ์
มาซา
24
คุณ
จรัส
ดวงดาว
25
คุณ
กรรณิกา
บุญปอง
26
คุณ
ถิรวัฒน์
บุญพา
27
คุณ
กนกวรรณ
อุ่นบุญ
28
คุณ
จารุณี
สีดาว
29
คุณ
บุญทัน
ขานทะราชา
30
คุณ
ณัฐพล
วรศิลป์

ผลรางวัลย้อนหลัง