วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ เงินปันผลจาก
16/03/63 - 17/03/63 14/05/63 เงินปันผล 1.10 บาท 01/07/62 - 31/12/62 เงินปันผลจากกำไรสุทธิ