แชทกับเรา

รถใช้ระหว่างซ่อม

รถใช้ระหว่างซ่อม

รถใช้ระหว่างซ่อม


สิทธิพิเศษการใช้รถทดแทนระหว่างซ่อม (สิทธิพิเศษนี้มิได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย)

 • รถยนต์ส่วนบุคคล ที่ซื้อกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ผ่านทางบริษัท TQM
 • มีรถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกและนำรถเข้าซ่อมอู่มาตรฐานในสัญญาที่ บริษัท TQM กำหนดไว้เท่านั้น
 • มีรถใช้ทดแทนระหว่างซ่อม ฟรี 1 ครั้ง จำนวน 3 วัน/1 กรมธรรม์ เฉพาะลูกค้าที่เป็นฝ่ายถูก และเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนจากยวดยานพาหนะทางบก
 • การใช้รถทดแทนระหว่างซ่อมหากต้องการใช้ระยะเวลามากกว่า 3 วันแต่ต้องไม่เกินวันที่ซ่อมรถแล้วเสร็จและทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันรับรถใช้ทดแทนระหว่างซ่อม โดยเสียค่าใช้จ่ายอัตราพิเศษตามที่บริษัท TQM กำหนด
 • ในกรณีที่ผู้ทำประกันเป็นฝ่ายผิด,เคลมไม่มีคู่กรณี, ประมาทร่วม, ผลคดียังไม่สรุป สามารถบริการรถใช้ทดแทนระหว่างซ่อมได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายอัตราพิเศษ 600 บาท/วัน และไม่เกินวันที่ซ่อมรถแล้วเสร็จหรือไม่เกิน 15 วัน

หมายเหตุ: ทั้งนี้เงื่อนไข โดยละเอียดต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้รถทดแทนระหว่างซ่อมที่บริษัทฯ กำหนดไว้

อัตราค่าใช้จ่ายรถทดแทนระหว่างซ่อม (รถยนต์เครื่องยนต์ 1.2 รุ่นรถเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทรถเช่าฯกำหนดไว้เท่านั้น)

กรณีผู้เอาประกันภัยมีเคลม อัตราค่าใช้จ่ายรายวัน (บาท/วัน)
1-3 วัน 4-5 วัน
ผู้เอาประกันภัยมีเคลมฝ่ายถูก ฟรี 600
ผู้เอาประกันภัยมีเคลมฝ่ายผิด 600

