แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 95 บทเฉพาะกาล

ตาม พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บทเฉพาะกาล มาตรา 95 กำหนดให้บริษัทฯ ในฐานะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนพระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้ (วันที่ 1 มิถุนายน 2565) สามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งบริษัทฯ จะต้องกำหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความประสงค์ยกเลิกการให้ความยินยอมได้ผ่านช่องทางที่ได้ให้ไว้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (อ่านเพิ่มเติมคลิก)
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักดีว่าเจ้าของข้อมูลมีความประสงค์ที่จะได้รับความเคารพต่อสิทธิและมีความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ
ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ความผิดพลาด หรือข้อสงสัยใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังนี้
• เว็บไซต์บริษัท: https://www.tqm.co.th/ หรือ
• เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร (Data Protection Officer)
ติดต่อผ่านช่องทาง E-mail: dpo@tqm.co.th

25 พฤษภาคม 2565