TQM Rewards

TQM Rewards

TQM Rewards

1.ลูกค้า TQM ที่มียอดเบี้ยสะสมในทุกกรมธรรม์ จากทุกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 200,000บาทขึ้นไป หรือต่ออายุต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่มีถิ่นพำนัก

ในประเทศไทยมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้ สำหรับพนักงานบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด , บริษัทที่เกี่ยวของกับการจัดรายการนี้

คณะกรรมการดำเนินงานพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

2.สำหรับรายละเอียดของรางวัลประกอบด้วย บัตรเติมน้ำมันปตท.รางวัลละ 48,000บาท จำนวน 12 รางวัล มูลค่ารวม 576,000 บาท ทางบริษัท

ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัดจะทำการสุ่มแจกของรางวัลจากผู้ร่วมสนุกที่ทำตามกฏกติกาและถูกต้องครบทุกขั้นตอนเท่านั้น

3.การสุ่มรายชื่อผู้โชคดีเพื่อแจกรางวัลจัดขึ้นที่ ณ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ทุกเดือน

4.การประกาศผลรางวัลจะพิจารณาจากผู้ร่วมสนุกระหว่าง วันที่ มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

5.คณะกรรมการพิจารณารางวัลจาก บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (สำนักงานใหญ่) จะติดต่อแจ้งข่าวไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลภายใน วันนับจากวันที่ประกาศผลบน www.tqm.co.th เพื่อให้ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์ หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับภายใน 10 วันนับจาก วันที่คณะกรรมการติดต่อ

ไป บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัลดังกล่าว เพื่อพิจารณานำไปมอบแก่ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมในลำดับถัดไป ทั้งนี้ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน

รางวัลชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.ผู้โชคดีจำนวน 12 ท่าน ที่ได้รับรางวัลบัตรน้ำมัน ปตท มูลค่ารางวัลละ 48,000 บาท จะต้อง

  • นำสำเนาบัตรประชาชนที่มีชื่อตรงกับข้อมูลในระบบมาแสดง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล

  • ต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือ ณ สาขาต่าง ขอบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ รวม 95 สาขา ตามเวลานัดหมายล่วงหน้า

  • ผู้โชคดีสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นกระทําการแทนได้โดยจะต้องทำหนังสือมอบอํานาจอย่างถูกต้องในการรับของรางวัลแทน

  • หากผู้โชคดีไม่เดินทางมารับของรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ยืนยันสิทธิ์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ การรับของรางวัลดังกล่าว

7.ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเป็นของรางวัลอื่นๆ ได้

รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้

8.ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ทั้งนี้เป็นไปตามตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

9.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจถึงกติกา เงื่อนไข และปฏิบัติตามขั้นตอนการร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบถึงการกระทำใดๆ ที่

ถือเป็นการแสดงเจตนาร่วมกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามกติกา หรือทุจริต จะถูกตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.ทางบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ถือเป็น ที่สิ้นสุด

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 02-150-8888 ต่อ 5242-5252 ตามวันเวลาทำการของบริษัท