ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM Family Club ประจำเดือนมกราคม 2563

ประกาศผลรางวัล TQM
ทองคำ 1 สลึง จำนวน 2 รางวัล
ลำดับ   รายชื่อผู้โชคดี  
1 คุณ สามารถ พลพันธุ์
2 คุณ มะณี วงศ์คำ
       
บัตรเทสโก้โลตัสมูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล
ลำดับ   รายชื่อผู้โชคดี  
1 คุณ โกวิทย์ จูมดอก
2 คุณ อรดี ชนะพจน์
3 คุณ องอาจ นุสีวอ
4 คุณ กนกพร ทิมพงษ์
5 คุณ จุฑามาศ อินทรโฆษิต
6 คุณ วีระพล ศรีรักษ์
7 คุณ แคทตรีญา สุทธา
8 คุณ สนทยา ทาแดง
9 คุณ รัชนีวรรณ สุขเคหา
10 คุณ ศิริเพ็ญ เชาว์สมบัติ
       
บัตรเทสโก้โลตัสมูลค่า 100 บาท จำนวน 100 รางวัล
ลำดับ   รายชื่อผู้โชคดี  
1 คุณ วิลัย ศรีษะนอก
2 คุณ จันทวี กระจาดแก้ว
3 คุณ สุชาดา โพธิ์อยู่
4 คุณ บัวกรรณ กาหลง
5 คุณ ประสิทธิ์ ติสันเทียะ
6 คุณ อรรถพล โพธิ์ทัน
7 คุณ จารุภา เนียมคำ
8 คุณ ปริยานุช เพ็งเจริญ
9 คุณ กนกวดี จันทร์คง
10 คุณ จินดา ดู่อินทร์
11 คุณ อรรัตน์ พลพิทักษานนท์
12 คุณ จุ่น หล่าธรรม
13 คุณ ศิโรธร วันทะชัย
14 คุณ สายฝน อินถาวรณ์
15 คุณ นุกูล โพธิ์ศรี
16 คุณ เภทาย แข็งขัน
17 คุณ ศิริลักษณ์ พงศ์ศิริธนภัค
18 คุณ ภัทร น้อยสัมฤทธิ์
19 คุณ สิทธิชัย พุ่มโมรา
20 คุณ สมหมาย รอดเจริญ
21 คุณ น้ำผึ้ง ตุ่มใสย์
22 คุณ วรพจน์ รอดลอย
23 คุณ ผกามาศ คชินทร์
24 คุณ ปราณี ด้วงทองสา
25 คุณ สุพิชฌาย์ ศิริพิชญะสุนทร
26 คุณ วรรณา อุทธา
27 คุณ สำรอง สมศรี
28 คุณ สำรอง หอมจันทร์
29 คุณ สมพร ตะนะชัย
30 คุณ ณัชพล หอมหวาน
31 คุณ สมพร คนเกณฑ์
32 คุณ สุพจน์ หล่อพิศาลชัย
33 คุณ สมปอง ขำโพธิ์ทัย
34 คุณ วราภรณ์ โกวิทขจร
35 คุณ พัณณิตา พงศธรเสถียร
36 คุณ ภูวดล กิตติวัฒนาสาร
37 คุณ พงศ์ทัศน์ เมเยอร์
38 คุณ วิภาวี วงศ์อยู่ในธรรม
39 คุณ พัชราพร อินทะรังษี
40 คุณ พรเพ็ญ เลากุลรัตน์
41 คุณ ธิติพงษ์ รอดคำทุย
42 คุณ ฐิตาภรณ์ แช่มขุนทด
43 คุณ เกสสุดา ปิยจิตต์ไพโรจน์
44 คุณ ชูศักดิ์ ออประเสริฐ
45 คุณ เสรี โนนสุภาพ
46 คุณ ลูกน้ำ วงคำ
47 คุณ จิตสุภา เชี่ยววิทย์
