ประกันภัยเดินทาง MSIG

ประกันภัยเดินทาง MSIG

share ประกันภัยเดินทาง MSIG ประกันภัยเดินทาง

แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายเที่ยว

ความคุ้มครอง
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Easy 1
Easy 2
Easy 3
Easy VISA

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 • อายุ1-14 ปีบริบูรณ์คุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท
5,000,000
4,000,000
1,500,000
1,500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ
 • อายุ1-14 ปีบริบูรณ์คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
5,000,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000

2.1. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย

 • เป็นส่วนหนึ่งของจํานวนเงินเอาประกันภัยของค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ
250,000
150,000
100,000
100,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
4. การส่งศพกลับประเทศไทย
2,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
5. การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง
500,000
300,000
200,000
-

6. การลดจํานวนวันเดินทาง

500,000
300,000
200,000
-

7. การล่าช้าของเที่ยวบิน

 • 20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
35,000
25,000
10,000
-

8. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

 • คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นหรือต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท
60,000
40,000
30,000
-

9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

 • 20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
35,000
25,000
10,000
-
10. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
4,000,000
3,000,000
1,000,000
500,000
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
250,000
150,000
70,000
-

12. เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ระหว่างเดินทางในต่างประเทศต่อเนื่องสูงสุด 30 วัน

3,000
2,500
1,000
-

13. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว

 • ค่าความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท
6,000
4,000
-
-
14. ความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง
30,000
20,000
-
-

15. การพลาดการต่อเที่ยวบิน

 • 20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
15,000
10,000
5,000
-
16. รางวัลพิเศษสําหรับ โฮล-อิน-วัน
20,000
10,000
-
-
17. ความเสียหายส่วนแรกสําหรับรถเช่า
25,000
20,000
15,000
-

18. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

 • ค่าความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
25,000
25,000
10,000
-
19. การจี้เครื่องบิน
100,000
100,000
100,000
-

เงื่อนไขการรับประกันภัย - เดินทางรายเที่ยว :

 1. 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 2. 2. แผนประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ1-75 ปีบริบูรณ์แผนประกันแบบรายปีรับประกันอายุ15-65 ปีบริบูรณ์
 3. 3. กรณีผู้ขอเอาประกันภัยอายุ1-14 ปีบริบูรณ์ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดในทุกแผนการประกันภัย ดังนี้
      3.1 ความคุ้มครองในข้อ 1) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุจํานวน 1,500,000 บาท
      3.2 ความคุ้มครองในข้อ 2) ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ จํานวน 2,000,000 บาท
 4. 4. แผนประกันแบบรายปีคุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปี
 5. 5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยและต้องเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น
 6. 6. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนใด ส่วนหนึ่งผิดปกติพิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ และไม่ได้เดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลใด ๆ

 

 

แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายปี

ความคุ้มครอง
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Easy 1
Easy 2
Easy 3

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 • อายุ1-14 ปีบริบูรณ์คุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท
5,000,000
4,000,000
1,500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ
 • อายุ1-14 ปีบริบูรณ์คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
5,000,000 
3,000,000
2,000,000

2.1. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย

 • เป็นส่วนหนึ่งของจํานวนเงินเอาประกันภัยของค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ
250,000
150,000
100,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย
2,000,000
2,000,000
2,000,000
4. การส่งศพกลับประเทศไทย
2,000,000
2,000,000
1,000,000
5. การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง
500,000
300,000
200,000

6. การลดจํานวนวันเดินทาง

500,000
300,000
200,000

7. การล่าช้าของเที่ยวบิน

 • 20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
35,000
25,000
10,000

8. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

 • คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นหรือต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท
60,000
40,000
30,000

9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

 • 20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
35,000
25,000
10,000
10. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
4,000,000
3,000,000
1,000,000
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
250,000
150,000
70,000

12. เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ระหว่างเดินทางในต่างประเทศต่อเนื่องสูงสุด 30 วัน

3,000
2,500
1,000

13. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว

 • ค่าความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท
6,000
4,000
-
14. ความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง
30,000
20,000
-

15. การพลาดการต่อเที่ยวบิน

 • 20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
15,000
10,000
5,000
16. รางวัลพิเศษสําหรับ โฮล-อิน-วัน
20,000
10,000
-
17. ความเสียหายส่วนแรกสําหรับรถเช่า
25,000
20,000
15,000

18. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

 • ค่าความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
25,000
25,000
10,000
19. การจี้เครื่องบิน
100,000
100,000
100,000

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย -  เดินทางรายปี :

 1. 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

 2. 2. อายุ15-65 ปีบริบูรณ์

 3. 3. จํากัดการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 120 วัน

 4. 4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยและต้องเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น

 5. 5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่ได้เดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลใด ๆ

 

หมายเหตุ

ข้อ 2: จํานวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยรวม กันแล้วต้องไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยของค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดิน ทางในต่างประเทศ

ข้อ 8 : คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นหรือต่อคู่ และ ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท

ข้อ 13 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท

ข้อ 18 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท

 

ข้อยกเว้นสําคัญ :

 1. 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
 2. 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 3. 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 4. 4. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติการจราจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 5. 5. การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากการนิวเคลียร์ใดๆ
 6. 6. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 7. 7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน , พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน , ทหาร , ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 8. 8. ผู้เอาประกันภัยเป็นหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจ, ปอด, ความดัน, เนื้องอกร้ายแรง

 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่านหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้

อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา , อิรัก , อิหร่าน, อิสราเอล , คีร์กีซสถาน , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว , เกาหลีเหนือ

ปากีสถาน , ปาเลสไตน์, ซีเรีย , ทาจิกิสถาน , เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน, อิหร่าน


แผนการเดินทางของฉัน


กลับด้านบน