ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM ชวนทำบุญ 3 ศรัทธา ที่สุดแห่ง พุทธ ฮินดู จีน ไหว้พระหลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศ บูชาเทพไฉ่ซิงเอี้ยะ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ กัญญพิมล วงศ์โชติกุลชัย
2 คุณ กิตติพงษ์ ชัชวัสวิมล
3 คุณ กิตติศักดิ์ จัดเจนนาวี
4 คุณ กิติศักดิ์ พิทักษ์บุญเขต
5 คุณ เกรียงศักดิ์ ศรีวานิชภูมิ
6 คุณ เกียรติชัย อภินันทนพงศ์
7 คุณ จักรพงศ์ อักโข
8 คุณ จักรวัชร สุทธิสรโยธิน
9 คุณ จันทรรัตน์ สังฆะโยธิน
10 คุณ จิตพิสุทธิ์ อริยะศิริกุล
11 คุณ จิราภา ตระกูลวัฒนา
12 คุณ จีรภัทร สุมะนัสชัย
13 คุณ ฉนันต์ภรณ์ เรือนอนุกูล
14 คุณ ชนะ นันทจันทูล
15 คุณ ชินวร ประสาร
16 คุณ ชื่นฤดี ก้อนฆ้อง
17 คุณ เชวง รังสีวิโรจน์
18 คุณ ไชยสิทธิ์ อดิเทพสถิต
19 คุณ ณัฏฐกันย์ อินทร์สุวรรณ
20 คุณ ณัฏฐณิชา จันทร์เผือก
21 คุณ ณัฐกิตติ์ ประชุมชัย
22 คุณ ณัฐชา ตปณียพันธ์
23 คุณ ณัฐชานันท์ วัฒนาภินันต์กูล
24 คุณ ณัฐวฒิ มิตโกสุม
25 คุณ ณัฐวุฒิ บุญญกิจวิวัฒน์
26 คุณ ดวงกมล ห่านตระกูล
27 คุณ ธนะสิทธิ์ ภูริฉัตรนิรันดร์
28 คุณ ธัชพงษ์ พงศ์สุทธิยากร
29 คุณ ธัญลักษณ์ รัตนานุรักษ์
30 คุณ นงคราญ สิงห์สมบุญ
31 คุณ นงลักษณ์ นิงสานนท์
32 คุณ นฤมล กันทะนัน
33 คุณ นิรมล สุวัธนเดชา
34 คุณ บุรินทร์ ประสูตร์แสงจันทร์
35 คุณ ประไพศรี ซึ่งเกียรติกุล
36 คุณ ประภัสสร เจริญรัตน์
37 คุณ ประยูรศักดิ์ มงคลประสิทธิ์
38 คุณ ปราโมทย์ แจ่มใส
39 คุณ ปริมประภา จริยาวรางกูร
40 คุณ ปัณฑา ชั่งเนียม
41 คุณ ปิยะพร เจนกาญจนดิลก
42 คุณ พรทิพา โรจนแสง
43 คุณ พรรณี แซ่เลม
44 คุณ พัชมน ตรีวัฒนเวศย์
45 คุณ ไพรสันต์ ชัยประยงค์สุข
46 คุณ ยงยุทธ เศละพฤกษ์กุล
47 คุณ ยงยุทธ ฟูประเสริฐ
48 คุณ ยุทธชัย ช่างเรือ
49 คุณ รัตนาภร โพธิ์หัก
50 คุณ รำพึง รอดบุญลือ
51 คุณ รุ่งทิพย์ ชัยชนะโชติ
52 คุณ รุจินพ แสงสังข์
53 คุณ วนิดา ภาตะนันท์
54 คุณ วราภรณ์ โรจน์ศิริสถิตย์
55 คุณ วัชรี ประทีปเมธากุล
56 คุณ วัชลี เผือกคล้าย
57 คุณ วิชัย ทรงลิลิตชูวงศ์
58 คุณ วิบูลย์ศิริ พลายงาม
59 คุณ ศักดิ์นรินทร์ เพชรโรจน์
60 คุณ สมนึก ชดช้อย
61 คุณ สิงหา โชคแน่นอนันต์
62 คุณ สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์
63 คุณ สุกัญญา วัฒนวิจิตรกุล
64 คุณ สุกัลยา ศรีละคร
65 คุณ สุฒิพงษ์ วุฒานุกูล
66 คุณ สุภิญญา สุรรัตน์
67 คุณ เสรี สุขสวรรค์
68 คุณ แสงเดือน ภูมิรักษานนท์
69 คุณ หนึ่งนุช โพธิ์จุมพล
70 คุณ อนงค์ จี้เพชรงาม
71 คุณ อรนุช เล็กทรัพย์
72 คุณ อรุณี เดชโชค
73 คุณ อัมภา ลิ่มผาติ
74 คุณ อานนท์ เชี่ยวการปราบ
75 คุณ อินทิรา วงศ์ประสิทธิ์ศรี
76 คุณ พจนา เลิศคุณากรกิจ
77 คุณ ชนิษฐา เฟื่องพาณิชเจริญ
78 คุณ ทยิดา อัคควัฒนกุล
79 คุณ ปริญญา สุดแสง
80 คุณ สุนิสา ยงยุทธ
81 คุณ สุภัทรา พุทธธรรมวงศ์
82 คุณ เอกอมร นึกมณี
83 คุณ กรอุมา ตรีทวีวงศ์กุล
84 คุณ จันทรรัตน์ เพิ่มทรัพย์
85 คุณ ธัญทิพย์ ราชา

 

Update ประกาศผลรางวัล ณ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 12.20 น.