ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการผ่าน Service Center ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ได้รับรางวัลบัตรกำนัล TESCO LOTUS 100 บาท จำนวน 10 รางวัล

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
อนุชิต
ลูกอินทร์
2
คุณ
เอกกมล
วิลัย
3
คุณ
พิกุลทอง
ฉลองวิศิษฎ์
4
คุณ
ศิริชัย
ตันรุ่งสุวรรณ
5
คุณ
สุกมล
คำภิรมย์
6
คุณ
ณรงค์ชัย
กุศลธรรมรัตน์
7
คุณ
ยุพดี
ภิญโญ
8
คุณ
ปาริฉัตร
โคตรสมบัติ
9
คุณ
นิพนธ์
ไชยจิตร
10
คุณ
อนุวัฒน์
บัวคลี่

ผลรางวัลย้อนหลัง