ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย
ที่อยู่
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
5. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

ข้อยกเว้นที่สำคัญ
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
ชำระเงิน