ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การสำรวจความพึงพอใจการซื้อประกันผ่านช่องทาง Online ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
คฑาวุธ
เจียมบัว
2
คุณ
วราภรณ์
ตันติธนพัฒน์
3
คุณ
สมกูล
ถึงอินทร์
4
คุณ
กิตติวัฒน์
เจ็นพนัสสัก
5
คุณ
บัวลา
นนท์กัณหา
6
คุณ
ม่าน
พรมเจริญ
7
คุณ
เดือนเพ็ญ
ล้อถาวร
8
คุณ
วีระศักดิ์
ช้างอุไร
9
คุณ
นัทธมน
ไชยธงรัตน์
10
คุณ
เชิดศักดิ์
พลธงชัยสวัสดิ์

ผลรางวัลย้อนหลัง