48 คุณ ปัญญา รื่นเริง
49 คุณ เทิดศักดิ์ เคียงคู่
50 คุณ อัญญธิดา เหลืองหิรัญ
51 คุณ พิสิษฐ์ เปรมดอนไพร
52 คุณ ยุทธศักดิ์ พรรณวัตร์
53 คุณ พิชัย ตนุเศรษฐ์
54 คุณ อุราวรรณ สุวรรณชัย
55 คุณ เกศรา วิทยะกัลชาญ
56 คุณ พรทิพย์ แก้วปลั่ง
57 คุณ คุณากร โอสถ
58 คุณ นฤพร ประภาพันธ์
59 คุณ รมิดา เที่ยงสืบสาย
60 คุณ เกียรติศักดิ์ ตอนศรี
61 คุณ ชาตรี ปักษี
62 คุณ ภิญโญ สินแบน
63 คุณ สมหมาย ตั้ง.ศิริกุลพร
64 คุณ ชัยโรจน์ ชาติชนะ
65 คุณ ขวัญนภา เอี่ยมศรี
66 คุณ สมหมาย ไวกุลเพ็ชร
67 คุณ สมชาย น้อยนิยม
68 คุณ มทีรา พยัคฆนันทน์
69 คุณ นฤดล สุขยิ่ง
70 คุณ อ่อนจันทร์ อ่อนขาว
71 คุณ เมือง อินแก้ว
72 คุณ สกุณา พุฒผักแว่น
73 คุณ ปัญญา พาเจริญสุข
74 คุณ วัฒนา ดวงเพชร
75 คุณ พงศกร พิมพ์ทอง
76 คุณ ไชยพัฒน์ เปาปราโมทย์
77 คุณ พรรณี ทวยเจริญ
78 คุณ สุรัสวดี แผนสินท
79 คุณ ขจรศักดิ์ นากระโทก
80 คุณ วิจิตร พิลาวรรณ
81 คุณ สมจิตร์ เขียวเจริญ
82 คุณ อาเล โนรี
83 คุณ ศักดิ์ดาวุธ พินิจจอหอ
84 คุณ ประมวล ฝ่ายสิงห์
85 คุณ สหลาภ มิ่งไชย
86 คุณ วุฒิชัย เลาสอน
87 คุณ วัลยา บุญวงศ์
88 คุณ เอกชัย ปาวงค์
89 คุณ สุชาติ เชยขุนทด
90 คุณ เพ็ญศรี วงศ์กรวิจิตร
91 คุณ ฐิติ ศรีทองแท้
92 คุณ สุดาพร พลอยกระโทก
93 คุณ ทิพากร ค่ำสุริยา
94 คุณ ธีระ อังปนานนท์
95 คุณ สุภาวรรณ แนงแหยม
96 คุณ ศิริวรรณ ศาลาน้อย
97 คุณ จตุพร ภุมรินทร์
98 คุณ สาทิตา สีสรร
99 คุณ ณัฐวุฒิ พวงคำ
100 คุณ วิโรจน์ ไทยกลาง
       
เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ จำนวน 100 รางวัล
ลำดับ   รายชื่อผู้โชคดี  
1 คุณ วิทยา นารีนนท์
2 คุณ พรชัย หอมหวล
3 คุณ รุจิพัชญ์ พีระก้องเกียรติ
4 คุณ วรรณรัตน์ มีลาภ
5 คุณ สมศักดิ์ บรรจงพินิจ
6 คุณ สุภารัตน์ คงวัง
7 คุณ คมสัน ทันทิมา
8 คุณ ธวัช นาควัน
9 คุณ ประจวบ เฉลยโชติ
10 คุณ วรุณยุพา พานทอง
11 คุณ ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม
12 คุณ สมัย ฉิมมาลี
13 คุณ วัลธนัส ดำรงสันติพิทักษ์
14 คุณ อารมย์ ช้างศิริ
