ประกันภัยผู้เล่น Surf-Skate
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย
ที่อยู่
ประเภท
ยี่ห้อ
ราคา
บาท
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
1. ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้พิการ
2. รับเฉพาะสัญชาติไทย
3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 10 - 60 ปี
4. ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
5. จำกัดการซื้อ 1 กธ. ต่อ 1 ท่าน
6. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์กีฬา (Skateboard / Surf Skate) ที่มาจากการเสื่อมสภาพการใช้งาน
 
ชำระเงิน