ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การสำรวจความพึงพอใจการแจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกันได้รับรางวัลอุปกรณ์ฉุกเฉินในรถยนต์ 30 รางวัล ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
มนตรี
ตรีเกษม
2
คุณ
นิพนธ์
เชวรัมย์
3
คุณ
สุวรรณี
แซ่จึง
4
คุณ
สายสุนันท์
พลมั่น
5
คุณ
อรวรรณ
จันทร์สว่าง
6
คุณ
หทัยกานต์
สุขวราภิรมย์
7
คุณ
ชัชวาล
ศรีหมื่นไวย์
8
คุณ
สุชาติ
ศรีวิโชติ
9
คุณ
อุดม
ผาทอง
10
คุณ
มนตรี
สันประภา
11
คุณ
ปิยวัลย์
สังฆะมณี
12
คุณ
กฤษฎา
ไชยาศรี
13
คุณ
อภิชัย
โพธิจันดี
14
คุณ
ณัชพล
ศรีเกษม
15
คุณ
ธีรพงศ์
หมุนขำ
16
คุณ
จตุเทพ
นิลพริก
17
คุณ
จักรกฤษณ์
ความสุข
18
คุณ
มารุต
เงินลาด
19
คุณ
สุวิมล
นวดขาว
20
คุณ
ลำแพน
ใจแสน
21
คุณ
ขวัญเรือน
หมั่นถิ่น
22
คุณ
ศศิธร
ฐิติจำเจริญพร
23
คุณ
จรรยา
พันธ์สวัสดิ์
24
คุณ
วิทยา
คอมสติง
25
คุณ
วิเชียร
รำพึงกิจ
26
คุณ
กาญจนา
ธรรมพินิจ
27
คุณ
สายชล
กะษะบดี
28
คุณ
ธนกฤต
นุ่มทอง
29
คุณ
สุธิดา
วังสวัสดิ์
30
คุณ
สุทธิตา
ป้องดี

ผลรางวัลย้อนหลัง