15 คุณ วิชัย ยอดแก่น
16 คุณ บุญสม สุขสอาด
17 คุณ มานะ คงสาคร
18 คุณ กนกวรรณ ทรัพย์ฟูเกียรติ
19 คุณ ประเนียร สมปอง
20 คุณ รุ่งนภา โยริบุตร
21 คุณ ประภาส กันสิทธิ์
22 คุณ ธีรยุทธ วุฒิอนันต์ชัย
23 คุณ กุหลาบ รองศักดิ์
24 คุณ ยุพืน อุฤทธิ์
25 คุณ ธีรยุทธ์ พานทอง
26 คุณ จันทร์ ชวนปี
27 คุณ กนกวรรณ ผดุงชนีย์พันธ์
28 คุณ ประทวน สิทธิ์ชูตระกูล
29 คุณ สุนิสา สุภิลัพ
30 คุณ ภาวิณี ชุมนุช
31 คุณ มาโนตน์ ทิมทอง
32 คุณ สุกัญญา ยอดทอง
33 คุณ ศรีสมบูรณ์ มานะเสน
34 คุณ กัลยากร พันธ์ชเนนทร์
35 คุณ ชลอ แสนจังหรีด
36 คุณ จิรวัฒน์ ศรุติชัยพันธุ์
37 คุณ อำนวย แก้ววงศ์วาลย์
38 คุณ พิมพ์พรรณ หมื่นพล
39 คุณ บัญจารีย์ นามเงิน
40 คุณ แสงเงิน อภินันทศ่สตร์
41 คุณ วรวุฒิ อินทร์โสม
42 คุณ ดำรงค์ กุชโร
43 คุณ อาทิตยา เผือกพันธ์
44 คุณ รัชชนนท์ ถิรธนาไพบูรณ์
45 คุณ ณัฐพงษ์ ศิริคำ
46 คุณ มณี กานต์ศุภมิตร
47 คุณ ทองคูณ แพ้ชัยภูมิ
48 คุณ ไมตรี อารีหนู
49 คุณ สายฝน วงค์สุข
50 คุณ วิษณุ โสภาเถร
51 คุณ พิลาสินี เจริญสวัสดิ์
52 คุณ จิรฤทธิ ศรีพวก
53 คุณ ณรงค์ เพชรบุรี
54 คุณ วาทิน แกล้สการไถ
55 คุณ เมธิน ชูคันหอม
56 คุณ กัลยากร แสนไตร
57 คุณ ธีรพล มาปัด
58 คุณ พงศ์พร ทินพงษ์
59 คุณ สุรพงษ์ วงษ์ทน
60 คุณ ปรีชา จรเณร
61 คุณ จอมขวัญ พัฒนะบุษย์
62 คุณ มหัตฆพันธ์ ภูน้ำดี
63 คุณ สีแพร หมอนวด
64 คุณ อัฎฐพล หุ่นมีทอง
65 คุณ สายสุนีย์ ดลไสว
66 คุณ นันทนิล มะณี
67 คุณ บุญธรรม เจริญยิ่ง
68 คุณ วีรินทร์ภัทร์ สิริประภาสุข
69 คุณ พรพรรณ เพิ่มพิพัฒน์
70 คุณ สมภพ ไม้ละเมิน
71 คุณ วิเชียร อินตะ
72 คุณ ไกรสร ชูแสง
73 คุณ พนา ดุสิตากร
74 คุณ ยนต์ ไพรีรณ
75 คุณ ชไมพร มะโน
76 คุณ จักรกรี เปี้ยสุข
77 คุณ ณัฐติกา นาคะปักษิณ
78 คุณ สาวิทย์ บินมาต
79 คุณ อุเทน วงศ์เคน
80 คุณ ธนันธร แก้วบุญเรือง
81 คุณ เพ็ญนภา แสงสว่าง
82 คุณ อธิเดช ทิพนี
83 คุณ ธารทิพย์ ปรีชพลสิทธิ์
84 คุณ สมพงษ์ หัสนีย์
85 คุณ เอกอนันต์ ช่อม่วง
86 คุณ ชุมชน คงสุข
87 คุณ ณัฐติกา ฤทธิเดช
88 คุณ นันทวัฒน์ ทองประยูร
