แผนประกันภัยเดินทาง กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยเดินทาง

แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายเที่ยว

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Easy 1
Easy 2
Easy 3
Easy 4
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
อายุ1-14 ปีบริบูรณ์คุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท
Easy 1
5,000,000
Easy 2
3,000,000
Easy 3
2,000,000
Easy 4
2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ
อายุ1-14 ปีบริบูรณ์คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
Easy 1
5,000,000
Easy 2
4,000,000
Easy 3
1,500,000
Easy 4
1,500,000
2.1. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย
เป็นส่วนหนึ่งของจํานวนเงินเอาประกันภัยของค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ
Easy 1
250,000
Easy 2
150,000
Easy 3
100,000
Easy 4
100,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย
Easy 1
2,000,000
Easy 2
2,000,000
Easy 3
2,000,000
Easy 4
2,000,000
4. การส่งศพกลับประเทศไทย
Easy 1
2,000,000
Easy 2
2,000,000
Easy 3
1,000,000
Easy 4
1,000,000
5. การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง
Easy 1
500,000
Easy 2
300,000
Easy 3
200,000
Easy 4
-
6. การลดจํานวนวันเดินทาง
Easy 1
500,000
Easy 2
300,000
Easy 3
200,000
Easy 4
-
7. การล่าช้าของเที่ยวบิน
20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
Easy 1
35,000
Easy 2
25,000
Easy 3
10,000
Easy 4
-
8. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นหรือต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท
Easy 1
60,000
Easy 2
40,000
Easy 3
30,000
Easy 4
-
9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
Easy 1
35,000
Easy 2
25,000
Easy 3
10,000
Easy 4
-
10. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
Easy 1
4,000,000
Easy 2
3,000,000
Easy 3
1,000,000
Easy 4
500,000
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
Easy 1
250,000
Easy 2
150,000
Easy 3
70,000
Easy 4
-
12. เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ระหว่างเดินทางในต่างประเทศต่อเนื่องสูงสุด 30 วัน
Easy 1
3,000
Easy 2
2,500
Easy 3
1,000
Easy 4
-
13. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว
ค่าความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท
Easy 1
6,000
Easy 2
4,000
Easy 3
-
Easy 4
-
14. ความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง
Easy 1
30,000
Easy 2
20,000
Easy 3
-
Easy 4
-
15. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
Easy 1
15,000
Easy 2
10,000
Easy 3
5,000
Easy 4
-
16. รางวัลพิเศษสําหรับ โฮล-อิน-วัน
Easy 1
20,000
Easy 2
10,000
Easy 3
-
Easy 4
-
17. ความเสียหายส่วนแรกสําหรับรถเช่า
Easy 1
25,000
Easy 2
20,000
Easy 3
15,000
Easy 4
-
18. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
ค่าความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
Easy 1
25,000
Easy 2
25,000
Easy 3
10,000
Easy 4
-
19. การจี้เครื่องบิน
Easy 1
100,000
Easy 2
100,000
Easy 3
100,000
Easy 4
-

เงื่อนไขการรับประกันภัย - เดินทางรายเที่ยว :

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
2. แผนประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ1-75 ปีบริบูรณ์แผนประกันแบบรายปีรับประกันอายุ15-65 ปีบริบูรณ์
3. กรณีผู้ขอเอาประกันภัยอายุ1-14 ปีบริบูรณ์ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดในทุกแผนการประกันภัย ดังนี้
3.1 ความคุ้มครองในข้อ 1) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุจํานวน 1,500,000 บาท
3.2 ความคุ้มครองในข้อ 2) ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ จํานวน 2,000,000 บาท
4. แผนประกันแบบรายปีคุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปี
5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยและต้องเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น
6. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนใด ส่วนหนึ่งผิดปกติพิการ บกพร่อง
หรือทุพพลภาพ และไม่ได้เดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลใด ๆ

แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายปี

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Easy 1
Easy 2
Easy 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
อายุ1-14 ปีบริบูรณ์คุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท
Easy 1
5,000,000
Easy 2
4,000,000
Easy 3
1,500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ
อายุ1-14 ปีบริบูรณ์คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
Easy 1
5,000,000
Easy 2
3,000,000
Easy 3
2,000,000
2.1. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย
เป็นส่วนหนึ่งของจํานวนเงินเอาประกันภัยของค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ
Easy 1
250,000
Easy 2
150,000
Easy 3
100,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย
Easy 1
2,000,000
Easy 2
2,000,000
Easy 3
2,000,000
4. การส่งศพกลับประเทศไทย
Easy 1
2,000,000
Easy 2
2,000,000
Easy 3
1,000,000
5. การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง
Easy 1
500,000
Easy 2
300,000
Easy 3
200,000
6. การลดจํานวนวันเดินทาง
Easy 1
500,000
Easy 2
300,000
Easy 3
200,000
7. การล่าช้าของเที่ยวบิน
20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
Easy 1
35,000
Easy 2
25,000
Easy 3
10,000
8. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นหรือต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท
Easy 1
60,000
Easy 2
40,000
Easy 3
30,000
9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
Easy 1
35,000
Easy 2
25,000
Easy 3
10,000
10. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
Easy 1
4,000,000
Easy 2
3,000,000
Easy 3
1,000,000
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
Easy 1
250,000
Easy 2
150,000
Easy 3
70,000
12. เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ระหว่างเดินทางในต่างประเทศต่อเนื่องสูงสุด 30 วัน
Easy 1
3,000
Easy 2
2,500
Easy 3
1,000
13. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว
ค่าความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท
Easy 1
6,000
Easy 2
4,000
Easy 3
-
14. ความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง
Easy 1
30,000
Easy 2
20,000
Easy 3
-
15. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
Easy 1
15,000
Easy 2
10,000
Easy 3
5,000
16. รางวัลพิเศษสําหรับ โฮล-อิน-วัน
Easy 1
20,000
Easy 2
10,000
Easy 3
-
17. ความเสียหายส่วนแรกสําหรับรถเช่า
Easy 1
25,000
Easy 2
20,000
Easy 3
15,000
18. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
ค่าความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
Easy 1
25,000
Easy 2
25,000
Easy 3
10,000
19. การจี้เครื่องบิน
Easy 1
100,000
Easy 2
100,000
Easy 3
100,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย - เดินทางรายปี :

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
2. อายุ15-65 ปีบริบูรณ์
3. จํากัดการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 120 วัน
4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยและต้องเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น
5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่ได้เดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลใด ๆ

หมายเหตุ

ข้อ 2: จํานวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยรวม
กันแล้วต้องไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยของค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดิน ทางในต่างประเทศ
ข้อ 8 : คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นหรือต่อคู่ และ ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
ข้อ 13 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
ข้อ 18 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท

ข้อยกเว้นสําคัญ :

1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
4. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติการจราจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
5. การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากการนิวเคลียร์ใดๆ
6. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน , พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน , ทหาร , ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
8. ผู้เอาประกันภัยเป็นหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจ, ปอด, ความดัน, เนื้องอกร้ายแรง

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่านหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้

อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา , อิรัก , อิหร่าน, อิสราเอล , คีร์กีซสถาน , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว , เกาหลีเหนือ , ปากีสถาน , ปาเลสไตน์ , ซีเรีย , ทาจิกิสถาน , เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน , อิหร่าน

แผนการเดินทางของฉัน