ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
5,771
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
41.73
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/08/2564 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
6,402
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.99