ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 152,700,100 50.90
2.  STATE STREET EUROPE LIMITED 15,787,577 5.26
3.  นาย อัญชลิน พรรณนิภา 11,127,000 3.71
4.  บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,750,000 3.25
5.  นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา 8,907,000 2.97
6.  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 8,673,600 2.89
7.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7,377,900 2.46
8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,890,742 2.30
9.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 6,848,460 2.28
10.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 4,763,800 1.59