ประกันภัยสุขภาพ เบา เบา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย
ที่อยู่
แบบสอบถาม
  • ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยโรคร้ายแรง หรือถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญา หรือถูกบอกเลิกสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับการประกันภัยดังกล่าวหรือไม่ ?
  • ท่านเคยเป็น หรือมีอาการที่รับรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเคยได้รับการวินิจฉัย หรือการตรวจรักษา หรือคำแนะนำจากแพทย์เกี่ยวกับโรคหืด ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ อาการเจ็บหน้าอก โรคความดันโลหิต โรคทางสมอง โรคปอด โรคเนื้องอก ซีสท์ หรือมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) โรคลมชัก ไข้รูมาติค โรคเก๊าท์ โรคกระดูก ข้อต่อ/กล้ามเนื้อ หมอนรองกระดูก โรคที่เกี่ยวกับเลือด โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ โรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ หรือ ต่อมไร้ท่ออื่นๆ โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหรือความผิดปกติอื่นๆ หรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือทุพพลภาพหรือไม่ ?
  • ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรงที่ต้องได้รับการผ่าตัด หรือแนะนำให้ผ่าตัด หรือตรวจสอบด้วยวิธีการอัลตร้าซาวด์ เอ็กซ์เรย์ การตรวจชิ้นเนื้อ หรือวิธีการตรวจพิเศษที่ไม่ใช่การตรวจวินิจฉัยตามปกติ หรือเคยเข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกหรือไม่ ?
  • ปัจจุบันท่านใช้ หรือเคยใช้ยาเสพติดให้โทษ หรือดื่มสุรา หรือสิ่งมึนเมา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ หรือเคยรับการรักษาเกี่ยวกับโรคพิษสุราเรื้อรังหรือยาเสพติดให้โทษหรือไม่ ?
  • บิดาหรือมารดาท่านเคยเป็นหรือเสียชีวิตเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ หรือมะเร็งที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ หรือโรคทางกรรมพันธุ์อื่นๆ หรือไม่ ?
ผู้ขอเอาประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรือไม่
เงื่อนไขการรับประกัน
  • สำหรับผู้ทำประกันภัยอายุระหว่าง 21 - 50 ปี ที่มีสัญชาติไทย
  • ไม่คุ้มครองโรคหรือสภาพที่เป็นมาการก่อนการรับประกัน (Pre-Existing Condition)
  • ผู้ทำประกันจะต้องมีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่ขอทำประกัน
  • ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำได้ 1 ฉบับ เท่านั้น
  • ระยะเวลารอคอย 30 วันสำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป และ ระยะเวลารอคอย 180 วัน สำหรับการเจ็บป่วยเฉพาะโรคได้แก่ เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกระบบ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 
ชำระเงิน