89 คุณ ชัยรัตน์ ฉัตรแก้ว
90 คุณ พลวัตร แก้วประภา
91 คุณ สุรัช สุพรรณ
92 คุณ พัชรินทร์ เอื้องไพบูลย์
93 คุณ ตี๋ ลิ้มสุวรรณ์
94 คุณ สุรินทร์ สำราญดี
95 คุณ ศุภรัตน์ วินิจวงษ์
96 คุณ ไมตรี เพ็งพาทย์
97 คุณ สานิตย์ ศรีวิชัย
98 คุณ ทองคูณ แก่นสงค์
99 คุณ จริยา อุ่นศรี
100 คุณ กรรณิการ์ เปี่ยมเจริญ
       
เกจ์วัดลมยาง จำนวน 100 รางวัล      
ลำดับ   รายชื่อผู้โชคดี  
1 คุณ ดลฤดี ศรีเมือง
2 คุณ เศรณีย์ จุฬาเสรีกุล
3 คุณ วิไลวรรณ วงษ์เกตุ
4 คุณ เข็มพร ชมชัยรัตน์
5 คุณ ชาญสิทธิ์ ตันติชัยนุสรณ์
6 คุณ ปรีดา สาระทิง
7 คุณ วรรณา สายทองเลื่อน
8 คุณ ประนอม ทองพูล
9 คุณ พรชัย ทองเจิม
10 คุณ บัวลา สลีสองสม
11 คุณ กฤษฎาพร ทัดมาลัย
12 คุณ เกื้อ ทองมา
13 คุณ อยุธยา เบ็ญจกุล
14 คุณ ธวัชชัย กสิกรรุ่งโรจน์
15 คุณ สมคิด มูลเหล็ก
16 คุณ วชิระ แก้วภูบาล
17 คุณ สุพรรษา พรมจำปา
18 คุณ ปริชาต ศรีมกรบุตร
19 คุณ ฐิติพร เดชประมวลผล
20 คุณ ณฤทธิ์ ซื่อวณิชสกุล
21 คุณ ศศิธร ชัยรัตน์
22 คุณ วรรณา สัมฤทธิ์
23 คุณ ศิริโฉม พัดตั๋น
24 คุณ นิธิศศา เอี่ยมศรีเพ็ง
25 คุณ ไพบูลย์ เหมือนแย้ม
26 คุณ มงคล เฝ้าทรัพย์
27 คุณ ชณัฐชยา ธรรมจิตรสกุล
28 คุณ วิชัยรัตน์ โสมพิทัต
29 คุณ ณัฏฐ์วารินท์ ตันปั้นน้ำ
30 คุณ วรวุฒิ อยู่ดี
31 คุณ ภิญญ์สินี เจียรรัตนกนก
32 คุณ จิรายุทธ พรมเตจา
33 คุณ ชะนู จันทะโสม
34 คุณ ชัย เมฆราตรี
35 คุณ อรุณพงศ์ มันยู
36 คุณ ซาลามา ตาแห
37 คุณ ศุภนุช ชัยชนะ
38 คุณ ศรีสุดา มัทนัง
39 คุณ ธนันท์รัฐ นนท์ธีระกุศล
40 คุณ พยอม วรพิมพ์รัตน์
41 คุณ ศรัณย์รัฐ จันทร
42 คุณ มะนัส ระเวกโสม
43 คุณ ภานุวัฒน์ หมุกแก้ว
44 คุณ อิทธิพล กั้งตั้ง
45 คุณ ปิยวรรณ ปัญญาดี
46 คุณ ภูเบศ โต๊ะนิ
47 คุณ นรีรัตน์ เจริญจันทร์คำ
48 คุณ ดวงสมร กำไรงาม
49 คุณ พุดศรี พูจารย์
50 คุณ กลอยใจ ชุมช่วย
51 คุณ ทัศนัย นาถะพินธุ
52 คุณ เพ็ชชรัช ส้มเกลี้ยง
53 คุณ จีราภรณ์ ยาจันทา
54 คุณ ทิพย์วรรณ ระรื่นจิตต์
55 คุณ สราวุฒิ บุญสวัสดิ์
56 คุณ วิภารัตน์ หล่มเหลา
57 คุณ บัญชา สุนทร
