ประกันอุบัติเหตุ-สุขภาพ Siam Health Plus

ประกันอุบัติเหตุ-สุขภาพ Siam Health Plus

ประกันอุบัติเหตุ-สุขภาพ Siam Health Plus

จะดีกว่าไหม ถ้าป่วยแล้ว ยังมีรายรับ

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
Siam Health Plus
เจ็บป่วย เราช่วยชดเชย


หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและรายได้ ยามป่วยนอนโรงพยาบาล มีประกันคอยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล พร้อมจ่ายเงินชดเชยรายวัน ทั้งกรณีเกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย

ความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารถพยาบาล และค่าบริการ
ค่ารักษาในการผ่าตัด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ผู้ป่วยใน
ค่าชดเชยการรักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
การประกันอุบัติเหตุ (อบ.2)
ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
รับประกันภัยโดย เอฟดับบลิวดีประกันภัย
Siam Health Plus เบี้ย 3,850/ปี
Siam Health Plus แผน 1
เบี้ย 3,850.-
Siam Health Plus เบี้ย 5,000/ปี
Siam Health Plus แผน 2
เบี้ย 5,000.-
Siam Health Plus เบี้ย 6,870/ปี
Siam Health Plus แผน 3
เบี้ย 6,870.-

ตารางความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ Siam Health Plus

ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย (บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3
 1. การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน IPD) จากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 150,000 200,000
    1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล      
       1.1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ต่อวัน สูงสุด 30 วันต่อครั้ง 1,200 1,600 2,400
       1.1.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ต่อวัน สูงสุด 10 วันต่อครั้ง 2,000 2,400 3,200
       รวมผลประโยชน์สูงสุดสำหรับข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อครั้ง 36,000 48,000 72,000
    1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ต่อครั้ง 10,000 15,000 24,000
 2. การรักษาโดยการผ่าตัด (เบิกตามตารางผ่าตัด) ต่อครั้ง 15,000 20,000 30,000
 3. การดูแลโดยแพทย์ (ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ผู้ป่วยใน) ต่อวัน สูงสุด 30 วันต่อครั้ง 300 500 800
 4. ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน เนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย      
    4.1 กรณีเป็นผู้ป่วยในห้องปกติ ชดเชยคืนละ สูงสุด 30 วันต่อครั้งต่อปี 1,200/วัน 1,600/วัน 2,400/วัน
    4.2 กรณีเป็นผู้ป่วยใน ห้องผู้ป่วยหนัก ICU ชดเชยคืนละ สูงสุด 10 วันต่อครั้งต่อปี 2,000/วัน 2,400/วัน 3,200/วัน
 5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ กรณีคนไข้นอก ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 2,000 3,000 4,000
 6. ค่ารถพยาบาล (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) 1,000 1,000 1,000
 7. การประกันอุบัติเหตุ (อบ.2)      
    7.1 ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร 100,000 200,000 300,000
    7.2 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 150,000
    7.3 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 50,000 100,000 150,000
 8. ค่าปลงศพหรือ ค่าใชจ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วันแรก) 10,000 10,000 10,000
เบี้ยประกันภัยรวม
สำหรับอายุ 12-60 ปี
3,850.- 5,000.- 6,870.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. รับประกันภัยบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 60 ปี นับจากวันที่สมัครทําประกันภัย
  2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Conditions)
  3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สําหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สําหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  5. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ํา หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) นับจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  6. ขอเอาประกันภัยสามารถทําประกันภัยได้ไม่เกินคนละ 1 ฉบับ