กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

TQM ชวนล่องเรือไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด รับความรุ่งโรจน์ปี 2561 @แม่น้ำเจ้าพระยา 27 มกราคม 2560

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
TQM ชวนล่องเรือไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด รับความรุ่งโรจน์ปี 2561 @แม่น้ำเจ้าพระยา 27 มกราคม 2560

07/12/2017 |

กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

| TQM ชวนล่องเรือไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด รับความรุ่งโรจน์ปี 2561 @แม่น้ำเจ้าพระยา 27 มกราคม 2560

แนวคิดในการจัดกิจกรรม
     - เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละ จังหวัด พาชิม
     ร้านอาหารชื่อดัง และช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง
     - เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดย ดูแลให้ความ
     เป็นกันเองใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120ท่าน)
 - ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2560 – 11 มกราคม 2561
 - ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนมกราคม 2561
  ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ช่องทาง SMS  พิมพ์ BK ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712055 (3 บาท) 
 - ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737
  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 
ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า
 ส่งTQMลุ้นทริปไหว้พระ9วัด@แม่น้ำเจ้าพระยา27มค61พิมพ์BKชื่อสกุลส่ง4712055
 ตอบกลับ ท่านได้ลงทะเบียนTQMลุ้นทริปไหว้พระ9วัดแล้วประกาศผล24มค@เวปTQM
 
ระยะเวลาร่วมสนุก
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 19 มกราคม  2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  24 มกราคม 2560 ผ่านทาง www.tqm.co.th
คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล 
 
กำหนดการ
 
กำหนดการ
 
07.30 น. ลงทะเบียน ณ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ เดินทางโดยเรือสำราญ ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ (ลูกค้าจานวน 60 คู่ 120 คน) 
08.00 น. นำสมาชิก TQM ลงเรือแล่นออกจากท่าเทียบเรือ เรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มกุ้ง – หมู กาแฟร้อน, ชาร้อน 
08.15 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับทุกท่าน / พิธีกรแนะนาคุณคมเนตร เนตรประไพ / พิธีกรแนะนามัคคุเทศก์ 
08.20 น. นำทุกท่านขึ้นไปชมพระสาเภาพระเจดีย์กลางกรุงเทพฯ ที่ “วัดยานนาวา” (วัดที่ 1) เข้าสักการะพระบรมสารีกธาตุจาก 8 ประเทศ, 
            พระเขี้ยวแก้วจากวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว เมืองเคนดี้ประเทศศรีลังกา และพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวองค์แรกของโลกที่มี 3 ปางใน 
            องค์เดียวกัน (40 นาที) 
09.00 น. กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไปยัง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
09.15 น. ถึง “วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร” (วัดที่ 2) สักการะ "พระพุทธไตรรัตนนายก" หรือ “ซาปอกง” เชื่อว่าการไหว้หลวงพ่อโตช่วยให้ 
            ค้าขายร่ารวย มีมิตรที่ดี และเดินทางปลอดภัย (40 นาที) 
09.55 น. กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไปยัง วัดอรุณราชวราราม 
10.05 น. “วัดอรุณราชวราราม” (วัดที่ 3) สักการะขอพรจาก “พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร” พระประธานในพระวิหาร 
             รวมถึง “พระอรุณ” หรือ“พระแจ้ง” พระพุทธรุปที่อัญเชิญมาจาก เมืองเวียงจันทน์ ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่งทุกวันคืน (40 นาที) 
10.45 น. ออกเดินทางไปวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 
11.30 น. ถึง “วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร” (วัดที่ 4) เข้าสักการะพระประทานในพระอุโบสถ พร้อมร่วมใจกันถวายผ้าไตร เสริมโชคชะตา (40 นาที) 
12.10 น. กลับขึ้นเรือ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ 
13.00 น ถึง “วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร” (วัดที่ 5) สักการะ”พระสัมพุทธพรรณี” ในพระอุโบสถ ชมจิตรกรรมฝาผนังลวดลาย ศิลปะ งดงามแบบ  
            ตะวันตก แสดงเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ (40 นาที) 
13.40 น. กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
14.00 น. ถึง “วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร” (วัดที่ 6) สักการะบูชาและขอพรจากพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาและพระประธานในพระอุโบสถ 
             (40 นาที) 
14.40 น. กลับขึ้นเรือ ออกเดินทางไปวัดไผ่ล้อมเกาะเกร็ด 
14.55 น. ถึง “วัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด” (วัดที่ 7) มีอุโบสถ ที่งดงามมาก หน้าอุโบสถมีเจดีย์ขนาดย่อม 2 องค์ รูปทรงเจดีย์ทรงรามัญ ประดับ ลายปูนปั้น  
             คนมอญ เรียกวัดนี้ว่า “เพียะโต้” (20 นาที) 
              ออกเดินทางเท้าไปวัดเสาธงทอง เกาะเกร็ด 
15..15 น. ถึง “ถึง “วัดเสาธงทอง เกาะเกร็ด” (วัดที่ 8) สักการะพระปางมารวิชัย เสริมดวงในด้านการงาน แคล้วคลาดจากศัตรู (20 นาที) 
15.45 น. เดินเท้าไปวัดปรมัยยิกาวาส 
             ถึง “วัดปรมัยยิกาวาส” (วัดที่ 9) ภายในวิหารมีพระ พุทธไสยาสน์ ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่น เป็นที่ประดิษฐาน 
             “พระนนทมุนินท์” พระพุทธรูปประจาจังหวัดนนทบุรี และ มีพระไตรปิฎกฉบับภาษามอญฉบับแรกของ ประเทศไทย ในวัดมีต้น 
              สามกษัตริษ์ โดยมี ต้นโพธิ์ ต้นไทร และต้นหว้า ขึ้นอยู่รวมกัน ร้อยรัด พันเกลียวอายุกว่า 100 ปี และพระมีเจดีย์มุเตา (เจดีย์เอียง) 
             ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นของเกาะเกร็ด และให้ให้สมาชิกช็อปของฝาก ณ ตลาดเกาะเกร็ด 
16.00 น  ออกเดินทางกลับ Coffee Break ระหว่างทางเล่นเกมส์ แจกของรางวัล 
16.30 น. นำสมาชิก TQM เล่นเกมส์แจกของรางวัลตลอดเส้นทางการเดินทางกลับ 
17.00 น. ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