58 คุณ ศิษฐกุล ปรุงธัญญพฤกษ์
59 คุณ ไชยเดช คุณเดช
60 คุณ สมลักษณ์ รินสมุทร
61 คุณ นววิธ วุฒิพงษ์วรโชค
62 คุณ วีระพงษ์ สุพล
63 คุณ โชคชัย โสพลพันธ์
64 คุณ ศิริศักดิ์ ปัญญาวงศ์
65 คุณ อาคม มาศพันธ์
66 คุณ วัชระพล วระโพธิ์
67 คุณ ถนอม การสมาน
68 คุณ วาสนา อุ่นที
69 คุณ อำนวย สอิ้งทอง
70 คุณ บัญชา ธนูอินทร์
71 คุณ ทิพย์กัญญา แก้วน้อย
72 คุณ มนูญ สงละออ
73 คุณ วุฒิชัย อ่อนเคร็ง
74 คุณ สุพาวดี ถานัดดี
75 คุณ วีระยุทธ ทวีพัฒนพงศ์
76 คุณ อรรณพ บุญปรอด
77 คุณ สุทัศน์ เทียนขาว
78 คุณ วิโรจน์ แดงหนำ
79 คุณ พิพิธ นิลาวงศ์
80 คุณ จุรี หมัดนะฮู
81 คุณ ปิยะเดช สืบศักดิ์
82 คุณ วัชระ เปรียบปาน
83 คุณ ศิราภรณ์ รักขาว
84 คุณ ธนพร สารเสนา
85 คุณ ชุมแพ มะอาจเลิศ
86 คุณ วาสนา ดาราภัย
87 คุณ สุขวดี ศิริพรประสิทธิ์
88 คุณ จรี ดวงแก้ว
89 คุณ วัชรินทร์ ศรีรัฐ
90 คุณ วรวิทย์ แซ่เหลียว
91 คุณ สมยศ แซ่หงอ
92 คุณ ชัยเพชร จันทร์ส่อง
93 คุณ สุรีย์ เริงจิตร
94 คุณ พิชิต มธุรส
95 คุณ เอกรัตน์ เศกปทาน
96 คุณ สมพงษ์ เรณุมาศ
97 คุณ จรัญ ขมักการ
98 คุณ ธนพงศ์ สูงสง่า
99 คุณ จันทร์สุดา จงพกษา
100 คุณ นิศารัตน์ ชูช่วย
       
เสื้อยืด TQM มูลค่า จำนวน 100 รางวัล      
ลำดับ   รายชื่อผู้โชคดี  
1 คุณ บุญธรรม เจริญยิ่ง
2 คุณ ทิพวรรณ สุวรรณจูฑะ
3 คุณ บุญเกิด เดชบุรัมย์
4 คุณ พลอย แสงห้าว
5 คุณ ขวัญจิต ลังกาพินธุ์
6 คุณ อโนทัย ใจรื่น
7 คุณ ประทิน คุ้มไข่น้ำ
8 คุณ สุวรรณ ตรงเที่ยง
9 คุณ วนิดา มากกว่าวงค์
10 คุณ รัตนาภรณ์ แถวถิ่น
11 คุณ ปริศนา สุริยมาศ
12 คุณ จันทร์จิรา ศรีไสว
13 คุณ จักริน แสงสุข
14 คุณ ปวริศา ปิยะจิรากุล
15 คุณ เกษร จันทะเวช
16 คุณ ณรงค์ ลัดดาวงศ์
17 คุณ กนกพร ศรีตระเวร
18 คุณ จารุณีย์ วัชโศก
19 คุณ สุขุม สำราญบำรุง
20 คุณ ณัฐทิตา หลวงอากาศ
21 คุณ ชัชวาล ขานชัยภูมิ
22 คุณ ชวัลลักษณ์ ภูชฎาภิรมย์
23 คุณ เรวดี ควรเอี่ยม
24 คุณ ประเสริฐ ตะลาโส
25 คุณ นันทยา เหล่าสมบัติ
26 คุณ เลย ฮุยนอก
27 คุณ สุภชัย ฝ่ายวงษ์
28 คุณ ชัยทร พิบูลย์พงษ์
