ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสำรวจความพึงพอใจ การบริการของพนักงานส่งเอกสาร

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
ศิริวรรณ
เยาวรัตน์
2
คุณ
ณัฏฐา
กล้าหาญ
3
คุณ
พงศสินธุ์
แก้วใหญ่
4
คุณ
เกศรา
ดิเรกอนันต์
5
คุณ
เกลียวพันธ
วิภาโตทัย
6
คุณ
อรัณย์
กรมไทยสงค์
7
คุณ
คงศักดิ์
อุประ
8
คุณ
ณัฐธิดา
ณัฐวุฒิ
9
คุณ
บุญมา
เผ่ากันทะ
10
คุณ
จันทร์เพ็ญ
วงศ์ส่องจ้า

ผลรางวัลย้อนหลัง