ประกันปีชง แพค 1

ผู้เอาประกันภัย
ที่อยู่
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
1. ผู้เอาประกันภัยต้อง มีอายุระหว่าง 15-65 ปี
2. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
3. สำหรับความคุ้มครองประกัน COVID-19 มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
4. ผลประโยชน์ กรณีตรวจพบเชื้อเป็นครั้งแรก ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีประวัติการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเท่านั้น
5. รับเฉพาะสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย
6. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อความคุ้มครองได้ไม่เกิน 1 ฉบับ
7. ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

ไม่สามารถรับประกันภัยสำหรับกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยง ได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง / แมสเซ็นเจอร์ / เจ้าหน้าที่ขับรถรับจ้างแท็กซี่ / รถโดยสารประจำทางรถเมล์ / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / รปภ. / กรรมกรทุกสาขาอาชีพ

หมายเหตุ : ราคาที่แสดงได้รวมค่าเบี้ยประกันภัย 998 บาท และ ค่าบริการในการแก้ชง 1,001 บาท เรียบร้อยแล้ว
 
ชำระเงิน