กรอกใบสมัคร

แจ้งปัญหาการใช้งาน ร้องเรียน ออนไลน์
แบบฟอร์มสมัครงาน
ข้อมูล
* ท่านจำเป็นต้องกรอก
วันที่สมัคร
26 กุมภาพันธ์ 2563
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร*

เงินเดือนที่ท่านต้องการ*

เริ่มงานได้วันที่*

สถานภาพการทำงานปัจจุบัน*

รูปถ่าย

(.jpg/.jpeg/.jpe/.gif/.png ไม่เกิน 500KB)

Resume

(PDF/MS-Word/MS-Excel ไม่เกิน 500KB)

ประวัติส่วนตัว
ท่านจำเป็นต้องกรอก*
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ*

นามสกุล*

Title
Name*

Surname*

ชื่อเล่น
จำนวนพี่น้อง
เกิดวันที่*

อายุ
ส่วนสูง*

น้ำหนัก*

สัญชาติ*

เชื้อชาติ*

ศาสนา*

บ้านเลขที่*

หมู่

ซอย
ถนน
จังหวัด*

เขต/อำเภอ*

แขวง/ตำบล*

รหัสไปรษณีย์*

เบอร์โทรศัพท์บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*

อีเมล*

เลขที่บัตรประชาชน*

ออกให้ ณ เขต/อำเภอ

จังหวัด

วันที่ออกบัตร
วันที่บัตรหมดอายุ
สถานะครอบครัว
สถานะทางทหาร
คู่สมรส

อาชีพ

อายุ

ชื่อบิดา

อาชีพ

อายุ

ชื่อมารดา

อาชีพ

อายุ

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา*

มัธยมปลาย/ปวช.

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

กิจกรรม/กีฬา/รางวัลระหว่างการศึกษา
กิจกรรม/กีฬา/รางวัลระหว่างการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ที่ทำงาน 1.
ที่ทำงาน 2.
ที่ทำงาน 3.
การฝึกอบรม
การฝึกอบรม
ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
ภาษาไทย
การพูด
การอ่าน
การเขียน
ภาษาอังกฤษ
การพูด
การอ่าน
การเขียน
ภาษาอื่นๆ
การพูด
การอ่าน
การเขียน
ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
รถจักรยานยนต์
ใบขับขี่เลขที่
ทะเบียนรถ
รถยนต์
ใบขับขี่เลขที่
ทะเบียนรถ
ข้อมูลอื่นๆ
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
ท่านอยู่ระหว่างตั้งครรภ์
ท่านเคยได้รับโทษทางกฎหมายหรืออยู่ระหว่างดำเนินคดี
ท่านเคยทำงานที่บริษัทนี้มาก่อนหรือไม่
ตำแหน่งงานที่ท่านสมัครต้องมีเงินค้ำประกัน
ตำแหน่งที่ท่านสมัครต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ทางบริษัทจะส่งท่านไปประจำต่างจังหวัด
อนุญาตให้บริษัทจัดหางานให้กับบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นๆได้
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ความสัมพันธ์
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่
ชื่อบุคคลในบริษัทที่ท่านรู้จัก
ความสัมพันธ์
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่