ประกันไข้เลือดออก เบี้ยเริ่ม 619.-

ประกันไข้เลือดออก เบี้ยเริ่ม 619.-

ประกันไข้เลือดออก เบี้ยเริ่ม 619.-

ประกันไข้เลือดออก

แผน1

✓ เบี้ย 619 บ./ปี
✓ ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน 60,000 บ./ปี 30,000/ครั้ง
✓ ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 1,000/วัน (10ครั้ง/ปี)
✓ เงินชดเชยรายวัน 1,000 บ./วัน (สูงสุด30วัน/2ครั้ง)
✓ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 60,000 บ.
ประกันไข้เลือดออก

แผน2

✓ เบี้ย 969 บ./ปี
✓ ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน 80,000 บ./ปี 40,000/ครั้ง
✓ ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 2,000/วัน (10ครั้ง/ปี)
✓ เงินชดเชยรายวัน 2,000 บ./วัน (สูงสุด30วัน/2ครั้ง)
✓ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 80,000 บ.
ประกันไข้เลือดออก

แผน3

✓ เบี้ย 1,319 บ./ปี
✓ ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน 100,000 บ./ปี 50,000/ครั้ง
✓ ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 3,000/วัน (10ครั้ง/ปี)
✓ เงินชดเชยรายวัน 3,000 บ./วัน (สูงสุด30วัน/2ครั้ง)
✓ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000 บ.

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1 - 70 ปี (นับปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ ด้วยปี พ.ศ. เกิด)
ผู้เอาประกันภัย สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 ท่าน ต่อ 1 ฉบับ
ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
ความคุ้มครองการเจ็บป่วยสำหรับโรคไข้เลือดออกจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 15 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก