ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสำรวจความพึงพอใจการนำเสนอประกันภัยของพนักงาน

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
เทอด
ปฏิสังข์
2
คุณ
ดิลก
กันทวงศ์
3
คุณ
เจริญ
แช่มช้อย
4
คุณ
ณัฐธยาน์
ยาดี
5
คุณ
อรุณปภา
เอี่ยมสอาด
6
คุณ
กศมา
เกื้อหนุน
7
คุณ
อาคม
ม่วงเงิน
8
คุณ
ทัศณีย์
จิตรเจริญ
9
คุณ
วัฒนา
อุทัยแสงสกุล
10
คุณ
ณัฐพล
แก้วบัวดี

ผลรางวัลย้อนหลัง