ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค (PA for Lady)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย
ที่อยู่
แบบสอบถาม
  • ท่านมีความพิการแขนขา สายตา อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือวิกลจริต หรือไม่ ?
  • ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยเป็นหรือมีอาการรับรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเคยได้รับการตรวจรักษา หรือบอกกล่าว หรือ คำแนะนำจากแพทย์เกี่ยวกับโรคลมชัก โรคหัวใจ โรคภาวะหายใจอุดกั้น โรคความดันโลหิตสูงที่เคยนอนรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ โรคเบาหวานที่ต้องฉีดอินซูลิน หรือเคยนอนรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลด้วยนี้ โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเอดส์หรือมีเชื้อไวรัส HIV โรค SLE / DLE หรือมีความผิดปกติที่ร้ายแรง ทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือไม่ ?
ผู้ขอเอาประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรือไม่
เงื่อนไขการรับประกัน
  • 1. ต้องไม่ประกอบอาชีพ คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง นักแข่งรถ นักแสดง นักกีฬาอาชีพ ทนายความ นักข่าว ทหาร ตำรวจ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย)
  • 2. สามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น
 
ชำระเงิน