เงื่อนไขบริการรถใช้ทดแทนระหว่างซ่อม

 • ผู้ใช้บริการ ต้องเป็นผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ที่ซื้อกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ตามเงื่อนไขที่ บริษัท TQM กำหนดเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ จะต้องนำรถยนต์เข้าซ่อมภายใน 60 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ และต้องไม่เกินวันสิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่เกิดเหตุ
 • ผู้ใช้บริการต้องนำรถเข้าซ่อมอู่มาตราฐานในสัญญาที่ บริษัท TQM กำหนดไว้เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการ จะต้องติดต่อกับบริษัท TQM เบอร์ 1737 ในเวลาทำงานเท่านั้น เพื่อจัดเตรียมเอกสารขอใช้รถทดแทนระหว่างซ่อมให้ครบ โดยจะต้องแจ้งและส่งเอกสารทำจองรถทดแทนระหว่างซ่อมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และบริษัท TQM จะจัดรถใช้ทดแทนระหว่างซ่อมให้
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไปรับรถใช้ทดแทนระหว่างซ่อมตามสถานที่บริษัทฯกำหนด ด้วยตนเอง (ไม่มีบริการรับ-ส่ง)
 • ผู้ใช้บริการ จะต้องมีบัตรเครดิต (Visa, Master, JCB, American Express, Diners) ที่สามารถใช้ได้จนถึงวันคืนรถ โดยมีวงเงินเหลืออย่างน้อย 10,000 บาท สำหรับเป็นวงเงินประกันความเสียหายและผู้ให้บริการจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดก็ต่อเมื่อนำรถมาส่งคืนโดยไม่เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายใด
 • ผู้ใช้บริการ ยินยอมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ กรณีที่เป็นฝ่ายผิด จำนวน 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง หรือสามารถจัด ซื้อประกันภัยเพิ่มเติมในราคา 214 บาทต่อวัน โดยหากเกิดอุบัติเหตุไม่ต้องการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก
 • ผู้ใช้บริการ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และยังไม่หมดอายุ
 • ผู้ใช้บริการ ต้องนำรถมาคืนตามที่ระบุในเอกสารรถใช้ระหว่างซ่อม หากเกินเวลาส่งคืนจะคิดค่าบริการอีก 1 วัน โดยจ่ายตามราคาค่าเช่าที่บริษัท TQM กำหนดไว้
 • เมื่อนำรถมาส่งคืน ผู้ใช้บริการ ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เท่าเดิมเหมือนตอนรับรถ
 • ผู้ใช้บริการ หากจะใช้บริการรถทดแทนได้ ก็ต่อเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วน
 • ผู้ใช้บริการ จะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมอื่นของผู้ให้บริการรถทดแทนระหว่างซ่อม หากไม่ขัดกับเงื่อนไขบริการรถใช้ทดแทน ระหว่างซ่อมของบริษัท TQM
 • ในกรณีเอกสารที่ใช้รับรถ คือ บัตรประชาชน ใบขับขี่ และบัตรเครดิต มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (บัตรทั้ง 3 อย่างไม่เหมือนกันต้องแจ้งให้ทราบและนำเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวจริงแนบตอนไปรับรถด้วยพร้อมส่งตัวสำเนาให้ TQM )
 • ในกรณีผู้ใช้บริการไม่มารับ/ส่งคืนรถ ตามวันเวลาที่จองและยกเลิกหรือเลื่อนวันเช่า นับตั้งแต่การรับรถในการทำจอง จะมีค่าปรับ 600 บาท และจะไม่ได้รับรถ (ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า24 ชม. ก่อนวลารับรถ)

หมายเหตุ:

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การที่ผู้เอาประกันมีเคลมสินไหมจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด ทางบริษัท ทีคิวเอ็มฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยึดถือตามเอกสารและข้อความที่ระบุไว้ในใบแจ้งความเสียหาย
 • น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าปรับจราจร ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบเอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้งานปกติเท่านั้น ห้ามนำรถไปใช้ในทางพาณิชย์ เช่าช่วง ,การแข่งขัน หรือ รับจ้าง
 • จำกัดระยะทาง ไม่เกิน 300 กม.ต่อวัน (กม.ที่เกินคิดค่าใช้จ่าย กม.ละ 5 บาท)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีที่ทำประกันภัยนั้นๆ (1สิทธิ์/1กรมธรรม์ สิทธิ์นั้นจะสิ้นสุด ณ.วันสุดท้ายของความคุ้มครอง)

สถานที่สามารถรับรถใช้ทดแทนระหว่างซ่อมได้

 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • Royal City Avenue พระรามเก้า กรุงเทพฯ
 • สาทร กรุงเทพฯ
 • พัทยา จ.ชลบุรี
 • บ่อวิน (Eastern Seaboard) จ.ระยอง
 • อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • สนามบิน จ.เชียงใหม่
 • ตรงข้าม Central Airport อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • สนามบิน จ.เชียงราย
 • สนามบินพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • เทสโก้โลตัสโคราช จ.นครราชสีมา
 • สนามบิน จ.อุดรธาน
 • สนามบิน จ.อุบลราชธานี
 • สนามบิน จ.ขอนแก่น
 • สนามบิน จ.นครศรีธรรมราช
 • สนามบิน จ.ภูเก็ต
 • ตรงข้ามสนามบิน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 • โรงแรมป่าตองเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต
 • สนามบินกระบี่ จ.กระบี่
 • เขาหลัก จ.พังงา
 • สนามบินสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
 • หาดเชวง อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 • สนามบินสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 • สนามบิน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • สนามบิน จ.ตรัง

กลับด้านบน