ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM ชวนทำกิจกรรมเรียนรู้ใต้ทะเล ดำน้ำปลูกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ทะเลแสมสาร จ.ชลบุรี วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ กฤษณะ นวลทิม
2 คุณ กล้า วิชาพร
3 คุณ กิ่งกาญจน์ อยู่ถนอม
4 คุณ ขวัญดาว หาเรือนสาสน์
5 คุณ จริยา หัวพจน์
6 คุณ จรีพร รัตนวงศ์วิจิตร
7 คุณ จันจิรา ชัยยะ
8 คุณ จารุเดช เผ่าถนอม
9 คุณ จารุวรรณ เทียนทอง
10 คุณ จิรพัชร์ ตรีโชติ
11 คุณ จิรเมธา ทองคำ
12 คุณ ชดาภร เพ็งเรือง
13 คุณ ชวัลวิทย์ รัศมีพจน์
14 คุณ ชัชดา โอชารส
15 คุณ ชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์
16 คุณ ชาญวุฒิ สุดสงวน
17 คุณ ฐิตินันท์ จันทร
18 คุณ ณกานต์ วงษ์ฤทธิ์
19 คุณ ณัฐวรรณ ขุนบุญ
20 คุณ ธนพร ธรรมทัน
21 คุณ ธนพร หล่อประพันธ์
22 คุณ ธนัท เจริญบุญเกษมสิน
23 คุณ ธวัชชัย ศรีไพโรจน์
24 คุณ ธิติมา ขวัญกิจเศวต
25 คุณ ธีรพร ดาวัลลิ์
26 คุณ ธีรยุทธ มหาบุญปีติ
27 คุณ นภสร อุ่นอิน
28 คุณ นรา ถานันท์
29 คุณ นราเทพ ทินราช
30 คุณ นายวิรัตน์ จันทร์ขำ
31 คุณ นิตยา หมื่นเนียม
32 คุณ นิตยา พลสินพยัคฆ์
33 คุณ บุษปเกษ วงศ์ชะอุ่ม
34 คุณ เบญจพร ตั้งไพบูลย์
35 คุณ ประสิทธิ์ พรรณปัญญา
36 คุณ ประเสริฐ อังกูรวัฒนะ
37 คุณ ปรีชา แย้มมนัส
38 คุณ ปาริชาติ เมืองก้อน
39 คุณ พรฤดี ฤทธิ์ทอง
40 คุณ พรศิริ ศรีภิรมย์
41 คุณ พัชร์สิตา อริยรัฐกิตติ์
42 คุณ พิชัย พงษ์ไพบูลย์
43 คุณ เพียงนภา อินทร์อนันต์
44 คุณ ไพรัตน์ ลาภูตะมะ
45 คุณ มนตรี ณรงค์เลิศไพบูลย์
46 คุณ ยุวดี กิจภัคสวัสดิ์
47 คุณ รุ่งนภา จิเมฆ
48 คุณ วนิดา ภาตะนันท์
49 คุณ วรรณวิศา งามกระจ่าง
50 คุณ วรรณา ศรีวานิชภูมิ
51 คุณ วรรณา ศรีษะเกษ
52 คุณ วริศรา ปะฉิมมะ
53 คุณ วรุณพร ชื่นกลิ่น
54 คุณ วิสิทธิ์ รุ่งเรือง
55 คุณ ศรัญญา ชูศรี
56 คุณ ศิริพงษ์ จันทสร
57 คุณ ศิริลักษณ์ รัตนวงศ์วิจิตร
58 คุณ สันติภาพ นรสาร
59 คุณ สาโรจน์ ชุมดำ
60 คุณ สิทธิชัย ทัศนะบรรจง
61 คุณ สิริยศ อยู่ปั้น
62 คุณ สุกัลยา ศรีละคร
63 คุณ สุกานดา สุรวโณบล
64 คุณ สุนทร​ จันบง
65 คุณ สุนิสา ทองพร้อม
66 คุณ สุรพล โกศลประดิษฐ์
67 คุณ สุรีพร เทพาคำ
68 คุณ สุวรรณรัตน์ เลิศสงครามชัย
69 คุณ เสาวณี จิระประยุต
70 คุณ อรชิน พรมผาย
71 คุณ อรทัย ไสวงาม
72 คุณ อรสุลี ภวชโลทร
73 คุณ อรอุมา วิริสา
74 คุณ อังค์วรา ลาภูตะมะ
75 คุณ อัตถพงศ์. ปุระศิริ
76 คุณ พจนา เลิศคุณากรกิจ
77 คุณ กิรณา แก้วสุโข
78 คุณ ปิยะพร ทองบุญ
79 คุณ สมชาย ม่วงยางยูง
80 คุณ ชัชวาล รัตนศิริมนตร์
81 คุณ โสชาตา กิจสืบ
82 คุณ อิงฟ้า บุญญพันธ์ 
83 คุณ พนัชกร สืบสุยะ
84 คุณ ทิฆัมพร นึกกระฎานน
85 คุณ รัชฎาภรณ์ มาลา
86 คุณ มัณธิดา วงศ์ดี
87 คุณ เฉลิมชัย สาโย
88 คุณ ชนัดดา เฉี้ยฉุ้น
89 คุณ สิตา วงศ์ดนตรี
90 คุณ สุรพงศ์ สุริยะเมศิล
91 คุณ อารี มุหมีน


1.สถานที่ในการลงทะเบียนคือ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซอยลาดปลาเค้า 25

2.เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนคือสำเนาบัตรประชาชนท่านละ 1 ใบ ทั้งผู้โชคดีและผู้ติดตาม

Update 9/10/19 เวลา 17.15 น.