ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

ประกันภัยเดินทาง AXA

ประกันภัยเดินทาง AXA

ประกันภัยเดินทาง

จุดเด่นของกรมธรรม์ AXA

 1. แอกซ่าเป็น Top Schengen Visa และเป็นบริษัทที่สถานทูตแนะนำลูกค้าให้ซื้อประกันการเดินทาง
 2. แอกซ่าเป็นแบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 ของโลกติดต่อกันถึง 7 ปีซ้อน จัดอันดับแบรนด์ระดับโลกโดย Inter brand
 3. แอกซ่ารับประกันคืนเบี้ยประกันภัย 100% กรณีการยื่นวีซ่าถูกปฏิเสธ (บางบริษัทอาจหักค่าเบี้ย หรือค่าธรรมเนียม)
 4. เบี้ยประกันภัยราคาเดียวทั่วโลก (บางบริษัทอาจแบ่งทวีปเพื่อกำหนดเบี้ยประกันภัย)
 5. รับทันที 1,000 บาท กรณีความล่าช้าในการเดินทางภายใน 8 ชั่วโมงในขณะที่ที่อื่น 12 ชั่วโมงเป็นต้น
 6. ฟรี..!! ขยายระยะเวลาอัตโนมัติ กรณีไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และอื่น ๆ
 7. อุ่นใจ 24 ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลก
 8. เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 190 บาท
 9. แผนประกันภัยหลากหลายเลือกได้ทั้งรายเที่ยว หรือรายปี

แผนการเดินทางของฉัน

แผนประกันภัยการเดินทางสมาร์ททราเวลเลอร์พลัส / Smart Traveller Plus Plan

ข้อตกลงความคุ้มครอง / Table of Coverage
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท) / Limit of Liability (Baht)
Eco
Silver
Gold
Platinum
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (Personal Accident Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability)
Eco 1,000,000
Silver 1,000,000
Gold 1,500,000
Platinum 3,000,000
2. การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (Medical Expense due to Accident and Sickness)
Eco 500,000
Silver 2,000,000
Gold 2,000,000
Platinum 2,000,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย (Emergency Medical Evacuation and Repatriation)
Eco 1,000,000
Silver 1,000,000
Gold 2,000,000
Platinum 3,000,000
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ (Repatriation)
Eco 1,000,000
Silver 1,000,000
Gold 2,000,000
Platinum 3,000,000
5. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Personal Liability)
Eco 1,000,000
Silver 1,000,000
Gold 2,000,000
Platinum 2,000,000
6. การยกเลิกการเดินทาง (Trip Cancellation)
Eco N/A
Silver 10,000
Gold 30,000
Platinum 30,000
7. ความล่าช้าในการเดินทาง (8 ชั่วโมง / 1,000 บาท) (Travel Delay (8 hours / 1,000 Baht))
Eco 10,000
Silver N/A
Gold 30,000
Platinum 30,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน (8 ชั่วโมง / 1,000 บาท) (Flight Misconnection (8 hours / 1,000 Baht))
Eco 3,000
Silver N/A
Gold 5,000
Platinum 5,000
9. การลดจำนวนวันเดินทาง (Trip Curtailment)
Eco N/A
Silver 10,000
Gold 30,000
Platinum 30,000
10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (8 ชั่วโมง / 1,000 บาท) (Baggage Delay (8 hours / 1,000 Baht))
Eco N/A
Silver N/A
Gold 15,000
Platinum 15,000
11. การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋า (Loss or Damage of Baggage / Personal Effects)
Eco 5,000
Silver N/A
Gold 50,000
Platinum 50,000
12. การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทาง (Loss or Damage of Personal Money and Travel Cheque)
Eco N/A
Silver N/A
Gold 5,000
Platinum 5,000
13. การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง (Loss or Damage of Travel Documents)
Eco N/A
Silver N/A
Gold 5,000
Platinum 5,000
14. การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย (Compassionate Visitation Benefit)
Eco Two way economy class
Silver Two way economy class
Gold Two way economy class
Platinum Two way economy class
15. การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ (Return of Children)
Eco One way economy class
Silver One way economy class
Gold One way economy class
Platinum One way economy class
16. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน) (Automatic Extension of Travel Period (Maximum 15 days))
Eco Cover
Silver Cover
Gold Cover
Platinum Cover
17. การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (Hospital Income Benefit)
Eco N/A
Silver N/A
Gold 1,000
Platinum 1,000

หมายเหตุ / Remarks :

 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมอากรและภาษี (Premium included Stamp & Tax.)
 2. เบี้ยประกันภัยแบบครอบครัวจะเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยรายบุคคล (ฟรี บุตร 2 ท่าน ด้วยวงเงินคุ้มครอง 50% ของตารางเบี้ย)
     For Family, Premium will be double of individual with free of charge for 2 children 50% provided for Limit of Coverage.
 3. กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรายปี ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน In case of Annual Plan each trip must not exceed 90 Days.

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปประเทศต่อไปนี้ / Territorial Limit (Exclusion) Afghanistan, Africa (except Republic of South Africa, Egypt, Morocco, Kenya, Namibia and Botswana), Azerbaijan, Cambodia (except Phnom Penh, Siam Reap), Cuba, India, Iraq, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nepal (areas higher than 1500m above sea level), Nicaragua, North Korea, Pakistan, Syria, Tajistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

คู่มือกรมธรรม์ : https://direct.axa.co.th/TA/legal


TQM

"ผู้นำด้านที่ปรึกษาการประกันภัย"
ด้วยคุณภาพและ
ความยั่งยืน

ที่ปรึกษาประกันภัย

TQM บริษัทที่ปรึกษาประกันภัยชั้นนำครบวงจรของไทย ที่มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 60 ปี ให้บริการครบวงจรอย่างมืออาชีพทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต เป็นผู้นำด้านการขายประกันภัย ผ่านโทรศัพท์ และช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ และพนักงานขายด้วยความใส่ใจในการเลือกสรรประกันภัย ที่ตอบโจทย์ความต้องการและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

ตัวแทนบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 40 แห่ง

ปัจจุบัน TQM เป็นตัวแทนบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 40 แห่ง ให้บริการโดย พนักงานมืออาชีพกว่า 4,000 คน มีศูนย์ประสานงานมากกว่า 90 สาขาทั่วประเทศ และมีบริการสายด่วน TQM 24 ชั่วโมง โทร. 1737 ที่ให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียนและ ตอบคำถามลูกค้าและ สมาชิก TQM Family Club ที่มี มากกว่า 1,000,000 ราย