ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Rewards ครั้งที่ 4

ประกาศผลรางวัล TQM
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ได้จัดทำโครงการ TQM REWARDS เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า BLACK MEMBER ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยมีเบี้ยสะสมตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป หรือ ต่อประกันกับทางบริษัทในทุกผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป รับสิทธ์ลุ้นรางวัลบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 48,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล  ภายในเดือนที่มีการซื้อประกันประเภทใดก็ได้กับทางบรัษัทฯ 
 
กำหนดการจับรางวัลรางวัลทุกเดือน รวม 12 รางวัล ตลอดระยะเวลาโครงการ  มูลค่ากว่า 576,000  บาท 
ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 48,000 บาท 
ครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
ณ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ สำนักงานใหญ่ 
 
คุณฑิตยา กองสุวรรณ์  
 
หมายเหตุ
 - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรน้ำมัน ปตท มูลค่ารางวัลละ 48,000 บาท จะต้อง
     • นำสำเนาบัตรประชาชนที่มีชื่อตรงกับข้อมูลในระบบมาแสดง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล
     • ต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือ ณ สาขาต่าง ของ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ รวม 95             สาขา ตามเวลานัดหมายล่วงหน้า
     • ผู้โชคดีสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นกระทําการแทนได้โดยจะต้องทำหนังสือมอบอํานาจอย่างถูกต้องในการรับของรางวัลแทน
     • หากผู้โชคดีไม่เดินทางมารับของรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ยืนยันสิทธิ์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ การรับของรางวัลดังกล่าว
- ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเป็นของรางวัลอื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
- ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ทั้งนี้เป็นไปตามตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจถึงกติกา เงื่อนไข และปฏิบัติตามขั้นตอนการร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบถึงการกระทำใดๆที่ถือเป็นการแสดงเจตนาร่วมกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามกติกาหรือทุจริต จะถูกตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทางบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ถือเป็น ที่สิ้นสุด