ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการของเจ้าหน้าที่ประสานงานรับเรื่องการเคลม ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
อกนิตย์
ปะกินัง
2
คุณ
กชนิภา
พันธรักษ์
3
คุณ
ณภัชรพล
ธาราวัฒนโสภณ
4
คุณ
สมบูญ
ปินตาถา
5
คุณ
ภัทรภร
ทินภัทรชยะกูร
6
คุณ
เจษฎาพันธ์
ทหารเสือ
7
คุณ
ฮุสนา
หวันละเต๊ะ
8
คุณ
ปัฐมาภรณ์
วิมานทอง
9
คุณ
พงษ์ศํกดิ์
สุขเจริญทอง
10
คุณ
มัณฑนา
ผาลาพัง

ผลรางวัลย้อนหลัง