29 คุณ วาสนา โพธิ์ทอง
30 คุณ ทรงศักดิ์ โนรี
31 คุณ สานิตย์ ศรีวิชัย
32 คุณ พัชรา รุ่งก่อน
33 คุณ อุไรวรรณ ฮามพรม
34 คุณ วงศ์สถิตย์ สายสินธุ์
35 คุณ ศรัณยา จันทร์แต่งผล
36 คุณ วรรณา พรมวาด
37 คุณ ธัญญพัทธ์ สิริกัลยรัตน์
38 คุณ ประมวล โคตรศรีภูมิ
39 คุณ อรอนงค์ ศรีจำพลัง
40 คุณ สุนทร อินจีน
41 คุณ แสงทิตย์ จองคำ
42 คุณ บุศรา ผดุงศิลป์
43 คุณ ธีระ สุทธิพันธ์
44 คุณ ศราวุธ พรดี
45 คุณ บุญจันทร์ เนื่องภา
46 คุณ อุมาพร ธัญญะวุฒิ
47 คุณ ณเรศ บุญเกิด
48 คุณ อานันท์ แสงยศ
49 คุณ นุจรีย์ ศรีวิลัย
50 คุณ รื่น คุระเอียด
51 คุณ ดารารัตน์ ยิ้มไพบูลย์
52 คุณ จิรศักดิ์ กองสัมฤทธิ์
53 คุณ จินตนา พินยาหาญ
54 คุณ จินตนา สัทธา
55 คุณ วิไลลักษณ์ สุภาการ
56 คุณ วชิราชัน กองสุข
57 คุณ ชัยณรงค์ พึ่งสุข
58 คุณ วิลาวัลย์ อุตอามาตย์
59 คุณ อารีย์ แก้วประดิษฐ์
60 คุณ เสมียน วรรณภา
61 คุณ ประวิทย์ ทองประดับ
62 คุณ ประดิษฐ์ ภูช่องหิน
63 คุณ หวังฟี โต๊ะมุดบำรุง
64 คุณ กิ่งโก้ ทนทอง
65 คุณ อาเชี้ยง แซ่จิว
66 คุณ วิฑูรย์ เขียวแกร
67 คุณ สราวุธ จำปาทอง
68 คุณ วีระพล ศิลป์ตระกูล
69 คุณ ศรพล เด็ดดวง
70 คุณ สิริศักดิ์ บุญศรี
71 คุณ สุนิสา สุภิลัพ
72 คุณ วิไลวรรณ รังสีโสภิต
73 คุณ กาญจนา ว่องวุฒิเจริญกุล
74 คุณ ศรัญญู อาทรประชาชิต
75 คุณ ปิยะรัตน์ ศรีใจวงศ์
76 คุณ พรรณทิพา บุญญกูล
77 คุณ ลำยอง ไวยรูปี
78 คุณ วิชาญ ตระกูลสุนทรชัย
79 คุณ ทรงพล ภูสิงห์
80 คุณ จันทร์เพ็ญ แสงจันทร์
81 คุณ ศิริพร สุขมามอญ
82 คุณ สถิตพงศ์ ผ่องโอย
83 คุณ สุนิสา อธิษฐานรัตน์
84 คุณ ปารดา ปิ่นเจริญ
85 คุณ คมศักดิ์ อร่ามจันทร์
86 คุณ ชัยวัฒน์ แดงหนองหิน
87 คุณ ยูธร นายกชน
88 คุณ สมเกียรติ วัลดี
89 คุณ อชิตพล คุ้มเรือง
90 คุณ เสาวรัตน์ บิลละโสย
91 คุณ ภัทราวดี สุภาพ
92 คุณ พิริยา แซ่ตั้ง
93 คุณ วิชาญ สำแดงไพร์
94 คุณ สุปราณี อ่วมปราณี
95 คุณ อนุรักษ์ จั่นแพ
96 คุณ อารีย์ สอาดจำ
97 คุณ วัชระ สมจิตต์
98 คุณ ธนพล ดำมณี
99 คุณ อริสา แสงท่านั่ง
100 คุณ ปุณยวีร์ อภิสิทธิ์ภิญโญ