ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

แผนประกันภัยเดินทาง กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยเดินทาง

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Trip Care 1
Trip Care 2
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
Trip Care 1
500,000
Trip Care 2
1,500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลออื่นๆ ทั่วไป
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
Trip Care 1
500,000
Trip Care 2
1,500,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้าย
Trip Care 1
500,000
Trip Care 2
1,500,000
3. การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น
Trip Care 1
25,000
Trip Care 2
50,000
4. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
Trip Care 1
5,000
Trip Care 2
10,000
5. การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง
Trip Care 1
100,000
Trip Care 2
100,000
6. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
Trip Care 1
500,000
Trip Care 2
500,000
7. ความล่าช้าของเที่ยวบิน (จ่าย 1,000 บาท ทุก 12 ชั่วโมงเต็ม)
Trip Care 1
10,000
Trip Care 2
20,000
8. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน
Trip Care 1
500
Trip Care 2
500

แผนการเดินทางของฉัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 75 ปี
2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยและเริ่มเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
3. กรณีที่ยื่นขอวีซ่าไม่ผ่าน ยินดีคืนเงิน 100% ทั้งนี้ โปรดแสดงจดหมายจากสถานทูตเพื่อขอยกเลิกกรมธรรม์
4. โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและข้อยกเว้นเพิ่มเติม

คู่มือกรมธรรม์ : เอกสารเงื่อนไขและความคุ้มครอง