ประกันภัยคุ้มครองโรค Mobile Syndrome แผน 4
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย
ที่อยู่
ผู้รับผลประโยชน์
* โรคกลุ่ม Mobile Syndrome ได้แก่ อาการนิ้วล็อก, โรคเอ็นข้อมืออักเสบ, อาการอักเสบของกล้ามเนื้อมือหรือข้อมือ, กระดูกสันหลังเสื่อม, โรควุ้นสายตาเสื่อม, หมอนรองกระดูกเสื่อม, ภาวะกระดูกคอเสื่อม, กระดูกคอเคลื่อนทับเส้นประสาท, การอักเสบของกล้ามเนื้อคอ, ไมเกรน, ปวดศีรษะเรื้อรัง

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 11 - 60 ปี
2. ผู้เอาประกันภัย สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 ท่าน ต่อ 1 ฉบับ
3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
4. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสญชาติไทย และพำนักอาศัยในประเทศไทยเป็นหลักเท่านั้น
5. ไม่รับประกันภัยผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น อาชีพทำไร่ ทำสวน คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลูกเรือประมง คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง

ข้อยกเว้นที่สำคัญ
1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
3. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
แบบสอบถาม
  • ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยโรคร้ายแรง หรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับการประกันดังกล่าว เช่น ปรับลดความคุ้มครอง หรือมีการกำหนดโรคที่ไม่ให้ความคุ้มครอง หรือข้อยกเว้นเพิ่มเติม
  • ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ท่านเคยได้รับเชื้อ หรือมีอาการ หรือเคยได้รับการรักษา หรือกำลังรักษาอยู่ ตลอดจนได้รับการบอกกล่าวจากแพทย์ด้วยโรคต่อไปนี้หรือไม่ ได้แก่ โรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนเนื้อ ตุ่มเนื้อ ซีสต์ที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดออกหรือผ่าตัดออกแล้วแต่ไม่เกิน 2 ปีก่อนการทำประกันภัย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ โรคไตเรื้อรังหรือไตวาย โรคเอสแอลอี (SLE) โรคความดันโลหิตสูงที่เคยต้องนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ โรคเบาหวาน โรคปอด อุดกั้นเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง โรคเอดส์หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคเลือดซึ่งรุนแรงหรือจำเป็นต้องได้รับเลือดอย่ำงสม่ำเสมอ โรคเลือดทาลาสซีเมีย โรคไวรัสตับอักเสบ B,C โรคตับแข็ง โรคพิษสุราเรื้อรัง อัมพฤกษ์ อัมพาต ทุพพลภาพ พิการ หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ
  • ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ท่านเคยได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพื่อรับการผ่าตัด หรือเพื่อรับการรักษาและตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอื่นอันเนื่องจากโรคหรือการบาดเจ็บใดๆ ซึ่งยังไม่ได้กระทำ หรือยังมีความผิดปกติ / การเจ็บป่วย / อาการเรื้อรังอื่นใด ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ หรือเคยเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหรืออุบัติเหตุใดๆ เป็นระยะเวลามากกว่า 14 วัน
ผู้ขอเอาประกันภัย ประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร หรือไม่
 
ชำระเงิน